Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a katasztrófavédelmi szabályozásban Vegyipari SEVESO tanácskozás MAVESZ 2011. november 23. Gáspárné Bada Magda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a katasztrófavédelmi szabályozásban Vegyipari SEVESO tanácskozás MAVESZ 2011. november 23. Gáspárné Bada Magda."— Előadás másolata:

1 Változások a katasztrófavédelmi szabályozásban Vegyipari SEVESO tanácskozás MAVESZ 2011. november 23. Gáspárné Bada Magda

2 Az új jogszabályok  A katasztrófavédelmi törvény módosításának elfogadása 2011. szeptember 19-én (2011. évi CXXVIII. Törvény)  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X.20) kormányrendelet  A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011 (X.12.) kormányrendelet  Az igazgatási szolgáltatási díjakról szóló rendelet mikor várható és milyen összegek szerepelnek benne? 2016. 09. 24.

3 Pozitív változások  szakhatósági közreműködés törlése a hatósági engedélyezési és ellenőrzési eljárásokban  Engedélyek száma csökkent – építési engedélyhez és veszélyes tevékenység végzéséhez  Engedély helyett bejelentés szükséges a veszélyes tevékenység ismételt folytatásához (?); a biztonságra hátrányosan kiható jelentős változtatás esetén; a veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése esetén, jellegének,fizikai tulajdonságának jelenős változása esetén. Ha a BJ, BE, SKET módosítását igényli, akkor azt a hatóságnak előzetesen el kell fogadni (kvázi engedély)  A veszélyes létesítmények ideiglenes leállítását már nem kell bejelenteni (?)  időszakos ellenőrzés jegyzőkönyv: helyszínen készül  A veszélyességi övezetet a hatóság jelöli ki (A cég javaslatot tehet). 2016. 09. 24.

4 Negatív változások  Küszöb alatti üzemek bevonása  Kataszrófavédelmi hozzájárulás  Kataszrófavédelmi bírság bevezetése  Igazgatási szolgáltatási díj bevezetése  A településrendezési terv módosításának költségeit az üzemeltető fizeti. P/N (?) változás: a társhatóságok ellenőrzési tevékenységének koordinálása; együttes ellenőrzések 2016. 09. 24.

5 A legfontosabb változások - hatály A hatály kiterjesztése a küszöb alatti üzemekre  Alsó küszöb 25 % fölött  Kiemelt létesítmények a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok üzemen kívüli csővezetéken történő szállításának létesítményei (szállító vezetékek, szivattyú-, kompresszor- és elosztó állomások) veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával foglalkozó létesítmények, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe. (pl. cementipar?) azon üzemek, amelyek területén klór vagy ammónia legalább 1000 kg mennyiségben van jelen, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe. Korábban a tv. hatálya nem terjedt ki a szállítás közbeni ideiglenes tárolásra. Most mi a helyzet ezzel a területtel ??? 2016. 09. 24.

6 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar A rendkívüli esemény és súlyos káresemény fogalma helyett Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszerű működés során vagy a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és az alábbi következmények egyikével jár: a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz, b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás, c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása, d) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú veszélyes anyag kikerülése legalább 1 m 3 mennyiségben, e) veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása (hőcserélő dugulás miatt rossz anyag minőség?) Kérdés: további pontosítás – útmutató – várható? 2016. 09. 24.

7 Jelentős bővítés fogalma törölve  Működő veszélyes ipari üzem jelentős bővítése (a veszélyes ipari üzemben jelen lévő veszélyes anyagok tervezett mennyisége a legutóbb beadott biztonsági jelentésben, illetve biztonsági elemzésben meghatározott mennyiséget legalább 25%-kal meghaladja )  Kérdés: nincs ugyan benne a törvényben, de a jövőben használható továbbra is ez a fogalom? Ha nem, akkor ki és milyen alapon dönti el, hogy egy adott bővítés/változás jelentős-e, vagy sem? 800 eFt – 1 MFt bírság bejelentésének elmulasztása! 2016. 09. 24.

8 Engedélyezés – BE, BJ  A Kat. 25. § alapján a hatóság katasztrófavédelmi engedély szükséges a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem/létesítmény építési engedélyéhez és a veszélyes tevékenység végzéséhez.  Az engedélykérelemhez a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés két példányát csatolni kell  BE/BJ hiánypótlásra felhívás 45 nap, elbírálási idő: 90 nap. (Bírság?)  A közigazgatási eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni  A hatóság a Kat. tv. hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet, helyszínen ellenőrizhet  A hatósági határozat ellen közigazgatási fellebbezésre nincs lehetőség 2016. 09. 24.

9 Üzem azonosítása  Új, a R. 2. melléklete szerinti adatlappal kell azonosítani az üzemeket (Régi SEVESO-s üzemek következő felülvizsgálatnál. Írásban kellene rögzíteni!)  Küszöbérték alatti üzem szintén azonosítandó  A R. 1. melléklet 2. táblázatának 10-es pontja kiegészült az R 15/29 jelzésű anyagokkal (vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek)  A kén-diklorid alsó küszöbértéke törölve  Tűzveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos termékek osztályba sorolásakor a termék veszélyességét kell alkalmazni 2016. 09. 24.

10 BE/BJ tartalmi követelményeinek változása (teljesség igénye nélkül) A természeti területek, a különleges természeti értéket képviselő területek (különösen a védett természeti terület, Natura 2000 terület), bemutatása A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők és a figyelmen kívül hagyott gazdálkodó szervezetek bemutatása. Javaslat: a már elfogadott BE/BJ vonatkozásában a következő felülvizsgálat során lehessen ezeket a kiegészítéseket megadni. Írásban kell foglalni! 2016. 09. 24.

11 Hatósági ellenőrzés (R.13.§-16.§)  A szakhatóság megszűnt ugyan, de ellenőrzési, vizsgálati szempontjai átkerültek a hatósághoz  Felsős/alsós/küszöb alatti: 1 év/ 2 év /3 év  Előre meghatározott ellenőrző vizsgálati program szerint  BE/BJ/SKET valóságtartalma, a kockázat elfogadható szintje, IR, Dominóhatás,  BVT gyakorlat,  a társadalmi kockázat számításnál figyelmen kívül hagyott elemek (A társadalmi kockázat ajánlott számítási módszerei a korábbi hatósági állásfoglalás helyett a kormányrendelet részévé vált. (A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyható szervezetek ; feltételek. 7. melléklet 1.6.2 – 1.6.4) Mikortól ellenőrzi a hatóság a régi SEVESO-s üzemeknél?. Felülvizsgálat után. 2016. 09. 24.

12 Belső védelmi terv gyakorlat A hatóság területi szerve helyszíni vizsgálattal ellenőrzi a gyakorlatot. A BVT gyakorlatról a korábbi 15 nap helyett 30 nappal korábban kell értesíteni a hatóságot. Az üzemeltető jegyzőkönyvet készít a gyakorlatról és azt 30 napon belül megküldi a hatóságnak. Elfogadhatóság feltételei  a BVT-ben meghatározott súlyos baleseti eseménysorok legalább egyike a BVT-ben meghatározottak szerint kerül lebonyolításra  kioktatott állomány  a tervben meghatározottak szerint cselekvési sor  nem hajtanak végre semmilyen károsító cselekedetet  a háromévente esedékes (a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltató) gyakorlat elfogadható, ha a tervben megjelölt szervezetek egésze részt vesz a gyakorlaton Nem elfogadható gyakorlat esetében ismételten meg kell tartani! (vegyipari javaslat: 3 hónapon belül?) 2016. 09. 24.

13 Üzemeltető jelentési kötelezettségei Alsó/felső küszöbös és küszöb alatti üzemekre egyaránt vonatkozik  Súlyos baleset és üzemzavar esetén azonnali tájékoztatás (szóban?) szükséges a területi katasztrófavédelmi szerv ügyeletén (tv.42.§.)  Súlyos baleset és üzemzavar esetén 24 órán belül írásbeli adatszolgáltatás a hatóság részére a hatóság honlapján elérhető adatlapon e-mailben vagy faxon (R.30.§.)  Az üzemzavarról a hatóság tájékoztatja a polgármestert és a területi katasztrófavédelmet.  A súlyos baleset kivizsgálásának lezárását követő 15 napon belül részletes jelentést kell küldeni a hatóságnak a baleset körülményeiről  1 MFt-os bírság a jelentés elmulasztása!! 2016. 09. 24.

14 Irányítási rendszer működtetésével kapcsolatos követelmények  A felső/alsó és küszöb alatti üzem köteles alkalmazni vagy megbízni veszélyes ipari védelmi ügyintézőt, aki középszintű műszaki végzettséggel és veszélyes ipari védelmi ügyintézői, vagy középfokú katasztrófavédelmi, polgári védelmi vagy tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik. (Készíthet BE/BJ/SKET-et az üzemeltető?) Kétnapos tanfolyam 89.000 Ft + áfa!!!Tananyagot, követelményeket ki állította össze és mi alapján? Ki jogosult veszélyes ipari védelmi ügyintézői okirat kiadására? Pl. a MAVESZ hogyan szerezhet ilyen jogosultságot?  BE/BJ/BVT/SKET készítés feltétele: felsőfokú műszaki, (és/vagy?) katasztrófavédelmi, polgári védelmi vagy tűzvédelmi képesítés (Munkavédelmi szakmérnök?) + legalább 5 éves szakmai gyakorlat (Milyen területen? Munkavédelem OK!). Hatóság által elfogadott szoftver alkalmazása. 2016. 09. 24.

15 Küszöb alatti üzemek  A R.2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapot az engedélykérelem részeként a területi katasztrófavédelmi szervezethez kell benyújtani 2012. március 31-ig. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.  A területi katasztrófavédelem helyszíni vizsgálatot tart, kiegészítő adatokat kérhet. Javaslatot tehet a hatóság számára a katasztrófavédelmi engedély megadására.  A hatóság SKET készítésére kötelezi az üzemet, ha (R.34.§)  Mérgező, nagyon mérgező, robbanó anyagok és készítmények jelenléte (Alsó küszöb 25 %-át meghaladó mennyiségnél? Útmutató?)  Cseppfolyós gáz jelenléte, kivéve palackos gáztárolást; PB gáz <12,5t  nyomás alatti technológiai berendezések jelenléte 2016. 09. 24.

16 Küszöbérték alatti üzemek Nem kell SKET, ha nem tartozik a kötelezően SKET-et készítők körébe, és ha az alábbiak teljesülnek:  Lakóövezet, üdülő, közintézmények, tömegtartózkodásra szolgáló építmények távolsága > 300 méter.  Munkahelyek, más üzemek, irodaházak távolsága > 200 m.  SEVESO-s üzem távolsága > 100 m.  A munkavállalók száma < 30 fő, valamint akkor sem kell SKET, ha  Az üzem nem tartozik a kötelezően SKET-et készítők körébe és bizonyítja, hogy tűz- és robbanás esetén az üzem határánál a hőhatás nem haladja meg a 4 KW/m2 értéket, a túlnyomás a 10 kPa értéket. 2016. 09. 24.

17 Küszöbérték alatti üzemek A SKET tartalmi követelményeit illetően megállapodás született az OKF és a MAVESZ között. Ennek értelmében várunk egy útmutatót, mely olyan részletességgel és jól érthetően fogalmazza meg a követelményeket, hogy azt a cégek – külső szakértő bevonása nélkül – el tudják készíteni. Elegendő lesz a minőségi kockázatbecslés. Mennyiségi kockázatbecslésre csak akkor kerül sor, ha a minőségi kockázatbecslés a súlyos káresemény bekövetkeztét valószínűsíti. (Természetesen választható a mennyiségi kockázatbecslés is). 2016. 09. 24.

18 Küszöbérték alatti üzemek Üzemeltető kötelezettségei (Tv 41.§) 1.) súlyos káresemény elhárítási terv benyújtása 2.) súlyos balesetek megelőzését és elhárítását biztosító irányítási rendszer működtetése 3.) megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása 4.) súlyos káresemény elhárítási terv felülvizsgálata, és szükség szerint módosítása (3 évente, és soron kívül) 5.) súlyos káresemény elhárítási terv gyakoroltatása 6.) súlyos balesetek, üzemzavarok jelentése és kivizsgálása 2016. 09. 24.

19 Katasztrófavédelmi hozzájárulás  Kinek kell fizetni?  SEVESO-s üzemeknek, beleértve a küszöb alatti üzemeket is  ADR szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző szervezetek (kat. Tv. hatálya alá nem tartozó)  Kivéve: éves nettó árbevétel < 50 millió Ft.  Mennyit kell fizetni?  A veszélyes tevékenységgel összefüggő éves nettó árbevétel (jövedéki- és energiaadó összegével csökkentve) 0,1 %-a (SEVESO- s üzemek  ADR szerinti szervezetek a tárolt saját veszélyes áru értékesítéséből, a tárolási szolgáltatásból, a gyártott termék értékesítéséből származó árbevétel (jövedéki- és energiaadó összegével csökkentve) 0,1 %-a.  Csak egy tevékenység után kell fizetni. (A legmagasabb bevételt adó) 2016. 09. 24.

20 Katasztrófavédelmi hozzájárulás  Ha a hozzájárulás mértéke nem bizonyítható, akkor az összes tevékenységből származó árbevétel 0,1 %-a.  Adók módjára behajtandó; az OKF bevétele.  Negyede felhasználható az üzemeltető kockázati szintjét csökkentő, a hatóság által előzetesen jóváhagyott és maradéktalanul teljesített műszaki intézkedésre. az üzem által okozott veszélyeztetettség csökkentését szolgáló megelőzési vagy következménycsökkentő műszaki intézkedés, a külső védelmi tervezésnél alkalmazott, feltételezett súlyos baleset által veszélyeztetett területet csökkentő üzemi beruházás, a lakosságvédelmet szolgáló veszélyes anyag monitoring, lakossági riasztó és tájékoztató rendszer kiépítése és üzemeltetése. a belső védelmi tervben és a súlyos káresemény elhárítási tervben foglalt feladatok végrehajtására szolgáló, vagy a veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített felszerelések beszerzése, illetve infrastruktúra kiépítése és üzemeltetése 2016. 09. 24.

21 Katasztrófavédelmi hozzájárulás Mikor kell fizetni?  A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentést 2012. március 31-ig formanyomtatványon kell megtenni az OKF felé  Az összegről nyiltkozat, és 40 %-ának befizetése június 31- ig  A hatóság október 31-ig dönt a fennmaradó összegről  A fennmaradó összeg megfizetése december 31-ig. 2016. 09. 24.

22 Katasztrófavédelmi Bírság  Katasztrófavédelmi engedély hiánya  A törvényben, végrehajtási rendeletekben és a hatósági döntésekben foglalt kötelezettségek elmulasztása  Súlyos balesettel, üzemzavarral összefüggő megelőző, elhárító vagy helyreállító intézkedések elmulasztása  Összege: 300.000 – 3.000.000 Ft. (Max. 5 MFt több szabálytalanság esetén)  A központi költségvetés bevétele. BE/BJ soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása 1 MFt. Feltételek : kockázatnövelő vagy védelmi rendszert érintő hatású változások; Balesetek, üzemzavarok tanulságai, új információk; veszélyazonosítás, hatás értékelés korszerűbb módszerei 2016. 09. 24.

23 Más téma Nem dohányzók védelme Nyílt légterű dohányzóhelyek kijelölése a vegyiparban veszélyforrás! OKF vélemény? 2016. 09. 24.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Változások a katasztrófavédelmi szabályozásban Vegyipari SEVESO tanácskozás MAVESZ 2011. november 23. Gáspárné Bada Magda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések