Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-2010-1.1.1/C- Telephelyfejlesztés Projekt finanszírozás Harsányi Andrea KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-2010-1.1.1/C- Telephelyfejlesztés Projekt finanszírozás Harsányi Andrea KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit."— Előadás másolata:

1 KDOP-2010-1.1.1/C- Telephelyfejlesztés Projekt finanszírozás Harsányi Andrea KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

2 Tartalom 1. Általános kérdések 1.Jogszabályi és eljárásrendi háttér 2.Finanszírozási típusok 3.Finanszírozási módok 4.Köztartozás 2. Elszámolási kérdések 1.Elszámolható és nem elszámolható költségek 2.Számlák, szerződések 3.Benyújtandó dokumentumok 4.Kifizetési kérelem

3 1.1. Jogszabályi és eljárásrendi háttér EU-s jogforrások A Tanács 1083/2006/EK rendelete Kiegészítő rendelet 1080/2006 ERFA Hazai jogforrások 281/2006. Korm. rendelet 292/2009. Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 16/2006. MeHVM-PM együttes rendelet 2000. évi C. törvény a számvitelről 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

4 1.1. Jogszabályi és eljárásrendi háttér Támogatási szerződés (valamint a Pályázati útmutató és a pályázatban benyújtott engedélyek, tervek, dokumentumok) ‏ Egységes Működési Kézikönyv (imk.nfu.hu)

5 1.2 Finanszírozási típusok Előleg 292/2009 (XII.19) Kormányrendelet Összege, aránya a támogatási szerződésben rögzített Maximális mértéke a megítélt támogatás 25%-a Csak utófinanszírozású projektelemekre igényelhető Formanyomtatvány: Előlegigénylésről szóló nyilatkozat (támogatási szerződésben)

6 Előleg Előlegfelhasználás: Előleg folyósításától számított 6 hónapon belül kötelező időközi /záró kifizetési igénylést benyújtani! Ha nem határidőn belül nyújtják be/ előleget más célra használták fel : visszafizetés/ korrigálás (visszafizetésig nem lehetséges új kifizetési igénylést benyújtani!) Előlegelszámolás: Bármikor, de legkésőbb : záró egyenleg kifizetési igényben (kivétel: Ha a támogatási szerződés más ütemezést tartalmaz!) Kifizetési kérelem formanyomtatványának 5. sz. táblázatában kell az elszámolni kívánt előleget feltüntetni (erre a részre már nem jár támogatás) 1.2 Finanszírozási típusok

7 Előleg Előlegigénylési feltételek összefoglalása: Támogatási szerződésben rögzítésre kerül Előlegigénylésről szóló nyilatkozat benyújtásra került és formailag, illetve tartalmilag megfelelő Kizárólag utófinanszírozású projektelemekre igényelték Biztosíték igazolása legkésőbb az előleg igényléskor megtörtént! A kedvezményezettnek nincs lejárt esedékességű köztartozása Nincs támogatás halmozódás a projektben 1.2 Finanszírozási típusok

8 Időközi kifizetési igény Fizikai teljesítésen alapul Elszámolási dokumentum mátrix kötelező alkalmazása Hiteles másolatok benyújtása! Kivétel:kifizetési kérelem formanyomtatványa és az összesítők ezekből eredeti aláírt példányok szükségesek Támogatási szerződés aláírása után 12 hónapon belül a megítélt támogatás 10 %-ával el kell számolni ( előlegnél hamarabb!), fel kell használni! Legalább egy kifizetési igénylést be kell nyújtani a projektmegvalósítás során! formai és tartalmi ellenőrzés ⇨ egyszeri hiánypótlás (benyújtási határidő: legfeljebb 30 nap) ‏ elutasított számla a következő kérelemmel benyújtható (legkésőbb a záró kifizetési kérelemmel) ‏

9 1.2 Finanszírozási típusok Záró kifizetési igénylés Összes addig el nem számolt a projekthez kapcsolódó költség benyújtása elszámolásra Hasonló az időközi kifizetési igényléshez Kötelező melléklete a záró jelentés (ZPEJ)! Legkésőbb ekkor kell az igényelt előleggel elszámolni Benyújtás: a megvalósítás határidejét követő 30 napon belül! Ha csak egy kifizetési igénylés van: záró egyenleg követelményei vonatkoznak rá IH, KSZ helyszíni szemlét is előírhat (projektméret, kockázatelemzés alapján) a záró egyenleg kifizetésének feltételeként

10 1.3 Finanszírozási módok Utófinanszírozás A kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára vagy a támogatást megelőlegező hitelintézet bankszámlájára történhet engedményezési szerződés alapján. Ebben az esetben a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. Az elszámolásra benyújtott utófinanszírozásos számlák összesen támogatási összege meg kell haladja a megítélt támogatás minimum 10%-át Számviteli bizonylat + kiegyenlítést igazoló dokumentum benyújtása

11 1.3 Finanszírozási módok Szállítói finanszírozás A számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére történik, melynek értelmében a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést a kedvezményezettnek csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolni. nettó 5 millió Ft támogatás tartalmat meghaladó bizonylatok esetén számviteli bizonylat + részbeni kifizetés igazolása Vegyes finanszírozás Szállítói és utófinanszírozás együttes alkalmazása

12 1.4 Köztartozás Kedvezményezett a folyósítás feltétele a köztartozás-mentesség Köztartozás esetén a kifizetés felfüggesztésre kerül!(adóigazolás) ‏

13 2.1 Elszámolható költségek Általános feltételek a Pályázati útmutató szerint elszámolható (C 3.1.elszámolható költségek listája) ‏ a pályázatban be van tervezve (költségvetés, elszámolható költségek részletezése) ‏ a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően ténylegesen felmerült számlával, bizonylattal igazolható a Támogatási szerződés szerinti megvalósítási időszakban merült fel közvetlenül kapcsolódik a projekthez nem valósulhat meg kettős finanszírozás nem haladja meg a szokásos piaci árat nettó 1 millió forint feletti beszerzéseknél/szolgáltatásoknál a piaci ár igazolása: három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos, a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi ajánlat

14 2.1 Elszámolható költségek Alapinfrastrukturális beruházások költségei a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-áig támogathatóak. Építés, átalakítás, bővítés Eszközbeszerzés költségei a projekt összes elszámolható költségének maximum 20%-áig támogathatóak. Kármentesítés költségei a projekt összes elszámolható költségének maximum 15%-áig támogathatóak. Azok a költségek, amelyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között nem elszámolható költségnek minősülnek!

15 2.2 Számlák, szerződések Számlával szembeni követelmények ÁFA törvény előírásai szerint kiállított a Kedvezményezett nevére szól projektazonosító és „a … számú projekthez támogatás elszámolására benyújtásra került” felvezetése a számlára hitelesített, másolati példány (eredeti, első példányról) ‏ teljesítés igazolása az eredeti számlán cégszerű aláírással összhang a kapcsolódó szerződéssel (teljesítés dátuma, tárgya, vállalkozói díj) ‏ 100 000 Ft, illetve 500 000 Ft támogatási igény alatt elegendő a számlaösszesítő kifizetést igazoló dokumentumok hitelesített másolatának benyújtása külföldi számla esetén fő tartalmi elemekről a Kedvezményezett által hitelesített fordítás

16 2.2 Számlák, szerződések Szerződéssel szembeni követelmények hatályba lépése nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának dátuma a tevékenység befejezése nem későbbi, mint a projektmegvalósítás dátuma pénzügyi ütemezés összhangja a részteljesítésekkel, részszámlákkal ha a tevékenység nem csak a projekthez kapcsolható, akkor megfelelő arányosítási módszertan szükséges! az esetleges módosítások is benyújtandók! szóbeli megállapodásról szóló nyilatkozat lehetősége

17 2.3 Benyújtandó dokumentumok Eredeti példány Támogatási szerződésben rögzített biztosítékok iratanyaga (új bankszámla nyitása esetén is) ‏ kifizetési kérelem formanyomtatvány összesítő táblázatok (alátámasztó dokumentáció ellenőrzése a helyszínen) ‏ Másolati példány „minden más” hitelesítés módja: eredetivel megegyező, aláírási joggal bíró képviselő által hitelesített másolat

18 2.3 Benyújtandó dokumentumok Építés, felújítás, bővítés számla kifizetés igazolása piaci ár igazolása kivitelezői szerződés (része a fizetési ütemezés!) ‏ hatósági engedélyek teljesítés igazolása: 5 millió Ft támogatástartalom alatt vállalkozó nyilatkozata 5 millió Ft támogatástartalom felett műszaki ellenőri igazolás (akár az eredeti számlán is) ‏ építési napló (engedélyköteles beruházásnál) vagy kivitelezői nyilatkozat (nem engedélyköteles beruházásnál) az első kifizetési kérelemhez

19 2.3 Benyújtandó dokumentumok Eszközbeszerzés számla vagy számlaösszesítő kifizetés igazolása piaci ár igazolása szállítói szerződés/megrendelő/nyilatkozat/adás-vételi szerződés átadás-átvételi jegyzőkönyv (azonosító számmal, pl. gyári szám) – szoftverek esetében is! szállítólevél devizás számla esetében üzembe helyezési okmányok Árfolyam kérdése folyósítás forintban átszámítás a fizikai teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon

20 2.4 Kifizetési kérelem Általános előírások megvalósítás során legalább egyszer kötelező online számlakitöltő használata, ÉS dokumentáció papír alapú benyújtása (beérkezés dátuma, hitelesség eltérés esetén) ‏ cégszerű aláírás, regisztrált mérlegképes könyvelő általi ellenjegyzés támogatási/engedményezési/vállalkozási szerződésben rögzített bankszámlaszám nyilatkozatok hiánytalan kitöltése A kifizetési kérelem 2. táblázatában feltüntetett igényelt támogatás megegyezik a 3. táblázat és a 6. táblázat összesen sorával, és az EMIR-ben szereplő kifizethető támogatás összegével. A kifizetés hitelesítésénél (8. táblázat) ismertetett dokumentumok benyújtásra kerültek, és megfelelően alátámasztják a költségeket.

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "KDOP-2010-1.1.1/C- Telephelyfejlesztés Projekt finanszírozás Harsányi Andrea KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések