Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia, mint új tudományos paradigma 2014/2015 Simor Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia, mint új tudományos paradigma 2014/2015 Simor Péter."— Előadás másolata:

1 Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia, mint új tudományos paradigma 2014/2015 Simor Péter

2 Az evolúciós pszichológia „közeli rokonsága”: Etológia és Szociobiológia 1973 Orvosi Nobel díj E. O. Wilson: Sociobiology: A new Synthesis "Karl Marx was right, socialism works, it is just that he had the wrong species" https://www.youtube.com/wat ch?v=eqZmW7uIPW4

3 Etológia Módszertan: Laboratórium helyett megfigyelés a természetes környezetben Központi téma: A morfológia helyett a hangsúly a viselkedésen Szemlélet: specifikus állatfajok leírása helyett univerzáliák és adaptációs szemlélet Az evolúciós szemlélet bevezetése az állati viselkedés tanulmányozásában Tinbergen 4 kérdése: –Mechanizmus (milyen élettani folyamatok váltják ki közvetlenül a viselkedést?) –Fejl ő dés (Hogyan alakul ki, és hogyan változik a viselkedés az egyedfejl ő dés során?) –Funkció (adaptív érték a túlélésre és szaporodásra vonatkozóan) –Evolúciós kontextus (hogyan változott az adott viselkedés az evolúció során?)

4 Etológiai szemlélet, új fogalmak „Ösztön” helyett (rögzített) viselkedésminták »Kiváltó ingerek (input-output) »Örökletes, invariáns, merev program (idegi hálózat hátterén, „előhuzalozott”) »Alkalmazkodás szolgálatában Nyári Lúd: Tojásgörgetés Dankasirály: törött tojáshéj elszállítása

5 Merev viselkedésminták és rugalmas viselkedésminták Korai bevés ő dés (kritikus periódus, plaszticitás, érés szerepe) Szexuális imprinting (korai tapasztalatok és párválasztás) Fordított szexuális imprinting? (emberek – Westermack effektus) Angelo D’ Arrigo https://www.youtube.com/watch?v= OkkEEIyFXoM Chi Chi a londoni óriáspanda esete

6 Bereczkei 2000 Egyes madárfajok daltanulása Visszacsatolás a környezeti ingerek és a beépített programok közt

7 Tanulási formák Habituáció (pl. városi galamb) Asszociációs tanulás Utánzás (csimpánzok) Tanítás (pl. hangyák – útvonal betanítása) Imitáció és emuláció (humán-csimpánz különbség) Whiten and Horner, 2005 Lyons et al 2007

8 Fajspecifikus magatartások Evolúciós termékek, kultúrától, társadalmi berendezkedést ő l függetlenek (példa Eibl-Eibesfeldt: üdvözlési szokások a yanomamö indiánoknál és modern társadalmak közt): FUNKCIONÁLIS EKVIVALENCIÁK Humánspecifikus magatartások pl: –Táplálékmegosztás –Szül ő i gondoskodás –„Pedagógia” –Szabálykövetés –Nyelvhasználat –Hiedelemrendszerek Evolúciós Pszichológiai kritika: - módszertani - Elméleti : (kognitív) pszichológiai mechanizmusok figyelmen kívül hagyása

9 Szociobiológia Etológia: hangsúly a megfigyelésen, összehasonlító elemzéseken, leíráson Szociobiológia: hangsúly a funkción, szelekciós folyamatokon A viselkedés az egyéni reproduktív érték függvénye természetes szelekció szerepe a „sikeres” viselkedések fennmaradásában rátermettség (fitness): Az adott jegy (morf., genet., viselk.) milyen gyakorisággal jelenik meg a következ ő generációban utódok száma – gének gyakorisága a populációban

10 Génszelekcionista modell A viselkedések biológiai adaptációk: el ő nyösek a genetikai reprodukció szempontjából Itt az individuum átmeneti képz ő dmény ( és kicsit olyan is, mint egy fekete doboz ) A szelekció a gének változataira és a a populációban való eloszlására hat (túlélés és szaporodás, mint a „válogatás” szempontjai)

11 Egy példa a ráfordítás és fitness összefüggésére Avunkulátus intézménye Matrilineáris társadalom (a vagyon n ő i ágon örökl ő dik, a feleség a saját közösségében marad és szexuális viselkedését kevésbé ellen ő rzik) A férj szerepe elhanyagolható (gyakori válások, féltékenységi drámák) Az apai szerepeket a nagybácsi veszi át (örökség, neveltetés) Az apaság bizonytalansága – stratégia: szül ő i ráfordítás a n ő vér gyermekére

12 Bereczkei 2000 A szül ő i ráfordítást a genetikai rokonság észlelt valószín ű sége befolyásolja Problémák: A szelekció mire (milyen szinten) hat?

13 Kritika (Buss) „Szociobiológiai tévedés”: Az ember, mint „rátermettség- maximalizáló” (az emberi folyamatok célja a rátermettség maximalizálása) Kétséges, hogy az ember képes tudatosan vagy tudattalanul kiszámolni a lehetséges cselekedetek kimenetei és az összesített rátermettség (költség-nyereség) közti korrelációt A nyereség ráadásul csak a következ ő generációkban derülne ki… A rátermettség környezetfügg ő, nem általános jelenség Pszichológiai szint átugrása (milyen pszichológiai mechanizmusok eredményezik az egyes társadalmi jelenségeket?) Evolúciós megközelítés: az emberek ő si kövületek, kulcsingerek aktiválják a „valaha” a túlélés és szaporodás szempontjából adaptív mechanizmusokat

14 Ami mindegyikben közös: adaptácionizmus Alkalmazkodás a genetikai rátermettség „érdekében” – fajtársakkal való vetélkedés Evolúciós pszichológia: a pszichés mechanizmusokra kiterjesztett adaptácionizmus A viselkedések egy valaha vagy most is adaptív funkciót szolgálnak (fokozzák a genetikai rátermettséget) Proximatív és ultimatív magyarázatok (pl. ételaverzió terhesség esetén, undor a zöldes szín ű folyadékoktól, stb) Kissé tisztázatlan kérdés: gének és viselkedés kérdése, körkörös érvelés

15 Az evolúciós pszichológia szintjei ADAPTÁCIÓS PROBLÉMA KOGNITÍV PROGRAM NEUROFIZIOLÓGIAI ALAPOK Cosmides & Tooby, 1997

16 Szociobiologia vs Evolúciós Pszichológia (EP) EP: a mentális tartalmak nem lényegtelenek, ezek a „közvetítenek” az egyed viselkedése és a faj fennmaradása közt Pl. A szerelem mint illúzió vs. a szerelem, mint valós és a faj szempontjából funkcionálisan releváns mentális jelenség (pl. hosszú távú kapcsolatok „m ű ködtetése”) Vizsgálható és vizsgálandó jelenség

17 Szerelem és az agy jutalmazó rendszere

18 A szerelem is egy evolúciós történet terméke Oxytocin és vasopressin receptorok szerepe a köt ő désben és kés ő bbi párválasztásban Microtus ochrogaster Microtus montanus

19 Oxitocin és kapcsolati h ű ség Scheele et al 2012

20 Az evolúciós Pszichológia biológiai vezérelvei (Cosmides & Tooby) 1)Az agy, mint fizikai rendszer Információfeldolgozó rendszer (számítógép metafora) Alkalmazkodott a környezeti információ feldolgozására és a viselkedéses válaszok kivitelezésére (érzékel ő és mozgató hálózatok) Illeszkedés a környezethez (Mire hat a szelekció? Neurális Darwinizmus – az idegsejt populációkra) Azért létezik, mert fokozza a túlélés esélyeit Egy kicsavart Példa: Tengeri zsákállat

21 2) A természetes szelekció olyan módon formálta agyunk „áramköreit”, hogy képesek legyünk megoldani fajunk evolúciós története során felmerül ő problémákat Idegi hálózatainkat adaptációs problémák megoldása alakította ki a természetes szelekció útján Adaptív fenotipikus szerkezeti vonások elterjedtek a populáción belül Adaptációs problémák A faj evolúciós története során újból és újból felbukkannak Hatással vannak az egyedek szaporodására (természetes szelekció motorja) A természetes szelekció járulékai (Probléma: Honnan tudjuk, hogy mi a járulék és mi nem?

22 3) Tudatosság, mint a jéghegy csúcsa. A tudatos élmények mögött bonyolult komputációs folyamatok állnak. Amerikai elnök (tudat) és az elnöknek dolgozó hivatalnokok (agy) metaforája A tudatos folyamatok mögött számos, részfeladatra specializálódott rendszer m ű ködése áll Pl Látás jelensége (mozgás, szín, irány, forma, arc azonosítás, stb.)

23 4) A különböz ő adaptációs problémák megoldására különböz ő agyi modulok specializálódtak Az elme funkcionálisan specializálódott hálózatokra szervez ő dik Egy adott hálózat egy adott adaptációs probléma megoldására fejl ő dött ki Funkcionálisan Integrált „mini-számítógépek” (modulok) Kognitív mechanizmusaink többsége terület specifikus Ezek a modulok („gondolkodó vagy tanuló ösztönök”): –Egy bizonyos adaptációs probléma megoldására irányulnak –Kifejl ő dnek minden egészséges emberben –Tudatos er ő feszítés nélkül is m ű ködnek –Nem tudatosan „futtatjuk le” a m ű ködésüket –Elkülönülnek az információfeldolgozás általános módjaitól (?) Példák: Tudatelmélet, Arcfelismerés, él ő /élettelen megkülönbözetése, oksági törvények, téri képességek, nyelv, stb.

24 5) Modern koponyánkban k ő kori elme lakik Természetes kiválasztódás lassú folyamata Vadászó-gy ű jtöget ő életmód az elmúlt több millió évben Kognitív mechanizmusaink a pleisztocén korban felmerült adaptációs problémák megoldására születtek Az evolúciós adaptáció környezete: szelekciós nyomások statisztikai összege (más-más korban és helyen jelentkezhettek) (pl. hímek utódgondozása vs. anya-gyerek köt ő dés)

25 Az evolúciós pszichológia elemzési szintjei (Buss, 1995) Általános Evolúciós Elmélet Természetes kiválasztáson alapuló evolúciós (összesített rátermettség) elmélet Középszint ű Evolúciós Elmélet A szül ő i ráfordítás és a szexuális szelekció elmélete (Trivers, 1982) Konkrét evolúciós hipotézisek Olyan fajoknál, ahol a nemek különböznek a szül ő i ráfordítás tekintetében, a többet ráfordító nem egyedei válogatósabbak lesznek Ahol a hímek er ő forrásokat tudnak az utódok rendelkezésére bocsátani, a n ő stények az alapján választanak társat, hogy az mennyire képes és hajlandó er ő forrásokat bocsátani a rendelkezésére Az utódba kevesebbet befektet ő nem egyedei verseng ő bbek lesznek egymással A hipotézisekb ő l levont el ő rejelzések A n ő k evolúciósan kialakult preferenciái a magas státuszú férfiak iránt A n ő k evolúciósan kialakult preferenciái az er ő forrásokat biztosító férfiak iránt A n ő k elválnak az er ő források biztosítását elmulasztó, vagy azt más n ő knek biztosító férfiaktól

26 A nature-nurture dichtómia feloldása (Buss, 1995) „öröklött-környezeti, biológiai-kulturális, veleszületett-tanult, stb.” Az evolúció során kifejl ő dött mechanizmusok specifikus környezeti bemenetelt követelnek (el ő huzalozottság és plaszticitás egyben) Az evolúciósan kifejl ő dött mechanizmusok: –Az evolúció során sikeresen megoldották a túlélés és szaporodás problémáit –Csak bizonyos információ-vagy bemenetosztályokat fogadnak, amely definiálja az organizmus számára az adaptációs problémát, amivel szembenéz –Az információt kimenetté alakítja (fiziológiai aktivitás, információ feldolgozás, adaptív viselkedés)

27 Fejl ő dés (tanulás, korai bemenetek) szerepe az evolúciós stratégiák létrejöttében Pl. Bereczkei & Csanaki (2001) Apa nélkül felnöv ő fiúk fokozott rivalizálási hajlama (intraszexuális szelekció elmélete) Apa nélkül felnöv ő gyerekek inkább követnek R-típusú (vs K- típusú) szexuális stratégiát Özvegyek és elváltak gyerekei közti különbség: ami számít az a családi struktúra, az apai modell, a szül ő i ráfordítással kapcsolatos elvárások

28 Példák az evolúciósan kifejl ő dött mechanizmusokra Pszichológiai Mechanizmus FunkcióSzerz ő k Szavannaszer ű tájak preferenciája Él ő forrásokban gazdag és védelmet nyújtó környezet kiválasztása Kaplan (1992) Férfiúi féltékenységAz apasági bizonyosság növelése Buss és mtsai (1992) Csaló észlel ő mechanizmus A szociális szerz ő désekben való kizsákmányolás megel ő zése Cosmides (1989) TudatelméletMások szándékainak megértése és el ő rejelzése (szociális „kresz”) Baron-Cohen (1985)

29 Egy híres példa: alkalmazkodás a társas életmódhoz Wason teszt: egy feltételes szabály megsértésének észrevétele D F 37 Ha a kártya egyik oldalán D van, akkor a másik oldalán 3-as számnak kell lennie. Melyiket kell mindenképpen megfordítani a négy kártya közül, hogy kiderítsük, melyik kártya szabályos és melyik nem?

30 Mindez a „csaló” szociális kontextusába ágyazva Sört iszik Üdítőt iszik 25 éves 16 éves Ön csapos egy bárban. Ha egy ember sört iszik, akkor 20 éven felülinek kell lennie. Van négy ember, akikr ő l egy dolgot tudunk. Melyiket kell jobban megvizsgálni, hogy kiderítsük, megszegte-e a szabályt?

31 Szociális környezet, mint az egyik legfontosabb szelekciós mechanizmus

32 Viselkedésökológiai (evolúciós antropológiai) szemlélet Középponti kérdés: a viselkedés reproduktív következményei Az er ő források felhasználása a genetikai rátermettség növelése érdekében (szociobiológia) Természetes szelekció: döntési mechanizmusok létrejötte a költség-haszon arány optimalizálása érdekében Bereczkei 2000 Különböz ő környezeti hatásokra (ökológiai-szociális), különböz ő stratégiák követése: ÖKOLÓGIAI KÖRNYEZET ÉS EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK (STRATÉGIÁK) JELENT Ő SÉGE vs SZOCIOBIOLÓGIA

33 Költség-Haszon optimalizálás kanadai tengeri varjak esetében (Krebs & Davis, 1993) Költség: Táplálékkeresés, repülési magasság, csiga leejtése (elég-e egyszer) Haszon: Táplálék elfogyasztása A varjak az energiafelhasználás szempontjából optimális magasságból ejtik le a csigákat Bereczkei 2000

34 Kondicionális stratégiák Változó környezet - Trade-off mechanizmus –Párzási vs. szül ő i ráfordítás –Szomatikus vs. reproduktív ráfordítás –Szaporodás id ő zítése (túlélés-szaporodás)

35 Az evolúciós pszichológia problémái Pán-adaptácionizmus és körkörös érvelés Homályos Pleisztocén Teljes modularitás vs. plaszticitás kérdése A szelekció egysége Kultúra kérdése Helye a pszichológiai irányzatok közt


Letölteni ppt "Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia, mint új tudományos paradigma 2014/2015 Simor Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések