Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által közvetített Kombinált Mikrohitel, Új Széchenyi Hitel és Mikrohitel konstrukciók bemutatása Manhalt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által közvetített Kombinált Mikrohitel, Új Széchenyi Hitel és Mikrohitel konstrukciók bemutatása Manhalt."— Előadás másolata:

1 A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által közvetített Kombinált Mikrohitel, Új Széchenyi Hitel és Mikrohitel konstrukciók bemutatása Manhalt Dóra Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány „Azokból a kövekb ő l, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcs ő t építhetünk” Széchenyi István

2 Pályázhatnak Jogi személyiség ű gazdasági társaságok Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Egyéni ügyvédek SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd(EVA) Szövetkezetek A pályázati kiírásra kizárólag olyan mikrovállalkozásnak min ő sül ő vállalkozások pályázhatnak, amelyek által tervezett projekt megvalósítása (azaz a Támogatás felhasználása) a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régión kívül elhelyezked ő - nem vidékies településen fekv ő - székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint) – pl: Gyönk, Simontornya, Tamási, Bóly, Dombóvár, Hajós, Kalocsa, Mohács, Pécsvárad, Sárbogárd, Solt, Baja, Bátaszék, Bonyhád, Dunaföldvár, Nagymányok, Paks, Pécs, Szekszárd, Tolna stb GOP-2011-2.1.1/M

3 További követelmények mikrovállalkozás, ha -az átlagos statisztikai létszám maximum 9 f ő Nem min ő sül nehéz helyzetben lév ő vállalkozásnak Lehet induló vállalkozás is A projekt megvalósulási helyszíne szerepel a településlistában A vállalkozás nem áll cs ő d, felszámolás, végrehajtás stb. alatt

4 Miben újdonság ez a konstrukció? A mikrovállalkozások fejlesztését államilag csökkentett kamatszint ű és könnyített elbírálású hitellel és ehhez kombinált vissza nem térítend ő támogatással segíti Kezd ő mikrovállalkozások is pályázhatnak Ingatlan vásárlására is igényelhet ő a konstrukció A pályázónak a korábbi évekhez képest kevesebb vállalást kell tennie A minimálisan szükséges öner ő a projekt összköltségvetésének 10%-a GOP-2011-2.1.1/M

5 Nem nyújtható támogatás Azon pályázók vagy a pályázó partner illetve kapcsolt vállalkozása részére akik az alábbi pályázati kiírások keretében az adott naptári évben már nyújtottak be pályázatot GOP-2011-2.1.1/A GOP-2011-2.1.1/B GOP-2011-2.1.1/M GOP-2011-2.1.3 Agrár vállalkozások részére Szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése Adminisztratív korlátozások és kockázati szempontok alapján kizárt pályázók (cs ő d-, felszámolás-, lejárt köztartozás, rendezetlen munkaügyi kapcsolatok, saját t ő ke negatív, NAV/APEH által indított végrehajtás van folyamatban stb) GOP-2011-2.1.1/M

6 Nem támogatható projektek A Közvetít ő különösen nem helyezhet ki hitelt az alábbi célú felhasználásra: - a Kedvezményezett által visszaigényelhet ő általános forgalmi adó finanszírozására; - fennálló hitel finanszírozására; - üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; - m ű szaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a Kedvezményezett partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére; - a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására; GOP-2011-2.1.1/M

7 Kötelező vállalások A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követ ő 2 üzleti év személyi jelleg ű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítend ő támogatás összegének 50%-t. Példa: 2012 évben megvalósított projekt esetén, amennyiben a projekt pl 4 millió Ft vissza nem térítend ő támogatást tartalmaz, a Kedvezményezettnek 2013 és 2014 évben összesen 2 millió forint személyi jelleg ű ráfordítást kell vállalni. A fenti vállalás teljesülését a projekt befejezési évét közvetlenül követ ő 2. üzleti év végét követ ő en kerülnek ellen ő rzésre. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termel ő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt befejezését követ ő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. A megvásárolt ingatlant nem lehet eladni, bérbe adni, megterhelni. GOP-2011-2.1.1/M

8 A konstrukció részletei Támogatás összege Vissza nem térítend ő támogatás összege : minimum 1 millió Ft maximum 10 millió Ft Visszatérítend ő támogatás összege: minimum 1 millió Ft maximum 10 millió Ft Támogatás mértéke A vissza nem térítend ő támogatás mértéke maximum a projekt értékének 45%-a lehet (de max 10 millió Ft) A visszatérítend ő támogatás mértéke maximum a projekt értékének 60%-a lehet (max 10 millió Ft) A vissza nem térítend ő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítend ő támogatás összegét Példa GOP-2011-2.1.1/M

9 Támogatható tevékenységek Eszközbeszerzés (olyan technológiai fejlesztést eredményez ő új eszközök beszerzése amelyek szerepelnek a VTSZ listán, egyenként minimum nettó 200.000.-Ft értékben) Infrastrukturális és ingatlan beruházás - telken belüli infrastruktúra építése, fejlesztése - ingatlan építése, b ő vítése, fejlesztése, átalakítása - ingatlanvásárlás Információs technológia fejlesztés (új hardver és szoftver) nettó 30.000.-Ft/db feletti GOP-2011-2.1.1/M

10 Visszatérítendő támogatás kondíciói Kamat7,9% Futamid ő a hitel maximális futamideje 120 hónap Türelmi id ő maximum 24 hónap Megvalósításmaximum 12 hónap Elvárt Saját Er ő a projekt teljes költségének minimum 10%-a Bírálati Díj 1. 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén 50.000,- Ft 2. 36 hónapnál rövidebb futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 3 %-a, de maximum 150.000,- Ft Fedezet ingatlan, készpénz, t ő kevédett befektetési jegyek, állampapírok, bankgarancia A hitelszerz ő dést minden esetben közjegyz ő i okiratba foglaljuk, melynek költségeit a Kedvezményezett viseli GOP-2011-2.1.1/M

11 Pályázhatok? Mikrovállalkozás vagyok? Igen Városias településen van a székhelyem/telephelyem? Igen Nem vagyok mez ő gazdasági vállalkozó? Igaz Gépet, ingatlant, irodatechnikát vásárolnék? Igen Rendelkezem a szükséges 10% öner ő vel? Igen Rendelkezem a szükséges fedezettel? Igen Teljesíteni tudom a kötelez ő vállalásokat? Igen Megfelelek az adminisztratív és gazdálkodási feltételeknek? Igen PÁLYÁZHATOK! GOP-2011-2.1.1/M

12 Beadandó dokumentumok Pályázati dokumentáció: -Projekt adatlap (CD + nyilatkozat) -Hitelkérelem -Csatolandó dokumentumok (jogi státusz, jóváhagyott éves beszámoló, árajánlat, ingatlanvásárlás esetén adásvételi el ő szerz ő dés/szándéknyilatkozat, aláírási címpéldány, saját forrás igazolása, építési engedély, építési tervdokumentáció, hitel fedezetét képez ő ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, adó- és értékbizonyítvány, APEH/NAV igazolás stb) A HITELKÉRELEM ESETÉN HIÁNYPÓTLÁSRA !!! Amennyiben a pályázat nem elszámolható költséget is tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére is van lehet ő ség GOP-2011-2.1.1/M

13 Pályázat benyújtása A komplett dokumentáció „személyesen” nyújtható be a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodájában (7100 Szekszárd, Garay tér 16.) - benyújtásnak ez a dátum min ő sül (ezt követ ő en saját felel ő sségre a projekt megkezdhet ő ) Az Alapítványhoz 2011. április 01-t ő l 2012. december 31-ig lehet benyújtani a pályázatokat Rendelkezésre álló forrás: vissza nem térítend ő támogatás keretösszege 2011-13 között 15 milliárd Ft visszatérítend ő támogatás keretösszege 2011-13 között 20 milliárd Ft El ő leg igénylésére nincs lehet ő ség, a támogatás teljes egészében utófinanszírozású! Az Alapítvány az egész ország területér ő l tud pályázatokat befogadni. GOP-2011-2.1.1/M

14 Új Széchenyi Hitel Támogatásban részesíthet ő Kedvezményezettek: -Minden devizabelföldinek min ő sül ő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság (Közép- magyarországi Régión kívül) területén fiókteleppel rendelkez ő Mikro- és Kisvállalkozás az alábbi Projektekhez használhatók fel: - gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb Beruházások finanszírozása; - meglév ő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b ő vítése és/vagy fejlesztése; és/vagy - gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységb ő vítéshez, vagy Beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelel ő Forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is. GOP -2007-4.1/11

15 A hitel kondíciói Hitel maximális összege: - forgóeszközhitel esetén 6 millió Ft - beruházási hitel esetén 10 millió Ft Maximális futamid ő : - forgóeszközhitel esetén max 36 hónap - beruházási hitel esetén max. 120 hónap Türelmi id ő : - forgóeszközhitel esetén maximum 2 hónap - beruházási hitel esetén maximum 24 hónap Hitel éves kamata 7,5% Elvárt Saját Er ő a projekt teljes költségének minimum 20%-a (forgóeszköz hitel esetében nincs öner ő re vonatkozó elvárás) Bírálati Díj 50.000 Ft/hitelszerz ő dés Fedezet ingatlan, készpénz, t ő kevédett befektetési jegyek, állampapírok, bankgarancia A hitelszerz ő dést minden esetben közjegyz ő i okiratba foglaljuk, melynek költségeit a Kedvezményezett viseli GOP -2007-4.1/11

16 Nem támogatható projektek - a Kedvezményezett által visszaigényelhet ő általános forgalmi adó finanszírozására; - fennálló hitel finanszírozására; - üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; - m ű szaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a Kedvezményezett partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére; - Szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban GOP -2007-4.1/11

17 Hitelkérelem benyújtása A komplett dokumentáció „személyesen” nyújtható be a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodájában (7100 Szekszárd, Garay tér 16.) ezt követ ő en saját felel ő sségre a projekt megkezdhet ő Az Alapítványhoz 2011. április 01-t ő l folyamatosan lehet benyújtani a hitelkérelmeket Rendelkezésre álló forrás: 48,595 milliárd Ft Mindkét konstrukció keretében nyújtott támogatás „csekély összeg ű támogatásnak min ő sül” (de minimis) GOP -2007-4.1/11

18 Mikrohitel Mikrovállalkozások igényelhetik: max. 9 f ő s létszámmal A hitelek célja: hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglév ő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b ő vítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Lehet ő ség van csak forgóeszközhitel felvételére is. A hitel összege: A hitelösszeg nem haladhatja meg a 7.000.000 forintot. A hitel futamideje: A hitel futamideje beruházási hitel esetén maximum 8 évig terjedhet. Forgóeszköz hitel esetén maximum 3 év.

19 Mikrohitel Saját er ő : nem lehet kevesebb, mint az igényelt hitel összegének 20 százaléka. A hitel felhasználásának határideje: A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Türelmi id ő : A törlesztés megkezdése el ő tti türelmi id ő nem lehet több, mint hat hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi id ő. Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. Ingatlan fedezet nyújtása szükséges. Kamat: A hitel kamata fix 4,9 %. A kamat havonta fizetend ő. Hitelkérelmi nyomtatvány a www.tmva.hu oldalról tölthet ő le.www.tmva.hu

20 Elérhet ő ségeink: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 7100 Szekszárd, Garay tér 16. Tel: 74/312-333 Fax: 74/510-028 info@tmva.hu www.tmva.hu Ügyfélfogadás: hétf ő n és szerdán 8:30-15:30 A konstrukciókkal kapcsolatosan b ő vebb felvilágosításért keresse Szakácsné Kovács Ritát vagy Glöcknerné Sz ű cs Adélt. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által közvetített Kombinált Mikrohitel, Új Széchenyi Hitel és Mikrohitel konstrukciók bemutatása Manhalt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések