Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért."— Előadás másolata:

1 KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért

2 Támogatás célja  A településen élők szemléletformálása a fenntartható fejlődés tartós, biztonságos megvalósulása érdekében.  Komplex, minta értékű környezetfejlesztési programok támogatása melyek hozzájárulnak a fenntartható település- és térségfejlesztés megvalósulásához.  A projekt eredményeinek minél szélesebb körben való terjesztése.

3 Pályázók köre 2012. január 1.-jén hatályos KSH adatok alapján 5000 főnél kevesebb állandó lakossal rendelkező települési önkormányzatok. A régióban székhellyel, telephellyel rendelkező, 2008. január 1-je előtt megalakult non profit szervezetek: egyesületek (KSH 529), alapítványok (KSH 56) melyeknek létesítő okiratában a támogatható tevékenységek között felsorolt területek valamelyike célként, tevékenységként megjelenik. Pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, mely maximum 3 tagból állhat.

4 Támogatható tevékenységek köre I. Önállóan támogatható tevékenységek: 1.A környezettudatosság erősítése a települési közfeladatok ellátásához kapcsolódóan -Alternatív, autonóm vízellátási módok kiépítése (köztemetők vízellátása esővízből; közintézmények kétkörös vízhálózatának kiépítése; közterületek esővíz alapú öntözése) -A települések közterületein keletkezett szerves hulladék komposztálásához szükséges feltételrendszer kialakítása -Közintézmények zöldtetős, zöldhomlokzati rendszerének létrehozása. 2. Szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének kialakítsa önkormányzati fenntartású intézményekben (kizárólag szemléletformálással és az elszállítás feltételeinek megteremtésével együtt)

5 Támogatható tevékenységek köre II. 3. Települések porterhelésének csökkentése a települések belterületi részein őshonos növényfajokkal történő zöldfelületek kialakításával 4. Települési közparkok, közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát megújítása 5. Természetvédelmi szempontból értékes területek helyi védettség alá helyezése, a szükséges felmérések elvégzése Önállóan nem támogatható tevékenységek: Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése)

6 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 1. ESZA típusú, kiegészítő tevékenység, összefüggésben az ERFA típusú fejlesztésekkel, a projekt költségvetésének 20 %-áig: - A fenntartható településfejlesztés témakörhöz kapcsolódó szemléletformáló kampányok, rendezvények szervezése és lebonyolítása a települések lakosságának, és civil önkéntesek bevonásával és aktív részvételével. -A projekt megvalósítás szempontjából szükséges felmérések, tanulmányok készítése pl. helyi természeti értékek oltalom alá helyezése érdekében. 2. Nyilvánosság biztosítása

7 Nem támogatható tevékenységek Turisztikai jellegű beruházások Tanösvény kiépítése, felújítása, bővítése Településszépészeti elemek, beruházások megvalósítása (pl. díszburkolat kialakítása, utcabútorok elhelyezése) Kül- és beltéri sportlétesítmények kiépítése Gépjármű beszerzés Lakó- és középületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák A projekt 20 %-át meghaladó ESZA-típusú tevékenységet tartalmazó projektelem

8 Nem támogatható tevékenységek Civil szervezet tevékenységének fenntarthatóságára irányuló marketing tevékenység közül az SZJA 1% felajánlására irányuló tájékoztatás. Nem támogathatók olyan pályázó szerv tevékenységei, amelyek nem a konstrukció céljához illeszkedő szolgáltatásokat nyújtanak. Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek és ezen tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése. Olyan tevékenység, amely az elmúlt 5 évben állami vagy uniós támogatást kapott.

9 Költségtípus%-os korlátMaximális elszámolható mérték Előkészítési költségek Projekt előkészítés költsége összesen ezen belül: 4% Települési Fenntarthatósági Stratégia (TFS) készítése -Max. 0,3 millió Ft Közbeszerzés költsége1% Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek6% Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége0,5% Eszközbeszerzés költségei5% ESZA típusú költségek20 % Projekt költségvetés belső korlátai

10 Támogatás összege: 5 millió Ft – 30 millió Ft Támogatási mérték: min. 85%- max. 90% Rendelkezésre álló forrás: 0,5 Milliárd Ft Támogatás

11 Speciális feltételek I. a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek A pályázatban részvevő civil szervezet rendelkezik a pályázatban megvalósítani kívánt tevékenység területén igazolt szakmai tapasztalattal. A pályázó törekszik a komplexitásra, a fejlesztés a minimálisan előírtnál több tevékenységet tartalmaz. Előny, ha a pályázó a projekt megvalósítási időszakán túl, a fenntartási időszakban is vállalja a rendszeresen ismétlődő, a lakosságot célzó ESZA- típusú programok szervezését. Azon projektek, melyek eredményeinek fenntartása részben vagy egészben a közmunka program keretében valósul meg.

12 Speciális feltételek II. b) Egyéb kötelező feltételek A projektek komplexitásának biztosítása céljából a támogatható tevékenységek közül: - Minimum 3 különböző tartalmú tevékenység együttes megvalósítása a pályázat alapfeltétele -Szükséges a felsorolt ESZA tevékenységek valamelyikének betervezése és megvalósítása Nem részesülhet támogatásban az a fejlesztés, amely a következő pályázati kiírások keretében már támogatást kapott: KEOP 6.1.0.A-B-C) KEOP 6.2.0.A-B) KEOP 3.3.0

13 Azon fejlesztések támogathatóak, melyek indokoltága és szükségessége, későbbi kihasználtsága a TFS és annak mellékleteként benyújtandó Projekttervben bemutatásra és reálisan alátámasztásra került. Önkormányzati fenntartású intézményekben a szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének kialakítása csak abban az esetben támogatható, ha az érintett településen a szelektív hulladékgyűjtés és elszállítás lehetőségei adottak vagy legkésőbb a projekt zárásáig megteremtésre kerülnek. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/konzorcium, aki vagy akinek legalább az egyik tagja az elmúlt három évben nem valósított meg legalább három, pénzügyi elszámolással is járó projektet. A projektek listáját és a kapott támogatás mértékét a Projektterv 2. fejezetében fel kell sorolni. Speciális feltételek III.

14 Speciális feltételek IV. A zöldfelületek kialakítása kizárólag őshonos növényfajokkal történhet. Az oltalom alá helyezendő objektumról, és megújítással érintett közparkokról, közterületekről a Projektterv 3.2 fejezetéhez kapcsolódóan fotódokumentációval alátámasztott leírást kell csatolni, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a megvalósítás végére helyi rendeletet hoz az adott értékek védetté nyilvánításáról.

15 Csatolandó mellékletek I. Minden konzorciumi tag esetében kötelező, amennyiben releváns: A.1.sz. melléklet: jogi státusz (alapító okirat, alapszabály) és képviseletet igazoló dokumentum (konzorciumi megállapodás, aláírási címpéldány) A.2.sz. melléklet: pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató 1. sz. mellékletében foglaltak szerint (A2.mell.)+ PÚ D1. önrész összetételéről, az ott leírtak alapján nyilatkozat szükséges A.3.sz. mellékelet: Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása a PÚ szerint A.4.sz. melléklet: Engedély a Pályázati Útmutató 1. sz. melléklete szerint ( A.4. sz. melléklet)

16 Csatolandó mellékletek II. S.1.sz. melléklet: Műszaki tervdokumentáció (pl. kertrendezési terv) S.2.sz. melléklet: Szakmai és pénzügyi beszámoló a két utolsó lezárt évre vonatkozóan S.3. számú melléklet: Települési Fenntarthatósági Stratégia és Projektterv a Felhívás mellékletét képező kitöltési útmutató alapján összeállítva. S.4. számú melléklet: Költségvetési táblázat: a tervezett tevékenységek elszámolható és nem elszámolható költségeinek alátámasztására. Az ÁPU C2 pontja alapján esetleges kiegészítő alátámasztó dokumentumok benyújtására szükség lehet.

17 Mennyire kell konkrétan a támogatható tevékenységeknek szerepelnie az alapító okiratban, illetve elegendő-e ha a tevékenységek között csak a környezetvédelem szerepel az alapító okiratban? Az alapító okiratban szereplő tevékenységeknek illeszkedni szükséges a támogatható tevékenységekhez, így a környezetvédelem tágan értelmezve ebbe a kategóriába belefér, azonban felhívom a figyelmüket, hogy a hangsúly azon van, hogy a civil szervezet foglalkozzon is az adott területtel (pl. sportklub nyilvánvalóan nem esik ebbe a kategóriába). A speciális feltételek között szerepelő feltétel alapján, nem részesülhet támogatásban az a pályázó/konzorcium, aki vagy akinek legalább az egyik tagja az elmúlt három évben nem valósított meg legalább három, pénzügyi elszámolással is járó projektet. Ez valamilyen pályázati program keretében lebonyolított projektet jelent-e? A TFS és a Projektterv útmutató alapján azon pénzügyi elszámolással járó projektek relevánsak, melyek igazolják, hogy a szervezet képes a projekt eredményes megvalósítására. Ezek olyan referenciák, melyeket a vonatkozó fejezetben szükséges bemutatni. A Felhívás nem tesz egyéb kötöttséget annál, minthogy pénzügyi elszámolással járjon a projekt. GYIK

18 A projekt keretében elszámolható az előkészítési költségek között a projektterv, települési fenntarthatósági stratégia. Kérdésem, hogy ahhoz, hogy ez elszámolható legyen, alátámasztásként be kell szerezni a pályázónak 3 ajánlatot, vagy ekkora összegnél elegendő szerződést kötni a kiválasztott szolgáltatóval? Mivel a projektterv, ill. a TFS a pályázat benyújtásakor már teljesített szolgáltatásnak számít, így az Általános Pályázati Útmutató C2.2 pontja alapján a következő módon szükséges alátámasztani:"...pontos feladat-meghatározás, továbbá megrendelő, szerződés vagy költségszámla (pályázó által hitelesített másolata), saját teljesítés esetén közvetlen önköltség...„ Az alternatív, autonóm vízellátási módok kiépítési esetében elszámolható-e egy közparkhoz tartozó illemhelyiség kétkörös vízhálózatának kiépítése/átalakítása eső- és szürkevíz felhasználásával. Az illemhelyiség, vagy akár egy ravatalozó esetében a felújítás milyen mértékig terjedhet? Illemhelyiség felújításának támogatása nem tartozik a pályázható tevékenységek közé. A felújítás minden egyéb esetben csak a pályázati kiírás céljához kapcsolódó legszükségesebb tevékenységekre terjedhet ki. GYIK

19 Az eszközbeszerzések esetében csak a TFS-ben nevesített tevékenységhez/kivitelezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése (komposztládák, aprító gépek, közterületi hulladékgyűjtők, közintézményekbe szelektív hulladékgyűjtők) számolhatók el? Eszközbeszerzések esetén kizárólag a projekt céljához illeszkedő legfontosabb eszközök szerezhetők be. A komposztáló láda ebbe természetesen belefér, az aprítógépet kis településeken indokolt esetben (alátámasztva) szintén. Közterületi hulladékgyűjtőket a PF is nevesíti, mint elszámolható eszközbeszerzés. Arra azonban figyelni kell, hogy ezt kizárólag a projekt céljaihoz illeszkedő mértékben teheti meg (nem lehetséges az egész település ellátása közterületi hulladékgyűjtőkkel, ha a projekt nem terjed ki a település teljes területére.) Az ESZA típusú tevékenységekhez kapcsolódóan eszközbeszerzés számolható el? Az ESZA típusú tevékenységek egy ilyen kis projekt esetén ritkán igényelnek pl. roll up vagy pop up fal beszerzését. Irreálisan nagy költség a projekt méretéhez képest, de amennyiben elengedhetetlen és alátámasztásával (TFSben, projekttervben bemutatva) bemutatják annak szükségességét, úgy elszámolható. GYIK

20 „Közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát megújítása” keretében támogatható-e új térkő, gyöngykavics, stabilizált murva, vagy aszfalt burkolat kialakítása, ha az egy parknak funkcionális eleme lesz (pl: járda). Környezet barát megújítás címen új járda kialakítása nem támogatott, csak már meglévő ösvények, sétautak természetbarát felújítása, természetes anyagokkal való átalakítása pl. betonozott járda helyett múcs vagy sóder. A pályázat benyújtásakor az 1 eredeti és 1 másolati példány mellett a CD- re minden mellékletet csatolni szükséges (szkennelést követően)? Az elektronikus példánynak is mindenben meg kell egyeznie a papír alapú példánnyal.

21 GYIK "Települési közparkok, közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát megújítása" című pontjában pontosan mit ért a Közreműködő Szervezet természetbarát megújításon? Esetlegesen a "természetbarát megújítás" fogalmába belefér az őshonos lágyszárú növényekkel való ágyások kialakítása is? A természetbarát megújításba a lágyszárú növényekkel való ágyások kialakítása nem fér bele, mivel az településszépészeti beavatkozás. Néhány példa a természetbarát átalakításra: elöregedett fafajok cseréje őshonos fafajokra, meglévő ösvények, sétautak természetes anyagokkal való átalakítása (pl. betonozott járda helyett múcs vagy sóder), természetbarát anyagból készült közterületi hulladékgyűjtők kialakítása komposztálás megvalósítása közterületeken stb.

22

23 Pályázat benyújtása: 2012. február 12. Postacím: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet KDOP-4.1.1/F-11

24 ELÉRHETŐSÉGEINK: JÓZSA LILLA, ANTOS MÓNIKA LILLA.JOZSA@KDRFU.HUMONIKA.ANTOS@KDRFU.HU WWW.KDRFU.HU TEL: 22/513-370 LILLA.JOZSA@KDRFU.HUMONIKA.ANTOS@KDRFU.HU WWW.KDRFU.HU Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések