Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. május 22..  Csak a külföldi munkára (alakult) de Magyarországon bejegyzett cég?  Van „jelentős” magyarországi tevékenysége?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. május 22..  Csak a külföldi munkára (alakult) de Magyarországon bejegyzett cég?  Van „jelentős” magyarországi tevékenysége?"— Előadás másolata:

1 2013. május 22.

2  Csak a külföldi munkára (alakult) de Magyarországon bejegyzett cég?  Van „jelentős” magyarországi tevékenysége?

3 2012. évi I. tv. /Mt./ 2. § (1) E törvény hatálya a) a munkáltatóra, b) a munkavállalóra, c) a munkáltatói érdek-képviseleti szervezetre, d) az üzemi tanácsra, valamint e) a szakszervezetre terjed ki. 3. § (1) E törvény rendelkezéseit a nemzetközi magánjog szabályaira tekintettel kell alkalmazni. (2) E törvényt - eltérő rendelkezés hiányában - akkor kell alkalmazni, ha a munkavállaló a munkát rendszerint Magyarországon végzi.

4 1996. évi LXXV. tv. /Met./  1. § (1) E törvény hatálya kiterjed  a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságra, aki, illetve amely a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára létesített munkaviszonyt is -, továbbá harmadik országbeli állampolgárt vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a (4) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alapján foglalkoztat,(4) bekezdésben  b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezetében meghatározott munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadóra és a kölcsönbevevőre2012. évi I. törvényMt.  (a továbbiakban együtt: foglalkoztató).  (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően e törvény hatálya kiterjed(1) bekezdésben  b) a külföldi munkáltató munkavállalójának az Mt. 295. §-a alapján történő munkavégzésére.Mt. 295. §  (3) E törvény alkalmazásában - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka.(4) bekezdésben

5  Mit vizsgálhat a magyar munkaügyi ellenőr?  Hol vizsgálja (hol találja) meg?  A foglalkoztatásra irányuló jogviszony minősítése, elhatárolása!

6 Elsődleges minősítő jegyek  A tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat-meghatározás [Mt. 42. § (2), 45. §,]  A személyes munkavégzési kötelezettség [Mt. 52. §]  Foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a munkavállaló rendelkezésre állása [51. §, 52. §]  Alá-fölérendeltségi viszony [Mt. VIII.fejezet]

7 Másodlagos minősítő jegyek  Az irányítási, utasításadási és ellenőrzési jog [Mt. VIII. fejezet]  A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása [Mt. 86. §, 96. §]  A munkavégzés helye [Mt. 45. § (3), 52. §]  Az elvégzett munka díjazása [Mt. XII. fejezet]  A munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyaginak felhasználása [Mt. 51. § (1)]  A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása [Mt. 51. § (4)]

8 Felügyelői intézkedések:  megtiltja a további foglalkoztatást,  kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére,  kötelezi a foglalkoztatót a központi költségvetésbe történő befizetésre (engedély nélküli foglalkoztatás esetén)  javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására,  megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok betartására,  eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha jogszabályban előírt engedéllyel, nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik,  életkori feltételekre vonatkozó jogsértés megállapítása esetén a gyermek veszélyeztetettsége miatt jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálatnál.

9  A vállalkozó csak maga fog külföldön dolgozni: ◦ E.v. ◦ Gt. tagi jogviszonyban ◦ Gt. munkaviszonyban  A vállalkozó és „alvállalkozói” fognak együtt külföldön dolgozni: ◦ Ld. fent, DE jogviszonyok elhatárolása!!!  A vállalkozó munkavállalóival látja el a külföldi munkavégzést: ◦ munkaviszonyban

10  EU tagállam  Svájc, Norvégia Liechtenstein, Izland  Harmadik ország

11 Néhány napos – szerelési, beüzemelési – feladatokra Projektcéllal (néhány hét, hónap) Határozatlan idejű (több éves szerződés)

12  Munkajogi/foglalkoztatási  Társadalombiztosítási (szociálpolitikai)  Adózási (több adónemet érintően)

13 Az európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről

14 Kiküldetés, kirendelés, munkaerő- kölcsönzés=kiküldés Kiküldésben lévő munkavállaló: korlátozott ideig, szokásos munkavégzése szerinti tagállamon kívüli tagállamban

15 A munkavégzés helye szerinti tagállam munkafeltételeinek alkalmazása: ◦ Maximális munkaidő és minimális pihenőidő ◦ Minimális éves szabadság ◦ Minimális bérszint beleértve a túlóradíjakat (a kiküldetéshez tartozó juttatások a minimális bérszint részét képezik, kivéve tényleges költségek: utazás, szállás ellátás stb.) ◦ Munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei (munkaerő-kölcsönzés) ◦ Munkahelyi egészség, biztonság, és higiénia ◦ Védintézkedések a várandós, vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően ◦ Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések

16 Kivételek egyes fenti feltételek alkalmazása alól:  Max. 8 nap időtartamú, szerződés szerint áru első összeszerelése, beszerelése a szolgáltató szakképzett szakembereivel ◦ bér, szabadság  Tagállam saját döntése alapján az egy hónapnál kevesebb időtartamú munkákra ◦ Bér (kiküldetés, kirendelés)  Tagállam saját döntése alapján mentesítést adhat, ha az elvégzendő munka „mennyisége nem jelentős” ◦ Bér (kiküldetés, kirendelés) szabadság Joghatóság: bírósági eljárás kezdeményezhető a fogadó tagállamban is!

17  295. § (1) Ha a külföldi munkáltató - harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra3. § (2) bekezdése(4) bekezdésben  a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke,  b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke,  c) a legalacsonyabb munkabér összege,  d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214-222. §-ban meghatározott feltételei,214222. §  e) a munkavédelmi feltételek,  f) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei, továbbá  g) az egyenlő bánásmód követelménye  tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.  (2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell abban az esetben is, ha a foglalkoztatásra a külföldi munkáltató vagy olyan munkáltató magyarországi telephelyén kerül sor, amely azonos cégcsoportba tartozik a külföldi munkáltatóval.(1) bekezdést  (3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a legalacsonyabb munkabér fogalmán a 136-153. §-okban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a legalacsonyabb munkabérbe beszámítani az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba teljesítendő befizetést, valamint a munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a személyi jövedelemadó alapját.(1) bekezdés c) pontjának136153. §  (4) Az épületek építésére, javítására, fenntartására, átalakítására vagy elbontására vonatkozó építőmunkát, így különösen földkiemelést, földmunkát, tényleges építőmunkát, előre gyártott elemek össze- és szétszerelését, felszerelést vagy berendezést, átalakításokat, felújítást, javítást, szétszerelést, elbontást, karbantartást, fenntartást, festési és takarítási munkát végző munkáltatók esetében az e tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra - az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében - az ágazatra vagy alágazatra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.(1) bekezdésben  (5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezőbb.(1)(4) bekezdés(1) bekezdésben  296. § (1) A 295. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kereskedelmi hajózási tevékenységet folytató munkáltató tengerjáró hajón foglalkoztatott személyzete tekintetében.295. §  (2) A szerződés alapján az áru első összeszerelését vagy beszerelését végző, a szolgáltató által kiküldött munkavállalóra, a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke és a legalacsonyabb munkabér összege tekintetében nem kell alkalmazni a 295. § (1) bekezdés b)-c) pontban foglalt rendelkezéseket, ha a magyarországi munkavégzés időtartama nem haladja meg a nyolc napot, kivéve, ha a 295. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére kerül sor.295. § (1) bekezdés b)c) pontban295. § (4) bekezdésében  297. § A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért.295. §

18 Lehetséges módosítások:  A munkavégzés helye  Alapbér  Munkakör  Egyéb, szerződés-specifikus pontok, átnézni!

19 Tájékoztató-kiegészítés: Mt. 47. § A tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén - a 46. §-ban foglaltakon túlmenően - a munkavállalót - legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal - írásban tájékoztatni kell46. §  a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,  b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,  c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá  d) a hazatérésre irányadó szabályokról.

20 Biztosított: 1997. évi LXXX. Tv. (Tbj.)  5. § (1) E törvény alapján biztosított  a) a munkaviszonyban (…)  b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folyatató tanuló, hallgató tagját és a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,a szövetkezetekről szóló törvényben  c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló,  d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy,  e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,  f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,

21  g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási, szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – (…), amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.  h) az egyházi szolgálatot (…),  i) a mezőgazdasági őstermelő (…)

22  (2) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője, gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, szövetkezet vezető tisztségviselője (…), amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget.(1) bekezdés g) pontjában  (3) Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.

23 Pl: egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott „kisösszegű” megbízásos

24  195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet  Az európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és a 987/2009/EK rendelet a végrehajtásáról módosította a 465/2012/EU rendelet (hatályos 2012. júniustól)  1408/71EGK rendelet és a végrehajtásáról szóló 574/72/EGK rendelet /EFTA+Svájc/

25 A koordináció négy alapelve: egyetlen ország jogrendjének alkalmazhatósága azonos elbírálás szerzett jogok megtartása biztosítási idők összeszámítása Kivételek: pl. „kiküldött” munkavállalók (max. 24 hónap) tengeri hajók, repülők személyzete külképviseletek tagjai, alkalmazottai

26  A foglalkoztatóhoz kapcsolódóan: ◦ Jelentős belföldi tevékenység ◦ Azonos ágazati tevékenység itthon ◦ Itthon nem csak irányítás, igazgatás személyzete  A munkavállalóhoz kapcsolódóan: o Előzetes legalább 30 nap megszakítás nélküli biztosítási jogviszony o A jogviszony és járulékfizetés folyamatossága a kiküldetés alatt o Nem más kiküldött felváltására küldik ki o Nem a kiküldés helye szerinti vállalkozás részére történő rendelkezésére bocsátása céljából jött létre.  Igazolás: A1

27 Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "2013. május 22..  Csak a külföldi munkára (alakult) de Magyarországon bejegyzett cég?  Van „jelentős” magyarországi tevékenysége?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések