Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás."— Előadás másolata:

1 Számvitel S ZÁMVITEL

2 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás Alapbizonylatok Főkönyv Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Nyilvános- ságra hozatal Eredménykimutatás –az adott időszaki teljesítményéről, sikerességéről, „jövedelemtermelő” képességéről szolgáltat információkat. –Az éves hozamok (kibocsátás, bevételek) és ráfordítások (a hozamok érdekében történő erőforrás-felhasználások) különbségeként. –Forgalmi szemléletet tükröz. –Egységes szerkezetben, a különböző folyamatok bemutatása mellett tartalmazza a mérleg szerinti eredményének levezetését. Eredménykategóriák –Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összköltség eljárás –Költségnemek Forgalmi költség eljárás –értékesítés éves összes költsége –Fogalmak (árbevétel, bevétel, költség, ráfordítás)

3 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Értékesítés nettó árbevétele A beszámolási időszakban eladott készletek és idegeneknek végzett szolgáltatások kiszámlázott, az üzleti partner által elismert ellenértéke. (Az áfa értékét természetesen nem tartalmazza) Nettó tartalmúvá az árbevétel a következő korrekciók elvégzése után válik: Csökkentő tételek: Növelő tételek: –utólag adott engedmények– fogyasztói árkiegészítés –fogyasztási adó– felár –visszaküldés Exportértékesítés árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele 69-70 3

4 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Egyéb bevételek Olyan bevételek, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem lehetnek részei az árbevételnek. Részei: –kapott kártérítés –kötbér –késedelmi kamat –bírság A Sz. tv. alapján egyéb bevételnek kell tekinteni - a fentieken túl: –immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének áfa nélküli ellenértékét –korábban behajthatatlannak minősített követelés címén befolyt összegeket –céltartalék feloldását (megszüntetését) –visszaírás értékét 70 4

5 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Egyéb ráfordítások Olyan ráfordítások, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem tekinthetők költségnek. Részei: –fizetett kártérítés –fizetett kötbér –fizetett késedelmi kamat –bírság –immateriális javak, tárgyi eszközök ráfordításai (könyv szerinti értéke) –képzett céltartalék összege –terven felüli értékcsökkenési leírás, értékvesztés 71 5

6 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Aktivált saját teljesítmények Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása 71 6

7 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Költségnemek (összköltséges) A beszámolási időszakban az üzletmenet során felhasznált élő- és holtmunka értékét foglalja magában. Más megközelítésben mondhatjuk, hogy a költségnemek a felmerült éves összes költséget ölelik fel. Tartalma: –Anyag jellegű ráfordítások –Személyi jellegű ráfordítások –Értékcsökkenési leírás 71 7

8 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Költségnemek Anyag jellegű ráfordítások Részei: –anyagköltség anyagfelhasználás, anyaghiány –igénybevett szolgáltatások értéke szállítási költség, bérmunkadíjak, posta- és telefon költség, –egyéb szolgáltatások értéke illetékek, bankköltség, biztosítási díjak –eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) értékesített készletek könyv szerinti értéke –eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (alvállalkozói teljesítmények) 71 8

9 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Költségnemek Személyi jellegű ráfordítások Olyan költségek, melyek a munkavállalókhoz kapcsolódnak – Bérköltség Munkaszerződés alapján előírt kifizetések: munkabér bérpótlék, prémium, jutalom, … – Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb kifizetések újítási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, hozzájárulások (étkezési, üdülési), reprezentációs költségek –Járulékok 72 9

10 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Költségnemek Értékcsökkenési leírás Immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt, terv szerinti amortizációs összegek. 72 10

11 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Értékesítés költségei (Forgalmi költség) Ha az üzemi (üzleti) tevékenység eredményénél a hozamok között csak az értékesítés árbevételével találkozunk akkor a költségek között is csak az értékesítéssel összefüggő költségeket kellene szerepeltetni. Számszakilag az éves felmerült összes költségek és az aktivált saját teljesítmények értékének különbözete. Ezek az értékesítés érdekében történő közvetlen és közvetett erőforrás felhasználásokat mutatja, azaz közvetlen, valamint közvetett költségekre bontva mutatjuk be. 72 11

12 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Értékesítés költségei Értékesítés közvetlen költségei Olyan költségek, amelyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: –értékesített termékek, anyagok, áruk közvetlenül elszámolt költségei –idegennek végzett szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségei –eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) –továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények –kereskedelmi tevékenység közvetlen költségei 72 12

13 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Értékesítés költségei Értékesítés közvetett költségei Olyan költségek, melyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban sem megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: –értékesítési, forgalmazási költségek raktározás reklám, propaganda költségek –igazgatási költségek irányítási, ügyviteli, adminisztrációs költségek –egyéb általános költségek garanciális javítási költségek nem aktivált kísérleti fejlesztés költségei 72 13

14 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Céltartalékok Elszámolások 1.Céltartalék képzés garanciális javításokra: 500 eFt értékben 2.Év végéig (a garanciális idő lejártáig) 350 eFt értékű garanciális javítás történt meg i.ebből anyag jellegű ráfordítás volt 180 eFt ii.személyi jellegű ráfordítás 150 eFt iii.és a közvetlenül kapcsolódó értékcsökkenési leírás 20 eFt-ot tett ki Céltartalékok TK 350 Egyéb ráfordítások Céltartalék képzés Egyéb bevételek Céltartalék feloldás TKTK 350500 12 Készletek Anyagok TK 180 Röv. lej. köt. Jövedelem elszám. TK 150 Tárgyi E. TK 20 Anyag jell. ráfordítások Anyagöltség TK 180 Személyi jell. ráford. TK 150 Értékcsökk. leírás TK 20 2/i 2/ii 2/iii M/D 150 2 14

15 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai Ezek elkülönített kimutatása az eredmény-kimutatásban egyértelművé teszi a pénzügyi tranzakciók hatását. Bevételei kapott osztalék részesedések árfolyamnyeresége bef. püi. eszk. kamatai, árfolyamnyeresége egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek egyéb Ráfordításai befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége fizetett kamatok és kamatjellegű ráf-ok részesedés, értékpapír, bankbetét értékvesztése egyéb 73 15

16 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Ezek függetlenek a vállalkozás tevékenységétől, a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. 73 16

17 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Rendkívüli bevételek Például: tulajdonosnál a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott értéke utólag igényelhető támogatások összege térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott értéke (halasztott bevételként kell kezelni a passzív időbeli elhatárolásoknál ­a rendkívüli bevételeket csökkentem a passzív időbeli elhatárolások javára­, a rendkívüli bevételek közé történő újbóli elszámolása az eszköz költségként történő elszámolásával egyidejűleg arányosan történik meg) elengedett kötelezettségek összegei visszavásárolt saját részvény névértéke (tőkeleszállításkor), bevont vagyonjegyek névértéke előző évekkel kapcsolatosan visszatérített társasági adó, a ráfordítások között elszámolt adók visszatérített összege 73 17

18 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Rendkívüli ráfordítások Például tulajdonosoknál a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgy könyv szerinti értéke térítés nélkül átadott vagyontárgyak könyv szerinti értéke visszavásárolt saját részvények beszerzési értéke (tőkeleszállításkor) ellenérték nélkül adott részvény, vagyonjegy névértékének megfelelő összeg jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetett összege bevont vagyonjegyek könyv szerinti értéke 73 18

19 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Adózás előtti-, adózott-, mérleg szerinti eredmény Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (hozamai) - Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai, költségei A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei - Pénzügyi műveletek ráfordításai. B/ Pénzügyi műveletek eredménye C/ Szokásos vállalkozási eredmény (  A  B) Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások. D/ Rendkívüli eredmény E/ Adózás előtti eredmény (  C  D) - Társasági adó. F/ Adózott eredmény - Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés. G/ Mérleg szerinti eredmény (MSzE) 74-75 19

20 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. Értékelés Cél a vagyontárgyaink értékének meghatározása. Ez egyszerűnek tűnik… Beszerzési ár (amennyiért megvehetjük) Eladási ár (piaci ár) Előállítási ár (amennyibe az előállítás kerül) A vagyontárgyak értéke az időben változik. Milyen egységáron szerepeltessük őket beszámolónkban? –beszerzéskori (bekerülési) értéken vagy –piaci értéken –netán a jövedelemtermelés szempontjából releváns értéken 76-77 20

21 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. A Számviteli tv. szerint… 1995-ig a vagyontárgyakat értékvesztéssel korrigált történelmi értéken kell szerepeltetni „leértékelni kötelező, felértékelni tilos!” piaci ár „A” eszk.„B” eszk.„C” eszk.„D” eszk.„E” eszk. értékvesztés 78 21

22 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. A Számviteli tv. szerint… 1996-tól leértékelni kötelező, felértékelni bizonyos vagyonkör esetén lehet. Ez a befektetett eszközök bizonyos köre vonatkozik. piaci ár „A” eszk.„B” eszk.„C” eszk.„D” eszk.„E” eszk. értékvesztés értékhelyesbítés felértékelés = értékhelyesbítés Mi a helyzet a forgó eszközökkel? 78-80 22


Letölteni ppt "Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk… Beszámoló Analitikus nyilvántartás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések