Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKÁLTATÓI FÓRUM A 2012. ÉVI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. február 17. Békéscsaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKÁLTATÓI FÓRUM A 2012. ÉVI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. február 17. Békéscsaba."— Előadás másolata:

1 MUNKÁLTATÓI FÓRUM A 2012. ÉVI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. február 17. Békéscsaba

2 MUNKAHELYTEREMTÉS TÁMOGATÁSA

3 Munkahelyteremtő támogatás 2011. évben Békés megyében 47 pályázó részére biztosított támogatást a nemzetgazdasági miniszter, ezáltal megyénk a támogatott vállalkozások vonatkozásában 2. helyezést ért el.

4 Munkahelyteremtő támogatás A támogatási formára rendelkezésre álló 2011. évi 5 milliárd Ft összegű keret 13,97%-át nyerték el Békés megyében. (Országos szinten a második legmagasabb összeg.)

5 Munkahelyteremtő támogatás Békés megyében - a támogatott vállalkozások körében - 393 fő új munkahely teremtése valósult meg, amely az országos 3.096 fő 12,69%-a. Megyénk a második legmagasabb számú új munkahely teremtését reprezentálta.

6 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2012-KKV)

7 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat A pályázat kiírója: a Nemzetgazdasági Minisztérium. Forrása: az NFA foglalkoztatási alaprész 2012. évi központi kerete, a rendelkezésre álló keretösszeg 10 milliárd forint (országosan). Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázat célja: a Nemzeti Együttműködés Programjában meghatározottak szerint a gazdaság talpra állításához való hozzájárulás, a KKV-k fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése és versenyképességének növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

8 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Pályázók köre: Az Európai Gazdasági Térségen belül székhellyel, magyarországi telephellyel rendelkező: gazdasági társaságok, vállalatok külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei, szövetkezetek, egyéni vállalkozások.

9 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Nem vehet részt a pályázaton az a vállalkozás: amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, amely a pályázatban feltüntetett beruházását a támogatásra való jogosultságról szóló írásbeli értesítés átvételének napján, vagy azt megelőzően megkezdte, amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,

10 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet: amely az NFA-ból elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesítette, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott feltételeinek, amely nem felel meg az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvénnyel, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel (460. §), valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel bevezetett feltételeknek, tehát a pályázat benyújtásának időpontjáig nem hajtotta végre az e törvény szerinti béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója esetében, Amely csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy ilyen eljárást megkezdett.

11 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó: a beruházást legkésőbb 2012. november 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja (speciális eset új telephely építési beruházása + 90 nap), a beruházással érintett telephelyén (több beruházási helyszín esetén telephelyenként) legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, építés esetén legalább elvi építési engedéllyel, a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja (saját felelősségre a beruházás a munkaügyi központ befogadó nyilatkozata kézhezvételét követő naptól kezdhető meg), a beruházással létrehozott kapacitásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az adott régióban, a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja,

12 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó: a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja (az intenzitáson felüli rész bankhitel), a létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén, illetve a régióban meglévő valamennyi telephelyének a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, továbbá a felvett többletlétszámára külön- külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal, a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, a beruházás befejezését követően a mérlegében aktiválja a megvalósított fejlesztést,

13 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Fedezet: a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésétől számított 3 évig a támogatási összeg: 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy 150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan (Amennyiben a felajánlott ingatlan már jelzálogjoggal terhelt, de a jelen támogatással kapcsolatban a 150 %-os mértékű fedezeten kívüli mértékkel együtt a terhelés nem éri el az ingatlan piaci értékének 75 %-át, terhelt ingatlan is elfogadható biztosítékként, legfeljebb a 3. ranghelyig.)

14 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat 200 %-os kapcsolt fedezet: - legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy - 50 %-át jelentő bankgarancia, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és - maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint), Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 3 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani (ez a feltétel tehát a 2009. január 1- jétől már működött vállalkozásokra vonatkozik). Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik.

15 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Elszámolható költségek: Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések (A Befektetett eszközök II. Tárgyi eszközök 1-3 mérlegtételek körébe tartozó eszközök, néhány kivétellel), valamint az egyéb immateriális javak közül (A Befektetett eszközök I. Immateriális javak 2 és 4 mérlegtételek körébe tartozó immateriális javak) pl. a szabadalmak, üzemeltetési licencek beszerzése során felmerülő költségek, továbbá új épület, épületrész (Útmutató 11. pont definiálja) építésének költségei. Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel. Az immateriális javak beszerzésének értéke nem haladhatja meg az eszközök bekerülési értékének 25 %-át. Amortizálható eszközökként szerepeljenek a vállalat eszközei között, és beszerzésük harmadik féltől piaci körülmények között történjen.

16 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat A támogatás keretében nem számolhatók el az alábbi költségek: a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, ingatlan, földterület vásárlása, gépjárművek bekerülési értéke (Rendszámmal nem rendelkező eszközök beszerzési költségei azonban támogathatók, pl.: targonca Útmutató 13. pont definiálja), szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke; bérleti díjak, lízing költségek, azon immateriális javak bekerülési értéke, melyeket a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja, a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, a munkaügyi központ által megküldött írásos értesítés átvételét megelőzően felmerült költségek.

17 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz, acélipari tevékenységhez, a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, szénbányászathoz, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, halászati és akva-kultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz, mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához, a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére

18 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat A támogatás mértéke: új munkahelyenként alaptámogatásként 1.400 ezer Ft. kiegészítő támogatásként igényelhető: amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft, amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, további 300 ezer Ft pályázható új munkahelyenként, amennyiben regisztrált roma álláskereső foglalkoztatását vállalja a pályázó. (amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.) A támogatási összegekre külön-külön, illetve halmozottan egyaránt lehet pályázni.

19 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat A támogatás intenzitása: más állami támogatásokkal együtt – Békés Megyében nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek kisvállalkozások esetében maximum 70%-át, középvállalkozások esetében maximum 60%-át. A pályázatbenyújtása: a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz 2012. február 8-tól 2012. március 30-ig kizárólag postai úton. Hiánypótlás: egy alkalommal, 8 napon belül. Döntés: a nemzetgazdasági miniszter közigazgatási hatósági eljárás keretében 2012. május 30. napjáig dönt.

20 NFA-2012-KKV kódjelű pályázat Finanszírozás: A hatósági szerződések megkötését követően a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan (utólagosan) folyósítja a munkaügyi központ. Társfinanszírozás: Amennyiben a pályázó a beruházásához más előirányzatból meghirdetésre kerülő pályázat keretében is támogatást igényel, csak akkor nyújthatja be a pályázatát, ha a többi előirányzat pályázati felhívása is megjelent, és biztosítható valamennyi pályázat egyszerre történő benyújtása ahhoz a szervezethez, amelytől a legnagyobb összegű támogatást igényli. Előleg: Különösen indokolt esetben egy alkalommal igényelhető. Az előleg folyósításáról a munkaügyi központ mérlegelési jogkörben dönthet. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a munkaügyi központ a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére.

21 Elérhetőségek A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.kormany.huwww.kormany.hu ill. a www.munka.hu oldalakról.www.munka.hu A támogatásokról részletes felvilágosítást, a következő helyen lehet kérni, illetve a pályázatokat a következő címre lehet benyújtani: NévPostacímE-mail címTelefon Dr. Dérné Dr. Tóth Judit 5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6 06-66/444-211/1231 mellék Bella Zsolt 5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6 bellazsolt@lab.hu 06-66/444-211/1232 mellék Nagy Richárd 5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6 nagyrichard@lab.hu 06-66/444-211/1232 mellék Kozma-Óvári Enikő 5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6 ovarie@lab.hu 06-66/444-211/1239 mellék Liszkai Dóra 5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6 liszakaid@lab.hu 06-66/444-211/1239 mellék

22 MUNKAHELY MEGŐRZÉS TÁMOGATÁSA

23 Munkahelymegőrzés támogatása Cél: átmeneti likviditási helyzetben lévő munkáltatók létszámleépítéssel fenyegetett munkavállalói körének teljes- vagy részmunkaidőben történő foglalkoztatásának támogatása a kifizetésre kerülő bér és szociális hozzájárulási adó meghatározott %-nak átvállalásával.

24 Munkahelymegőrzés támogatása Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni, és a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségéhez bejelenti, és ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét a munkaügyi központ illetékes kirendeltségéhez benyújtja, a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,

25 Munkahelymegőrzés támogatása Feltételek: a munkáltató vállalja a támogatással érintett munkavállalóknak a támogatás folyósításának időtartama alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti

26 Munkahelymegőrzés támogatása Forrása: I. Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált kerete ( Békés megyében ez 291.467 ezer Ft) II. NFA központi kerete : 500 millió Ft országosan. Formája: vissza nem térítendő, csekély összegű (de minimis) támogatás Támogatás igénylése: kérelem dokumentum benyújtásával, a telephely szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen.

27 Munkahelymegőrzés támogatása Időtartama: legfeljebb 12 hónap ( kp.-i 6 hónap) támogatott foglalkoztatás + a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatás Mértéke: a munkavállaló munkabére és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-75% -a. 50-90%, ha a munkavállaló személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy a munkavállaló foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke napi min. 4 óra, max. 6 óra, vagy a munkavállaló megváltozott munkaképességű személyt. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 ( kp.- 120) százalékát

28 Munkahelymegőrzés támogatása Nem állapítható meg támogatás annak a munkaadónak, akinek a korábban nyújtott munkahelymegőrző támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettsége fél éven belül szűnt meg, aki nem minősül köztartozásmentes adózónak, amely csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést a jogszabály szerinti mértékben nem hajtotta végre. ( kp. esetén teljes körűen)

29 Munkahelymegőrzés támogatása Egyéb kiemelendő szabályok:  A munkaadó részére a foglalkoztatási kötelezettség lejártától számított fél évig újabb munkahelymegőrzés támogatása nem nyújtható.  Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó.

30 Munkahelymegőrzés támogatása Központi keretből támogatásra jogosult munkáltatók:  Legalább 50 fő, vagy a munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetű térségekben (Somogy, Borsod-Abaúj- Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Békés megye) legalább 25 fő átlagos statisztikai állománnyal rendelkező munkaadó létszám-leépítési szándéka esetén, illetve az a munkáltató,  aki legalább 25 főt e támogatás segítségével a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás eredményeként, munkaviszony keretében továbbfoglalkoztatásra átvett, ha a munkaadó az adóváltozások következtében az elvárt béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló tekintetében végrehajtotta.

31 EGYÉB EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK

32 TÁMOP 1.1.2 kiemelt projekt „Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” A projekt megvalósítási időtartama: 2011.05.01-2015.04.30. A projektben rendelkezésre álló forrás: 6.115.008.032 Ft A projekt célja: a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

33 TÁMOP 1.1.2 kiemelt projekt A projekt célcsoportjai: Alacsony iskolai végzettségű álláskeresők Pályakezdők, 25 év alatti álláskeresők 50 év feletti álláskeresők GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérő álláskeresők Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek -3 hónapja nyilvántartott álláskeresők A program keretében tervezett indikátorok: Programba vontak száma: 6.422 fő Programba vont romák száma: 768 fő Képzésbe vontak száma: 3.382 fő Egyéni programot sikeresen befejezők száma: 5.041 fő 180. napon foglalkoztatottak száma:1.815 fő

34 TÁMOP 1.1.2 kiemelt projekt A projekt keretében nyújtható támogatások: Képzéssel kapcsolatos támogatások: tanfolyami díj, illetve a képzés ideje alatt keresetpótló juttatás képzéshez kapcsolódó utazási kedvezmény Elhelyezkedést elősegítő támogatások: 50 év feletti álláskereső elhelyezkedéséhez nyújtott támogatás: maximum 4 hónapra bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó 100 %-a, legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszerese erejéig, maximum 4 hónapig bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 %-a, legfeljebb a minimálbér kétszerese és a szociális hozzájárulási adó, maximum 4 hónapig legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig (csak ötven év feletti célcsoportnak) Bértámogatás: maximum 8 hónapra, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett, a bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a, (kivéve ötven év feletti célcsoport) Bérköltség támogatás: maximum 3 hónapra (90 nap), a bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a erejéig (alacsony isk. végzettségűek, pályakezdő, 25 év alatti fiatalok, illetve roma származásúak) Vállalkozóvá válás támogatás: legfeljebb 6 hónapra a minimálbér 100%-a Helyközi utazási támogatás: munkába járás költségeinek térítése (minden célcsoport)

35 START KEDVEZMÉNYEK

36 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményeket szabályozó törvény már nem azt mondja ki, hogy a 27%-os tb-járulék helyett a foglalkoztatót a bruttó munkabér után mekkora fizetési kötelezettség terheli, hanem azt, hogy a szociális hozzájárulási adóból a munkaadó mekkora részkedvezményt vehet igénybe. Start kedvezmények:  Pályakezdők utáni Start-kártya kedvezmény  Start Bónusz kártya

37 START KEDVEZMÉNYEK Pályakezdők utáni Start-kártya kedvezmény: legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17%-a a foglalkoztatás első évében, 7%-a a foglalkoztatás második évében, azaz 10%-ot kell fizetni első évben és 20%-ot második évben, mely a többi megállapításhoz is érvényes, felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17%-a a foglalkoztatás első kilenc hónapjában, 7%-a az azt követő három hónapban.

38 START KEDVEZMÉNYEK Start Bónusz kártya: legalább három hónapig folyamatosan nyilvántartott álláskereső, vagy gyesben, gyedben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesült és az ellátása folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365nap, illetve gyes mellett szeretne dolgozni, feltéve, hogy nincs munkahelye és nincs Start, Start Plusz vagy Start Extra kártyája. Start Bónusz kártyával igénybe vehető adókedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 27%-a a foglalkoztatás első évében. Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a legalább napi 7 órás munkaidő.

39 „Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” Márai Sándor

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Nagy Ágnes igazgató Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "MUNKÁLTATÓI FÓRUM A 2012. ÉVI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. február 17. Békéscsaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések