Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. fok „Járási” jegyző 198 db általános építésügyi hatósági feladatok Létszámadatok nem ismertek Hatóság 2013. január 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. fok „Járási” jegyző 198 db általános építésügyi hatósági feladatok Létszámadatok nem ismertek Hatóság 2013. január 1."— Előadás másolata:

1

2 I. fok „Járási” jegyző 198 db általános építésügyi hatósági feladatok Létszámadatok nem ismertek Hatóság 2013. január 1.

3 Járási Építésügyi Hivatal 38db Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 21db kiemelt építésügyi és építésfelügyeleti feladatok örökségvédelmi (műemléki és régészeti) feladatok 540 fő „építésügyes” 109 fő „örökségvédelmis” Hatóság 2013. január 1.

4 II. fok Megyei Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 20db építésügyi és építésfelügyeleti hatósági örökségvédelmi (műemléki,régészeti) állami főépítészi feladatok 46+19+1 fő építésfelügyelet 90+1 fő építésügyi hatósági 15+25 fő műemlékes, 3 fő régész X fő állami főépítészi iroda Hatóság 2013. január 1.

5 nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy összevont telepítési eljárás integrált eljárás kihirdetett veszélyhelyzet újjáépítése, műemléket érintő építésügyi eljárás világörökségi területet érintő építés más eljárásban szakhatóság önkormányzati „összeférhetetlenségi” ügy Kiemelt feladatok I.

6 a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló tv. szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék- együttesek, országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkeken megvalósítandó közérdekű beruházás fővárosi építészeti érték-védelem alatt álló építmények Kiemelt feladatok II.

7 engedélyezés, tudomásulvétel kötelezés hatósági bizonyítvány kiállítása jogszerűségi ellenőrzés bírságmegállapítás végrehajtási eljárás szakhatósági eljárás építésügyi hatósági szolgáltatás Építésügyi hatósági feladatok Építésügyi hatósági feladatok

8 ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Építésfelügyeleti feladatok Építésfelügyeleti feladatok

9

10

11 Állami tervtanácsi nyilatkozat Polgármesteri vélemény Előzetes szakhatósági állásfoglalás Előzetes nyilatkozatok beszerzése

12 Az építészeti-műszaki tervtanács I. építési engedélyezési, összevont és fennmaradási engedélyezési eljárás előtt településképi véleményezési, vagy állami tervtanácsi eljárás

13 Az építészeti-műszaki tervtanács II. A tervtanács nyilatkozata jogszabályon alapuló bizonyíték

14 A települési önkormányzat I. (fővárosban kerületi önkormányzat) elláthatja az épített környezet helyi védelmét a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, meghatározza a létesíthető rendeltetések körét reklámok elhelyezése követelményeit

15 előzetes tájékoztatást ad az ügyfeleknek a HÉSZ tartalmáról, javaslatot tehet a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban, szakmai konzultációt biztosít a követelmények teljesítése érdekében. A települési önkormányzat II. (fővárosban kerületi önkormányzat)

16 Településképi bejelentési eljárás I. A polgármester folytathatja le, ha az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység megkezdését, reklámok elhelyezését, építmények rendeltetésének megváltoztatását helyi önkormányzati rendeletben bejelentéshez kötötte és meghatározta a módját.

17 Településképi bejelentési eljárás II. A polgármester 8 napon belül tudomásul veszi – kikötéssel vagy anélkül – és a bejelentőt igazolás megküldésével értesíti, vagy megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését.

18 Településképi kötelezési eljárás A polgármester a helyi rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében hivatalból vagy kérelemre kötelezési eljárást folytat le az Étv. 29. § (6) bekezdésében meghatározott esetkörben. A polgármester az eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

19 Településképi véleményezési eljárás I. Polgármester meghatározott építésügyi hatósági engedélyezési eljárások előtt véleményezhet, amit az állami építészeti-műszaki tervtanács nem tárgyal, az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakasza nem érint.

20 Településképi véleményezési eljárás II. Feltételek: önkormányzat rendelet, vélemény alapja önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontja, véleményezés részletes szempontjai, helyi tervtanács működésének és az eljárás részletes szabályai.

21 Településképi véleményezési eljárás III. A polgármester véleményében – feltétellel vagy anélkül – engedélyezésre javasol, vagy engedélyezésre nem javasol, ha a)a kérelem vagy melléklete nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, vagy b)a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.

22

23 A rendelet alkalmazási köre I. A hatály nem terjed ki a vízimunka építményére, a robbantóanyagok tárolójára, a földmérési jelekre és a földmérés céljára szolgáló műszerállásokra és észlelő pillérekre, barlangban építési tevékenységre.

24 A rendelet alkalmazási köre II. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság építési és építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos eljárásaira és ellenőrzéseire, az építésügyi hatósági szolgáltatásokra kell alkalmazni.

25 A rendelet alkalmazási köre III. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a sajátos építményfajtákra, a felvonóra, mozgólépcsőre, mozgójárdára is alkalmazni kell.

26 min. 15 nap szolgáltatás kérésének benyújtása engedély kérelem benyújtása II. fokú döntés I. fokú döntés engedélyezési szakasz jogorvoslati szakasz elő szakasz szolgáltatási szakasz Az új eljárási típus

27 Az eljárás indítása előtt I. Elektronikus tárhely biztosítása 1)az ÉTDR az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt feltöltő tárhelyet, 2)a kérelmet megelőzően külön kérelemre, a kérelmezett időtartamra, a kérelem mellékletei, szükséges dokumentumok összegyűjtésére és előzetes tárolására gyűjtő tárhelyet biztosít.

28 Az eljárás indítása előtt II. Regisztráció Az eljárásban közreműködő hatóságok regisztrációja az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) keretében történik

29 Az eljárás indítása előtt II. Elektronikus tárhely biztosítása 1)az ÉTDR az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt feltöltő tárhelyet, 2)a kérelmet megelőzően külön kérelemre, a kérelmezett időtartamra, a kérelem mellékletei, szükséges dokumentumok összegyűjtésére és előzetes tárolására gyűjtő tárhelyet biztosít.

30 Az építtető kérheti a gyűjtő tárhely dokumentumai megfelelnek-e az előírásoknak, tájékoztatást a szükséges további mellékletről, további szakhatósági közreműködésről, a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását, Építésügyi hatósági szolgáltatás I.

31 tájékoztatást az eljárási, igazgatási szolgáltatási díjról vagy illetékről, a vizsgálatát az engedély hatálya meghosszabbításának, tájékoztatást a szándékozott eljárásról, tájékoztatást az egyéb vonatkozó szabályokról. Építésügyi hatósági szolgáltatás II.

32 Építésügyi hatósági szolgáltatás III. Az építésügyi hatóság a kérelem benyújtását követő munkanaptól számított 15 napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, mely nem köti az építtetőt a kérelem benyújtásában és nem kötelezi az építtetőt a kérelem benyújtására.

33 Építésügyi hatósági szolgáltatás IV. Az építésügyi hatósági szolgáltatást a kérelem benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni. Az építésügyi hatóságot a szakmai nyilatkozata azokban a kérdésekben köti, amelyekről nyilatkozott, mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok vagy a kérelem típusa, tartalma és mellékletei nem változnak meg.

34 Az engedély iránti kérelem tartalma I. Az engedély iránti kérelem tartalma I. Mit mivel lehet együtt benyújtani? Pl. építési engedélyezés és OTÉK előírásai alóli eltérés engedélyezése építési engedélyezés és bontási engedélyezés és OTÉK előírásai alóli eltérés engedélyezése fennmaradási engedélyezés és építési engedélyezés és OTÉK előírásai alóli eltérés engedélyezése fennmaradási engedélyezés és használatbavételi engedélyezés használatbavételi engedélyezés és ingatlan- nyilvántartási változás-átvezetés

35 Az engedély iránti kérelem tartalma II. Az engedély iránti kérelem tartalma II. a fél évnél nem régebbi szolgáltatási szakmai nyilatkozat ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét, (vagy ÉTDR ügy- és iratazonosító) a 6 hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, (vagy ÉTDR ügy- és iratazonosító)

36 Az engedély iránti kérelem tartalma III. Az engedély iránti kérelem tartalma III. a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, rendelkezést arról, hogy a záradékolt építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és az építtető aláírását.

37 Az engedély iránti kérelem tartalma III. Az engedély iránti kérelem tartalma III. a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, rendelkezést arról, hogy a záradékolt építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és az építtető aláírását.

38 Az eljárás megindítása - megindulása Az eljárás megindítása - megindulása A mappába „érkezett” kérelem automatikusan ÉTDR azonosítót kap, amely alkalmas a beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját, amely biztosítja az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. A kérelemre induló eljárás a kérelemnek az ÉTDR- be való érkeztetését követő első munkanapon indul.

39 Értesítés az eljárás megindulásáról I. Értesítés az eljárás megindulásáról I. Az ÉTDR az azonosítókról automatikus értesítés a kérelmezőnek, építtetőnek. Az eljárás megindulásától számított három napon belül az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet.

40 Értesítés az eljárás megindulásáról II. Értesítés az eljárás megindulásáról II. Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon általános tájékoztatást ad az elindult eljárás következő főbb ismérveiről: az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, az építési tevékenység tárgya, a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja, a meghatározott tartalmú utcai homlokzati terv vagy látványterv.

41 Értesítés az eljárás megindulásáról II. Értesítés az eljárás megindulásáról II. Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon általános tájékoztatást ad az elindult eljárás következő főbb ismérveiről: az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, az építési tevékenység tárgya, a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja, a meghatározott tartalmú utcai homlokzati terv vagy látványterv.

42 Ügyféli kör vizsgálata I. külön vizsgálat nélkül ügyfél az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa. minden esetben vizsgálni kell az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan- nyilvántartásba bejegyezték.

43 A szakhatóság állásfoglalása tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg. Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. Ügyféli kör vizsgálata II.

44 Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. Nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással kapcsolatos észrevételt. Ügyféli kör vizsgálata III.

45 Szakhatóság közreműködése I. Szakhatóságok ügyintézési határideje egységesen 30 nap. Használatbavételi engedélyezéskor a szakhatóságok nem írhatnak elő újabb feltételt az építési engedélyezéshez meghatározottakhoz képest és nem tagadhatják meg állásfoglalásuk megadását azzal az indokkal, hogy időközben a szakterületre vonatkozó szabályok megváltoztak.

46 Ha a szakhatóság a határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vesz részt, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Módosított építési engedélyezéskor akkor kell a szakhatóságot megkeresni, ha a módosítás érinti a szakhatóság szakkérdését. Szakhatóság közreműködése II.

47 A fellebbezési eljárásban, ha a fellebbezés az első fokú építésügyi hatóság határozatában foglalt szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen irányul, a másodfokú építésügyi hatóság a másodfokú szakhatóság állásfoglalása alapján dönt. Egyéb esetben a szakhatóságot megkeresni nem kell. Szakhatóság közreműködése III.

48 A fellebbezési eljárásban, ha a fellebbezés az első fokú építésügyi hatóság határozatában foglalt szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen irányul, a másodfokú építésügyi hatóság a másodfokú szakhatóság állásfoglalása alapján dönt. Egyéb esetben a szakhatóságot megkeresni nem kell. Szakhatóság közreműködése III.

49 Veszélyhelyzet esetén A veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy a kihirdetett veszélyhelyzet következtében végzett jogszerűtlen építési tevékenység a)fennmaradását, b)elbontását, az építtető, vagy a tulajdonos kérelmére tizenöt napon belül építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul veszi vagy az elutasításról határozatban dönt Az eljárás során szakhatóságot nem kell megkeresni.

50

51 Engedélyezési építési OTÉK-tól eltérés összevont összevont telepítési használatbavételi fennmaradási bontási engedély hatályának meghosszabbítása Az építésügyi hatóság eljárásai Az építésügyi hatóság eljárásai Tudomásul vételi használatbavétel a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenységek jogutódlás

52

53 Az építési engedély esetköre Két kategória marad: az építési engedély nélkül és az építési engedéllyel végezhető tevékenységek köre.

54 Az építési engedély iránti kérelem Az építési engedély iránti kérelem Az építési engedély iránti kérelmet egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység esetén az építési tevékenység egészére kell, a több ütemben megvalósuló építési tevékenység esetén az összes ütemre egyszerre (ütemenként megjelölve), vagy ütemenként (a teljes építési beruházás bemutatása mellett) lehet kérni.

55 A kérelemmel együtt előterjeszthető A kérelemmel együtt előterjeszthető: az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, bontás engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésre, az örökségvédelmi engedélyre irányuló kérelem is. Az építésügyi hatóság a kérelmek elbírálását összevonja és döntéseit egybefoglalja.

56 A kérelemhez mellékelni lehet A kérelemhez mellékelni lehet: az előzetesen beszerzett hatósági engedélyeket, a szakhatóság előzetes állásfoglalását, az ellenérdekű ügyfél hiányát igazoló nyilatkozatokat, az ügyfelek fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozatát A kérelemhez nem kell benyújtani: az építési jogosultság igazolását, a tervezői nyilatkozatot.

57 A tényállás tisztázása Hiánypótlás: kellékhiány: ha a kérelem hiányos, legkésőbb 5 napon belül, legfeljebb 20 napos teljesítési határidővel, tartalmi hiány: az építtető a „kellék” hiányokat pótolta, de a tartalmuk hiányos, a hiánypótlást követő legkésőbb 3 napon belül ismét hiánypótlás.

58 A tényállás tisztázása Hiánypótlás: kellékhiány: ha a kérelem hiányos, legkésőbb 5 napon belül, legfeljebb 20 napos teljesítési határidővel, tartalmi hiány: az építtető a „kellék” hiányokat pótolta, de a tartalmuk hiányos, a hiánypótlást követő legkésőbb 3 napon belül ismét hiánypótlás.

59 Helyszíni szemle: megtartásáról tájékoztatás 3 napon belül A tényállás tisztázása

60 Szakhatósági megkeresés hiánytalan kérelem esetén az eljárás megindulását követő 5 napon belül, hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követő 3 napon belül

61 Ügyintézési határidő Érdemi döntést ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy az előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll az eljárás megindulásától, a kérelem hiányos, vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított 15 napon belül kell meghozni.

62 Teljes kérelem benyújtása Döntés (ügyintézés 15 nap) 15 nap Kérelem benyújtása Szakhatósági hozzájárulás Szakhatósági hozzájárulás Teljes kérelem Kérelem benyújtása Szakhatósági hozzájárulás Teljes kérelem Döntés (ügyintézés 20 nap) Döntés (ügyintézés 20 nap) Döntés (ügyintézés 20 nap) Döntés (ügyintézés 20 nap) Kellékhiány pótlása 5 nap 15/30 nap 15 nap 5 nap20 nap 15 nap 5 nap15/30 nap 3. eset 2. eset Az eljárás lefolytatásának esetkörei I. Az eljárás lefolytatásának esetkörei I. 1. eset

63 Kérelem benyújtása Kellékhiány pótlása Kellékhiány pótlása Teljes kérelem Kérelem benyújtása Döntés (ügyintézés 23 nap) Döntés (ügyintézés 20 nap) Kellékhiány pótlása 5 nap 20 nap 15 nap 5 nap 15 nap 5 nap 15/30 nap 4. eset 6. eset 5. eset Kellékhiány pótlása Nem teljesítés Döntés (ügyintézés 20 nap) 5 nap20 nap15 nap Szakhatóság megkeresése Szakhatósági hozzájárulás Teljes kérelem 20 nap 3 nap Az eljárás lefolytatásának esetkörei II. Az eljárás lefolytatásának esetkörei II.

64 Kérelem benyújtása Döntés (23 nap) Kellékhiány pótlása 5 nap Megkeresés Teljes kérelem Teljes kérelem 20 nap Tartalmi hiánypótlás Tartalmi hiánypótlás Szakhatósági hozzájárulás 15 nap 20 nap 3 nap 15/30 nap 3 nap Az eljárás lefolytatásának esetkörei III. Az eljárás lefolytatásának esetkörei III. 7. eset

65 Az építési tevékenység engedély nélküli (jogszerűtlen) megkezdése esetén a helyszíni szemlét követő 3 napon belül építésrendészeti eljárást kezdeményez, 8 napon belül a kérelmet elutasítja. A kérelem elbírálása, döntés

66 A döntés tartalma I. Három fő részből áll: rendelkező rész, tájékoztató (kitanító) rész, indokolási rész.

67 A döntés tartalma II. Az értesítettek körében meg kell jelölni, hogy a döntést kivel és milyen minőségben közlik: ügyféli minőségben, tájékoztatásul, vagy szakhatóságként FONTOS, hogy a döntést, vagy a jogerős döntést, vagy a jogerős és végrehajtható döntést kell-e közölni és a hatóság kivel közli.

68 A döntés tartalma II. Az értesítettek körében meg kell jelölni, hogy a döntést kivel és milyen minőségben közlik: ügyféli minőségben, tájékoztatásul, vagy szakhatóságként FONTOS, hogy a döntést, vagy a jogerős döntést, vagy a jogerős és végrehajtható döntést kell-e közölni és a hatóság kivel közli.

69 Az építési engedély hatálya Három évig hatályos kivéve, ha a hatályossága alatt a hatóság meghosszabbította, vagy az építési tevékenységet a hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. Módosított építési engedély esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezett.

70 Az építési engedélytől való eltérés Nem kell engedély, ha az eltérés nem építési engedélyhez kötött, építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját, helyét, telepítési paramétereit, tartószerkezetének rendszerét, településképet meghatározó homlokzati elemeit, és az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek.

71

72 Az összevont engedélyezési eljárás Szakaszai elvi építési keretengedélyezési (beépítési, építészeti kialakítással kapcsolatos és örökségvédelmi követelmények tisztázása) építési engedélyezési (OTÉK-eltérés is) ügyintézési határidő 15 nap elvi keretengedély hatálya 1+1/2 év Szakhatóság állásfoglalását nem a helyszínen köteles megadni!

73 Az összevont telepítési eljárás Sajátos jogintézmény alkalmas több önálló – építési engedélyezést megelőző – hatósági engedélyezés kiváltására és a településrendezési eszköz véleményezési szakaszának kiváltására, elfogadásának, módosításának egyszerűsítésére, joghatásának megerősítésére. Jelenleg: egy beruházás – sok hatóság – sok eljárás bizonytalan jövő – felesleges, nagy a költsége

74

75 Szakaszai Megoldás: összevont telepítési eljárás egy adott ingatlanra egy bizonyos beruházás feltételeinek egy eljárásban való tisztázása. Új, választható eljárástípus, két szakasza van: telepítési hatásvizsgálati szakasz, integrált építési engedélyezési szakasz.

76

77 Esetköre a településrendezési eszköz módosítása, elfogadása – ÉH, elvi építési keretengedélyezési eljárás - ÉH, KHV / EKHE / összevont eljárás, a termőföld végleges más célú hasznosítása az erdőterület igénybevétele, telekalakítási engedélyezési eljárás - ÉH, régészeti feltárás engedélyezése, az építési engedélyezési eljárás - ÉH, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése - ÉH.

78 Hatóságok – szakhatóságok I. Ügydöntő építésügyi hatóság: járási építésügyi (és örökségvédelmi) hivatal Ügydöntő szakhatóság: a kiváltott - korábban önálló engedélyezési - eljárást lefolytató hatóság

79 Megalapozó szakhatóság: + a kiváltott önálló engedélyezési eljárások szakhatóságai + vélemény-nyilvánításra jogosult államigazgatási szervek - ügydöntő hatóság / ügydöntő szakhatóság Mindegyik szakhatóságot a hatóság keresi meg! Minden szakhatóság csak egyszer vesz részt az eljárásban! Hatóságok – szakhatóságok II.

80 Az ügydöntő építésügyi hatóság feladata: a településrendezési eszköz egyeztetési szakasza (314/2012. (XI. 8.) Kormr.), az elvi építési keretengedélyezés (Eljr.), a telekalakítási engedélyezési eljárás (338/2006. (XII. 23.) Kormr. az építési engedélyezési eljárást (Eljr.), az országos építési követelményektől való eltérés eng. (Eljr.). Az ügydöntő szakatóság feladata: A KHV, vagy/és EKHE eljárás (314/2005. (XII. 25.) Kormr.) a termőföld végleges más célú hasznosítása (338/2006. (XII. 23.) Kormr.), az erdő(elvi) igénybevétele (153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet), próbafeltárás eng./bejelentés, megelőző régészeti feltárás (5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rend., 257/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet)

81 Engedélyezési eljárások Étv. 2. § 8. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 36. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési- szerelési vagy bontási munka végzése. 34. § (1) Építési tevékenység végzéséhez jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi hatósági eljárás lefolytatása szükséges.

82 Szolgáltatási szakasz – minden esetben Az általánoson túl: az erdő igénybevételének feltételei, a termőföld minősége, a telek régészeti érintettsége, az elvégzendő régészeti feladatok, környezeti hatások, milyen további környezetvédelmi engedélyek szükségesek és annak mi a tartalma, A hatóság szakmai nyilatkozatát az ügydöntő szakhatóságok bevonásával alakítja ki: megkeresés 5 nap, szakhatóság 15 nap, a hatóság 10 napon belül ad szakmai nyilatkozatot

83 Telepítési hatásvizsgálati szakasz (THSZ) Az eljárás a kérelem és a THSZ mellékleteinek benyújtásával indul HÉSZ módosítás esetén csak a településrendezési szerződés megkötését követően indítható Korábbi jogerős hatósági engedélyek az eljárásban felhasználhatók Az építtető határozza meg, hogy a THSZ-ben mely eljárások lefolytatását kéri – DE! mi szükséges a beruházáshoz?

84 Kérelem tartalma Mely hatóságok milyen eljárásainak integrálását kéri, a termőföld végleges más célú hasznosításának, erdő esetén annak termelésből történő kivonásának pontos célját, a szükséges teljes területigényt, a kérelmezett telekalakítás célját, az építési beruházás jellegét és rövid ismertetését, korábbi hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, egyes szakhatósági eljárásokhoz becsatolt mellékletek felsorolását, a kérelmező aláírását.

85 A kérelem mellékletei I. Az ügydöntő szakhatóságokhoz benyújtandó tervdoku- mentáció a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint telekalakítás engedélyezéséhez szükséges hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz, az előzetes régészeti dokumentációt és a földmunkákat bemutató terveket, vagy az örökségvédelemi hatóság nyilatkozatát a terület régészeti érintettségéről, valamint a régészeti örökség védelme érdekében elvégzendő régészeti feladatokról, a kiváltható eljárásokban az eljáró hatóság korábban hozott döntését, megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját.

86 A kérelem mellékletei II. Ha az építési beruházás megvalósítása érdekében településrendezési eszköz készítése vagy módosítása szükséges: a településrendezési szerződés másolata és a településrendezési eszköz egyeztetéséhez a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt telepítési tanulmányterv, mely tartalmazza a teljesítmény és kibocsátási adatokat, hatásvizsgálatokat, valamint részletes technológiai leírást előzetes régészeti, a földmunkákat is bemutató dokumentációt.

87 Értesítés az eljárás megindításáról Elektronikusan az építéssel vagy településrendezéssel érintett illetékes önkormányzatot, az eljárásban részt vevő szakhatóságokat, nemzetközi eljárás esetén – a környezetvédelemért felelős miniszter útján – a hatásviselő felet.

88 A bevonandó szakhatóságok körének meghatározása Ügydöntő szakhatóságok Eljr. 7. sz. melléklet II/1. és II/2. táblázata határozza meg Megalapozó szakhatóságok Eljr. 7. sz. melléklet II/1. és II/2. táblázata szerinti ágazati jogszabályi rendelkezések alapján kell egyedileg meghatározni, Megalapozó szakhatóságok az ágazati jogszabályokban felsorolt szakhatóságok közül azok, amelyek az eljárásban egyébként ügydöntő szakhatóságként, hatóságként nem vesznek részt.

89 Szakhatósági közreműködés ÜSZ: Saját eljárási jogszabályuk alapján járnak el, az Eljr. elektronikus kapcsolattartásra és ezen eljárásra vonatkozó eltérésekkel, ÜSZ: külön eljárásaira vonatkozó illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, Valamennyi szakhatóság állásfoglalásának tartalmaznia kell a településrendezési eszközzel kapcsolatos véleményüket is. A szakhatóságok eljárásukban egyszeri tartalmi hiánypótlási felhívást bocsáthatnak ki – 5 nap Széleskörű együttműködés és hatékony kommunikáció szükséges!

90 A szakhatóságok ügyintézési határideje megalapozó szakhatóságok 30 nap, kivéve, ha jogszabály ennél rövidebb időtartamot állapít meg ügydöntő szakhatóságok az adott eljárásra vonatkozó külön jogszabályban előírt határidő, ennek hiányában 45 nap, több ügydöntő szakhatóságnál a leghosszabb határidő de legkésőbb az utolsó hiányzó dokumentum beérkezésétől számított 5 nap. Ellentétes egyedi előírás esetén a Ket. szerinti egyeztetés!

91 Ügyintézési határidő, a döntés formája a hatóság a döntést 15 napon belül hozza meg határidő számítása, mint építési engedélynél A döntés formája: a kérelem elutasítása esetén határozat, a kérelem teljesítése esetén önálló jogorvoslattal meg nem támadható végzés formájában kiadott telepítési engedély

92 A telepítési engedély A telepítési engedély meghatározza a tervezett beruházás telepítési feltételeit és követelményeit, a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit, a településrendezési eszköz jóváhagyásának szakmai feltételeit. A telepítési engedély az össz. elj. fajtáitól függően egyben elvi építési keretengedély, telekalakítási engedély, termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye, az erdő területi igénybevételének engedélye, régészeti feltárási engedély, környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély, a településrendezési eszközzel kapcsolatos vélemény.

93 A telepítési engedély tartalma I. Rendelkező rész: teljesítmény és kibocsátási adatok, rövid technológiai leírás, az elvi építési keretengedély, telekalakítási engedély tárgyában hozott döntés, az engedély feltételei, a kiváltott eljárásokban az ügydöntő szakhatóságok állásfoglalása alapján hozott döntés, az építési beruházás megvalósításának jogszabályban és az ügydöntő szakhatóságok állásfoglalásában előírt feltételei, a megalapozó szakhatóságok állásfoglalása és kikötései, a szakhatóságok településrendezési eszközzel kapcsolatos véleménye, jóváhagyásuk szakmai feltételei.

94 A telepítési engedély tartalma II. Tájékoztató rész: a telepítési engedély megadásáról szóló végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, a telepítési engedély a környezethasználat megkezdésére, építési tevékenység végzésére nem jogosít, az engedélyezett végleges más célú termőföld felhasználást, erdő igénybevételt, környezethasználatot és a kérelmezett tevékenységet, a telepítési engedélyben meghatározott időn belül és csak a jogerős integrált építési engedély birtokában szabad megkezdeni és folytatni, a régészeti feltárás a telepítési engedély kézhezvétele után megkezdhető,

95 A telepítési engedély tartalma III. Tájékoztató rész: a telekalakítási engedély alapján a változás ingatlan- nyilvántartáson való átvezetése csak az integrált építési engedély végrehajthatóvá válása után kérhető, és az átvezetés megtörténtét az építtető az építőipari kivite- lezési tevékenység megkezdésekor köteles igazolni, a telepítési engedély nem mentesíti az építtetőt a környezethasználat és az építési tevékenység megkezdéséhez előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól, a földvédelmi és az erdővédelmi járulékot az előírt határidőre be kell fizetni, az előírt régészeti feltárást a kivitelezés megkezdéséig be kell fejezni.

96 A telepítési engedély hatálya, közlése A telepítési engedély egy évig hatályos, hatálya fél évvel meghosszabbítható! A telepítési engedélyről szóló végzést közölni kell ügyféli minőségben: nemzetközi eljárás esetén a hatásviselő féllel, tájékoztatásul: a települési önkormányzat polgármesterével, Az ügydöntő és megalapozó szakhatóságokkal, az eljáró ingatlanügyi hatósággal, ha az engedély egyben telekalakítási engedély is, a Magyar Nemzeti Múzeummal, ha az engedély egyben régészeti feltárási engedély is.

97 Az integrált építési engedélyezési eljárás (IÉSZ) Az IÉSZ kiválthatja: egységes környezethasználati engedélyezési eljárást, építési engedélyezési eljárást, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárását. Az IÉSZ-t megindítani: a telepítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 1éven belül külön kérelem nélkül az előírt mellékletek benyújtásával, az érintett településrendezési eszköz hatálybalépését követően lehet.

98 IÉSZ - mellékletek A telepítési engedélyben tett kikötés, feltétel teljesítésének igazolása, a megvalósításhoz még szükséges, önálló eljárásban kiadott jogerős engedély megnevezése, iktatószáma és kelte, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítója, az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott szakmai nyilatkozat ÉTDR ügy- és iratazonosítója, digitális formátumban a 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció, az ügydöntő szakhatósági állásfoglalás beszerzéséhez szükséges 7. melléklet szerinti dokumentáció.

99 Az IÉSZ eljárás megindítása Elektronikusan az építéssel vagy településrendezéssel érintett illetékes önkormányzatot, az eljárásban részt vevő szakhatóságokat, nemzetközi eljárás esetén – a környezetvédelemért felelős miniszter útján – a hatásviselő felet.

100 Az IÉSZ különös szabályai A telepítési engedélyben foglaltak az építésügyi hatóságot és a szakhatóságokat kötik, ha a telepítési engedély egyben telekalakítási engedély is, akkor az integrált építési engedély megadásának nem feltétele a telek rendezettsége. A telekalakítási engedély alapján a változás ingatlan- nyilvántartáson való átvezetéséről az építtető köteles a kivitelezés megkezdéséig gondoskodni. Ha a telepítési engedély egyben a településrendezési eszközzel kapcsolatos szakmai vélemény is, akkor a kérelem csak a településrendezési eszköz elfogadása és hatálybalépése esetén bírálható el.

101 Az integrált építési engedély tartalma Rendelkező rész: a tervezett építési beruházás, a beruházásra vonatkozó teljesítmény és kibocsátási adatok, valamint technológia rövid leírása, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott döntés, az EKHE feltételei, Tájékoztató rész: a telepítési engedély megadásáról szóló végzésben hozott döntés a határozat elleni jogorvoslati eljárásban támadható, a telekalakítási engedély alapján a változást az ingatlan-nyilvántartáson az integrált építési engedély végrehajthatóvá válása után, az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése előtt át kell vezetni, és annak megtörténtét építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor igazolni köteles.

102 Az integrált építési engedély közlése Ügyféli minőségben: nemzetközi eljárás esetén a hatásviselő féllel, Tájékoztatásul: a települési önkormányzat polgármesterével, az ügydöntő és megalapozó szakhatóságokkal Jogerő után: telekalakítás esetén az ingatlanügyi hatósággal, tájékoztatás az ÉTDR mindenki által látható felületén a jogerős engedély tárgyáról és típusáról Jogerőre emelkedésére tekintet nélkül a Ket. szabályai szerint nyilvános közzététel, ha a környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

103

104 A használatbavételi engedélyezési eljárás esetköre Használatbavételi engedély alapján vehetők használatba, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, építési engedély köteles tevékenységgel érintett építmény, építményrész, ha az műemlék, vagy amelynek használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot kell bevonni.

105 Szakhatóságot kell bevonni, ha az építési engedély megadásához a szakhatóság feltétellel vagy kikötéssel járult hozzá, amennyiben az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti. Szakhatóságok

106 A használatbavételi engedély Külön-külön ütemenként is kérelmezhető az ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre A fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt is előterjeszthető.

107 A használatbavételi engedély iránti kérelem melléklete Új épület vagy meglévő épület – ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az OÉNY-be elektronikusan feltölteni.

108 A kérelemhez nem kell benyújtani A kérelemhez nem kell benyújtani (mert az építési napló része) : a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, az érintett közműszolgáltatók nyilatkozatát, a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozatát, megvalósulási dokumentációt.

109 Az érdemi döntést ha a kérelem hiánytalan és szakhatóságot nem kell bevonni, vagy az előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától számított 15, ha a kérelem hiányos vagy szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított 10 napon belül kell meghozni. Ügyintézési határidő

110 A döntés tartalma A döntés rendelkező része tartalmazza a használatbavételi engedély kikötéseit, kötelezést a záradékolt változási vázrajz OÉNY-be való elektronikus feltöltésére, a jogerőre emelkedéstől számított 60 napon belül, az energetikai tanúsítvány OÉNY-be történő feltöltésére, az előírt munkálatok teljesítésétől számított 90 napon belül, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem veszélyeztető hibák hiányosságok megszüntetésére.

111

112 az az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész építési tevékenység, amely használatbavételi engedély alapján vehető használatba, de az építési engedély megadásához a közreműködő szakhatóság feltételt, kikötést nem tett. Esetköre

113 Az eljárás megindulásáról értesítést, hiánypótlást nem kell küldeni, szakhatóságot nem kell megkeresni. Nem kötelező szemlét tartani, ha az elbíráláshoz szükséges adatok, bizonyítékok rendelkezésére állnak. Az eljárás megindulásától számított 10 napon belül döntés. Tudomásul vétel esetén a hatóság hallgat, a használatbavétel elutasításáról határozatban rendelkezik. A tudomásulvételi eljárás szabályai

114

115 Bontási engedély alapján lehet : műemlék, műemlékrész helyi építészeti örökségvédelem alatt álló építmény, építményrész, zártsorú vagy ikres beépítés esetén az épület alapozását és csatlakozó tartószerkezet bontása. A kérelem az építési engedély iránti kérelemmel együtt is benyújtható. Esetköre

116 Ha a bontási tevékenységet engedély nélkül megkezdték, a hatóság a kérelmet 8 napon belül elutasítja és az építmény teljes bontása esetén a bontás tényét fennmaradási engedélyezési eljárás szabályai szerint tudomásul veszi, építésügyi bírságot szab ki. az építmény részleges bontása esetén a bontási tevékenységet építésügyi bírság kiszabása mellett tudomásul veszi és a fennmaradó bontási munkálatokra bontási engedélyt ad. A kérelem elbírálása, a döntés

117 A bontási engedély egy évig hatályos, kivéve ha a hatályossága alatt a bontási engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik és a bontási tevékenység megkezdésétől számított három éven belül befejezik. A döntés hatálya

118

119 Az engedély hatályának meghosszabbítása I. Az engedély hatályának lejárta előtt az ÉTDR legalább 90 nappal automatikus figyelmeztetést küld az építtetőnek. Az engedély hatályának lejárta előtt – az elvi keretengedély és a telepítési engedély kivételével – legalább 60 nappal a hatóság köteles helyszíni szemlét tartani.

120 Az engedély hatályának meghosszabbítása II. Ha az építtető a figyelmeztetésre kérelmet nem nyújtott be, a hatóság az engedély hatályának lejárta előtt legalább 45 nappal ismételten felhívja az építtető figyelmét az engedély hatályának közelgő lejártára és jogkövetkezményeire, tájékoztatja az építtetőt az engedély hatályának meghosszabbítási lehetőségéről,

121 Az engedély hatályának meghosszabbítása III. ha az építésügyi jogszabályváltozás az engedély hatályának meghosszabbítását nem tenné lehetővé, a módosított építési engedély és egyben az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről ad tájékoztatást, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van, a használatbavételi engedélyezés feltételeiről ad tájékoztatást.

122

123 Új eljárási szabályok (Étv. 53/C §) Az építési engedéllyel szembeni jogerősen elbírált fellebbezéssel azonos indokokat tartalmazó, a használatbavételi engedély ellen irányuló fellebbezést a másodfokon eljáró hatóság érdemben nem vizsgálja. Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait (pl. jogorvoslati jogát) akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

124 Új eljárási szabályok Nincs helye fellebbezésnek a másodfokú eljárásban hozott a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárást megszüntető, az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott, a Ket. 33/A. §-ban meghatározott fizetési kötelezettséggel kapcsolatos, az irat betekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott és a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, azt módosító vagy visszavonó első fokú végzés ellen. DE! A Ket. alapján a döntés bírósági felülvizsgálatának van helye. A jogerős másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet kérni.

125 A fellebbezés folyamata I. A fellebbező megjelöli az elektronikus tárhelyen lévő dokumentumok közül a mellékleteket, hozzáférést biztosít az első- és másodfokon eljáró hatóságnak, vagy benyújthatja fellebbezését az első fokú hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál. A fellebbezés és mellékletei beérkezésüket követően elektronikus mappába kerülnek.

126 A fellebbezés folyamata II. Az első fokú hatóság a fellebbezés elektronikus felterjesztése előtt határozatát visszavonhatja, megváltoztathatja, vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Ezután – ha nem vizsgálta felül határozatát, illetve nem utasította el érdemi vizsgálat nélkül a fellebbezést – a fellebbezést és az ügyben keletkezett iratokat az ÉTDR-ben a másodfokú hatósághoz felterjeszti, és erről a fellebbezőt értesíti.

127 A fellebbezés folyamata III. Az eljárás a felterjesztést követő első munkanapon megindul. A másodfokú hatóság 3 napon belül az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal értesíti az eljárás megindulásáról a fellebbezőt, az építtetőt, valamint a már ismert ügyfelet, 5 napon belül megkeresi a másodfokon eljáró szakhatóságot, ha a jogorvoslati kérelem az első fokú hatóság határozatába foglalt szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen irányul, az állami főépítészt, ha a fellebbezés az első fokú határozatba beépült településképi vélemény ellen irányul, az országos főépítészt, ha a fellebbezés a területi építészeti- műszaki tervtanács vagy a központi műemlékvédelmi tervtanács állásfoglalása ellen irányul. Főépítészi vélemény : 15 napon belül.

128 A fellebbezés folyamata IV. Ha a döntés meghozatalához szükséges adat nem áll rendelkezésre, legfeljebb 8 napos teljesítési határidő kitűzésével, egy alkalommal hiánypótlás kérhető fellebbezőtől. A másodfokú hatóság a jogorvoslati eljárásban döntését ha az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni és a tényállás tisztázásához minden rendelkezésre áll a jogorvoslati eljárás megindulásától számított 30 napon belül, egyébként az utolsó szakhatósági állásfoglalás vagy dokumentum beérkezésétől számított 15 napon belül hozza meg.

129

130 Az építési folyamat felügyelete Építésrendészeti eljárás Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet szabálytalanul végezték.

131 Szabálytalan tevékenység Szabálytalan tevékenység a jogszerűtlenül, jogosulatlanul vagy szakszerűtlenül megkezdett és végzett tevékenység.

132 ELÉVÜLÉS! Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzés során feltárt szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzéstől számított 90 napon belül indítja meg az intézkedések megtételére irányuló eljárást. Az eljárás megindításának legkésőbb az építés befejezésétől - ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől - számított tíz éven belül van helye.

133 Jókarbantartási kötelezés I. Az építésfelügyeleti hatóság elrendelheti az építmény kötelező jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha azt az építészeti örökség védelmének érdekei megkövetelik, vagy annak elmaradása az épület stabilitását, használati biztonságát veszélyeztetheti,

134 Jókarbantartási kötelezés II. elrendeli az építmény jókarbantartását, az építmény felülvizsgálatát, átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, elrendeli a a szervizkönyv pótlását, a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény felülvizsgálat elvégzését és a szükséges munkálatok elvégzését.

135

136 Záró rendelkezések Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba. (2) A 76. § 2013. július 1-jén hatályba. (3) A 77. § 2014. december 31-én lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépése után indult első és másodfokú eljárásban kell alkalmazni. A 2013. január 1-jén folyamatban lévő eljárások esetén a döntést az ÉTDR rendszer által biztosított sablon alkalmazásával kell meghozni. építésügyi hatósági engedélykérelmek tekintetében a kérelmező építtető kérheti az építésügyi hatóságtól eljárásának az ÉTDR-ben történő folytatását és a továbbiakban az elektronikus kapcsolattartást.


Letölteni ppt "I. fok „Járási” jegyző 198 db általános építésügyi hatósági feladatok Létszámadatok nem ismertek Hatóság 2013. január 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések