Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály."— Előadás másolata:

1 ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

2 Pénzforgalmi elszámolás Jellemzője - Különös adózási mód – Áfa tv. XIII/A. fejezet - Választáson alapul [be kell jelenteni (adat- és változásbejelentő lap)] Ki választhatja? a) Személyi feltételek -A tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül ÉS -Belföldi ÉS -Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt FONTOS: alanyi adómentesség kizáró ok, de más különös adózási mód mellett választható!

3 Pénzforgalmi elszámolás b) Tárgyi feltétel Az összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték (ADÓ NÉLKÜL) ne haladja meg a 125 millió forintot a tárgyévben és az azt megelőző évben. BeleszámítNem számít bele Minden, ami nem kivétel. Pl.: a belföldön kívül teljesülő ügyletek ellenértéke is - tárgyi eszköz értékesítése - vagyoni értékű jog végleges átengedése - 89. § szerinti értékesítés - 85. § (1) bekezdése szerinti ügylet - 86. § (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti, kiegészítő jelleggel végzett ügylet - 11. § és 14. § szerinti ügylet adóalapja

4 Pénzforgalmi elszámolás Meddig választható? -Kezdő adóalany a bejelentkezéssel egyidejűleg -A tárgyévet megelőző év december 31. napjáig Hogyan választható? Adat- és változásbejelentő nyomtatvány F02 lap, 11. blokk Választás kötőereje Főszabály szerint a tárgyév végéig köti az adózót a döntése. Joghatása - A fizetendő adót azon a napon állapítja meg, amikor az ellenértéket a vevője megtéríti -A levonási jogát azzal a nappal gyakorolhatja legkorábban, amikor az eladó részére az ellenértéket megtéríti [megtérítés fogalma]

5 Pénzforgalmi elszámolás Az általa fizetendő adót akkor állapíthatja meg pénzforgalmi elszámolás szerint, ha belföldön a pénzforgalmi elszámolás időszakában termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesített. KIVÉTEL: Az általános szabályok szerint állapítja meg a fizetendő adót a 10. § a) pontja és a 89. §-a szerinti értékesítése esetében. Ha különös adózási módot alkalmaz, az ott meghatározottak szerint kell a fizetendő adót meghatározni. Fordított adózás kizárva! Lsd. Teljesítési hely szabályok Lsd. Teljesítés időpontja Beszerzés, szolgáltatás igénybevétel kizárva!

6 EVA-alanytól való beszerzés, szolgáltatásigénybevétel esetén alkalmazandó! Fordított adózás kizárva! Pénzforgalmi elszámolás Levonási jogát a rá áthárított adó tekintetében abban az adómegállapítási időszakban gyakorolhatja legkorábban, amikor a partnerének az ellenértéket megtérítette. KIVÉTEL: Nem alkalmazható, ha a 10. § a) pont szerinti ügyletben beszerző.

7 Pénzforgalmi elszámolás Speciális – a vételár részletekben való megtérítése (Nem a 10. § a) pontja alá tartozó ügylet!) Fizetendő adó megállapítása A részlet kézhezvételekor, jóváírásakor legalább a részlet erejéig meg kell állapítani Levonási jog gyakorlása Legfeljebb a megfizetett részlet erejéig gyakorolható.

8 Pénzforgalmi elszámolás Számlázás Fel kell tüntetnie a kibocsátónak, hogy pénzforgalmi elszámolást alkalmaz Ha feltünteti, a kibocsátó a pénzforgalmi elszámolás szerint állapítja meg fizetendő adóját, a befogadó csak akkor gyakorolhatja az adólevonási jogát, amikor a kibocsátó megállapítja a fizetendő adót. Kihat a beszerzőre a partnere adójogi státusza. Ha nem tünteti fel, a kibocsátó abban az ügyletében köteles az Áfa tv. általános szabályait alkalmazva eljárni, a befogadó csak akkor gyakorolhatja az adólevonási jogát, amikor a kibocsátó megállapítja a fizetendő adót.

9 Pénzforgalmi elszámolás Számlamódosítás elszámolása Milyen típusú a módosítás? Ki a módosító? Hogyan számolja elMikor kell elszámolnia? a kibocsátó?a befogadó? Számla érvénytelenítése Pénzforgalmi elszámolást alkalmazó Fizetendő adót csökkentő tételként Fizetendő adót növelő tételként Ellenérték visszatérítésekor Adóalap csökkenése Adóalap növekedése Fizetendő adót növelő tételként Levonható adóként Ellenérték megtérítésekor bármilyenbárkiSaját jogállása szerint számolja el Ha pénzforgalmi elszámolást alkalmaz, a fentiek szerint saját jogállása szerint

10 Pénzforgalmi elszámolás A jogállás megszűnése Kiváltó okA jogállás megszűnésének napja TeendőAlkalmazhatja-e még a pénzforgalmi elszámolást? A következő évre nem kívánja alkalmazni Tárgyév utolsó napjabejelentésa fizetendő adó tekintetében IGEN A következő év első napján nem kisvállalkozás Értékhatárt átlépiAzt követő napMár az utolsó számlájában sem Csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy kényszertörlési eljárás Eljárás jogerős elrendelését megelőző nap Bejelentés És Soron kívüli bevallás NEM A soron kívüli bevallásában rendeznie kell a fizetendő adót. Tevékenység szüneteltetése Megelőző nap 2 éves eltiltás!

11 Pénzforgalmi elszámolás Rendkívüli adómegállapítás, adólevonás TELJESÍTÉSELLENÉRTÉK MEGTÉRÍTÉSE - Jogállásváltozás - Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés - Egyéb jogutód nélküli megszűnés - Szüneteltetés

12 Áfa-összesítő jelentés A számla kötelező adattartalma a beszerző/szolgáltatást igénybevevő adószáma. Mikortól? Ha az adófizetési kötelezettség 2013. január 1. napján vagy azt követően keletkezik. Lsd. Teljesítés időpontja Mely esetben? 1. ha (belföldi) fordított adózás érvényesül 2. Közösségen belüli adómentes értékesítés teljesül 3. Ha a számlában van áthárított adó, amely a 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja és a beszerző belföldön nyilvántartásba vett, az eladó belföldön letelepedettadatszolgáltatási kötelezettség merül fel = ÁFA-ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS

13 Áfa-összesítő jelentés Ki? - Az Áfa tv. alanya és az EVA-alany. Mikor? - kibocsátott számlákról akkor, amikor a fizetendő adó keletkezik - befogadott számlákról akkor, amikor az alapján adót von le ha ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon féltől beszerzett termék vagy igénybevett szolgáltatás tekintetében gyakorol adólevonási jogot, melyekben szereplő áthárított adóból a levonásba helyezett adó a 2M Ft-ot eléri vagy meghaladja Miről? - partner adószáma - adó alapja, összege - számla sorszáma - teljesítés időpontja

14 Áfa-összesítő jelentés

15

16

17 Ezek az adatok nem szerepelnek a 1365M 01-02. lapokon!

18 Áfa-összesítő jelentés PÉLDA ÜgyletKibocsátóbefogadó Értékesítés A Kft-nek 10 millió forint + ÁFA összegben 1365M-01 (1365M 1. sor) 1365M-02 (1365M 4. sor) 142. § (1) bekezdés b) pont szerinti szolgáltatásnyújtás10 millió forint + ÁFA összegben Nincs adatszolgáltatás! Szolgáltatásnyújtás A Kft-nek 8 millió Ft +ÁFA összegben és értékesítés 6 millió Ft + ÁFA összegben 1365M-01 (1365M 1. sor) CSAK a szolgáltatásnyújtásról! szolgáltatásnyújtásról - 1365M-02 (- 1365M 4. sor) Beszerzésről - 1365M 6. sor EVA-alany értékesítése 12 millió Ft + ÁFA összegben 13431365M-02 (1365M 4. sor)

19 Áfa-összesítő jelentés

20

21 Számlamódosítás - abban az időszakban kell adatot szolgáltatni, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi az adózó (mindkét fél adatszolgáltatása) -feltéve, hogy a módosítást megelőzően, azt követően, vagy mindkettőben a 2M Ft-ot eléri/meghaladja az áthárított adó - ugyanazokról az adatokról, számszaki hatásról, módosító okirat sorszámáról Számla érvénytelenítése -abban az időszakban kell adatot szolgáltatni, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi (mindkét fél adatszolgáltatása) -ha az érvénytelenített számlában szereplő áthárított adó a 2M Ft-ot elérte/meghaladta - ugyanazokról az adatokról, módosító okirat sorszámáról

22 Áfa-összesítő jelentés

23

24

25 Számlázás 2013 Cél: Héa-irányelv szövegének átültetése Előleg-számla – nem értelmezhető 89. § szerinti ügyletnél Gyűjtőszámla -Legfeljebb egy adott naptári hónapon belül teljesített ügyletekről -Kivéve: ha nem szerepel benne 89. § szerinti ügylet és „szolgáltatásexport” = legfeljebb egy adómegállapítási időszakról Egyszerűsített adattartalmú számla Új esetkör – ha a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurót ( meghatározott kivételekkel)

26 Számlázás 2013 Számla megőrzése Biztosítani kell a - számla eredetének HITELESSÉGÉT, - adattartalma SÉRTETLENSÉGÉT és - OLVASHATÓSÁGÁT. E követelményeknek az adózók bármilyen formában eleget tehetnek. Cél, hogy ellenőrizhető legyen a kapcsolat a számla és az ügylet között. Számla adattartalma - Partner adószámának feltüntetése 3 esetben (lsd. Korábbi dia) - „pénzforgalmi elszámolás” (lsd. Korábbi dia) - „önszámlázás” kifejezés - adómentességre utalás – akár a Héa. Irányelv cikke is szerepelhet rajta - „fordított adózás” kifejezés (!) - „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák”; „… - használ cikkek” stb. Az ügyletet teljesítő és a számlakibocsátó ugyanaz változatlanság

27 Számlázás 2013 Elektronikus számla - Kibocsátás és befogadás elektronikusan - bármilyen módszer alkalmazható (de! 3 kritérium) - szükséges a befogadó beleegyezése Elfogadható formátumok [46/2007. (XII. 29.) PM rendelet] a).txt formátum (text fájl), b) bármilyen más, úgynevezett print fájl formátum, mely nem formázott szöveget, illetve karaktereket tartalmaz, továbbá nem találhatóak a fájlban - a soremelés és az oldalkezdet jelzésen kívül - utasítások, és a fájl tartalma (a fájlban szereplő szöveg, illetve karakterek) egyértelműen megfeleltethető a kinyomtatott adatoknak (a fájlban szereplő karakterek sorozata, tulajdonsága a papírra történő kinyomtatással sem változik), c).csv fájlformátum, d).dbf formátum, e).mdb formátum, f).xls fájlformátum, g).xml fájlformátum. Adatszolgáltatás a gépi nyugtákról, számlákról, pénztárgépekről 2013. április 1. - miniszteri rendelet

28 Egyéb Köztestületek átalakulása (17. §) Szakértői értékelés céljából történő kivitel (12. §) Üzletágátadás (17-18. §) Vélelem az adómentes Közösségi értékesítés (rész)teljesítési Időpontjának meghatározásához (58. §) Közlekedési eszközök bérbeadása (44. §) EKB árfolyam alkalmazása (80. §) Adómentes termékimport feltételeinek igazolása (95. §) Szgk üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áfájának levonása (124-125. §) Alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forint

29 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "ÁFA 2013 NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések