Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Mentorprogramok Magyarországon Kőpatakiné Mészáros Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Mentorprogramok Magyarországon Kőpatakiné Mészáros Mária."— Előadás másolata:

1 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Mentorprogramok Magyarországon Kőpatakiné Mészáros Mária

2 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. „A tehetséges emberek egy részének nagyon speciális irányú a tehetsége. Ezek az emberek nem fognak kiemelkedő teljesítményt felmutatni, ha nem adatik meg nekik, hogy azt csinálják, amire a tehetségük predesztinálja őket.” Mérő László: A csodák logikája (2014)

3 1. Oscar 2. Előzmények a köznevelésben. hazai programok és tapasztalatok 3. Azonosítható hiányterületek 4. A mentor Miért éppen a tehetség? Dilemmák, szerepkeresés 5. Útravaló

4 Komócsin Laura executive coach - ötletgazda A nyertes szervezetek felhasználják a díjat munkaadói brandjük növelésére Az egyéni nyertesek az önéletrajzukba is beleírják a kapott elismerést. “A cégen belül is érezzük, hogy súlya van a Mentor Oscarnak, sőt, az anyavállalat vezetősége is nagyra értékelte a kapott díjat, ami egy 350 ezer embert foglalkoztató cégnél elég nagy elismerés” Novákné Baba Andrea,projektvezető - Mentor Oscart szervezeti kategóriában elnyert IBM Data Storage Systems Kft HR http://businesscoach.hu/elottem-az-utodom-az-elso-hazai-mentoring- kutatas/

5 Az első magyarországi mentoring-kutatás Mentori működés Alapfeltétel egységes szerkezetű, strukturált és egyedi mentorprogram Időmegtakarítás Mérni lehet mentorált alkalmasságát, hatékonyságát A folyamat közben a mentor is tanul Kifizetődik (96%)

6 … Fejlesztési programok Vizsgálatuk, tapasztalatok a megvalósulás A mentori munka … területeitartalma A mentori munka … gyakorlatafeladatai Relevancia???! Tervek és lehetőségek

7 1.Az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis” az óvoda- és iskolapszichológiai hálózat (1986) 2.Korai fejlesztéshez kapcsolódó hálózatok 3.Országos Oktatási Integrációs Hálózat (HEFOP 2.1) 4.Önfejlesztő Iskolák Hálózata (1996 – Soros Alapítvány) 5.Ökoiskolák hálózata (2000-2001) 6.Kistérségi hálózati együttműködések 7.Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, bevezetése 8.Jó gyakorlatok cseréje 9.Referenciaintézményekké alakulás támogatása 10.EGYMI-k hálózata (2009) 11.FSZK – szülők mentorálása 7

8 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Referencia intézményi mentorok mondták … MENTOR INTÉZMÉNYKÖZI ÉS SZEMÉLYKÖZI KAPCSOLÓDÁS ADAPTÁCIÓS TUDÁS FELNŐTT- FELNŐTT RLÁCIÓ JELENTŐSÉGE TÖBB SZEREPET BETÖLTENI EGYÜTTMŰKÖDÉS: A MENTORNAK LEGYEN „CSAPATA”

9 Ami létezik: vannak tapasztalatok Szempont Szakértői szerep (felügyelet, igazgatás) Szaktanácsadó (mint pedagógiai-szakmai szolgáltatás) Tanácsadói szerep (mint általános szolgáltatás) Kapcsolata az intézménnyel KüldikHívják és/vagy küldikHívják A feladat kijelölése jogszabályban meghatározott eljárást folytat le, vagy állásfoglalást tesz központi irányítás szerint végzi a munkáját a megrendelő igénye szerinti tevékenységet végez Tevékenysé- gének eredménye értékelésével minősít, aminek felhasználásáról nem az érintett dönt javaslatot tesz, a felhasználásáról helyben döntenek javaslatot tesz, a felhasználásáról a megrendelő dönt Tevékenysé- gének következmé- nye az általa kiadott minősítés, szakvélemény, állásfoglalás meghatározott következménnyel jár javaslata nem jár jogszabályban meghatározott következménnyel (amennyiben az nem kerül be az intézményi önértékelésbe vagy a pedagógus portfóliójába) javaslata nem jár jogszabályban meghatározott következménnyel (azt nem használják fel más folyamatokban előírt eljárások során a pedagógus munkájával összefüggő tevékenységét összegzi és nyilvántartja

10 A résztvevő ismerje: a korszerű mentorálási módszereket- eljárásokat, azok használatának és adaptációjának feltételeit, szabályait, saját lehetőségeit ezzel kapcsolatban a pedagógusok, teamek, intézményi gyakorlat fejlesztése érdekében, az értékelő visszacsatolás különféle formáit, és alkalmazza azokat az adaptációs tevékenység több szempontú támogató értékelésekor, a felnőttképzés és a segítő kapcsolat legfontosabb elméleti kérdéseit.

11 A résztvevő legyen képes: felhasználni a pedagógusok előzetes tapasztalatait, motiválja őket a kipróbálásra, az adaptációra és az információszerzés különböző módjaira, alkalmazni  a személyes támogatás és a közvetlen tanulás segítés módszereit, technikáit  a visszacsatolás különféle formáit, elemezni, értékelni az eljárások, együttműködések alkalmazásának eredményességét.

12 A résztvevő: nyitott a nevelési-tanulási környezetek újszerű megoldásaira, fejlesztéseire, azok adaptív átadására, bemutatására elfogadja az értékelés fejlesztő jellegének szerepét és kész az ezt szolgáló módszerek alkalmazására, elkötelezett a reflektív szakmai szerep megvalósítása- és támogatása iránt,  ezért fontosnak tartja az önreflexió, önelemzés módszertanának alkalmazását,  elfogadja, hogy a saját szakmai önfejlesztése, s folyamatos megújulása az alapja annak, hogy mások fejődését támogathassa.

13 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Hiányterületek: a mentor támogatása Folyamatos szakmai fejlesztés – mentoroknak képzés van, arra épülő továbbképzés hiányos Horizontális tanulás érdekében: aktivitásuk spontán, pl. szórványos a tevékeny szakértői „klub”, műhely. Szupervízió lehetősége a szakmai személyiség fejlesztése érdekében nincs. Tanácsadás „szakmai elakadás” esetén – nincs, illetve eseti. Esetmegbeszélés – eseti, spontán Egyéb, nem szakterületi (köznevelési) szakemberek bevonása - nincs. Online „eszköztár” biztosítása - nincs

14 Akit értékelnek: a mentor A megbízóÖnmaga Az érintett (a mentorálás közvetlen célcsoportjának tagjai)

15 1. Határidő túllépés, eljárásrendtől való eltérés, kedvezőtlennek ítélt kommunikáció fordul elő…. Eszköze lehetne pl. egyéni önfejlesztési terv készítése és megvalósítása. 2. Megbízástól való eltérés és/vagy szakértői szereptől való eltérés esetén……. 3. Törvényességi és/vagy etikai vétség előfordulásakor …………

16 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01.

17 Tudjuk-e, kit nevezünk mentornak? részt vesznek a mentorképzésen elsősorban az intézményekben dolgozó felnőttekhez (jó gyakorlatot átvevő és átadó pedagógusok) kapcsolódnak a képzést követő fejlesztési folyamat során. Megtalálják a koordináció és egyéni támogatás tudásait, és adaptálási lehetőségeit az adott intézményben folyó speciális esetekre Együttműködnek a fogadókkal a fejlesztési intervallumban, személyre és intézményi sajátosságokhoz igazodó támogatást ad Erről munkatervet készít, arról beszámol – munkaportfóliót készít Konkrét, adott esethez köthető segítséget ad a fogadó pedagógusnak, ha azt nem tudja megtenni, akkor a támogatást megszervezi. Az intézményen belüli belső szakmai kapcsolatokat serkenti, generálja

18 Az alapok megerősítésére, a meglévő erősségekre figyel, azok megtartására bíztat. Segíti a kibontakoztatást. Az eredmények megmutatására orientál. Konkrét, lényegre törő javaslatokat ad, korrigál - csak, ha szükséges Alkalmazkodik a helyzetekhez Motivál Nem nyomul, finom irányítás jellemzi Elfogad javaslatokat Pozitív visszajelzést ad, bíztat Hagy kibontakozni Nem zavarja meg a közös, elmélyült munkát Csendben van, ha szükséges Jókor avatkozik közbe Amit elvárnak tőle: a „szerep” Teljesítményre sarkal Eredményre orientál Metakommunikatív eszközöket is használ Saját érzelmeket kizár

19

20 „Az oktatás célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek már megtettek – olyan embereket, akik kreatívak, találékonyak, és kíváncsiak.” Piaget Tudjuk, hogy kreativitás a tehetségek fontos jellemzője!

21 Átlag feletti képesség Feladat iránti elkötelezettség Kreativitás Tehetség Renzulli-féle (1978) tehetség-leírás

22

23 „Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége. … A kemény munka tehetség nélkül szomorú dolog, de a tehetség kemény munka nélkül igazi tragédia.” Robert Half

24

25 A kiemelkedő átlag feletti intellektuális képességek további fejlesztése Az átlagot meghaladó speciális képességek figyelembevétele és fejlesztése további szervezeti keretekben. A kreativitásnak – mely a magas szintű alkotás alapeleme – teret engedni, és lehetőséget adni további fejlesztésre. Ösztönözni a gyermeket, serkenteni a motivációját, lehetőleg a környezet, család bevonásával együtt.

26 A gyerekek sok viselkedésformáját elfogadhatónak találja. Rugalmas, kevéssé ítélkező. Nagy a tűrőképessége. Nem akarja a jóról és a rosszról vallott saját elképzeléseit másokra ráerőszakolni. Emberi kapcsolataiban általában is elfogadó.

27 A mentor elsődleges szerepe a tehetséggondozásban A fentiek támogatása…… - intézményi, intézményközi, személyekre vonatkozó és személyek közötti viszonylatokban. Közvetlen célcsoport? Közvetett célcsoport?

28 28 …., ha az alkotó szakmai közösségek lehetősége a „szenvedés”, a „küzdés”, a kihívások elfogadása, lehetőségek teremtése, a járatlan és nem királyi utak vállalása?????

29 29 …. az alkotó szakmai közösségek útján a kudarc vár, a motivációvesztés, a folytonos változási és változtatási kényszer, a „szenvedés”, a „küzdés”, a kihívások elfogadása, lehetőségek teremtése, a járatlan és nem királyi utak vállalása?????

30 Joachimus Fortius (flamand humanista): De ratione studii Apáczai Csere János fordítása 1510 „Nem is lehet derekas dolog, úgy tetszik, az, melyhez fáradság nélkül juthatsz. Az tudomány gyükere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges. No tehát, ha mellyedben vagyon még elevenség, ha szívedben a virtusnak csak egy szikrája maradt, távul, távul légyenek minden lágy, könnyű, kényes dolgok, keményeket, keményeket keress, tűzön, vízen, kősziklákon, havasokon járj, kelj.”

31 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Köszönöm a figyelmet! Kőpatakiné Mészáros Mária

32 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Szekció munkája Kőpatakiné Mészáros Mária

33 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Vázlat 1.Bemutatkozó kör Célja: csoporttükör készítése 2.Konstruktív hallgatás Téma: Segítő-támogató munkám legnagyobb sikere…. Célja: figyelem ráirányítása arra, kiről szól a kommunikáció. Az értő figyelem alkalmauása 3. Motivációs gyorsteszt – munkamotívumok Célja: önismeret, egymás megismerése, a mentor „karbantartása.” 4.Metafora „A mentor olyan, mint a….., azért, mert…….” Célja: A figyelem ráirányítása a legfontosabbnak tartott mentor- kompetenciákra. 5. Záró kör Mi történt? Miért, mi volt az „értelme”?

34 NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Motivációs gyorsteszt - munkamotívumok

35 1.Teljesítményben túltehetek valakin 2. Másoknál jobban tudom csinálni 3. Önmagam által megszabott szintű eredményeket érhetek el. 4. Remek munkát végezhetek. 5. Problémákat sikerül megoldanom. 6. Ha erőfeszítést tehetek. 7. Ha próbára tehetem az akaraterőmet. 8. Ha intenzív munkát kell végeznem. 9. Ha minőséget érhetek el. 10. Ha hibátlanul teljesítek.

36 1.Ha kapcsolatokat tarthatok fenn és fejleszthetem azokat. 2.Ha kölcsönös bizalommal lehetünk a munkatársaimmal. 3.Ha odafigyelhetek másokra. 4.Ha a munka során másokat megismerhetek. 5.Ha érvényesül a szándékom a konfliktusok közös rendezésére. 6.Ha a türelmemet is próbára tehetem. 7.Ha a konfliktusok során felmerült ellentétek oldására, a kapcsolatok helyreállítására kísérleteket tehetek. 8.Ha csapatban dolgozhatom. 9.Ha egy közösséghez tartozom. 10.Ha a munka együttműködést igényel.

37 1.Vezethetek másokat. 2.Módom van a munkatársak jutalmazására, büntetésére. 3.Helyes irányba terelhetem a kezdeményezéseket. 4.Rávehetem a társaimat a munkára. 5.Ha befolyásolhatom mások életét. 6.Ha mások rácsodálkoznak a szakértelmemre. 7.Felkelthetem munkatársaim figyelmét. 8.Elkerülhetem a gyengeség látszatát. 9.Felelősséget kell vállalnom. 10.Hihetek önmagamban.

38 Önt leginkább a teljesítmény motiválja. Önt leginkább a társulás, a társas tevékenység lehetősége motiválja. Önt leginkább a hatalom, a mások befolyásolásának lehetősége motiválja.


Letölteni ppt "NTP-TSZV- M-15-001 CSEÖH MŰHELYFOGLALKOZÁS 2016.06.01. Mentorprogramok Magyarországon Kőpatakiné Mészáros Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések