Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 „Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 „Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam!”"— Előadás másolata:

1 1 „Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam!”

2 Átmeneti szabályozás Kt. 128. §.(19) 2008/2009-2010/2011. évben – nem szakrendszerű oktatás - 20% Kötelező óraszám 20%-a – heti 5 óra Kt. 128. §.(20) 2012/2013-ig - 5 év szakmai gyakorlat (2004. szept. 1.)

3 3 Alapozó szakasz – nemzetközi mérések skandináv országok és angolszász országok - 6 év frankofon országok – 5 év posztszocialista országok – 4 év PISA mérések eredményei – és az alapozó szakasz összefüggései

4 4 Piacgazdaságra való áttérés és a munkaerőpiac igényei teljesítményképes tudás rugalmas alkalmazkodás a kihívások elfogadása folyamatos megújulás képessége

5 5 Jelenleg a hazai pedagógiai gyakorlat a lecketanulásra építés frontális óravezetések prelegálás vezérlés jellegű irányítás erőltetett tempó

6 6 Következményei alacsony tanulási motiváció az esélykülönbségek fokozódása (Kt. 4/A. §.!) a hátrányok növekedése a változatos tanulási stratégiák elsorvadása

7 7 Szemléletváltás „A döntés nem a jó vagy a rossz megoldás közötti választás! Csak arra van módunk, hogy a járható, de messze nem tökéletes utak közül kiválasszuk, amelyik a legjobbnak ígérkezik.” Marvin

8 A nem szakrendszerű oktatás Kitolódik a gyermekkor 5-6. osztályra is Globális látásmód Mindenki lehet jó „valamiben” –nemcsak a fő tantárgyak terén Ismerethalmaz helyett kompetenciafejlesztés Nem új tantárgyról van szó!

9 Pedagógiai eljárások és módszerek A tanulók aktivizálására épüljön Kooperatív technikák (Spencer Kagan) Tanulásmódszertan (Oroszlány Péter)

10 10 A Pedagógiai program és a Helyi tanterv módosítása 1. nem szakrendszerű oktatás 2. kulcskompetenciák 2003-as NAT – nem él a gyakorlatban 1.-6. évf. egységes szakaszként kezelni, a helyi tantervek átalakítása Rejtett cél! Az iskolaszerkezet átalakítása

11 11 Kockázatok A tanterv nem a személytől függően kompetenciafejlesztő Látszatintézkedések sorozata Tanárképzés- korszerű ismeretek (mesterszintű képzés) OKM általi akkreditáció és a tankönyvvé nyilvánítás -nehézkes A képességfejlesztő könyvek ára + a tankönyvek

12 A tankönyv minősített – a munkafüzet nem Nagy létszámú osztályok – differenciálás nehézségei Továbbképzési keret összege – 120 órás képzések Partneri igény, elfogadottság Internetelérés – digitális tábla – szoftverek beszerzési költsége

13 Ellenőrzés Tanév rendjében! – 2009 februárjától várható A nem szakrendszerű oktatás megvalósulása a gyakorlatban Hogyan készüljünk fel rá?

14 Pedagógiai program – helyi tanterv A nem szakrendszerű oktatás: tematikája értékelése az értékelés adminisztrációja

15 15 A tervezés napi gyakorlata Programcsomag 4. évf. végén az eredmények rögzítése 6. évf. végére célok meghatározása 5. évf. végén mérés (korrekció) Időkeretek meghatározása Nem szakrendszerű oktatás – heti bontásban 5 óra vagy: epochális oktatás, projektek, témahetek, nívócsoportos oktatás

16 16 Példa Heti 5 nem szakrendszerű óra megszervezése: 5. évfolyam német nemzetiségi nyelv 3.5 + 1.5 magyar nyelv és irodalom 3 + 1.5 matematika 3 + 1 testnevelés 2 + 1 (int.: tánc és dráma 0.5)

17 6. évfolyam német nemzetiségi nyelv3.5+1.5 magyar nyelv és irodalom3+1.5 matematika3.5+0.5 osztályfőnöki0.5+0.5 testnevelés2+1 (int.: tánc és dráma 0.5)

18 Az 5.-6. évf. tananyagának csökkentése az adott tantárgyak tanterveinek átdolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésének megfelelően Nem sérülhet a nemzetiségi oktatás!

19 Órarend:a heti 5 órát jelöljük Szülők tájékoztatása a tanév eleji szülői értekezleteken (Nagyon fontos!) Tanmenetek készítése a nem szakrendszerű órák megtervezéséhez! Naplóban is jelöljük a nem szakrendszerű órákat Minden tanuló részt vesz a foglalkozásokon Ugyanaz a tanár: a szakrendszerű, nem szakrendszerű órákon Csapatmunka: a nem szakrendszerű órákon tanítók között

20 20 Értékelés A nem szakrendszerű oktatás értékelése: Félévenként – szöveges értékelés 3 fokú skála – részt vett, megfelelt, jól megfelelt Napló, bizonyítvány Buktatás tilalma – „parkolópálya” (A dokumentálást a törvény nem egységesíti)

21 21 Kérdések, melyekre a munka során válaszolni kell! A tanulási kompetenciák fejlesztése hogyan válik a Pp. és a Ht. részévé? Hogyan biztosítható a tanulók tanulási motivációja? Milyen eszközök állnak rendelkezésre a kompetencia fejlesztéshez?

22 22 Kiterjed-e a helyi értékelési és minőségbiztosítási rendszer a tanulói képességek fejlesztésére? Hogyan történik az egyes tantárgyak és egyéb nevelési területek összehangolása? Megfelelő-e az iskola kommunikációja a szülők felé?

23 23 Anyanyelvi kompetencia

24 24 kommunikáció segédeszközök használata információk összegyűjtése különféle típusú szövegek felhasználása kritikus, építő jellegű párbeszéd

25 25 Idegen nyelvi kommunikáció

26 26 fogalmak, gondolatok, tények megértése, kifejezése a közvetítés képessége a 4 dimenzió készségei – írás, olvasás, hallott szöveg értése, beszéd kulturális sokféleség kultúrák közötti kommunikáció

27 27 Matematikai kompetencia

28 28 a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége a matematikai modellek alkalmazása (grafikonok, képletek struktúrák) az alapvető matematikai elvek és folyamatok alkalmazása az ismeretszerzésben, problémamegoldásban

29 29 Természettudományos kompetencia

30 30 az új technológiák alkalmazása, berendezések megismerése a természeti világ alapelvei az alapvető tudományos fogalmak, módszerek alkalmazása a tudományos elméletek megértése az áltudományokkal szembeni kritikai fellépés

31 31 Digitális kompetencia

32 32 az információs társadalom technológiájának alkalmazása a számítógép kezelése szövegszerkesztés, adatbázisok, táblázatok információtárolás, internet, e-mail a valós és virtuális világ megkülönböztetése a kritikus alkalmazás

33 33 A hatékony önálló tanulás

34 34 az önálló tanulás képessége saját tanulási stratégia kialakítása motiváció, figyelem fenntartása a kitartó tanulás megszervezése, egyénileg és csoportban az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás

35 35 Szociális és állampolgári kompetencia

36 36 a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés képessége a társadalmi és szakmai életben való aktív részvétel a fizikai és a mentális egészségre vonatkozó ismeretek a stressz kezelése

37 37 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

38 38 a kínálkozó lehetőségek megragadása tudás, kreativitás, újítás a kockázatvállalás képessége célkitűzések, tervezések végrehajtása tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, elemzés, kommunikálás egyéni és csoportmunka

39 39 Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség

40 40 a művészi önkifejezés képessége műalkotások és előadások elemzése saját nézőpont összevetése mások véleményével nyitottság, érdeklődés, fogékonyság az önismeret, az emberi viszonyok gazdagítása, a világban való eligazodásra

41 41 Köszönöm a figyelmet! Fogarasy Attiláné Igazgató, közoktatási szakértő Német Nemzetiségi Általános Iskola Pilisvörösvár fogabi@t-online.hu (20) 328 8226


Letölteni ppt "1 „Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések