Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK HASZNOSÍTÁSA KISTÉRSÉGI SZAKMAI NAPOK 2009. FEBRUÁR Őriné Szilvási Anna KÖRPI Veszprém Megyei Iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK HASZNOSÍTÁSA KISTÉRSÉGI SZAKMAI NAPOK 2009. FEBRUÁR Őriné Szilvási Anna KÖRPI Veszprém Megyei Iroda"— Előadás másolata:

1 AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK HASZNOSÍTÁSA KISTÉRSÉGI SZAKMAI NAPOK 2009. FEBRUÁR Őriné Szilvási Anna KÖRPI Veszprém Megyei Iroda anna.orine@korpi.hu

2 AMIRŐL SZÓ LESZ…  AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS (OKM) CÉLJA  A FIT JELENTÉS CÍMZETTJEI  AZ OKM FELADAT-, OSZTÁLY-ÉS TANULÓI SZINTŰ ELEMZÉSE  AZ ISKOLAI SZOFTVERBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK  KAPCSOLÓDÁSI PONT: - PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  1993. ÉVI LXXIX. TÖRV. 40. § ÉS 99. § többletfeladatot ír elő a pedagógiai tevékenység objektívabb megítéléséért  99. § (4) RENDSZERES MÉRÉS SZÜKSÉGESSÉGE  99. § (3) közreműködik az OH  99. § (7) és 133. § (5) az OH köteles a fenntartó figyelmét felhívni az indokolt intézkedésekre  40. § (11) (MIP) első ízben a 2008/2009. tanévben kell értékelni  99. § (6) 133. § (5)NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

4 A kompetenciamérés céljai  Hatékony eszköz biztosítása az intézményi önértékelés elősegítéséhez: - visszajelzés arról, hogy az iskola milyen eredménnyel közvetíti a társadalom által elvárt tudást ; - az iskola képes legyen teljesítményét összehasonlítani a hozzá hasonló iskolákkal; - a tanárok visszajelzést kapjanak arról, hogy az általuk átadott tudást a tanulók mennyire tudják alkalmazni;  a mérési-értékelési kultúra terjesztése, a mérés módszereinek megismertetése a pedagógusokkal;  az iskolafenntartók informálása saját intézményeiknek az országos adatokkal megbízhatóan összevethető eredményeiről.

5 E célok megvalósítása érdekében:  az iskolák és fenntartóik visszajelzést kapnak eredményeikről;  a tanárok feladatonként és tanulónként is vizsgálhatják az eredményeket;  a visszajelzés mellett más dokumentumok, a jelentések értelmezését segítő, az alkalmazott mérésmetodikai módszereket bemutató leírások is szerepelnek a Jelentésekben;  az országos szintű eredményekről elemzések készülnek.

6 A FIT- JELENTÉSEK TARTALMA  F ENNTARTÓI JELENTÉS - a fenntartó eredménye a többi fenntartóhoz viszonyítva - a fenntartó iskoláinak összehasonlítása, - telephelyeinek állapota és tanulói összetétele.  I SKOLAI JELENTÉS - az iskola eredménye, - különböző telephelyeinek összehasonlítása.  T ELEPHELYI JELENTÉS - a telephely eredménye, - az előző mérésekhez viszonyított eredmény, - az osztályok eredményei, - az épület állapota és tanulói összetétele.

7 A FENNTARTÓI JELENTÉS  CÍMZETTJE: A FENNTARTÓ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ SAJÁT INTÉZMÉNYEIK ORSZÁGOS ADATOKKAL MEGBÍZHATÓAN ÖSSZEVETHETŐ EREDMÉNYEIRŐL

8 Kérdések, amelyekre a fenntartói jelentésekből választ kaphatunk  Hol helyezkednek el a tanulók a képességskálákon és a képességszinteken?  Hogyan változott a telephelyek eredménye az előző kompetenciamérésben tapasztaltakhoz képest?  Milyen eredményt ért el a telephely a tanulók családi hátteréhez viszonyítva?  Mekkora különbségek tapasztalhatók a fenntartó egyes iskoláinak/az iskola egyes telephelyeinek/a telephely egyes osztályainak eredményei között?  Milyen a telephely tanulóinak összetétele a többi telephelyhez viszonyítva?  Különböznek-e a fenntartó telephelyei a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók tekintetében?

9 AZ ISKOLAI ÉS TELEPHELYI JELENTÉS  CÍMZETTJE: AZ ISKOLAVEZETÉS ■ Tájékoztatást nyújt az iskola pozíciójáról az összes részt vevő iskolával összehasonlítva, országosan, régiónként, településtípusonként. ■ Megtudhatják, hogy iskolájuk tanulói hol helyezkednek el, mennyire térnek el pozitív vagy negatív irányba az átlagtól.

10 AMIRE AZ ISKOLAI ELEMZÉSEKKEL VÁLASZT KAPHATUNK  Melyek azok a feladatok, amelyekben az országos eredményekhez képest jól, illetve rosszul teljesítettek a tanulók?  Volt-e olyan rossz válaszlehetőség az egyes feladatok esetében, amelyet különösen sok tanuló választott valamilyen hibás gondolatmenetet követve?  Volt-e olyan feladat, amelyre kiemelkedően sok tanuló egyáltalán nem válaszolt?  Van-e különbség az egyes osztályok, a fiúk és a lányok, az általános iskolás és a nyolc vagy hat évfolyamos gimnáziumokban tanulók, a különböző tanmenetet vagy tantervet követő tanulók, a különböző tankönyvcsaládokat használó tanulók, a valamilyen tantárgyat emelt óraszámban és alapóraszámban tanulók, a kollégisták és a bejárók eredményei között?

11 ISKOLÁK ÁTLAGEREDMÉNYE

12

13 KONFIDENCIA-INTERVALLUM = valószínűségi intervallum - az induktív statisztika eszköze A teljes populáció felmérése igen drága, ezért mintából becsülnek. Ha mintából becsülünk, sosem tudjuk a pontos értéket. A ~ adott szignifikancia-szinten a becsült változó alsó és felső korlátja Int(t)=t +/-(z × sh) t=sokasági paraméter z=megadott szint sh=standard hiba

14 A HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK A tanulók teljesítményének eltérése a szocio-ökonómiai hátterük alapján becsült értéktől.

15 CSALÁDIHÁTTÉR-INDEX CSH-INDEX Olyan mutató, amelyet - a család anyagi helyzetét jellemző tárgyak - és a tanulást segítő eszközök alapján alakítanak ki.

16 A CSH-INDEX ALAPJÁN VÁRHATÓ ÉS A TÉNYLEGES TELJESÍTMÉNY

17 KÉPESSÉGSZINTEK  A képességszintek hierarchiát alkotnak.  Azok a tanulók, akik elérnek egy szintet, az alsóbb szintekhez tartozó képességeknek is birtokában vannak.  Egy adott szinten lévő tanuló várhatóan a szinthez tartozó kérdéseknek legalább a felére helyes választ ad.  A 2. képességszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek tekintenek további ismeretek szerzéséhez, a mindennapi életben való boldoguláshoz.

18 KÉPESSÉGSZINTEK SZERINTI ELOSZLÁS

19 TRENDVIZSGÁLAT: MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM 2004-2007

20 AZ ISKOLAI SZOFTVER  CÍMZETTJE: A PEDAGÓGUS, A SZAKTANÁR Az eredmények helyi szintű értékelése elvégezhető feladatonként, osztályokra bontva Az iskola összes tanulójának százalékos eredménye is meghatározható és viszonyítható az országos adatokhoz Elemezhető saját tanulóik teljesítménye és az egyes feladatok megoldottsága Támpont a tanároknak a fejlesztési tervek összeállításában

21 Tanulói elemzések  Az egyéni elemzések lehetővé teszik az iskolában maradt füzetek adatainak feldolgozását, különböző diákcsoportok eredményeinek összehasonlítását és a feladatonkénti elemzéseket.

22

23 ISKOLAI TELJESÍTMÉNY-MÁTRIX SZÖVEGÉRTÉSBŐL

24 OSZTÁLYOK TELJESÍTMÉNY-MÁTRIXA SZÖVEGÉRTÉSBŐL

25 A FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA: FELADATSZINTŰ ELEMZÉS

26 AZ OKM FIT- JELENTÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK KORLÁTAI  A kompetenciamérések feladatai nem alkalmasak a kompetenciafejlesztésre, legfeljebb mérési célra használhatók.  Nem javasolt a teszteredmények felhasználása a tanulók osztályozására. (Nem csupán a magyar vagy a matematika tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciákat mérnek!)  A tanárok értékelésében más tényezők mellett egy szempontként használható. (A szövegértés és a matematikai logika fejlesztése nem csupán a magyar és a matematika óra feladata!)

27 AZ OKM- EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI  A mérési eredmények alapján az iskola pozicionálása  Tervezés (nem szakrendszerű oktatás)  Célok, fejlesztési irányok kijelölése  Differenciált foglalkozások (tehetséggondozás, felzárkóztatás) tudatos szervezése  Értékelés, visszacsatolás (intézményi önértékelés, pedagógus értékelés)

28 INTÉZMÉNYI FELADATOK  Az OKM eredményeinek elemzése iskolai, osztálytermi és egyéni pedagógus szinten  intézkedési tervkészítése - amennyiben szükséges munkaközösségek feladatai

29 KONKRÉT FELADATOK  Koherencia megteremtése az intézményi működést meghatározó alapdokumentumok között  A helyi PP áttekintése  Taneszközök, tankönyvek áttekintése  Továbbképzési terv aktualizálása  Belső értékelési rendszer kiépítése  Pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetése

30 A pedagógusok teljesítményének értékelése

31 A Kt. 40. § (11)  Az IMIP-nek tartalmaznia kell: a vezetők és pedagógusok személyre szabott teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét; a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit; a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.  Figyelembe kell venni: a mérési és értékelési eredményeket; a tanulók egyéni fejlődését; az egyes csoportok teljesítményét.

32 Kjt. 40.§ minősítési kötelezettség ! Kt. (MIP) teljesítményértékelés kiegészítés + megfeleltetés

33 „8. § (1) A Kt. 40. §-ának (11) bekezdésében szabályozott minőségirányítási programban a teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámokat is a) kiemelkedő minősítés három pont, b) megfelelő minősítés kettő pont, c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, d) nem megfelelő minősítés nulla pont. 323/2008.(XII.29.) Korm. rendelet (2 ) A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján kell meghatározni: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan

34 A pedagógus tevékenységének értékelése Az értékelés területei(például): Munkafegyelem Tanórai hatékonyság A munkavégzés színvonala Tanulói eredményesség (tantárgyi, nevelési eredménymérések, kompetenciamérés, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, egyéb indikátorok) Tanár-diák kapcsolat Tanár-szülő kapcsolat Munkatársi kapcsolatok

35 MINŐSÉGI RÉSZTERÜLETEK(például) 1.A tanított tanulócsoportok, osztályok átlaglétszáma. 2.A tanított osztályok tanulóinak körében a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya az iskolai átlaghoz képest. 3.Az osztály előző félévi tanulmányi eredménye a jelenlegihez képest a nevelő által tanított tantárgyból. 4.OKM eredménye 5.Bukások száma iskolai átlaghoz viszonyítva 6.Óralátogatási értékelés 7.Munkaközösségi vezetők szorzója 8.Tanulmányi versenyeredmények 9.Érettségi vizsga eredménye 10.Sikeres szakképző vizsga letétele 11.Osztályfőnöki munka. 12.Egyéb tevékenységek:ünnepélyek szervezése, osztály összejövetelek, pályázatírás, erdei iskola szervezése, a feladat ellátási tervben meghatározott 13.Nyelvvizsga száma alap és középfok. 14.Ügyeleti munka értékelése 15.Adminisztrációs tevékenység minősége 16.A nevelő iskolai fegyelmi ügyei

36 LEHETSÉGES INDIKÁTOROK A PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSÉHEZ — Szülői elégedettség — Tanulói elégedettség — Pedagógusok önértékelésének eredménye — A tanulók neveltségi szintje — Mérési eredmények — Részvétel az iskola és a település programjaiban — Részvétel szakmai tapasztalatcseréken és képzéseken (számszerűsítve) — Benyújtott pályázatok száma /elnyert pályázatok száma összege — Részvétel pedagógiai innovációkban — Módszertani megújulás támogatása — Részvétel a helyi közéletben (számszerűsített adatok)

37 Az értékelés/minősítés célja 323/2008.(XII.29.) Korm. rendelet 8.§ (4) A minősítés célja a közalkalmazott - munkaköri feladatai ellátásának megítélése, - az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá - a szakmai fejlődés elősegítése. (5) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A minősítést az 1. számú melléklet szerinti minősítési lap alkalmazásával kell elvégezni.

38 Kt. 40. § (1) A közalkalmazottat minősíteni kell. a) kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a vezetői kinevezést vagy megbízást követő második év elteltével, valamint a határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal, b) a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező, c) a 66. § (1)-(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb összegű illetmény megállapítása előtt, d) a 66. § (8) bekezdés szerinti esetben, illetve e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, f) címadományozást megelőzően, illetve g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben

39 (3) Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére - az (1) bekezdés e) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -, ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti jogviszonya létesítésének időpontjától tizenkét hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi minősítés eredményét kell irányadónak tekinteni. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti a közalkalmazottat.

40 Miért kell a pedagógusok teljesítményét értékelni?  Jogszabály kötelezően előírja  Az alkalmazottak költsége az egyik legnagyobb költség  A teljesítményértékelés más döntéseket is megalapoz  Szervezeti teljesítmény = Csoportteljesítmények = = Egyéni teljesítmények

41 Értékelési alapelvek  személyre szóló,  ösztönző hatású,  rendszeres,  tárgyszerű,  megfelelő légkörben történjen.

42 A pedagógusértékelés módszerei Attól függ, milyen területre irányul az értékelés:  Kompetenciára – felmérés, teszt  Tevékenységre (folyamatra) – megfigyelés, eset- és szituációelemzés  Tervezésre, dokumentációra – dokumentumelemzés  Kapcsolattartásra – teszt, megfigyelés Konkrét eszközeit és eljárásrendjét helyben kell kidolgozni!

43 AZ ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT FELELŐSEI  Értékelési felelős  Értékelő teamek - Területvezetők, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, külső szakértő  Feladat-és hatáskörök meghatározása - Tervezés, koordinálás, lebonyolítás, dokumentálás, előkészítés, tájékoztatás - Ki, kit értékel?

44 A TANTESTÜLET JOGAI  Véleményezi, majd elfogadja az iskola értékelési rendszerét  Minden tanév kezdésekor tájékoztatást kap az értékelési rendszerre vonatkozó adatokról  Ismeri az egyes területek értékelési szempontsorát, eljárásrendjét  Módosító javaslatokat kezdeményezhet

45 AZ ÉRTÉKELT  Tájékoztatást kap a személyére vonatkozó eredményekről  Önértékelést végez  Az összesítő eredményt aláírja  A minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

46 1. A közalkalmazott személyi adatai Neve (születési neve): Anyja neve:. Születési hely, idő: 2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete: A közalkalmazott besorolása: A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete: A minősítés indoka: A MINŐSÍTÉSI (TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI)LAP I. (PÉLDA!)

47 1.Összesített eredmények: Szülői Értékelés átlaga Diák értékelőlap átlaga Vezetői értékelőlap átlaga Összesített átlag Teljesítmény (%) A MINŐSÍTÉSI (TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI)LAP II. (PÉLDA!) 3. Az értékelő megállapításai Az előző időszakhoz képest az értékelt pedagógus teljesítménye romlottváltozatlan javult 2. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések:

48 6. A közalkalmazott minősítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) 7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel: A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem. a minősítést végző aláírása, beosztása a minősített aláírása Dátum: A MINŐSÍTÉSI (TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI)LAP III. (PÉLDA!)

49 Köszönöm a figyelmet. Őriné Szilvási Anna KÖRPI Veszprém Megyei Iroda anna.orine@korpi.hu


Letölteni ppt "AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK HASZNOSÍTÁSA KISTÉRSÉGI SZAKMAI NAPOK 2009. FEBRUÁR Őriné Szilvási Anna KÖRPI Veszprém Megyei Iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések