Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1001/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS AZ ÁFA ADÓRAKTÁROZÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 1095 Budapest, Mester u. 7.; Tel.:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1001/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS AZ ÁFA ADÓRAKTÁROZÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 1095 Budapest, Mester u. 7.; Tel.:"— Előadás másolata:

1 1001/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS AZ ÁFA ADÓRAKTÁROZÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 1095 Budapest, Mester u. 7.; Tel.: +36-1-456-9500; Levelezési cím: Budapest, 1450 Pf.: 109

2 ALAPOK  ÁFA-raktárban – a jövedéki termékek kivételével – közösségi áru az általános forgalmi adó megfizetése nélkül korlátlan ideig tárolható.  ÁFA-raktárba beraktározó lehet minden, EU tagállamban regisztrált gazdálkodó  Áfa raktáron belül tulajdonos váltás lehetséges

3 AZ ÁFA ADÓRAKTÁRAK TÍPUSAI, ENGEDÉLYEZÉSE Az áfa adóraktárak típusai 1.Az áfa adóraktár a vámhatóság által adóraktározási eljárás céljára engedélyezett olyan: o raktár, amelynek engedélyezési és működési feltételei megegyeznek az „A” típusú vámraktár engedélyezési és működési feltételeivel (a továbbiakban: áfa adóraktár). o adóraktár, amelyet az adóraktár üzemeltetőjének, engedélyesének kérelmére - a vámhatóság adóraktározási eljárás céljára is engedélyezte. (a továbbiakban: jövedéki áfa adóraktár, itt kizárólag a jövedéki termékek vonhatók áfa adóraktározási eljárás alá) Ez a két típus együtt: normál áfa adóraktár o raktár, melynek engedélyezési és működtetési feltételei megegyeznek a helyi vámkezelési eljárás keretében történő vámraktározás engedélyezési és működtetési feltételeivel (a továbbiakban: egyszerűsített áfa adóraktár).

4 Az áfa adóraktárak engedélyezése 2.Az áfa adóraktár üzemeltetője kizárólag olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany lehet, akinek (amelynek) nincs olyan jogállása, amely természeténél fogva az Áfa tv-ben szabályozott kötelezettségekkel összeegyeztethetetlen lenne, vagy annak csorbítására lenne alkalmas. 3.Az engedélyezés feltételei – a biztosíték-nyújtástól eltekintve – megegyeznek 4.Az adóraktár üzemeltetését az adóraktár működési helye szerint illetékes, megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal engedélyezi.

5 NORMÁL ADÓRAKTÁROZÁSI ELJÁRÁS 6.A normál adóraktározási eljárás a terméknek a normál áfa adóraktárba való beraktározását, ott tárolását, valamint onnan történő kiraktározását jelenti. 7.Az áfa adóraktár felügyeletét az adóraktározási eljárás során az a vám- és pénzügyőri hivatal látja el, amelynek illetékességi területén az áfa adóraktár található.

6 A beraktározás szabályai 8.Az adóraktározási eljárás célja, hogy a belföldi termékértékesítés, illetve közösségen belüli termék beszerzés esetén adómentességet biztosítson. A terméket értékesítő, illetve Közösségből beszerző adóalanyt terheli az adófizetési kötelezettség, így beraktározó is csak a termék  értékesítője,  Közösségen belüli beszerzője lehet.

7 A beraktározás szabályai 10. A beraktározás beraktározási okmánnyal kezdeményezhető. Beraktározási okmányként bármilyen okiratot el lehet fogadni, ami tartalmazza a következő adatokat: a) a beraktározó adószáma, valamint neve és címe; b) a beraktározás jogcíméül szolgáló ügylet teljesülését tanúsító okirat sorszáma vagy egyéb olyan jel, amely az okiratot kétséget kizáró módon azonosítja; c) a beraktározandó termék megnevezése és mennyisége; d) az adóraktár üzemeltetőjének neve, címe és adószáma; e) az adóraktár nyilvántartási száma és címe 11.A beraktározási okmányt három példányban kell benyújtani az adóraktár felügyeletét ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz.

8 A beraktározás szabályai 16. A beraktározási okmány egy példánya a normál áfa adóraktár raktárt üzemeltetőé, egy példánya a beraktározóé, és egy példánya a vám- és pénzügyőri hivatalé. 17. A beraktározási okmányokat a vám- és pénzügyőri hivatal adóraktáranként évente eggyel kezdődő sorszámmal látja el, és a kitárolást követően a jogszabályokban meghatározott határideig – mellékleteivel együtt – irattárában őrzi.

9 A kiraktározás szabályai 19. Az áfa adóraktárban tárolt termék kiraktározója kizárólag:  a termék Közösségen belüli beszerzője, vagy  azon igazolt utolsó értékesítője lehet, aki az adóraktározási eljárás hatálya alá vont terméket értékesítette.

10 A kiraktározás szabályai 22. A kiraktározással a termékre vonatkozó áfa mentességi jogcím megszűnik, ezért általános szabályként az áfa mértékéig a kiraktározónak adóbiztosítékot kell nyújtani. 23. Az adóbiztosíték alapját a terméknek a kiraktározás időpontjában fennálló, szokásos piaci ára szerint kell megállapítani.

11 A kiraktározás szabályai 24.Az adóbiztosíték összegét az Áfa tv-ben maghatározott általános adómérték, illetve az Áfa tv. mellékletében szereplő (csökkentett) adómérték szorzatával kell meghatározni. 25.Adóbiztosíték lehet: a) készpénz; b) kezességvállalás; c) bankgarancia; d) banki fedezetigazolás; e) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

12 Az adóbiztosíték felszabadítása 33.Az adóbiztosítékot a vám- és pénzügyőri hivatal csak akkor szabadítja fel, ha a kiraktározó vagy meghatalmazottja a termék adójogi helyzetének rendezését a kiraktározástól számított 90 napon belül igazolja. 34.Az adójogi helyzet igazolása a termék belföldre történő kiraktározása esetén: a) a belföldi termékértékesítés után megállapított, vagy b) a Közösségen belüli termékbeszerzés után megállapított fizetendő adó bevallását igazoló okirat bemutatásával történik.

13 EGYSZERŰSÍTETT ADÓRAKTÁROZÁSI ELJÁRÁS 47. Az egyszerűsített áfa adóraktár célja: o az adóraktározási eljárást az áfa adóraktár felügyeletét ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos idején kívül is le lehessen folytatni o az egyszerűsített áfa adóraktározási eljárás csak annyiban tér el a normál eljárástól, ami az ügyintézés gyorsításához szükséges

14 Az egyszerűsített áfa adóraktár üzemeltetőjének feladatai a beraktározás során 49. A beraktározott árukat a nyilvántartásába felveszi, és ennek tényét és időpontját a beraktározási okmányon is feltünteti; o egyik példányát átadja a beraktározónak, míg a másik példányt és a benyújtott mellékletet nyilvántartása mellékleteként megőrzi; 50. egyidejűleg köteles a beraktározás tényéről a felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalt értesíteni.

15 A vám- és pénzügyőri hivatal feladatai a beraktározással összefüggésben 52. A bejelentést a vám- és pénzügyőri hivatal a beérkezését követően haladéktalanul iktatja, o ezt követően mérlegeli, hogy az egyszerűsített adóraktározási eljárás hatálya alá vont termékek tekintetében adminisztratív, szúrópróbaszerű vagy tételes áruvizsgálatot tart-e ; o a bejelentések számát alapul véve, legalább 10%- nál fizikai áruvizsgálatot (tételes vagy szúrópróbaszerű) kell végezni.

16 Az egyszerűsített áfa adóraktár üzemeltetőjének feladatai a kiraktározás során 58. A kiraktározás azáltal történik meg, hogy az egyszerűsített áfa adóraktár üzemeltetője a kiraktározott árukat a nyilvántartásából kivezeti, és ennek tényét és időpontját a kiraktározási okmányon is feltünteti; ⁻ ennek egyik példányát átadja a kiraktározónak, míg a másik példányt és a benyújtott mellékletet nyilvántartása mellékleteként megőrzi. 59. Az egyszerűsített áfa adóraktár üzemeltetője egyidejűleg köteles a kiraktározás tényéről a felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalt értesíteni.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1001/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS AZ ÁFA ADÓRAKTÁROZÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 1095 Budapest, Mester u. 7.; Tel.:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések