Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:"— Előadás másolata:

1 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai nap 2013. szeptember

2 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A 2013/2014. tanév kiemelt feladatai A pedagógiai szaktanácsadás megújítása Pedagógus portfólió Témakörök

3 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Tanévkezdő Kiadvány Tanévkezdő EMMInens A 2013/2014. tanév kiemelt feladatai

4 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Tanévkezdő segédlet Tanév rendje – 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet Foglalkoztatási rendelet – 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet Köznevelési törvény Kerettanterv Szakszolgálatok Pedagógus-továbbképzés Kollégiumi alapprogram Jogi háttér

5 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Híd II. program ( bekapcsolódás életkori határa bizonyos kivételes esetekben egy évvel meghosszabbítható, záróvizsga+komplex szakmai vizsga, de! alapfokú végzettség lehet) Közös igazgatású köznevelési intézményben és az EGYMI-ben ellátható feladatok köre (utazó gyógypedagógusi hálózat) A maximális, minimális osztály- illetve csoportlétszámtól való eltérés lehetősége Mindennapos testnevelés (úszás) Az átszervezési határidő módosítása (május utolsó munkanapjáig) Nkt.módosításai

6 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Változások a pedagógus-munkakör betöltésének végzettségi és szakképzettségi követelményeiben (mindennapos testnevelés, két tanítási nyelvű oktatás, egyes tantárgyak, tantárgyi modulok, szakképzés elméleti tantárgyainak) Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása (2013. szeptember 1. A z állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete, melynek tagja az a pedagógus, aki ezekben a köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott. A Kar a törvényben és a Kar alapszabályában meghatározott módon és feltételek szerint tagozatokat alakíthat, amelyek ellátják az Alapszabályban meghatározott vagy az Országos Küldöttgyűlés által átruházott feladatokat.) egyházi intézményeket érintő módosítás (etika-hittan) Óvodapedagógusok munkaidejének beosztására vonatkozó szabályozás Óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakör Nkt.módosításai

7 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógiai programok, helyi tantervek hatálybaléptetése Egész napos iskola – 16 óráig tartó foglalkozások megszervezése Erkölcstan és/vagy hit- és erkölcstan bevezetése Mindennapos testnevelés további évfolyamokra kiterjesztése Az új foglalkoztatási szabályok bevezetése, alkalmazása Egyenlő teherviselés elve A tanév kiemelt feladatai

8 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás lefolytatása 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, a minősítő bizottságok munkájának szervezése, a minősítés díja 5. A szakmai gyakorlati idő számítása, az átsorolás időpontja Foglalkoztatási rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

9 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás 8.Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10.Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai

10 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 11. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 12. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai 13. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok 14.A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai

11 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, eseti helyettesítés, a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, foglalkozások, tanítási órák előkészítése, osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel- oktatással le nem kötött részében

12 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, munkaközösség-vezetés, az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, hangszerkarbantartás megszervezése, különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el. A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel- oktatással le nem kötött részében

13 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet a tantárgyfelosztásban tervezhető rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, sportkör, tömegsport foglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, napközi, tanulószoba, tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, pályaválasztást segítő foglalkozás, közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, diákönkormányzati foglalkozás, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. Egyéb foglalkozás

14 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.

15 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha A munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, A munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy A betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

16 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra.

17 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Munkaidő- nyilvántartás Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.

18 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Fontos lehet 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – a HH és HHH megállapítása (67/A. §) 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól Pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszámok számítása – 20/2012. EMMI rendelet (138.§) Knt. 6.sz.melléklet E oszlop (azonos óraszám szerint csoportosít; 1-4 fő a megállapított óraszám 50%-a, 5-9 fő esetén teljes óraszám) Szakmai ellenőrzés a 2013/2014. tanévben: magántanulói státuszra vonatkozóan

19 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógus-előmeneteli rendszer fokozatai Kötelező fokozatok: 1. szakasz: gyakornok 2. szakasz: pedagógus I. 3. szakasz: pedagógus II. (Átmeneti szabályok!!!) Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: mesterpedagógus (Átmeneti szabályok!!!) 4. v. 5. szakasz: kutatótanár

20 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Minősítési eljárás Komplex eljárás, a pedagógus teljes tevékenységét vizsgálja (szaktanácsadás-tanfelügyelet-minősítő bizottság ) Pedagógus I., Pedagógus II. fokozat: kiemelt figyelem a pedagóguskompetenciákra (8/2013.(I.30.) EMMI rendelet A tanári felkészítés követelményei) Mesterpedagógus, Kutatótanár: kiemelt figyelem a pedagógus által végzett tevékenységre

21 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógiai szaktanácsadás megújítása

22 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása A projekt alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő megújítása az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, A pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításával.

23 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 3. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei: a) nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése, c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében, d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában, e) egyéni szakmai tanácsadás, f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

24 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 6. A szaktanácsadói tevékenység ellátása 26. § (1) A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja: (2) A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata: (3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtásában, az e rendeletben meghatározottak szerint, szaktanácsadók vehetnek részt. (4) A szaktanácsadói tevékenységet (5) Szaktanácsadói tevékenységet az láthat el, aki pedagógiai intézetben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben alkalmazásban áll, vagy aki erre megbízást kapott, és szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben.

25 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 7. A szaktanácsadói névjegyzék 27. § (1)-(10) bekezdés 28. § (1) A szaktanácsadói feladatok ellátására a pedagógiai intézet köt megállapodást a szolgáltatást igénybe vevő megrendelővel és a feladatellátásban közreműködő szaktanácsadóval. A Központ által fenntartott pedagógiai intézet a megállapodást a megrendelő igényéhez igazodva, az elfogadott éves munkatervtől eltérően is megkötheti, amennyiben ez nem veszélyezteti a munkaterve teljesítését és ehhez a Központ hozzájárult. (2) Az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati fenntartású pedagógiai intézet a megállapodást az éves munkatervével összhangban, a megrendelő igényéhez igazodva, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyidejű tájékoztatásával köti meg.

26 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Interjú Hámori Veronikával, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával A pedagógus-életpályamodellre való felkészítésben milyen szerep hárulhat a szaktanácsadókra? Véleményem szerint kulcsfontosságú feladat vár rájuk. Ők lesznek azok, akik a rendszer ismeretében fel tudják készíteni a hozzájuk forduló pedagógusokat az elvárásoknak való megfelelésre. Az igazgatóknak érdeke lesz, hogy szaktanácsadó segítségével időről időre „monitoroztassák" egy-egy szaktárgyi munkaközösség munkáját, segítséget kérjen a kompetenciamérések eredményének elemzéséhez, illetve cselekvési tervre váltásához.

27 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógiai szaktanácsadás megújítása Intézménytípushoz és szaktárgyhoz kapcsolódó szakmódszertani és általános pedagógiai-módszertani tevékenység fejlesztése (pl.: az új tartalmi szabályozókban meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek és ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása) Pedagógusok előmeneteli rendszerének támogatása (Pl.: segítség a portfólió összeállításában és a szakmai fejlesztési terv kidolgozásában) Szaktanácsadói névjegyzék (2500 regisztráció, 2000 fő postai úton is)

28 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Fejlesztő célú, támogató szaktanácsadás KULCSFOGALMAK: Egyéni (a pedagógus személyére vonatkozik), Szükségletalapú (elérni kívánt célt a látogatás során feltárt szükségletek határozzák meg), Fejlesztő célú támogatás (teljesebb, bővebb mesterségbeli tudással végzi munkáját, szakmai fejlődés kezdődik), Támogató ( szaktanácsadásnak nem célja az ellenőrzés, az osztálytermi munka magasabb hatékonyságára törekszik), Segítő

29 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Új szakértői szerepek Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Jogszabály - Nkt. 61. § (4); 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete Cél - a pedagógusok fejlesztő célú támogatása Módszer - az új Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek és ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása szakos óra és foglalkozáslátogatás óraelemzés, megbeszélés a pedagógussal munkaközösségi megbeszélés dokumentumelemzés jó gyakorlatok ismertetése a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása

30 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Új szakértői szerepek Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Gyakoriság - évente egy látogatás Irányítás - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik Ki végzi - a pedagógiai-szakmai szolgáltatást szervező intézménnyel alkalmazásban, szerződésben álló szaktanácsadók, tantárgygondozók Záró dokumentumok - látogatási jegyzőkönyv Záró dokumentumot kapja – pedagógus, OFI Következmény - a szaktanácsadók intézkedésre nem jogosultak, hiszen feladatuk fejlesztő-támogató jellegű; a szaktanácsadó közreműködésével elkészülő egyéni/intézményi fejlesztési javaslat szerinti tevékenységek. pedagógus - OFI

31 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógus portfólió

32 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását. (Barton-Collins) A portfólió a tanuló portréja, gondosan összeválogatott munkáinak tükrében. (Falus-Kimmel) A portfólió szó a „portare” (szállítani, vinni) és a „folium” (levél, irat) latin szavakból származik. Jelentése: irattartó, iratcsomag. A művészvilágban, oktatásban és az üzleti életben is használatos: válogatott alkotások, munkák, dokumentumok gyűjteménye, tevékenységek bemutatása Az egyéni prtfólió hasonló a szakmai önéletrajzhoz, de annál sokkal többet nyújt Az e-portfólió a hagyományos portfólió megújult, interneten közzétett dinamikusan változtatható elektronikus változata. Portfólió fogalma

33 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógusok munkájának támogatásához, értékeléséhez, minősítéséhez ad segítséget. Típusai: Munkaportfólió Bemutató Értékelési Készségeket bemutató Reflektív, Fejlődési portfólió ….. A portfólió célja

34 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet szakmai életpálya szakmai munka reflexiók,önértékelés külső értékelések, a szakmai fejlődés útja A portfólió tartalma

35 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet A portfólióban elhelyezhető dokumentumok Igazoló dokumentumok Bemutatkozó esszé Tervek, óravázlatok Értékelések Óralátogatási jegyzőkönyvek Bemutatók, videók, fényképek Reflexiók ….

36 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai önéletrajz Nevelő-oktató munka dokumentumai, legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása Szakmai életút értékelése E-portfólió feltöltése

37 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Irodalom Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Hollósi Hajnalka Zsuzsanna-Szabó Antal: Tanári portfólió Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez c. segédanyag (Teljes minősítési rendszer: az életpálya különböző szakaszaihoz tartozó követelmények, kompetenciák, indikátorok, a gyakornoki minősítővizsga és a minősítési eljárás folyamatának leírása, a komplex eljárásrend, a minősítés lépései, átfogóan ismerteti az e- portfólió felépítését, tartalmi elemeit és tartalmazza az e-portfólió feltöltési segédletét is. Mellékletekben: dokumentumminták, sablonok, fogalomtár.)

38 Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Heves Megyei Pedagógiai Intézet Köszönöm a figyelmet! Balákné Kovács Klára Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger Szvorényi út 27. Látogassák megújult honlapunkat: www.heves-pki.hu


Letölteni ppt "Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések