Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Előadó: Braun Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Előadó: Braun Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó."— Előadás másolata:

1 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Előadó: Braun Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 A kbt. szabályozási rendszere Általános közbeszerzési eljárás Különös közbeszerzési eljárás a vízügyi, az energia-, a közlekedési, és postai ágazatokban működő egyes ajánlatkérők esetében

3 Értékhatárok rendszere Közösségi értékhatárok Nemzeti értékhatárok Egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárai

4

5 A közbeszerzés fajtái a közbeszerzés tárgya szerint Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési beruházás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió Tervpályázati eljárás

6 A közbeszerzés fajtái a közbeszerzés tárgya szerint - fogalmak Árubeszerzés: visszterhes szerződés, amelynek tárgya ingó, vagy ingatlan dolog tulajdonjogának, ill. használatára, vagy hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése Szolgáltatás: visszterhes szerződés, amelynek tárgya nem áru, vagy építési beruházás, általában valamely tevékenység megrendelése Építési beruházás: visszterhes szerződés, amelynek tárgya építési tevékenységhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy kivitelezése és tervezése Koncesszió: az építési beruházás, vagy szolgáltatás ajánlatkérő részéről megfizetett ellenszolgáltatása legalább részben a hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedésében nyilvánul meg Tervpályázat: olyan sajátos, külön jogszabályban részletesen szabályozott tervezési versenyforma, amely tervezési feladatok elkészítésére szolgál, illetőleg pályamű alapján a tervező kiválasztásának egyik módja

7 Alkalmazható eljárásfajták Nyílt Meghívásos Tárgyalásos -hirdetmény közzétételével illetve -hirdetmény közzététele nélkül Versenypárbeszéd

8 Egyéb külön szabályozott eljárásfajták Keretmegállapodásos Egyszerűsített Egyszerű

9 Nyílt eljárás Jellemzői szabadon választható, hirdetménnyel indul, egyszakaszos, valamennyi piaci szereplő ajánlatot tehet, ajánlati kötöttség –ajánlatkérő a felhívásához és a dokumentációhoz –ajánlattevő az ajánlatához kötve van nem lehet tárgyalni

10 Nyílt eljárás Határidők 52 nap Előzetes összesített tájékoztató esetén 36 nap Sürgősség esetén 22 nap, feltéve hogy a hirdetményt elektronikus úton adják fel Ha sürgősség nem áll fenn, de a hirdetmény külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adja fel az ajánlatkérő, az 52 nap illetve a 36 nap 7 nappal rövidíthető

11 Meghívásos eljárás Jellemzői Szabadon választható, Részvételi felhívással indul, Kétszakaszos, Ajánlatkérő által kiválasztottak tehetnek ajánlatot, amennyiben az ajánlatkérő előre meghatározta a keretszámot, amely nem lehet kevesebb ötnél – a rangsorolás módját is a részvételi felhívásban kell meghatároznia, Ajánlati kötöttség a második szakaszban – nincs tárgyalás

12 Meghívásos eljárás Határidők Részvételi szakasz 37 nap A hirdetmény külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adja fel az ajánlatkérő, a 37 nap 7 nappal rövidíthető Ajánlattételi szakasz 40 nap Előzetes összesített tájékoztató esetén 26 nap További 5 nappal rövidíthető, ha az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton és ingyenesen hozzáférhetővé teszi

13 Tárgyalásos eljárás Jellemzői Hirdetmény közzétételével induló, –törvényi feltételhez kötött –kétszakaszos, –kiválasztott egy, vagy több ajánlattevővel szabadon tárgyal, –nincs ajánlati kötöttség. Hirdetmény nélküli –törvényi feltételhez kötött, –egyszakaszos, –ajánlatkérő a felkért ajánlattevőkkel ajánlati felhívás alapján szabadon tárgyal, –nincs ajánlati kötöttség, –a Döntőbizottság elnökét tájékoztatni kell.

14 Tárgyalásos eljárás Határidők Részvételi szakasz 37 nap A hirdetmény külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adja fel az ajánlatkérő, a 37 nap 7 nappal rövidíthető Ajánlattételi szakasz – nincs törvényben meghatározott határidő, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel tehessenek ajánlatot

15 Versenypárbeszéd Jellemzői Akkor alkalmazható, ha az ajánlatkérő nem képes meghatározni kellő részletességgel a műszaki leírást, szerződés típusát vagy jogi illetve pénzügyi feltételeit Ajánlattételi szakasz két részből áll –Ajánlattevők megoldási javaslatokat készítenek –Egy vagy több fordulóban az ajánlatkérő párbeszédet folytat az ajánlattevőkkel –Ha több fordulós, az ajánlattételi felhívásban meg kell adni az első illetőleg a megadott fordulót követő párbeszédre kiválasztott ajánlattevői létszám felső határát Nincs ajánlati kötöttség

16 Versenypárbeszéd Határidők Részvételi szakasz 37 nap A hirdetmény külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adja fel az ajánlatkérő, a 37 nap 7 nappal rövidíthető Ajánlattételi szakasz – nincs törvényben meghatározott határidő, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel tehessenek ajánlatot

17 Keretmegállapodásos eljárás Jellemzői Egy adott időszakban a közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, ellenszolgáltatás mértékét, mennyiségét tartalmazza. Kétszakaszos Első szakasz nyílt, meghívásos, vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, Második szakasz: –az egy vagy több keretmegállapodás alapján az ajánlatkérő írásbeli konzultációt folyatat, majd szerződést köt a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel vagy –Amennyiben a keretmegállapodás nem tartalmazza az adott közbeszerzésre irányuló szerződés feltételét, az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást küld a keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek Legfeljebb 4 évre köthető

18 Egyszerűsített eljárás Jellemzői 4. sz. mellékletben szereplő szolgáltatások esetében Tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos eljárás Ajánlati kötöttség - ha tárgyalás nélküli Nincs ajánlati kötöttség - ha tárgyalásos Határidők Nincs törvényben meghatározott ajánlattételi határidő

19 4. számú melléklet a 2003. évi CXXIX. törvényhez Kategóri a száma Tárgy CPC-hivatkozási szám CPV-hivatkozási szám 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 64 55000000-0-tól 55524000-9-ig és 93400000-2-től 93411000-2-ig 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 711 60111000-9, és 60121000-2-től 60121600-8-ig 19 Vízi szállítási szolgáltatások 72 61000000-5-től 61530000-9-ig és 63370000-3-tól 63372000-7-ig 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 74 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, 63000000-9-től 63600000-5-ig (kivéve 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), és 74322000-2, 93610000-7 21 Jogi szolgáltatások 861 74110000-3-tól 74114000-1-ig 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 872 74500000-4-től 74540000-6-ig (kivéve 74511000-4) és 95000000-2-től 95140000-5-ig 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 873 (kivéve 87304) 74600000-5-től 74620000-1-ig 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 92 80100000-5-től 80430000-7-ig 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 93 74511000-4 és 85000000-9-től 85323000-9-ig (kivéve 85321000-5 és 85322000-2) 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 96 74875000-3-tól 74875200-5-ig és 92000000-1-től 92622000-7-ig (kivéve 92230000-2) 27 Egyéb szolgáltatások

20 Egyszerű eljárás Jellemzői Nemzeti értékhatár alatt alkalmazandó, ha meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát Ha a közbeszerzés értéke nem éri el a nemzeti értékhatár felét, az ajánlatkérő közvetlenül legalább 3 ajánlattevőnek küldhet ajánlattételi felhívást Amennyiben nem érkezik be határidőre 3 ajánlat az ajánlatkérő megkezdheti az ajánlatok értékelését Ha a közbeszerzés értéke eléri a nemzeti értékhatár felét az ajánlattételi felhívást közzé kell tenni Határidők Nincs törvényben meghatározott határidő, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel tehessenek ajánlatot

21 Kivételek a törvény hatálya alól - IV. fejezet; közösségi rezsim 29. § (1) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni a) az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott; b) a védelem terén az ország alapvető biztonsági érdekeit érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk (fegyverek, lőszerek, hadianyagok) beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére, összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 296. cikkével; c) nemzetközi szerződésben, illetőleg nemzetközi egyetértési vagy együttműködési megállapodásban meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha a szerződés, illetőleg a megállapodás csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására vonatkozik, ideértve hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre) kerülő egységek esetében a kihelyezés (áthelyezés) megvalósításával összefüggő beszerzéseket is; d) nemzetközi szerződésben meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal kötött szerződés projekt közös megvalósításával, illetőleg hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik; e) nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre; f) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése az, hogy lehetővé tegye az ajánlatkérő számára egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, illetve nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy igénybevételét.

22 (2) E fejezet szerinti eljárást - a 27. §-ban meghatározott szolgáltatások körében - nem kell alkalmazni a következő esetekben: a) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jognak a megszerzése; kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi szolgáltatásra irányuló (bármilyen formában megkötött) szerződést; b) a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátása, eladása, vétele vagy átruházása által valósul meg, vagy amely a monetáris, az árfolyam- vagy a tartalékkezelési politika, vagy a központi kormányzat adósságkezelési politikájának megvalósítása érdekében pénz- vagy tőkeszerzésre irányul, továbbá a jegybanki tevékenység; c) műsorszám (műsoranyag) műsorszolgáltató általi vétele, fejlesztése, előállítása vagy közös előállítása, valamint a műsoridőre vonatkozó szerződés; d) e) választottbírósági, közvetítői, békéltetési tevékenység; f) munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya; g) kutatási és fejlesztési szolgáltatás; kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti; h) ha a szolgáltatást a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja. Kivételek a törvény hatálya alól - IV. fejezet; közösségi rezsim

23 243. § E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni a) a 29. § szerinti kivételek esetében, az ott meghatározott feltételekkel; b) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben; c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetőleg utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakóotthonban élő személyek teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén; d) a kisajátítást megelőző ingatlan-adásvétel, illetőleg ingatlanok cseréje esetén, valamint akkor, ha törvény az ingatlan tulajdonjogának, használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak az átengedését versenytárgyalás, versenyeztetés vagy nyilvános pályázat útján rendeli el, valamint, ha az ingatlan beszerzésére jogszabály által biztosított elővásárlási jog gyakorlása útján kerül sor; e) külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás céljából, válságkezelés során történő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott. Kivételek a törvény hatálya alól - VI. fejezet; nemzeti rezsim

24 296. § E rész szerinti eljárást nem kell alkalmazni a) a 29. § szerinti kivételek esetében azzal, hogy (1) bekezdésének a) pontja szerinti kivétel nem igényel előzetes döntéshozatalt; b) ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni; c) ha az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt nem lehetséges az egyszerű eljárás lefolytatása; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából; d) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéshez; az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét; Kivételek a törvény hatálya alól – nemzeti értékhatár alatti közbeszerzéseknél

25 e) árubeszerzés esetében, ha a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban; az ilyen - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések együttes időtartama azonban nem haladhatja meg a három évet; f) szolgáltatás megrendelése esetében, ha arra e rész szerinti egyszerű tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertessel kell szerződést kötni; g) a 4. melléklet szerinti szolgáltatás megrendelése esetében; h) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul; i) a 153. §-ban meghatározott szolgáltatás megrendelése esetében; j) a 243. § (2) bekezdése szerinti kivétel esetében; k) a 243. § (3) bekezdésében meghatározott árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelése esetében; l) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele a 299-300. § szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna. Kivételek a törvény hatálya alól – nemzeti értékhatár alatti közbeszerzéseknél

26 A becsült érték és az értékhatárok kapcsolata A beszerzés becsült értékének meghatározása általában: a beszerzés tárgyáért általában kért, ÁFA nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás A szerződés időtartama alapján árubeszerzésnél és szolgáltatásnál: –Határozott időre kötött szerződésnél a teljes ellenszolgáltatás –Határozatlan idejű szerződésnél a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa –A rendszeresen ismétlődő szerződéseknél: az előző költségvetési évben, vagy 12 hónap alatt kötött hasonló szerződések ellenszolgáltatása Építési beruházás becsült értéke: a teljes beruházás megvalósításának teljes ellenszolgáltatása

27 Az egyes beszerzési tárgyak becsült értékeinek egybeszámítása A beszerzések egyes tárgyain belül: A beszerzésre egy költségvetési évben, vagy 12 hónap alatt kerül sor A beszerzésre egy ajánlattevővel is lehetne szerződést kötni A beszerzések rendeltetése azonos, vagy hasonló, ill. felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg Tilos az egybeszámítási szabály mellőzése a közbeszerzési eljárás elkerülése, vagy kedvezőbb értékhatárhoz tartozás érdekében! Ha az értékhatárt az egybeszámítandó beszerzések becsült értéke év közben éri el, az azt követő beszerzésekre kell alkalmazni a közbeszerzési törvényt.

28 A közbeszerzési eljárás szakaszai Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció Bontás Elbírálás –Bírálati szempontok –Bíráló bizottság –Lezáró határozat –Összegezés az ajánlatok elbíráslásáról Eredményhirdetés Szerződéskötés Szerződés teljesítése –Ajánlattevő részéről –Ajánlatkérő részéről Hirdetmények

29 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Előadó: Braun Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések