Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Mt. a mindennapokban I. rész 2012. szeptember 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Mt. a mindennapokban I. rész 2012. szeptember 27."— Előadás másolata:

1 Az új Mt. a mindennapokban I. rész 2012. szeptember 27.

2 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. Az aktuálisan feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat.

3 Mit, hol keressünk? Mely törvényt lapozná fel, ha tudni szeretné –Mit írjon egy munkaszerződésbe? –Felmondhat-e egy határozott idejű munkaviszonyt és hogyan? –Mit tehet egy olyan visszatérő kismamával, akinek időközben megszűnt a munkaköre? –2011-ben kötött tanulmányi szerződést szükséges-e megfeleltetni az új Mt-nek? –Mennyi szabadsággal rendelkezik a munkavállaló? –Mennyi gyermek után járó pótszabadság jár elvált, és elköltöző apukának egy gyermeke után? –Hány óra túlórát rendelhet el a 2012. július 1-én belépő munkavállalójának 2012-ben?

4 Három törvény követendő… 2012-ben 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról (a továbbiakban Mth.)

5 Magatartási szabályok A munkáltató szerződés szerint Budapest munkavégzési helyen foglakoztatja munkavállalóját. Jogszerű-e? Van-e lehetősége ugyanezen munkavállalót szegedi üzletében foglalkoztatni?

6 Magatartási szabályok ÚJ!45. § (3) A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi. RÉGI!105. § (1) A munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót (kiküldetés). Ennek feltétele, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze a munkáját. ÚJ6. § (3) A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

7 Magatartási szabályok A munkavállaló mikor és kivel közölheti, hogy munkáltatója napokon belül „befejezi” működését, bezár?

8 Magatartási szabályok 8. § (4) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. 8. § (2) A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

9 Személyhez fűződő jogok védelme A munkáltató kamerarendszer és szondáztatási gyakorlat bevezetését tervezi. Hogyan, milyen intézkedésekkel teheti ezt jogszerűen?

10 Személyhez fűződő jogok védelme 9. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyhez fűződő jogait tiszteletben kell tartani. (2) A munkavállaló személyhez fűződő joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyhez fűződő jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

11 Személyhez fűződő jogok védelme Mit tegyen a munkáltató, ha könyvelőiroda végzi a bérszámfejtését?

12 Személyhez fűződő jogok védelme 9. § (3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

13 2011. évi CXII. törvény személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

14 Kötelezettségvállalás A munkáltató az alábbi juttatásokat biztosítja motivációs céllal: Munkaügyi szabályzat részeként cafeteria Tájékoztatóban: jelenléti bónusz, hűségprémium, Vezérigazgatói utasításban: hatékonysági jutalom, projekt sikerdíj Mikor, hogyan mentesülhet a munkáltató e juttatások fizetése alól?

15 Kötelezettségvállalás 15. § (4) Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá és - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - csak a címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza. 16. § (1) Egyoldalú kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) alapján a jogosult elfogadására tekintet nélkül követelhető a vállalt kötelezettség teljesítése. 17. § (1) A munkáltató a 15-16. §-ban meghatározott jognyilatkozatait általa egyoldalúan megállapított belső szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével (a továbbiakban együtt: munkáltatói szabályzat) is megteheti.1516. § (2) A munkáltatói szabályzatot közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik.

16 Munkáltatói jogkör gyakorlása Milyen lehetőségek vannak, ha az ügyvezető több hétig külföldön tartózkodik, de fel kellene venni munkavállalót, munkáltatói felmondással meg kellene szüntetni munkaviszonyt tanulót kell felvenni tanulószerződéssel.

17 Munkáltatói jogkör gyakorlása 20. § (1) A munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. (2) A munkáltatói joggyakorlás rendjét - a jogszabályok keretei között - a munkáltató határozza meg. (3) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára. 21. § 4) A törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a korlátozottan cselekvőképes személy olyan jognyilatkozatához, amely a munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányul.

18 Alaki kötöttség Ön műszakvezető egy építési területen. Mit tenne, ha írásbeli figyelmeztetést kellene adnia, azonnali túlórát kell elrendelni, de az érintett munkavállaló írásban szeretné látni ezt a munkáltatói utasítást?

19 Alaki kötöttség 22. § (1) A jognyilatkozatot - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - alaki kötöttség nélkül lehet megtenni. A munkavállaló kérésére a munkáltatónak a jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha az egyébként nem kötelező. (2) Írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor. 24. § (1) Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza.

20 Jognyilatkozat közlése Mit tenne? –Tartósan keresőképtelen munkavállalónak tértivevényes levélben küldött hiányzás igazolására felhívó felszólítása a „címzett ismeretlen” jelzéssel visszaérkezik? –Azonnali hatályú felmondás „nem kereste” jelzéssel visszaérkezik?

21 Jognyilatkozat közlése 24. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,(1) bekezdésben a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

22 Határidők Ön munkaügyes/bérszámfejtő, szeptember 30-án (pénteken) kézhez kap egy megállapodást a munkaviszony megszüntetéséről, amelyet a munkavállaló még nem írt alá Egy szabályos munkáltatói azonnali hatályú felmondást, amelynek átvételét a munkavállaló aláírásával igazolta. Egy aznap kelt próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást a munkáltató részéről, amelyben hivatkozott munkaviszony tárgyév augusztus 31-től hatályos és a szerződésben az szerepelt, hogy a felek tv. szerinti próbaidőt kötnek ki. Egyébként a hatályos KSZ-ben 6 havi próbaidő lehetősége van kikötve. Mit tenne az egyes fenti esetekben?

23 Határidők 22. § (3) A megállapodást, ha írásba kellett foglalni, módosítani vagy megszüntetni csak írásban lehet. (4) Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - érvénytelen. 25. § (1) A határidő számítására a (2)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása valamely jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására határidőt ír elő.(2)(6) bekezdésben (2) Napon, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően nem rendelkezik, naptári napot kell érteni.

24 Határidők 80. § (2) 5 A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. 5 25. § (4) Hónapokban vagy években megállapított határidő lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdő napnak megfelel, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.

25 Határidők 45. § (5) A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot. 50. § (4) Kollektív szerződés rendelkezése alapján a próbaidő tartama legfeljebb hat hónap.

26 Érvénytelenség Ön egy Kft. Ügyvezetője. Testvére kéri, hogy jelentse be ebben a cégbe az ő gyermekét, akit nem vettek fel az egyetemre, a gyermek nyelvtanulás céljából kimenne egy időre külföldre, de hogy mégis legyen társadalombiztosítása… Ugyanebben a cégben Önnek van két kiváló dolgozója. Egyikük munkaköre könyvelő de ért a bérszámfejtéshez is, másikuk munkaköre bérügyintéző, de van mérlegképes könyvelő végzettsége is. Mindkét munkakörben vannak zsúfolt időszakok, felvetődik, hogy a béressel kellene kötni egy eseti megbízási szerződést könyvelési feladatok ra, a könyvelővel pedig egy eseti megbízási szerződést munkaügyi feladatokra. Mi a szakmai álláspontja?

27 Érvénytelenség 27. § (1) Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre. (2) A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell megítélni. (3) A semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha ahhoz a rendelkezést megállapító munkaviszonyra vonatkozó szabály más jogkövetkezményt fűz.

28 Munkaszerződés Kötetlen munkaidős értékesítési munkát végző munkatársunkkal lehet alternatíva megbízási jogviszony létesítése?

29 Munkaszerződés 7001/2005. (MK 170.) FMM–PMegyüttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról Elsődleges minősítő jegyek A tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat-meghatározás [Mt. 42. § (2), 45. §,] A személyes munkavégzési kötelezettség [Mt. 52. §] Foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a munkavállaló rendelkezésre állása [51. §, 52. §] Alá-fölérendeltségi viszony [VIII.fejezet]

30 Munkaszerződés 7001/2005. (MK 170.) FMM–PMegyüttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról Másodlagos minősítő jegyek Az irányítási, utasításadási és ellenőrzési jog [VIII. fejezet] A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása [86. §, 96. §] A munkavégzés helye [45. § (3), 52. §] Az elvégzett munka díjazása [XII. fejezet] A munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyaginak felhasználása [51. § (1)] A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása [51. § (4)]

31 Munkaszerződés 42. § (1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. (2) A munkaszerződés alapján a) a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni,

32 Munkaszerződés Lehet ez munkaszerződés? Mennyi ellenérték jár ez alapján? Megállapodás XXX Kft (székhely, adószám) és YYY természetes személy (született, anyja neve, lakcím) között a mai naptól adatrögzítési munkára a mindenkori minimálbéren. Dátum,X aláírásY aláírás

33 Munkaszerződés 45. § (1) A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. (2) A munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre. (3) A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi. (4) A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. 92. § (1) A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). 136. § (1) Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni. (2) Az alapbért időbérben kell megállapítani.

34 Munkaszerződés Határozott időre kötött munkaszerződést hányszor és milyen időszakokra lehet hosszabbítani?

35 Munkaszerződés 192. § (1) A határozott idejű munkaviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. A munkaviszony megszűnésének időpontja nem függhet kizárólag a fél akaratától, ha a felek a munkaviszony tartamát nem naptárilag határozták meg. Ez utóbbi esetben a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkaviszony várható tartamáról. (2) A határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is.

36 Munkaszerződés (4) A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

37 Munkaszerződés 153. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) a kötelező legkisebb munkabér és b) a garantált bérminimum összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően - rendeletben állapítsa meg. 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 93 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 400 forint, napibér alkalmazása esetén 4 280 forint, órabér alkalmazása esetén 535 forint.

38 Mt. I. rész jognyilatkozatok megtételének módja Munkáltató –Munkáltatói jogkör gyakorlója (munkáltatói joggyakorlás rendjét a munkáltató határozza meg). –A joggyakorlás érvénytelensége, kivéve jóváhagyással, vagy ha a munkavállaló alappal következethetett az eljáró jogosultságára.

39 Próbaidő A munkaszerződés megkötésekor a felek nem kötöttek ki próbaidőt. A munkába állást követő 1 hónap múlva felmerül, hogy szükség van e jogintézményre. Van még két hónap a maximum próbaidő mértékig. Mi a megoldás?

40 Próbaidő 45. § (5) A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

41 Tájékoztatás A munkáltatónál átfogó munkaügyi szabályzat rendelkezik azokról a munkafeltételekről, amelyeket a munkáltató egyoldalúan szabályoz. Így az Mt. 46. § (1) szerinti tájékoztatásról is. Mi a véleménye?

42 Tájékoztatás 46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót…

43 Tájékoztatás Megfelelőek, alkalmazhatók-e a jövőben is a 2012. július előtt kiadott tájékoztatóink? Hasonlítsuk össze!

44 Tájékoztatás 1992. évi XXII. tv. 76. § (7)2012. évi I. tv. 46. § (1) az irányadó munkarendről a napi munkaidőről a munkabér egyéb elemeirőlaz alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról a bérfizetés napjáról a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról a munkába lépés napjáról

45 Tájékoztatás a munkakörbe tartozó feladatokról a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e A munkáltatónál a képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetve, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e a munkáltatói jogkör gyakorlójáról

46 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés X Gmbh. német cég többségi tulajdonosa Y Kft-nek. Y Kft. munkavállalójának szükséges 3 hónapot X Gmbh. javára annak székhelyén dolgozni saját munkakörében. Határozza meg milyen munkáltatói feladatai vannak munkaügyi szempontból, és milyen sorrendben!

47 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés A munkáltatói intézkedés típusa: kirendelés? (egyoldalú) RÉGI 106. § (1) A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető (kirendelés). Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát, b) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, Maximuma???

48 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés A munkáltatói intézkedés típusa: munkaszerződés-módosítás? (kétoldalú) 45. § (3) A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi.

49 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés Nem új szabály, csak a határidő… 47. § A tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén - a 46. §-ban foglaltakon túlmenően - a munkavállalót - legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal - írásban tájékoztatni kell46. § a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá d) a hazatérésre irányadó szabályokról.

50 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés Az Európai Parlament És a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről 3. Cikk A munkaviszonyra vonatkozó szabályok ( 1) A tagállamok biztosítják, hogy bármelyik állam jogát is kell alkalmazni a munkaviszonyra, az 1. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozások biztosítják a területükön kiküldetésben lévő munkavállalóknak az alábbi kérdésekkel kapcsolatos, munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, amelyeket a munkavégzés helye szerinti tagállamban: - törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés, illetve - olyan kollektív megállapodás vagy választott bírósági határozat állapít meg, amelyet a (8) bekezdés értelmében általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak, amennyiben azok a mellékletben említett tevékenységekre vonatkoznak:

51 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés a) maximális munkaidő és minimális pihenőidő; b) minimális éves szabadság; c) minimális bérszint, beleértve a túlóradíjakat; ez a pont nem vonatkozik a kiegészítő foglalkozási nyugdíjrendszerekre; d) munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, különösen a munkaerő- kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások esetében; e) munkahelyi egészség, biztonság és higiénia; f) védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően; g) férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések. Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az 1. cikk c) pontjában említett minimális bérszint fogalmát annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályai, illetve gyakorlata határozzák meg, amelynek a területén a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik.

52 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés 299. § E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja: f) az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről,

53 Tájékoztatás-külföldi munkavégzés 295. § (1) Ha a külföldi munkáltató - harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra3. § (2) bekezdése(4) bekezdésben a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke, b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke, c) a legalacsonyabb munkabér összege, d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214-222. §-ban meghatározott feltételei,214222. § e) a munkavédelmi feltételek, f) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei, továbbá g) az egyenlő bánásmód követelménye tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is. (5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezőbb.(1)(4) bekezdés(1) bekezdésben

54 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás-2013! Készenléti jellegű munkakörben 2011-től foglalkoztatott felvonó-diszpécser számára mennyi időre rendelhető el felvonó szerelő munkakörben történő munkavégzés?

55 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás-2013! 53. § (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. (2) 4 Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.

56 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás-2013. Eladó munkavállalónkkal kötött munkaszerződésben munkavégzési helyként Gy-M-S megye van megjelölve, mert a munkáltatónak van üzlete: Győrben két helyen, Sopronban, Mosonmagyaróváron, Kapuváron, Csornán. Tudomásunkra jut, hogy elvált, két kiskorú gyermekét egyedül neveli. Mi a munkáltatói teendőnk?

57 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás-2013. (3) A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

58 Munkáltatói utasítás teljesítése Munkavállalónk az üzem mérőberendezésein fokozódó CO koncentrációt észlel. A többi munkavállalót is értesítve megtagadja a munkavégzést, és hazamegy. Mi a véleménye?

59 Munkáltatói utasítás teljesítése 54. § (1) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. (3) A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

60 Munkavégzés alóli mentesülések Az alábbi esetekre milyen távollétet rögzítene a munkavállalónak, mint munkáltató: –14 éves gyermeke beteg –Személyi higiénés vizsgálat időtartama –Élettárs édesapjának halála –Szabálysértés pénzbüntetésének ledolgozása –Beiratkozás idejére (távoktatásos egyetem)

61 Munkavégzés alóli mentesülések Keresőképtelensége Reprodukciós eljárással összefüggő intézményi kezelés Kötelező orvosi vizsgálat időtartama Véradáshoz szükséges, legalább 4 óra (munkahelyi esetén is) Szoptató anya 0-6 hó: 2*1ó/nap (2*2) 6-9 hó: 1ó/nap (2) Hozzátartozó halála esetén 2 munkanap(Mth. 17. §- pontosítja 294. §-t) Általános iskolai tanulmányok esetén a képzéshez szükséges idő és a felek megállapodása szerinti képzésben való részvételhez szükséges idő Önkéntes,v. létesítményi tűzoltói szolgálat Bíróság, v. hatóság felhívására, vagy eljárásban személyes részvétel idejére (tanúként) Különös méltánylást érdemlő személyi, családi, v. elháríthatatlan ok miatt indokoltan Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. Kötelezettségszegés miatti mentesülés max. 30 nap idejére

62 Vétkes kötelezettségszegés jogkövetkezményei Ön munkáltatóként szeretné alkalmazni munkaszerződéses megállapodás alapján a „pénzbüntetés” lehetőségét. Mielőtt belevág, minek nézne utána?

63 Vétkes kötelezettségszegés jogkövetkezményei 56. § (1) A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt - munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. (5) A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell.

64 Munkaszerződés módosítása Korábban teljes munkaidős, GYED-ről visszatérő kismama munkavállalónk szeretne 6 órában dolgozni. Mit tesz Ön, mint munkáltató?

65 Munkaszerződés módosítása 61. § (3) A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

66 Munkaszerződés módosítása Munkáltatóként sikerült ügyes szerszámkészítő munkatársakat felvenni, két hete munkába is álltak. A használt munkaszerződés iratmintában 3 hónap próbaidő szerepelt. Ön fülest kapott, hogy X konkurencia magasabb bérért csábítja a városban több cégtől a szerszámkészítőket. Milyen óvintézkedéseket tehetne?

67 Munkaszerződés módosítása 45. § 5) A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot. 50. § (1) A felek megállapodása a) a 42-44. §-ban, valamint4244. § b) a 45. § (1) bekezdésében45. § (1) bekezdésében foglaltaktól nem térhet el. (2) Kollektív szerződés a) a 42-44. §-ban, valamint4244. § b) a 45. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaktól45. § (1)(4) bekezdésében nem térhet el. (3) Kollektív szerződés a 46-47. §-ban foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.4647. § (4) 3 Kollektív szerződés rendelkezése alapján a próbaidő tartama legfeljebb hat hónap. 3

68 Munkaszerződés módosítása 228. § (1) A felek megállapodása alapján a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót - elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada.(1) bekezdés

69 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Az új Mt. a mindennapokban I. rész 2012. szeptember 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések