Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkas Péter Fejlesztési javaslatok a nemzetközi tapasztalatok tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkas Péter Fejlesztési javaslatok a nemzetközi tapasztalatok tükrében."— Előadás másolata:

1 Farkas Péter Fejlesztési javaslatok a nemzetközi tapasztalatok tükrében

2 Az érettségit adó oktatás kiterjesztése a magyar oktatáspolitika központi eleme. Az elmúlt hónapok oktatáspolitikai vitafórumain megfogalmazódtak javaslatok a 12 évfolyamos egységes középiskolára, a szakközépiskola megszűntetésére. „A közoktatás fejlesztésének központi célja az egységes, 12 évfolyamos iskolarendszer megteremtése. Az egységes, 12 évfolyamos közoktatás megteremtése megköveteli a középiskola funkcióinak, tanterveinek újragondolását, a tervezés tudományos megalapozását.” (Csapó Benő) Ugyanakkor a hatályos tantervi szabályozás (NAT 2003) egy egységes 12 osztályos közoktatás megteremtését szolgálja

3

4 % of index 25-64 éves egyetemi végzettségű munkavállalók jövedelme a középfokú szakképzettséggel rendelkezők jövedelméhez viszonyítva (2005) (felső középfokú végzettség= 100) 1. Year of reference 2002.3. Year of reference 2004. 2. Year of reference 2003.4. Year of reference 2005.

5

6 2005-ben az általános iskolát sikeresen befejezett tanulók 75,7 %-a érettségit adó középiskolában tanult tovább. Kezdő évfolyamos tanulók nappali oktatásban, nappali tagozaton[2][2] ÉvGimnáziumSzakközépiskola 2000/200140 71349 854 2001/200242 05050 343 2002/200342 622 51 634 2003/200443 130 49 725 2004/200544 097 49 422 2005/200646 252 49 979

7 Felnőttek középiskolájában tanul (fő) 2001/2002 97 647 2002/2003 96599 2003/2004 96538 2004/2005 93826 2005/2006 88 116 Felnőttoktatási intézményben érettségizők Év:Létszám:Az adott évben érettségizők százalékában 200118,5 ezer fő20,8 % 200220,8 ezer fő23 % 200317,3 ezer fő19,4 % 200416,3 ezer fő17,5 % 2005 11,5 ezer fő13 % Kérdés: mi az oka a sikeresen vizsgázók létszámcsökkenésének?

8 A felnőttek középiskoláinak működési feltételei : Az alacsony finanszírozás miatt nagy a tanulócsoportok létszáma, nincs lehetőség az egyéni fejlesztésre, s magas a lemorzsolódás A pedagógusok zöme túlmunkában oktat Az oktatás a kerettantervekre épül. Ismét kötelező az idegen nyelv, megjelenik az informatika, a kommunikáció, a vizuális kultúra, a társadalomismeret. A tantárgyak száma magas, az oktatás így elaprózódik. Pedagógiai feltételek: A kétszintű érettségi bevezetése Megjelennek a hátrányos helyzetű, hiányos képzettségű, nehezen kezelhető tanulók. 1998 után átalakult a szakiskola szerkezete. A felnőttek középiskoláiban 2002 után beléptek a 10. osztályt elvégzett és OKJ szakképesítéssel is rendelkező fiatalok.

9 Jogi keretek: A Közoktatási Törvény 27. § (15) bekezdése szerint „Ha a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai nevelést és oktatást ellátó többcélú intézményben folyik, a szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követően - a kilencedik-tizedik évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámításával - folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történő felkészülés céljából. ”[1][1] [1] Hatályos: 2003. szeptember 1-től

10 A szakiskolát végzett fiatalok érettségire felkészítését a tanulók előképzettségének hiányosságai is korlátozzák. Az Oktatási Minisztérium honlapján elérhető PISA 2003-diagramm szerint a szakiskolai tanulók 23%-a egyes szint alatt, 33,5%-a egyes szinten, 30,5% kettes szinten teljesített. A hármas szintet 11%, a négyes szintet alig 2% érte el. A középiskola sikeres elvégzéséhez szükséges 3-4-es szintet a PISA-dokumentumok szerint a tanulók alig 13%-a, az adott kilencedikes évfolyamra vetítve, kb. 4000 fő teljesítette.

11 A feladat: Rendezni kell az előzetes ismeretek és végzettség beszámítását Az esti-levelező munkaformához illeszkedve csökkenteni kell a tantárgyak számát A pedagógiai rendszert a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően kell átstrukturálni Beszámítás: 9-10. évfolyam beszámítása ? Alapműveltségi vizsga beszámítása ? Szakképző évfolyamok beszámítása ? Nemzetközi gyakorlat

12 Európai gyakorlat Érettségit adó képzés expanziója Hagyományos szakképzés visszaszorulása Törekvés a hagyományos szakképzés vonzóerejének növelésére, felértékelésére, az érettségi felé vezető rugalmas utak megteremtésével Beszámítás: Tankötelezettség teljesítése Záró vizsga (9. vagy 10.év után) Igényes szakképzettség Érettségire felkészítő „rövid program” (Anglia, Franciaország, Németország, Ausztria, )

13 Az angol gyakorlat Az angol közoktatás és szakképzés szerkezete Az angol oktatáspolitikai célok: növelni kívánják a GCSE-vizsgát (alapvizsgát) tett fiatalok arányát növelni kívánják az érettségizők létszámát és arányát (A level) növelni kívánják az ISCED3 szintű szakmai végzettséget szerzők arányát Eszközök: programkínálat bővítése, új továbblépési utak rugalmas vizsgalehetőségek

14 Az angol érettségi elemei: A közismereti oktatás folytatása a 15-16 éveseknek A közismereti oktatással párhuzamosan szakmai előkészítő- alapozó képzés, amely emelt időkerettel és esetenként négyszeres kredit-értékkel számítható be a GCSE-vizsgán. GCSE-vizsga a 11. tanév lezárásakor (16 éves életkorban) A GCSE -vizsga után a 12-13. évfolyamon három teljes időkeretben oktatott tárgyból készül fel a tanuló az érettségire. (A level) A sixth-form programokban választhat felezett időkeretű programokat, amelyek után felezett kredit-értékű vizsga tehető (AS-level) A sixth-form programokban tanulhat szakmai tárgyat (szakmát) is, emelt időkeretben, az emelt időkeretű szakmai képzés után kétszeres kredit-értékű szakmai vizsgát tehet, amely két közismereti vizsgát vált ki. Egyes, a magyarországi szakmunkás-végzettséggel összevethető igényes szakképzettségek (New apprenticeship) két „A”-level vizsgát váltanak ki.

15 Franciaország: A kilencedik évfolyam elvégzése után záróvizsga (anyanyelv-irodalom, matematika és földrajz-történelem) A francia általános iskolai záróvizsga: segíti a tanulók allokációját, meghatározza a továbbtanulás irányát segíti az iskolák önértékelését és összehasonlítását motiválja a tanulókat az utolsó tanévben. Szakmunkások szakközépiskolája, szakmai érettségi (Baccalauréat professionnelle.) Két éves képzési idő, felkészítés a szakma magasabb szintű gyakorlására

16 Németország Bonyolult iskolaszerkezet (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) Záróvizsgák a 9. vagy 10 évfolyam lezárása után (szakmai alapozó vizsgatárgyak is) Felsőfokú továbbtanulásra jogosító elemek: igényes általános képzettség (reáliskolai végzettség) szakmai végzettség (pl. szakmunkás-vizsga) főiskolai továbbtanulásra felkészítő egy éves (nappali, full time) tanfolyam (Fachoberschule) egyetemi továbbtanulásra felkészítő két éves (nappali, full time) tanfolyam (Fachoberschule) A felsőfokú továbbtanulásra felkészítő program tantárgyai: szakmai tárgyak, matematika, természetismeret, angol, informatika, gazdasági ismeretek, anyanyelv, társadalmi ismeretek, sport

17 SVÁJC Szakmunkások érettségije (Berufsmaturität) 9 évfolyamos közoktatás, 3-4 éves szakképzés (tanulószerződés) Szakmunkások érettségije: Felkészülés a szakképzési évfolyamon, heti +1 nap általános képzés Felkészülés a szakmai vizsga után: 1 év nappali, vagy 3-4 félév esti oktatás Egyéni felkészülés Tantárgyak: 2 nemzeti nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem/állampolgári ismeretek, gazdasági-jogi ismeretek Szakmai tárgyak, hat szakirányban: technikai, kereskedelmi, művészeti, gazdasági, természettudományos, egészségügyi A szakmunkás-érettségi bizonyítvány csak az államilag elismert szakképesítésről szóló bizonyítvánnyal együtt érvényes és felvételi vizsga nélkül szakirányú szakfőiskolai továbbtanulásra jogosít.

18 Ausztria: (8 évfolyamos közoktatás + politechnikai év + 3-4 év szakképzés) Berufsreifeprüfung: szakmunkások érettségije Belépés feltétele: szakmunkás-bizonyítvány (tanulószerződés) 3 éves képzés középfokú szakiskolában Képzést szervező: felnőttképzési intézmények, népfőiskolák, munkaerő- piaci képzőközpontok, illetve szakképző középiskolák Felkészítés az érettségi vizsgára az osztrák szakközépiskola (Felső szakképző középiskola) vizsgatárgyaiból: matematika német nyelv angol nyelv, szakmai tárgy 4 félév, 3 vizsga felnőttképzési intézményben, 1 vizsga középiskolában

19 Az osztrák Berufsreifeprüfung elvei: Abból indultak ki, hogy a tanulók az általános iskolai képzésben, a politechnikai év programja keretében és a szakképzés általános és szakmai programjaiban általános műveltségüket megalapozták, a szakképzés elméleti és gyakorlati oktatása során és a munkahelyi munkavégzés során képességeik, képezhetőségük fejlődött, így az érettségire felkészítő program az érettségi vizsgatárgyak oktatására és a vizsgára való felkészítésre korlátozható

20 Az osztrák Berufsreifeprüfung programja integrálja a német, angol és svájci modellben megismert elemeket: Érvényesül a különböző kvalifikációk egyenértékűségének elve: a programba lépő tanulók előképzettsége nem azonos a középiskolások előképzettségével. Teljes mértékben beszámítják a szakmai képzésben eltöltött időt és az ott elért eredményeket A vizsgatárgyak (anyanyelv, idegen nyelv, matematika, szakmai projekt) azonosak a német reáliskolai záróvizsga és a Fachoberschule tárgyaival. Érvényesül az angol elv: csak a vizsgatárgyakra terjed ki a program. A modellt az osztrák közoktatás struktúrájába integrálták: a tanulók a közoktatásban előírt követelményeket teljesítik

21 Fejlesztési javaslatok a nemzetközi tapasztalatok tükrében Jogi keret: K.T. 27. § (15) „Ha a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai nevelést és oktatást ellátó többcélú intézményben folyik, a szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követően – a kilencedik-tizedik évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámításával – folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történő felkészülés céljából.” Ki, mikor, hol, hogyan? szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követően többcélú intézményben a kilenc-tizedik évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámításával érettségire felkészítő programba kapcsolódhat be.

22 Nemzetközi gyakorlat: A 10 évfolyamos közoktatási rendszerekben (Német, angol, holland) beszámítják az alapvizsgával összevethető vizsga eredményét A 10. évfolyamos záróvizsgának vannak szakmai tárgyai is Beszámítják a szakképző évfolyamok, szakmai vizsga eredményét: a szakmai vizsga kiválthat érettségi tárgyakat (angol modell) A felkészítés a vizsgatárgyakra korlátozódik A szakmunkások érettségire felkészítését a nemzeti érettségi követelmény- és jogrendszerébe integrálják A vizsgatárgyak (anyanyelv, idegen nyelv, matematika, szakmai projekt) számos országban majdnem azonosak a magyar érettségi kötelező tárgyakkal.

23 A koncepció kialakításakor a következő feladatokat kell elvégezni: rendezni kell az előzetes ismeretek és a szakmai végzettség beszámítását az esti-levelező munkaformához illeszkedve csökkenteni kell a tantárgyak számát a pedagógiai rendszert a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően kell átstrukturálni érvényesíteni kell a kvalifikációk egyenértékűségének elvét, amely feltételezi, hogy a fiatalok képességei és kompetenciái a szakmai képzésben is fejlődnek, s a szakmai ismeretek elsajátításával és a gyakorlati képzés során a főiskolai követelményekre is felkészülnek

24 A 9 – 10. évfolyamon folytatott tanulmányok és a szakmai végzettség beszámítása: Nemzetközi gyakorlat: Rövid, általában két éves érettségire felkészítő program A vizsgatárgyakra koncentrálódik A szakmai vizsga kiválthat érettségi vizsgatárgyat is A 9 – 10. évfolyamon folytatott tanulmányok beszámításának lehetősége Magyarországon: 10. évfolyamos Nat-követelmények nincsenek meghatározva Eltöröltük az alapműveltségi vizsgát A tanulói teljesítmények nagyon alacsonyak

25 Javaslat: A szakmunkás-vizsga utáni érettségire felkészítés két éves időtartamú, s nappali és esti-levelező formában szervezhető A tantárgyak a kötelező érettségi vizsgatárgyak + 2-3 szabadon választható tárgy A sikeres szakmai vizsga kiválthatja a szakmai előkészítő érettségi tárgyat, illetve a szabadon választható érettségi tárgyat, ha meghatározott szintet (Pl. közepes átlagot) elér Mérlegelhető: a rövid érettségire felkészítő programba lépés feltétele a közepes átlag elérése az érettségi vizsgatárgyakból a 10. évfolyam végén

26 Problémák, korlátok: A szakiskolai tanulók felkészültsége, motivációja, képességei (Az európai gyakorlatban a jó képességű tanulók vállalkoznak az érettségire) A kilencedik-tizedik évfolyamokon folyó közismereti oktatás eredményessége A nyelvi érettségire felkészítés eredményessége Válaszok: Dinamikus modell, amely visszahat a 9-10. évfolyamok és szakképzési évfolyamok munkájára A szabályok tisztázása után tudatosítható a 9-10. évfolyamon folyó közismereti oktatás értelme, funkciója A szakképzési évfolyamokon az érettségire készülők számára bizonyos óraszámban folyhat szinten tartó, fejlesztő képzés matematikából, idegen nyelvből. (Svájci és osztrák példák)

27 A javasolt modell bevezetése után Megszűnik a szakiskola zsákutcás jellege, felértékelődik a szakiskola Átjárhatóbbá válik a szakképzés, a közoktatás Javulhat a tanulók motivációja a szakiskolában Csökken a lemorzsolódás a felnőttek középiskoláiban, javul az eredményesség Látszatteljesítmények helyett valódi teljesítményekre is lesz idő Ezek az eredmények azonban csak rövid-középtávon várhatók, ha a szakiskolai tanulók felismerik a lehetőségeket, amelyeket az új modell kínál. További feltétel a szakmunkások megbecsülése a munkaerőpiacon. Magyarországon ma a középfokú végzettségűek és a diplomások bérszintje közötti különbség nagyon magas, a legmagasabb az OECD-tagállamok között.

28 Köszönöm szíves figyelmüket! Farkas Péter vezető tanácsadó NSZFI farkas.peter@nive.hu Tel: 061 431 6509


Letölteni ppt "Farkas Péter Fejlesztési javaslatok a nemzetközi tapasztalatok tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések