Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatási Hivatal hatósági és közoktatási feladatai Székesfehérvár, 2008. aug. 27. Marekné dr. Pintér Aranka regionális igazgató Oktatási Hivatal Közép-dunántúli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatási Hivatal hatósági és közoktatási feladatai Székesfehérvár, 2008. aug. 27. Marekné dr. Pintér Aranka regionális igazgató Oktatási Hivatal Közép-dunántúli."— Előadás másolata:

1 Az Oktatási Hivatal hatósági és közoktatási feladatai Székesfehérvár, 2008. aug. 27. Marekné dr. Pintér Aranka regionális igazgató Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

2 2 307/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet Az Oktatási Hivatal létrejötte: 2007. január 1. - az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, - a Felsőoktatási Regisztrációs Központ, - a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, - a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ, - a „Suli-Nova” Közoktatási Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. általános jogutódaként. Országos központ és hét regionális igazgatóság: közoktatás – felsőoktatás – hatósági – szervezési – tanügy-igazgatási, ellenőrzési feladatok

3 3 A hatósági ellenőrzés területei: A Közoktatási törv. 95/A (4) bekezdés alapján vizsgáljuk: a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

4 4 A hatósági ellenőrzést megalapozó jogszabályok  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról; a végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;  11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről;  13/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a képzési kötelezettségről és pedagógiai szakszolgálatról;  277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről;  17/2008. (V.9.) OKM rendelet a 2008/2009. tanév rendjéről

5 5 A hatósági ellenőrzést megalapozó jogszabályok 2. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvények; 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről; 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

6 6 A hatósági ellenőrzések tapasztalatai régiónkban A közoktatási intézmények döntő hányada – a kisebb hiányosságoktól eltekintve – jogszerűen működik, igyekszik megfelelni a gyakran változó jogszabályi feltételeknek Cél: - a jogsértések kiszűrése, az ellenőrzött intézmény jogszerű működésének elősegítése - hatósági kontroll a közoktatás rendszerében, - preventív hatás Módja: - dokumentumelemzés, - helyszíni ellenőrzés

7 7 A hatósági ellenőrzés eredményeként tett intézkedések fajtái A.Figyelemfelhívás (intézmény, fenntartó) B.Felügyeleti bírság (max. egymillió Ft) C.Szabálysértési eljárás D.Megkeresés Oktatási és kulturális miniszter Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező más hatóság

8 8 200620072008 28 alapfokú művészetoktatási intézmény ellenőrzése: 14 esetben MÁK megkeresés 11 esetben figyelemfelhívás 6 alapfokú művészetoktatási intézmény ellenőrzése: 1 esetben figyelemfelhívás 5 esetben felügyeleti bírság (60. 000- 70. 000 Ft-ig terjedő) 10 óvoda ellenőrzése mind a 10 esetben felügyeleti bírság (20. 000-80. 000 Ft-ig terjedő) UTÓELLENŐRZÉS az év elején: 4 óvoda 1 művészetoktatási intézmény 1 kollégium Mindegyik rendben! 10 kollégium ellenőrzése: 4 figyelemfelhívás 3 esetben felügyeleti bírság kiszabása 2 esetben lezárás értesítő levéllel 1 esetben más régió megkeresésére indult az ellenőrzés UTÓELLENŐRZÉS: 9 kollégium (3 esetben felügyeleti bírság, 6 esetben lezárás) 6 alapfokú művészetoktatási intézmény (5 esetben felügyeleti bírság, egy esetben figyelemfelhívás) 10 óvoda (1 felügyeleti bírság) 10 szakképző iskola ellenőrzése: mind a 10 felügyeleti bírság (35. 000-335. 000 Ft-ig terjedően) UTÓELLENŐRZÉS: 7 alapfokú művészetoktatási intézmény: 3 lezárása értesítőlevéllel 4 esetben 100. 000 Ft-os felügyeleti bírság 10 nem önkormányzati fenntartású gimnázium ellenőrzése: Rába Gimnázium 5 tagintézménye 5 gimnáziumban felügyeleti bírság kiszabására került sor (120. 000-250. 000 Ft-ig) TERVEZETT UTÓELLENŐRZÉS az őszi időszakra: 2 alapfokú művészetokt. int. 5 nem önkormányzati gimnázium 10 szakképző iskola

9 9 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. § (3): a nevelési-oktatási intézményben végzett hagyományos (papír alapú), valamint az elektronikus ügyintézés, továbbá az iratkezelés általános szabályait és a nevelési-oktatási intézményben vezetett tanügyi nyilvántartásokat és a kötelező nyomtatványokat a 4. sz. melléklet határozza meg

10 10  a házirendben nem szabályozták a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket  a beírási naplóban gyakran nem került bejegyzésre a tanulói jogviszony kezdete, vége  az intézmények nem a jogszabályban előírt törzslapokat használták (előfordultak fénymásolt törzslapok)  a beírási napló, a törzslap és az osztálynapló kötelező záradékai hiányoztak, a javításokat nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezték  a tanulók oktatási azonosító számait nem tüntették fel a tanügyi nyilvántartásokon A kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére vonatkozó rendelkezések ellenőrzése során a leggyakrabban tapasztalt problémák:

11 11  sajátos nevelési igényű tanuló oktatását is ellátó intézményben a törzslapokon, illetve a beírási naplóban nem tüntették fel a a szakvéleményt kiállító szakértő és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát, a szakvélemény kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját  a törzslapok nem tartalmazták a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, a tanulók azonosító számát  a hibás bejegyzések érvénytelenítése és helyesbítése a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg

12 12 A foglalkoztatottak ellenőrzéséről: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX: törvény 16. § (2) bekezdése alapján: a közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott: –rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel; –büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus foglalkoztatása a 17.§-ban meghatározott feltételek szerint történik. –A 17. § (1) bekezdésének kiegészített k) pontja értelmében az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző és alapfokú évfolyamain – a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész szakképzettség mellett –megfelelő végzettségnek és szakképzettségnek minősül a szakirányú tanítói szakképzettség is.

13 13 Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 40. §-a, ill. a 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok A Kt. 40. §-ának (5) bekezdésében leírtak szerint a közoktatási intézmény, továbbá a közoktatás feladatainak ellátásában közreműködő nem közoktatási intézmény köteles a közoktatási információs rendszer (a továbbiakban: KIR) adatbázisába bejelentkezni, és adatokat szolgáltatni. Az adatszolgáltatás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. §-ának (6) bekezdése alapján szabálysértési tényállást valósít meg. A szabálysértési eljárást az OH folytatja le.

14 14 a) a jogsértés súlyosságát, b) a jogsértésnek a közoktatási intézmény működésére gyakorolt hatását, c) a gyermekek, a tanulók, a szülők érdekeinek sérelmét és az érintettek számát, d) a jogsértéssel okozott kárt, e) az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását, illetve az arra irányuló szándékot, f) a jogsértő állapot fennállásának időtartamát, illetve a jogsértés ismétlődését, gyakoriságát, g) a jogsértés feltárásában való közreműködést, a jogsértés következményeinek felszámolása érdekében tett intézkedéseket és az elért eredményeket, illetve a kárenyhítés mértékét, h) a vizsgált időszak alatt több különböző jogsértés elkövetése esetén azok számát és hatását, az a)-g) pontok szerinti feltételeket egyenként és összességükben mérlegelve. Bírság megállapításakor az OH-nak figyelembe kell vennie:

15 A 2008/2009. tanév hatósági feladatai -utóellenőrzés -hatósági ellenőrzés -szakmai ellenőrzés -egyéb ellenőrzések

16 16 Hatósági ellenőrzés a tanév rendje előírása szerint: 2008. november 1. és december 31. között az OH vizsgálja: az óvodai felvételeket, különös tekintettel a kistelepülésen élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételére

17 17 Szakmai ellenőrzés: 2009. február 1. és április 30. között: reprezentatív mintavétel útján a nem szakrendszerű oktatásra való felkészülés, továbbá a nem szakrendszerű oktatás megszervezésének a vizsgálata az általános iskolákban. 2009. március 1. és május 31. között: a szakiskola 9-10. évfolyamán a gyakorlati oktatás és a szakmai alapozó elméleti oktatás tantárgyainak, a szakközépiskola 9-11. évfolyamain a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás elméleti tantárgyainak, valamint a közismereti tantárgyaknak az oktatási folyamatba való beépülésének vizsgálata.

18 18 95/C. § (1) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési- oktatási intézmény a felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, az érintett szülő kérelmére megállapítja az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttét. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal akkor hozhat határozatot a felvételi, átvételi kérelem tárgyában, ha a kérelem benyújtásától számítva kevesebb, mint százötven nap telt el. Az eljáró oktatási hivatal eljárása során - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni kell az egyenlő bánásmód sérelmét, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felvételi, átvételi kérelmének elbírálása során nem tartották meg a felvételi eljárás szabályait. Egyenlő bánásmód követelményének megsértése:

19 19 Egyenlő bánásmód követelményének megsértése: A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal határozatát az osztály, csoport maximális létszámhatárokat megállapító rendelkezésekre és az iskolai felvételi arányokra vonatkozó rendelkezésekre tekintet nélkül végre kell hajtani. Az OH mindaddig, amíg az érintett gyermek, tanuló az adott nevelési-oktatási intézménnyel óvodai felvételi jogviszonyban, tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági jogviszonyban áll, szükség szerint, de minden nevelési évben, illetve tanítási évben legalább egy alkalommal meggyőződik arról, hogy sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye a nevelési-oktatási intézményben.

20 20 Kötelező felvétel biztosítása: Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a településen vagy a település meghatározott részében nincs kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve kötelező felvételt biztosító iskola, vagy az iskolai körzethatár meghatározására vonatkozó rendelkezéseket nem tartották meg, kijelöli azt az önkormányzati feladatellátásban részt vevő óvodát, illetve általános iskolát, amely nem tagadhatja meg a gyermek óvodai felvételét, iskolai felvételét. A kijelölés egy nevelési, illetve tanítási évre szólhat, de több alkalommal is meghosszabbítható. A kijelölés megszűnése nem érinti a kijelölés alapján létesített óvodai felvételi jogviszonyt, illetve tanulói jogviszonyt.

21 21 Intézkedések, szankciók: ÚJ! Az OH beavatkozhat! –Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése –Tanulói jogviszony létesítése

22 22 Változás a KIFIR rendszerében 16/2008.(IV.30.) OKM rendelettel módosult a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet, ennek 8. sz. melléklete Feladatok ütemezése: tanév rendje (17/2008. OKM rend.) 3.sz. melléklete Egységes írásbeli felvételik az általános felvételi időszakában a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban (I.23.), a 8. évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők (I.24.), valamint a tehetséggondozó képzésre jelentkezők számára (I.31.) Szóbeli meghallgatások: 2009. II. 23 – III. 13. között (Kivéve: 6 és 8 évfoly. gimn.)

23 23 Változás a KIFIR rendszerében(2.) 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra való felvételről vagy a tanulmányi eredmények, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga eredményei alapján dönthet az iskola Írásbeli vizsgához: fenntartói hozzájárulás és jelentkezők magas száma (másfélszeres túljelentkezés az előző 3 év átlagában)

24 24 Változás a KIFIR rendszerében(3.) 9. évfolyamra való felvétel: –Kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy –a tanulmányi eredmények és a központilag egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga eredménye, vagy –a tanulmányi eredmények és a központilag egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján

25 25 Változás a KIFIR rendszerében(4.) A központilag szervezett írásbeli vizsgához anyanyelvi és matematikai kompetenciákat mérő külön-külön feladatlapok készülnek: –A nyolc évfolyamos gimnáziumba –A hat évfolyamos gimnáziumba –Az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középiskola 9. évfolyamára, –A kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó (tehetséggondozó) középiskola 9. évfolyamára

26 26 Felsőoktatási felvételi Az OKM közleménye alapján (a „Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2010-es felsőoktatási felvételi eljárás során”) 2010-től az állatorvos, az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész szakokra jelentkezőknek legalább egy emelt szintű érettségit kell tenniük. Állatorvos-tudományi képzési ágon az érettségi vizsgatárgy biológia és kémia - az egyiket emelt szinten kell teljesíteni -, orvostudományi képzési ágban az érettségi vizsgatárgyak közül a biológia kötelező, emellett a diákok még a kémia és a fizika között választhatnak. (Oktatási Közlöny LII. évfolyam, 22. szám, 2008. augusztus 14.) Legközelebb 2008 őszén határoznak arról, hogy lesznek-e még olyan szakok, ahova 2011-től csak emelt szintű érettségivel lehet majd bejutni.

27 27 Közoktatási, szakképzési feladataink az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos feladatok; érettségi elnökök képzése –nem kell szakvizsga! a független vizsgabizottságok működtetése; országos mérések szervezése; közoktatási versenyek szervezése, lebonyolítása oktatási információs szolgálat működtetése; szakértők ajánlása, képzése Jogszabályváltozás:19/2008.(VII.19.)OKM r.; regionális közoktatási egyeztető fórum működtetése; regionális fejlesztési és képzési bizottság működtetése – SZMM (pályaorientáció) részvétel a regionális fejlesztési tanács által kiírt pályázatok elbírálásában (pl. iskola-felújítási pályázatok)

28 28 Javaslat-kérelmek független szakértőre (fenntartó, db) Év 2005200620072008 Megye Veszprém16223826 Fejér20143422 Komárom-Esztergom9151817 Összesen45519065 Javasolt szakértők száma összesen (fő)187242494345

29 29 RFKB 26 fős, tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter bízza meg 3 évre: Elnök + Társelnök (kamarák javaslata alapján) Dönt a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, a képzési alaprész decentralizált keretéből nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfelhasználás hatékonyságáról Dönt a szakképzés regionális szükségleteiről, meghatározza a TISZK és a szakképzés-szervezési társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait Együttműködik a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a fejlesztés tervezésében

30 30 RFKB dec. pályázatai Beérkezett pályázatokTámogatott pályázatok Össze- sen (db) Gazdálko- dók (db) Intézmé- nyek (db) Igényelt támo gatás (eFt) Össze- sen (db) Gazdálko- dók (db) Intézmé- nyek (db) Megítélt tá- mo- gatás (eFt) 200317362111934 528813348463 432 200414550951 105 851552728371 610 2005175611141 086 1191053669626 327 2006191821091 297 007752352516 946 20071245470943 8506030 471 139 2008172109631 165 853835528557 632

31 31 Aktuális pályázatok Szakképzés-fejlesztési dec. pályázat –Határidő: 2008. aug. 31. –Postára adható 2008. szept. 1. a regionális igazgatóságunknak címezve „Kiváló érettségiztető vizsgahely” cím –Határidő: 2008. szept. 30. –Kizárólag postán a regionális igazgatóságnak címezve Szakmai és informatikai eszközök támogatása –Határidő: 2008. szept. 10.

32 32 e-mail: Pinter.Aranka@oktatasihivatal.gov.hu;Pinter.Aranka@oktatasihivatal.gov.hu Pinter.Aranka@oh.gov.hu Köszönöm a figyelmet! Sikeres tanévet mindenkinek!


Letölteni ppt "Az Oktatási Hivatal hatósági és közoktatási feladatai Székesfehérvár, 2008. aug. 27. Marekné dr. Pintér Aranka regionális igazgató Oktatási Hivatal Közép-dunántúli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések