Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jó állam Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár Belügyminisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jó állam Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár Belügyminisztérium."— Előadás másolata:

1

2

3

4

5

6

7

8 A jó állam Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár Belügyminisztérium

9

10

11

12

13

14 Az építésügyi közigazgatás átalakítása Dr. Szaló Péter területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár Belügyminisztérium az ÉTDR Projekt Felügyelő Bizottságának elnöke

15

16 I. fok „Járási” jegyző 198 db általános építésügyi hatósági feladatok Létszámadatok nem ismertek Hatóságok 2013. január 1.

17 Járási Építésügyi Hivatal 38db Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 21db kiemelt építésügyi és építésfelügyeleti feladatok örökségvédelmi (műemléki és régészeti) feladatok 540 fő „építésügyes” 109 fő „örökségvédelmis” Hatóságok 2013. január 1.

18 II. fok Megyei Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 20db építésügyi és építésfelügyeleti hatósági örökségvédelmi (műemléki,régészeti) állami főépítészi feladatok 46+19+1 fő építésfelügyelet 90+1 fő építésügyi hatósági 15+25 fő műemlékes, 3 fő régész 44 fő állami főépítészi iroda Hatóságok 2013. január 1.

19 nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy összevont telepítési eljárás integrált eljárás kihirdetett veszélyhelyzet újjáépítése, műemléket érintő építésügyi eljárás más eljárásban szakhatóság önkormányzati „összeférhetetlenségi” ügy Kiemelt feladatok

20 a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló tv. szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek, országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkeken megvalósítandó közérdekű beruházás fővárosi építészeti érték-védelem alatt álló építmények Kiemelt feladatok

21 engedélyezés, tudomásulvétel kötelezés hatósági bizonyítvány kiállítása jogszerűségi ellenőrzés bírságmegállapítás végrehajtási eljárás szakhatósági eljárás építésügyi hatósági szolgáltatás Építésügyi hatósági feladatok

22 ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Építésfelügyeleti feladatok

23

24 Állami tervtanácsi nyilatkozat Polgármesteri vélemény Előzetes szakhatósági állásfoglalás Előzetes nyilatkozatok beszerzése

25 építési engedélyezési, összevont és fennmaradási engedélyezési eljárás előtt településképi véleményezési, vagy állami tervtanácsi eljárás Az építészeti-műszaki tervtanács

26 A tervtanács nyilatkozata jogszabályon alapuló bizonyíték Az építészeti-műszaki tervtanács

27 elláthatja az épített környezet helyi védelmét a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, meghatározza a létesíthető rendeltetések körét reklámok elhelyezése követelményeit A települési önkormányzat (fővárosban kerületi önkormányzat)

28 előzetes tájékoztatást ad az ügyfeleknek a HÉSZ tartalmáról, javaslatot tehet a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban, szakmai konzultációt biztosít a követelmények teljesítése érdekében. A települési önkormányzat (fővárosban kerületi önkormányzat)

29 A polgármester folytathatja le, ha az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység megkezdését, reklámok elhelyezését, építmények rendeltetésének megváltoztatását helyi önkormányzati rendeletben bejelentéshez kötötte és meghatározta a módját. Településképi bejelentési eljárás

30 A polgármester 8 napon belül tudomásul veszi – kikötéssel vagy anélkül – és a bejelentőt igazolás megküldésével értesíti, vagy megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését. Településképi bejelentési eljárás

31 A polgármester a helyi rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében hivatalból vagy kérelemre kötelezési eljárást folytat le az Étv. 29. § (6) bekezdésében meghatározott esetkörben. A polgármester az eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti. Településképi kötelezési eljárás

32 Polgármester meghatározott építésügyi hatósági engedélyezési eljárások előtt véleményezhet, amit az állami építészeti-műszaki tervtanács nem tárgyal, az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakasza nem érint. Településképi véleményezési eljárás

33 Feltételek: önkormányzat rendelet, vélemény alapja önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontja, véleményezés részletes szempontjai, helyi tervtanács működésének és az eljárás részletes szabályai. Településképi véleményezési eljárás

34 A polgármester véleményében – feltétellel vagy anélkül – engedélyezésre javasol, vagy engedélyezésre nem javasol, ha a)a kérelem vagy melléklete nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, vagy b)a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek. Településképi véleményezési eljárás

35

36

37

38 Az ÉTDR az építésügyi nyilvántartások rendszerében Magyar Mária építésügyi főosztályvezető Belügyminisztérium

39 Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás Területrendezési Tervtár – TEIR Örökségvédelmi Központ Lechner Lajos Tudásközpont A jövő

40 Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk és adatok központi gyűjteménye és azok nyilvántartása, mely magában foglalja a Nyilvántartás működéséhez szükséges, valamint az abban létrehozott adatállományt, dokumentációkat és adatokat is

41 az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere Országos Építésügyi Nyilvántartás

42

43 belső adatállomány településrendezési eszköz polgármesteri vélemény tervtanácsi vélemény szakértői vélemény kiviteli terv engedélyezési tervdokumentáció e- építési napló mellékletei energetikai tanúsítvány ÉTDR adat, dokumentum engedély ellenőrzési jegyzőkönyv helyszíni fotó szankció,bírság adat statisztikai adat Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya MÉK névjegyzék MMK névjegyzék MKIK kivitelezői nyilvántartás Ingatlan-nyilvántartás Lakcímnyilvántartás Cégnyilvántartás Örökségvédelmi Központ Táj- és természetvédelem Területrendezési tervek TEIR Dokumentációs Központ külső adatállomány Elektronikus alkalmazások E-építési napló E-tanúsítás E-szankció, E-bírság Építésügyi Monitoring ÉTDR E-statisztika OÉNY központi kezelőfelület

44 Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok engedélyezési és tudomásulvételi eljárásainak elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, mely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak ÉTDR

45

46 Az ÉTDR projektről Dr. Kapuváry Magdolna építésügyi főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium az ÉTDR Projekt Operatív Bizottságának elnöke

47 2007 óta kiemelt cél az építésügy elektronizációja 2007 és 2008 évben két kiemelt projektre vonatkozó javaslat benyújtása 2009. március: ÚMFT EKOP-1.A.1. „C” pályázati konstrukció keretében új pályázat beadása 2010.01.06.: Támogató levél Szerződéskötés dátuma: 2010. 04. 20. Előzmények

48 Az ÉTDR egy olyan, interneten elérhető központi szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat valamennyi résztvevője számára támogatja az engedélyezési dokumentáció (építészeti-műszaki tervek és csatolt dokumentumok) elektronikus kezelését, azaz tárolását, továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését. A projekt célja

49 A projekt kezdő időpontja:2011.11.02. A projekt befejezése:2012.12.31. Összes támogatás:1.096.478.750 Ft Forrása:EKOP 1. prioritás:949.660.245 Ft86,61 % EKOP 3. prioritás:146.818.505 Ft13,31 % Támogatás intenzitása: 100 % ERFA:85 %932.006.937 Ft MK Ktgv.15 %164.471.813 Ft A projekt főbb adatai

50 Az EU célkitűzéseivel összhangban az ÉTDR rendszer hozzájárul: az építésügyi hatósági és szakhatósági eljárások egységesítéséhez, az elektronikus ügyindítás alkalmazásához, az engedélyezési eljárás folyamatának gyorsításához, az ügyintézés hatékonyságának növeléséhez és a humánerőforrások csökkentéséhez, amely költségmegtakarítást eredményez, A rendszer eredményei

51 … a környezeti terhelés csökkentéséhez, (a dokumentációk elektronikus benyújtása lényegesen kevesebb terhet jelent a környezetre nézve, mint az esetenként több méter hosszú engedélyezési tervek és dokumentációk nyomtatott formában számos szakhatóság számára történő benyújtása) az eljárási döntések és dokumentációk egyszerű és hatékony kikereséséhez, a hatósági engedélyezési eljárások ügyfeleinek tájékoztatásához. A rendszer eredményei

52 ÉTDR rendszerfejlesztés szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződéshez tervezett közbeszerzési eljárás előkészítése, megindítása és végig vitele (uniós értékhatár feletti értékű szerződés), ÉTDR rendszerfejlesztés megvalósításához kapcsolódó informatikai minőségbiztosítás feladatot elvégző vállalkozást kiválasztó közbeszerzési eljárás előkészítése, megindítása és végig vitele (uniós értékhatár alatti értékű szerződés), A projekt közbeszerzési eljárásai

53 … Hardver- és szoftverelemek beszerzése versenyújraindítás nélküli központosított közbeszerzés előkészítése, megindítása és végig vitele, Informatikai biztonsági audit versenyújraindítás nélküli központosított közbeszerzés előkészítése, megindítása és végig vitele, Könyvvizsgálat közbeszerzési szakértő. A projekt közbeszerzési eljárásai

54

55 Az ÉTDR működéséről Varga Illés Levente Belügyminisztérium az ÉTDR projekt szakmai munkacsoportjának vezetője

56 HIVATAL jogorvoslat szomszéd szakhatóságok kérelmező

57 A tárhely

58

59 Megosztott fájlok Zárolt fájlok Szöveges dokumentációk TervrajzokKörnyezeti állapotadat A hatósági eljárás iratai

60

61

62

63 Online benyújtás

64 ÁNYK - Abevjava Offline benyújtás

65 Személyes benyújtás

66 Postai benyújtás

67

68

69


Letölteni ppt "A jó állam Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár Belügyminisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések