Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Énekek éneke El ő adó: Zarka Péter Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Énekek éneke El ő adó: Zarka Péter Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!"— Előadás másolata:

1

2 Énekek éneke

3 El ő adó: Zarka Péter

4 Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!

5 Kérdéseket lehet küldeni: zarkapeter@adventista.hu

6 Énekek éneke Salamon „szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.” 1Kir 4:32Salamon „szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.” 1Kir 4:32

7 A könyv címe השיריםשיר השירים Sir HassirimSir Hassirim Énekek énekeÉnekek éneke Jelentése: a legszebb énekJelentése: a legszebb ének

8 Énekek éneke A héber kánonban az Írások egységébe tartozik.A héber kánonban az Írások egységébe tartozik. (Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Énekek éneke, Rúth, Jeremiás Siralmai, Prédikátor, Eszter, Dániel, Ezsdrás, Nehémiás, Krónikák) Az Ó-szövetségi időben a Páska, vagyis Zsidó Húsvét idején olvasták fel.Az Ó-szövetségi időben a Páska, vagyis Zsidó Húsvét idején olvasták fel.

9 Bibliai helye A héber Bibliában Jób könyve után találhatóA héber Bibliában Jób könyve után található A LXX-ban a Prédikátorok könyve után, ezt vette át a Károli bibliafordítás is.A LXX-ban a Prédikátorok könyve után, ezt vette át a Károli bibliafordítás is.

10 A könyv szerzője Salamon szerzősége mellett négy fő szempont szól:Salamon szerzősége mellett négy fő szempont szól: 1 - A szerzőnek a növényekre, állatokra és a természet dolgaira vonatkozó ismeretei megegyeznek azzal, amit Salamonról olvashatunk 1Kir 4:33 versében. „Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, amely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.”

11 A könyv szerzője Salamon szerzősége mellett négy fő szempont szól:Salamon szerzősége mellett négy fő szempont szól: 2 – Ismeri a Salamon által importált külföldi árukat 3 – Párhozamok a Példabeszédek könyvével

12 „Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal.” Péld 7:17 „Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, mindenféle temjéntermő fákkal, mirha és áloes, minden drága fűszerszámokkal.” Énekek 4:14 Énekek 4:5, // Péld 5:19; Énekek 4:11, // Péld 5:3; Énekek 4:15, // Péld 5:15; Énekek 5:6, // Péld 1:28; Énekek 6:6, // Péld 31:28;

13 A könyv szerzője Salamon szerzősége mellett négy fő szempont szól:Salamon szerzősége mellett négy fő szempont szól: 4 – Az Énekek éneke nyelvezete megfelel Salamon kora nyelvezetének, a héber nyelv virágzásának időszakát mutatja. Költői nyelvezet, eleven és élénk stílus, ami nem Izráel és Júda szétválásának hanyatló időszakára jellemző.

14 A könyv történeti háttere Izráel aranykora lehet

15 Kinek írja? 700 feleség és 300 ágyas ─ 1Kir 11:3700 feleség és 300 ágyas ─ 1Kir 11:3 Énekek 6:5-ben mindössze 60 királynét és 80 ágyast említÉnekek 6:5-ben mindössze 60 királynét és 80 ágyast említ

16 Saját házasságát énekli meg? Sulamit

17 Sulam(Shunem) „Térj meg, oh Sulamit! térj meg, hogy nézzünk téged!” Énekek 6:10

18 Szerelmi házasság

19 1 - Salamon neve az egész könyvben előfordul (1:1, 5; 3:7, 9, 11; 8:11, 12); 2 - az egész könyvben hasonló szófordulatok és képek találhatók (2:16, vö. 5:19; 2:5, vö. 5:8); 3 - következetesen utal a menyasszony családjára, mindig csak az anyát és a fiútestvéreket említve, de az apát nem (1:6; 3:4; 8:2).

20 Példák a szófordulatokra : Példák a szófordulatokra : „Az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki a liliomok közt legeltet.” Énekek 2:16 „Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém, aki a liliomok közt legeltet.” Énekek 5:19

21 „Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasira: fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja.” Énekek 2:7 „Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre, és a mezőnek szarvasira, fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet, valamíg ő akarja.” Énekek 3:5 „Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, miért költenétek és miért serkentenétek fel a szerelmet, mígnem ő akarja?” Énekek 8:4

22 Mind az Ó-, mind az Újszövetség előszeretettel hasonlítja a férj és a feleség kapcsolatához Isten és népe viszonyát (lásd Ézs 54:4, 5; Jer 3:14; 2Kor 11:2).

23 „Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.” Ézs 54:5

24 „Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba.” Jer 3:14

25 „Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé.” 2Kor 11:2

26 Allegorizáló magyarázat Alexandriai iskola – allegorizáló írásmagyarázati módszer, amely a görög filozófiának a kereszténységhez való vegyítéséből nőtt kiAlexandriai iskola – allegorizáló írásmagyarázati módszer, amely a görög filozófiának a kereszténységhez való vegyítéséből nőtt ki Voltak később követői: Jeromos, Athanásius, AugustinusVoltak később követői: Jeromos, Athanásius, Augustinus Origenész Kr. u. 184 – 254.

27 Krisztus csókja – az inkarnáció;Krisztus csókja – az inkarnáció; a menyasszony arca – a külsőséges kereszténység és a jócselekedetek;a menyasszony arca – a külsőséges kereszténység és a jócselekedetek; aranylánc – hit;aranylánc – hit; nárdus olaj – megváltott emberiség;nárdus olaj – megváltott emberiség; a menyasszony haja, amit a kecskenyájhoz hasonlít az ének – a kereszténységet felvett nemzetek;a menyasszony haja, amit a kecskenyájhoz hasonlít az ének – a kereszténységet felvett nemzetek; Salamon 80 felesége – a kereszténységhez csatlakozó pogány nemzetek;Salamon 80 felesége – a kereszténységhez csatlakozó pogány nemzetek; Sulamit köldöke – a kehely, amivel az egyház a megtérésre vágyódók szomját oltja;Sulamit köldöke – a kehely, amivel az egyház a megtérésre vágyódók szomját oltja; a két kebel – az Ó- és Újszövetség.a két kebel – az Ó- és Újszövetség. Érdekes példák az allegorizálásra

28 Az allegorizálás veszélye Az efféle írásmagyarázati módszerek oktalansága és veszélye abban van, hogy elfogadottnak vesz olyan magyarázati módszert, aminek a korlátait nem határozza meg.Az efféle írásmagyarázati módszerek oktalansága és veszélye abban van, hogy elfogadottnak vesz olyan magyarázati módszert, aminek a korlátait nem határozza meg. A szabad képzeletet magyarázati elvvé emeli.A szabad képzeletet magyarázati elvvé emeli.

29 Az allegorizálás helyes használata A Biblia önmagát magyarázzaA Biblia önmagát magyarázza Vagyis: az Isten által ihletett tanítást Isten által ihletett magyarázó értelmezi.Vagyis: az Isten által ihletett tanítást Isten által ihletett magyarázó értelmezi.

30 „És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének.” Jel 12:9

31 „Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát: és magvetés közben némely esék az útfélre; és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esék a kősziklára; és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. Némely esék a tövis közé; és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojták azt.” Lukács 8:5-7

32 „Némely pedig esék a jó földbe; és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált vala: Akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai, mondván: Mi lehet e példázat? Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek.” Lukács 8:8-10

33 „A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják; aztán eljő az ördög, és kikapja az ígét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.” Lukács 8:11-13

34 „És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.” Lukács 8:14-15

35 A könyv magyarázati formái AllegorikusAllegorikus DrámaiDrámai SzószerintiSzószerinti Házassági ének gyűjteményHázassági ének gyűjtemény LiturgikusLiturgikus Erkölcs oktatói szándékúErkölcs oktatói szándékú

36 Az adott kort is megszólítja A Biblia könyvei minden esetben határozott eligazító üzenetet tartalmaznak saját korukra vonatkozóan is.A Biblia könyvei minden esetben határozott eligazító üzenetet tartalmaznak saját korukra vonatkozóan is.

37 Isten teremtette az emberpárt házasságra. A házasélet a teremtettségünk természetes velejárója. A bűnre jellemző, hogy eltorzított képet tart elénk Istenről, és ebből következően az önmagunkról alkotott képünk is eltorzul. A házasság nem a bűn következménye. A bűn a házaséletet is eltorzítja.

38 Kérdéseket a zarkapeter@adventista.hu

39 Következő előadás: Ezékiel könyve


Letölteni ppt "Énekek éneke El ő adó: Zarka Péter Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések