Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok jövőbeni szerepéről alkotott kormányzati elképzelések – az eddigi reformok és jövőbeni tervek Visegrád 2016. április 1. Dr. Dukai Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok jövőbeni szerepéről alkotott kormányzati elképzelések – az eddigi reformok és jövőbeni tervek Visegrád 2016. április 1. Dr. Dukai Miklós."— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok jövőbeni szerepéről alkotott kormányzati elképzelések – az eddigi reformok és jövőbeni tervek Visegrád 2016. április 1. Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár

2 I. Helyi önkormányzatok rendszerének megújítása A tanácsrendszert 1990-ben felváltotta a helyi önkormányzatok demokratikus rendszere, az Ötv. 2011-ig biztosította a működés kereteit, A rendszer fokozatosan erodálódott, a működés és finanszírozás elnehezült, a megújítás elkerülhetetlenné vált, Az államszerkezet átalakulásának részeként az új Alaptörvényre építkezve született meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, alapvető cél: modern, hatékony, feladatorientált, fenntartható rendszer kialakítása Az Mötv. 2014. október 12-én teljes körűen hatályba lépett: o a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabályozás megfelelő kereteket biztosít a működéshez, o a változások döntő többsége bevált, pozitívak a visszajelzések, o a feladatellátás és a finanszírozás „finom hangolása” folyamatos. Az önkormányzati rendszer kialakulása és fejlődése

3 1. Az önkormányzati feladatellátás változásai I. Szociális ellátás átalakult a segélyezés rendszere, átalakult a családsegítés, megváltozott a házi segítségnyújtás Egészségügy egészségügyi alapellátás, vezető háziorvos, házi gyerekorvos és fogorvos  erősödött, jelentősége növekszik. II. Az önkormányzatokat érintő változások

4 Önkormányzati gazdálkodás az új számviteli rendszer alkalmazása megnövelte a munkaterheket, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet – számos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő, Kéményseprő-ipari tevékenység új törvény – közfeladatként az állam által kijelölt szerv végzi, Várható még: oktatás (KLIK – fenntartás-üzemeltetés) 1. Az önkormányzati feladatellátás változásai II. II. Az önkormányzatokat érintő változások

5 Régi szabályozás: Ötv. és Pttv.  lakosságszám alapján sávosan, a szorzószámok differenciált alkalmazása testületi döntés, Új szabályozás: a polgármester járandóságát az Mötv. fix összegben határozza meg a lakosságszámra és az önkormányzati kategóriára figyelemmel, Az új szabályozás kapcsán több probléma merült fel (csökkent a polgármesterek bére az alacsony lélekszámú településeken, a testületek mozgástere megszűnt), Több önálló indítvány került benyújtásra, a legutóbbi törvényjavaslat: lehetővé tette volna, hogy az 1500 lélekszámot el nem érő települések polgármestereinek illetményét, illetve tiszteletdíját legfeljebb 30%-kal megemelhesse a képviselő- testület  az Országgyűlés nem szavazta meg, Számos egyéb rendelkezés javította a települések polgármestereinek helyzetét: o enyhültek az összeférhetetlenségi szabályok, o a polgármester számára 6 havi illetményének (tiszteletdíjának) megfelelő összegű juttatás állapítható meg évente. 2. A polgármesterek díjazására vonatkozó szabályozás változásairól II. Az önkormányzatokat érintő változások

6 A szabályozás az elfogadást követően többször változott: o enyhültek a rendelkezések (pl. a köztisztviselői jogviszony tekintetében, a polgármester más foglalkoztatási jogviszonyt is létesíthet), Önálló indítványként benyújtott törvényjavaslat további pozitív változásokat tartalmazott, de az Országgyűlésben nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges többséget o a 3000 fő alatti (jelenleg 1500 fő a határ) települések főállású polgármesterei más foglalkoztatási jogviszonyt létesíthettek volna  ez 505 polgármestert érintett, o a közfoglalkoztatás szervezésében való (díjazással együtt járó) közreműködés nem eredményezett volna összeférhetetlenséget. 3. A polgármester összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok változása II. Az önkormányzatokat érintő változások

7 Több önkormányzatnál jogellenes jogértelmezési gyakorlatot tapasztaltunk: o a képviselők egy része egyes napirendeknél a szavazásban nem vesz részt, o a képviselő jelzi, hogy az adott napirendnél nem képviselői minőségében van jelen (pl. csak helyi lakos minőségében) Álláspontunk szerint e magatartások az Mötv. szabályaiba ütköznek: o a képviselő számára a képviselő-testületi ülésen való részvétel kötelezettség, magába foglalja a döntéshozatalban való részvételt is, o a képviselő nem nyilváníthatja ki, hogy milyen minőségben kíván részt venni a képviselő-testületi ülésen, erről a testület sem dönthet A képviselői kötelezettség megszegése szankcionálható. 4. A képviselő-testület működésével kapcsolatos kérdések II. Az önkormányzatokat érintő változások

8 1. A 2016. évi költségvetési törvény főbb sarokpontjai a IX. fejezetet érintően Központi finanszírozás feladatalapú – feladatellátáshoz igazodó – támogatási rendszerben, o a struktúra 2013-tól működik, megszilárdítása folytatódik, Általános működés, igazgatás (előirányzat: 154,1 milliárd Ft) o továbbra is cél az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő- képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása, Köznevelés (előirányzat: 179,8 milliárd Ft) o a települések fő feladata a köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása, Szociális ágazat (előirányzat: 187,7 milliárd Ft) o az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben is az alapellátások biztosítása. Jelentős változás a gyermekétkeztetés területén (szünidei étkeztetés), Kulturális ágazat (előirányzat: 31 milliárd Ft). III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

9 2. Pályázati lehetőségek I. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (költségvetési törvény szerinti előirányzat: 1 200 millió Ft)  pályázati kiírás miniszteri aláírás alatt, Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (300 millió Ft),  pályázati kiírás megjelent, Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (180 millió Ft),  pályázati kiírás egyeztetés alatt, Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása (12 500 millió Ft),  a pályázati kiírás miniszteri aláírás alatt. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

10 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások (összesen: 5 400 millió Ft)  pályázati kiírás egyeztetés alatt, o kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2 000 millió Ft), o óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, felújítás (500 millió Ft), o belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2 500 millió Ft, új fejlesztési cél), o szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása (400 millió Ft, új fejlesztési cél, az NGM a pályázat kiírója), Önkormányzatok rendkívüli támogatása (25 000 millió Ft),  a pályázati kiírás megjelent. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása 2. Pályázati lehetőségek II.

11 Óvodai kapacitás bővítését célzó beruházások támogatása (2 500 millió Ft, az NGM a pályázat kiírója)  a pályázati kiírás miniszteri aláírás alatt, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (1 000 millió Ft, az NGM a pályázat kiírója)  a pályázati kiírás miniszteri aláírás alatt, Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása (550 millió Ft, az NGM a pályázat kiírója)  a pályázati kiírás miniszteri aláírás alatt, Vis maior támogatás (7 700 millió Ft). III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása 2. Pályázati lehetőségek III.

12 3. Költségvetési támogatások 2015-ben módosított eljárási rendjének tapasztalata Támogatói szerződések esetén gyakran megfeledkeznek arról a kedvezményezett önkormányzatok, hogy legkésőbb a szerződéskötés, illetve támogatói okirat kiadásakor nyilatkozniuk kell a szükséges hatósági engedélyek meglétéről (fejlesztési támogatásban engedélyköteles beruházások esetén csak érvényes engedélyekkel rendelkező projektekre köthető támogatási szerződés, adható ki támogatói okirat!). A támogatás folyósítására kizárólag elfogadott támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés követően kerülhet sor. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

13 Megvalósított projektek ÁROP 1.1.20-2012-2012-0001 „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” ÖFFK I. projekt (2012. július 1. – 2015. szeptember 30.) o A projekt célja: azon önkormányzati beruházások figyelemmel kísérése, amelyek Magyarország által az Európai Unió felé vagy nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségekkel függnek össze, és amelyek teljesítése, végrehajtása önkormányzati feladat. Konkrét önkormányzati projektek: Ivóvízminőség– javító projektek figyelemmel kísérése. o Elért eredmények: 239 monitoring látogatás, 63 helyszíni ellenőrzés, 397 átmeneti ivóvíz-ellátási támogatási igény, előterjesztések, jelentések, hatásvizsgálati, módszertani dokumentumok, tájékoztató rendezvények, workshopok. ASP 1. projekt (Application Service Providing) o A projekt lényege: a felhasználók a tevékenységük támogatásához szükséges ügyviteli, vagy egyéb szoftvereket úgy veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, az ezeken működő adatbázisokhoz és az adatokat kezelő programokhoz. o A rendszer előnye: a felhasználó önkormányzat a napi szakmai, ügyviteli feladatait maga látja el, míg minden egyéb kapcsolódó feladat (adattárolás, adatmentés, szoftverfrissítés, alkalmazás és szerver infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása) az ASP Központ feladata. o A projekt keretében megvalósított szakrendszerek (alkalmazások): Gazdálkodási rendszer, Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás, Helyi adórendszer, Iratkezelő alkalmazás, Önkormányzati Portál rendszer (Települési-, Tájékoztatási és Elektronikus ügyintézési portál), Ipari és kereskedelmi rendszer. IV. Az önkormányzatokhoz kapcsolódó projektek

14 KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15 „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) o A projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához. A projekt keretében kutatási programok kerülnek végrehajtásra. Kutatás 1. o Horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás, melynek fókuszában a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzati fejlesztései állnak, a helyi közszolgáltatások hatékonyságának növelése, a rendelkezésre álló források jobb kihasználása, valamint a fenntartható fejlődés érdekében. Kutatás 2. o Helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítását célzó kutatás (sikertényezők és kudarcfaktorok megvizsgálása az önkormányzati gyakorlatok tekintetében), hangsúlyt helyezve a szociális gazdaság által érintett területekre, és külön figyelmet szentelve a gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt marginalizálódott csoportok felzárkóztatását szorgalmazó törekvésekre és azok módszertanára. Kutatás 3. o Önkormányzatok információfeldolgozási képességeit (pl. fejlesztési, tervezési, együttműködési, módszertani stb.), szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit meghatározó kutatás a szinteknek megfelelő információk biztosítása érdekében. Az ASP 2. projekt o A projekt célja: az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése. Megvalósítandó projektek (jelenleg előkészítési fázisban) IV. Az önkormányzatokhoz kapcsolódó projektek

15 Módszertani és tájékoztató tevékenység Tájékoztató és módszertani anyagok közzétételével segítjük az önkormányzatok munkáját. Ezek közül legfőbbek: o Negyedévente frissítjük az önkormányzatok elektronikus hatásköri jegyzékét  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag o Elektronikus formában Önkormányzati Hírlevelet, Tudástárat jelentetünk meg  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag o Módszertani segédanyagokat, útmutatókat állítunk össze,  Alkotmánybírósági döntések,  Kúria önkormányzati tanácsának döntései,  településrészi önkormányzatok létrehozása,  önkormányzati címtár o önkormányzati forródrótot üzemeltetünk  06 1 441 1102 V. Az önkormányzati munka segítése

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az önkormányzatok jövőbeni szerepéről alkotott kormányzati elképzelések – az eddigi reformok és jövőbeni tervek Visegrád 2016. április 1. Dr. Dukai Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések