Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell….

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell…."— Előadás másolata:

1 Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell….

2 Munkaviszony fogalma Olyan munkavégzésre irányuló jogviszony, amelyben a munkavállaló a „magánmunkáltatóval” kötött munkaszerződés alapján végez munkát. Olyan munkavégzésre irányuló jogviszony, amelyben a munkavállaló a „magánmunkáltatóval” kötött munkaszerződés alapján végez munkát.

3 Munkajogviszony fajtái - határozatlan és határozott idős, - teljes és részmunkaidős, - munkaerő-kölcsönzés, - távmunka.

4 Munkajogviszony jellemzői - Tartós jogviszony - Személyes viszony - Vagyoni viszony - Egyenlőtlen helyzetű felek - Keret jellegű

5 A munkaviszony alanyai - munkavállaló és munkáltató Munkavállaló Munkavállaló lehet bármely 16. életévét betöltött természetes személy, illetve a 15. életévét betöltött nappali tagozaton iskolai tanulmányokat folytató tanuló, utóbbi kizárólag a nyári tanszünetben. Ettől a szabálytól eltérni kizárólag a gyámhivatal engedélyével a külön jogszabályban meghatározott alábbi területeken lehet: (művészeti, sport, modell, illetve hirdetési tevékenység.)

6 Munkaviszony alanya – Munkáltató Munkáltató az lehet, aki jogképes!! gazdasági társaság; egyéni vállalkozó, egyéni cég, társadalmi szervezet, köztestület stb. A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. ( mert a munkáltató jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható) ( mert a munkáltató jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható)

7 Munkaviszony létesítése - munkaszerződéssel - kinevezéssel és annak elfogadásával A munkaviszony a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításával, munkaszerződéssel jön létre. A munkaviszony a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításával, munkaszerződéssel jön létre. Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a munkavállaló Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a munkavállaló Bármely kérdésben megállapodhatnak, de Bármely kérdésben megállapodhatnak, de - jogszabállyal - jogszabállyal - kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb szabályt állapít meg. - kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb szabályt állapít meg.

8 Munkaszerződés tartalma Kötelező elemei: Kötelező elemei: - felek neve, megnevezése, munkaviszony szempontjából lényeges adatai - felek neve, megnevezése, munkaviszony szempontjából lényeges adatai - személyi alapbér - személyi alapbér - munkakör - munkakör - munkavégzés helye - munkavégzés helye De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek: De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek: Pl.. Munkáltatói érdek védelme a munkaviszony megszűnése után, Pl.. Munkáltatói érdek védelme a munkaviszony megszűnése után, Munkarend stb. Munkarend stb.

9 Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül írásban is. Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül írásban is. - munkarend - munkarend - munkabér elemei - munkabér elemei - bérfizetés napja - bérfizetés napja - munkába lépés napja - munkába lépés napja - szabadság mértéke - szabadság mértéke - felmondási idő stb. - felmondási idő stb. - változásokról - változásokról

10 Munkavégzés helye - Állandó - Állandó - Változó - Változó A munkáltató székhelyének, telephelyének változásával összefüggő munkavégzési hely módosulása miatt csak akkor kell munkaszerződést módosítani, ha - a változás következtében a munkavállaló napi ingázási ideje meghaladja a másfél, egy órát - a változás következtében a munkavállaló napi ingázási ideje meghaladja a másfél, egy órát - vagy a változás személyi, családi, vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár. - vagy a változás személyi, családi, vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár.

11 Munkaviszony időtartama - Teljes vagy részmunkaidő - ( Eltérő rendelkezés hiányában a munkaviszony teljes munkaidős munkaviszonyként jön létre. ) - Határozott-határozatlan idő - ( eltérő megállapodás hiányában határozatlan időre jön létre) - Azonos felek között ismételt határozott időtartamú munkaviszonyt – munkáltató jogos érdek hiányában- határozatlannak kell tekinteni, ha a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására irányul. - Tovább-dolgozás….határozatlan idő

12 Próbaidő Munkaszerződésben- munkaviszony létesítésekor köthető ki. Munkaszerződésben- munkaviszony létesítésekor köthető ki. Tartama: 30 nap-3 hónap Tartama: 30 nap-3 hónap Meghosszabbítása tilos Meghosszabbítása tilos Próbaidő alatt a munkaviszony- bármely fél részéről – azonnali hatállyal megszüntethető. Próbaidő alatt a munkaviszony- bármely fél részéről – azonnali hatállyal megszüntethető.

13 A szerződésmódosítást el nem érő változások Esetei: - ad hoc jellegű, alkalmi változtatások - „kereten belül maradó” változtatások (pl. a munkafeladat megváltoztatása nem változtatja meg a munkakör jellegét) Következményük: - nem módosítják a munkaszerződést - nem kell betartani a munkaszerződés módosításához szükséges feltételeket.

14 A módosítás főszabálya A munkaszerződés csak a felek megállapodásával, azaz szerződéssel módosítható (de: vannak kivételek). A közös megegyezésnek kifejezettnek, határozottnak és egyértelműnek kell lennie. Nem elég a puszta tudomásulvétel. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. A munkáltató módosító ajánlatának elutasítása nem szolgálhat alapul a munkaviszony megszüntetéséhez.

15 A munkaszerződés-módosítás tartalmi kellékei A módosítás során sem állapodhatnak meg a felek olyan kikötésben, amelyet a munkaszerződésben sem köthetnének ki. (példa: az Mt. 8. § (2) bekezdése tiltja, hogy a munkavállaló a munkabérének és a személyiségének védelmét biztosító jogairól előre lemondjon.) Az érvénytelenség szabályait a munkaszerződés módosítása esetén is alkalmazni kell.

16 Kivételek a közös megegyezéssel történő munkaszerződés-módosítás alól Esetei: a) egyoldalú módosítás a munkáltató által (a munkavállaló munkahelyének és/ vagy munkakörének ideiglenes megváltoztatása – feltételekhez kötött) (a munkavállaló munkahelyének és/ vagy munkakörének ideiglenes megváltoztatása – feltételekhez kötött) b) a munkáltató kötelezettsége a b) a munkáltató kötelezettsége a munkaszerződés módosítására munkaszerződés módosítására (alanyi jog munkavállaló számára a munkaszerződés módosítására) (alanyi jog munkavállaló számára a munkaszerződés módosítására) Esetei: terhes nő kötelező áthelyezése, megváltozott munkaképességű munkavállaló kötelező áthelyezése, Esetei: terhes nő kötelező áthelyezése, megváltozott munkaképességű munkavállaló kötelező áthelyezése, munkahelyére hosszabb távollét után visszatérő munkavállaló bérének emelése munkahelyére hosszabb távollét után visszatérő munkavállaló bérének emelése c) közalkalmazottak, illetve köztisztviselők jogviszonyának egyoldalú módosítása c) közalkalmazottak, illetve köztisztviselők jogviszonyának egyoldalú módosítása d) az érvénytelenség d) az érvénytelenség orvoslása körében fennálló módosítási kötelezettség orvoslása körében fennálló módosítási kötelezettség

17 Munkaviszony megszűnése - Munkavállaló halálával - Munkavállaló halálával - munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - határozott idő lejártával - határozott idő lejártával

18 Munkaviszony megszüntetése CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES!!! CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES!!! - közös megegyezéssel - közös megegyezéssel - rendes felmondással - rendes felmondással ( felmentéssel, lemondással Kjt.-ben, Ktv.-ben) ( felmentéssel, lemondással Kjt.-ben, Ktv.-ben) – felmondási idő ( 30-90 nap, 60nap-8 hónapfelmentés a munkavégz. alól.) – felmondási idő ( 30-90 nap, 60nap-8 hónapfelmentés a munkavégz. alól.) - Felmondási tilalmak - Felmondási tilalmak Munkáltatónak indokolni kell Munkáltatónak indokolni kell ( Ktv. 30.§., munkáltató működésével, munkavállaló képességeivel, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok) ( Ktv. 30.§., munkáltató működésével, munkavállaló képességeivel, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok) - OKSZERŰ és VALÓS - OKSZERŰ és VALÓS - azonnali hatállyal a próbaidő alatt - azonnali hatállyal a próbaidő alatt - határozott idő lejárta előtt - határozott idő lejárta előtt - hátralévő időre járó bér ( max. 1. évi ) kifizetésével - rendkívüli felmondással - rendkívüli felmondással - munkáltató és munkavállaló is indokolni köteles - munkáltató és munkavállaló is indokolni köteles - alapja súlyos kötelezettségszegő magatartás ( 15 nap) - alapja súlyos kötelezettségszegő magatartás ( 15 nap)

19 Munkaviszony jogellenes megszüntetésének következménye Munkáltatói jogellenes megszüntetésnél Munkáltatói jogellenes megszüntetésnél - Eredeti munkakörbe visszahelyezés - Eredeti munkakörbe visszahelyezés - + 2-12 hónapig terjedő kártérítés - + 2-12 hónapig terjedő kártérítés - Ítélet jogerőre emelkedéséig átlagkereset, végkielégítés, felmondási időre járó bér - Ítélet jogerőre emelkedéséig átlagkereset, végkielégítés, felmondási időre járó bér Munkavállalói jogellenes megszüntetés Munkavállalói jogellenes megszüntetés - Felmondási időre járó bér, vagy annak arányos részének megfizetése (+ perköltségek) - Felmondási időre járó bér, vagy annak arányos részének megfizetése (+ perköltségek) - Kártérítés - Kártérítés

20 Eljárás a munkaviszony megszűnésekor Munkavállaló köteles a munkakörét átadni, elszámolni. Munkavállaló köteles a munkakörét átadni, elszámolni. Munkáltató köteles igazolást kiadni Munkáltató köteles igazolást kiadni Tartalma: Tartalma: - személyi adatok - személyi adatok - munkaviszony időtartama - munkaviszony időtartama - tartozások, azok jogosultja stb. - tartozások, azok jogosultja stb. Működési bizonyítvány- munkavállaló kérésére Működési bizonyítvány- munkavállaló kérésére - betöltött munkakör - betöltött munkakör - munkavállaló munkájának értékelése. - munkavállaló munkájának értékelése.

21 Munkaviszony tartalma Munkáltatói kötelezettségek 102. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. 102. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. (2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. (2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. (3) A munkáltató köteles (3) A munkáltató köteles a) a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja; a) a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja; b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni; b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni; c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. (4) A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni. (4) A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni.

22 Munkaviszony tartalma Munkavállalói kötelezettségek 103. § (1) A munkavállaló köteles 103. § (1) A munkavállaló köteles a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni; a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni; b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; d) munkáját személyesen ellátni. d) munkáját személyesen ellátni. (2) A munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni. (2) A munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni.

23 Munkaviszony tartalma Munkavállalói kötelezettségek A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna megőrizni. A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna megőrizni. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni. munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni.

24 Szabadság Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő ( 20-30 nap) Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő ( 20-30 nap) Pótszabadság különböző jogcímek szerint Pótszabadság különböző jogcímek szerint A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik ( 15 nappal korábban bejelenteni, kivéve 3 nap.) A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik ( 15 nappal korábban bejelenteni, kivéve 3 nap.) Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére. Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére. Pénzben megváltani munkaviszony fennállása alatt nem lehet!!! Pénzben megváltani munkaviszony fennállása alatt nem lehet!!!

25 A munka díjazása rendszeresen munkabért kell fizetni: időbér vagy teljesítménybér rendszeresen munkabért kell fizetni: időbér vagy teljesítménybér Személyi alapbér - időbérben Személyi alapbér - időbérben minimálbér minimálbér bérpótlékok – alapja a munkavállaló személyi alapbére bérpótlékok – alapja a munkavállaló személyi alapbére Éjszakai pótlék (15 %) Éjszakai pótlék (15 %) Műszakpótlék Műszakpótlék Rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék Rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék Készenléti- és ügyeleti díj Készenléti- és ügyeleti díj Munkaszüneti napi munkavégzés díjazása Munkaszüneti napi munkavégzés díjazása Vasárnapi pótlék Vasárnapi pótlék

26 Munkabér Mindig jár a munkabér Mindig jár a munkabér Magyar törvényes pénznemben kell kifizetni. Magyar törvényes pénznemben kell kifizetni. Havonta, utólag, egy ízben kell elszámolni Havonta, utólag, egy ízben kell elszámolni Írásbeli elszámolás Írásbeli elszámolás Késedelem – Ptk. szerinti kamat Késedelem – Ptk. szerinti kamat Munkabérlevonás: csak jogszabály, végrehajtható határozat, vagy mv. hozzájárulása (mt. előlege) Munkabérlevonás: csak jogszabály, végrehajtható határozat, vagy mv. hozzájárulása (mt. előlege)

27 Néhány további fontos információ munkaviszonnyal kapcsolatos alapelv - Egyenlő bánásmód követelménye - Egyenlő bánásmód követelménye - Együttműködési kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség - Együttműködési kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség - Rendeltetésszerű joggyakorlás ( jog korlátozás, zaklatás stb.) - Rendeltetésszerű joggyakorlás ( jog korlátozás, zaklatás stb.) - Kézbesítési vélelem. - Kézbesítési vélelem.

28 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Jó tanulást kívánok! Jó tanulást kívánok!


Letölteni ppt "Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell…."

Hasonló előadás


Google Hirdetések