Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közrendi kérdések az EU új öröklési rendeletével kapcsolatban Dr. Tóth Benedek egyetemi tanársegéd SZTE-ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közrendi kérdések az EU új öröklési rendeletével kapcsolatban Dr. Tóth Benedek egyetemi tanársegéd SZTE-ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék."— Előadás másolata:

1 Közrendi kérdések az EU új öröklési rendeletével kapcsolatban Dr. Tóth Benedek egyetemi tanársegéd SZTE-ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék

2 Az új Földforgalmi törvény rendelkezései A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény (Földforgalmi törvény): 9. § (1) Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg: a) külföldi természetes személy; b) az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve; c) az e törvényben meghatározott esetek kivételével jogi személy. (2) (…) 10. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. (2) A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár - a (3) bekezdésben meghatározott személyek kivételével - akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója. 16. § (1) 5 A földműves, valamint a 10. § (3) és (3a) bekezdésben meghatározott módon szerző személy a föld tulajdonjogát - a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával - 300 hektár mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum). 5 (2) A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet - a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a föld birtokát - a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával - legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg (birtokmaximum).

3 Konstruált jogeset Az örökhagyó 1956-ban vándorolt ki Belgiumba, azóta ott élt. Az örökhagyó 1956-ban vándorolt ki Belgiumba, azóta ott élt. Halála időpontjában belga-magyar kettős állampolgár volt. Halála időpontjában belga-magyar kettős állampolgár volt. Életében szerzett Belgiumban egy lakást és egy nyaralót az olasz riviérán. Életében szerzett Belgiumban egy lakást és egy nyaralót az olasz riviérán. A 90-es évek derekán szüleitől örökölt 8 hektár szántót Szeged mellett, a belterületi határvonal, az ipari park és az autópálya által határoltan, jelenleg értékes fejlesztési terület. A 90-es évek derekán szüleitől örökölt 8 hektár szántót Szeged mellett, a belterületi határvonal, az ipari park és az autópálya által határoltan, jelenleg értékes fejlesztési terület. Életében családot nem alapított, magyar rokonai meghaltak, ezért Belgiumban végrendelkezett, hogy minden vagyonát a szintén Belgiumban élő, belga állampolgár barátja örökölje. Életében családot nem alapított, magyar rokonai meghaltak, ezért Belgiumban végrendelkezett, hogy minden vagyonát a szintén Belgiumban élő, belga állampolgár barátja örökölje.

4 A termőföld öröklésénél a joghatóság és az alkalmazandó jog 2015. augusztus 17-ig Nmj. tvr.: Nmj. tvr.: 62/A. § Kizárólag magyar bíróság vagy más hatóság járhat el a) belföldön fekvő ingatlannal kapcsolatos dologi jogi hatályú jog érvényesítése iránti eljárásban, valamint bérleti és haszonbérleti szerződést érintő eljárásban; b) magyar állampolgárságú örökhagyó belföldi hagyatékát érintő hagyatéki eljárásban; (…) h) jogoknak, tényeknek és adatoknak belföldön vezetett közhitelű nyilvántartásba történő bejegyzését érintő eljárásban; (…) 36. § (1) Az öröklési jogviszonyokat annak a jognak az alapján kell elbírálni, amely az örökhagyónak halála időpontjában személyes joga volt. Ez a jog irányadó abban a kérdésben is, hogy mennyiben van helye az örökség vételének és a várt örökségről való rendelkezésnek. (2) (…) KIZÁRÓLAGOS MAGYAR JOGHATÓSÁG, MAGYAR ALKALMAZANDÓ JOG.

5 A termőföld öröklésénél a joghatóság és az alkalmazandó jog 2015. augusztus 17-ig A hagyaték egységének elve ellenére általában a hagyatéki eljárás megkétszereződik, többszöröződik. A hagyaték egységének elve ellenére általában a hagyatéki eljárás megkétszereződik, többszöröződik. Az örökhagyó barátja a magyar termőföldet az alkalmazandó magyar jog alapján végrendeleti öröklés alapján nem fogja tudni megszerezni, végső esetben a törvényes öröklés rendje alapján a magyar állam örököl. Az örökhagyó barátja a magyar termőföldet az alkalmazandó magyar jog alapján végrendeleti öröklés alapján nem fogja tudni megszerezni, végső esetben a törvényes öröklés rendje alapján a magyar állam örököl.

6 A termőföld öröklésénél a joghatóság az EU új öröklési rendelete alapján Általános joghatóság 4. cikk: Általános joghatóság 4. cikk: Annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal az öröklés egészében történő határozathozatalra, amelynek a területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt. Megállapodáson alapuló joghatóság 5. cikk és az ehhez kapcsolódó, korlátozott perbebocsátkozáson alapuló joghatóság.  nem alkalmazható Megállapodáson alapuló joghatóság 5. cikk és az ehhez kapcsolódó, korlátozott perbebocsátkozáson alapuló joghatóság.  nem alkalmazható Kiegészítő joghatóság 10. cikk, Forum necessitatis 11. cikk.  nem alkalmazható Kiegészítő joghatóság 10. cikk, Forum necessitatis 11. cikk.  nem alkalmazható A joghatóság vizsgálata 15. cikk: A joghatóság vizsgálata 15. cikk: Amennyiben valamely tagállam bírósága előtt olyan öröklési ügyben indul eljárás, amely tekintetében e rendelet értelmében nem rendelkezik joghatósággal, a bíróság hivatalból megállapítja joghatóságának hiányát. CSAK BELGA JOGHATÓSÁG ÁLL FENN!

7 A termőföld öröklésénél az alkalmazandó jog az EU új öröklési rendelete alapján Főszabály 21. cikk: Főszabály 21. cikk: (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az öröklés egészére alkalmazandó jog annak az államnak a joga, amelynek a területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt. (2) Amennyiben – kivételes esetben – az eset valamennyi körülménye alapján egyértelmű, hogy az örökhagyó az elhalálozásának időpontjában nyilvánvalóan szorosabban kapcsolódott egy másik államhoz, mint ahhoz, amelynek joga az (1) bekezdés értelmében alkalmazandó lenne, az öröklésre alkalmazandó jog ennek a másik államnak a joga. Választott jog 22. cikk. Választott jog 22. cikk. A BELGA JOG LEHET CSAK ALKALMAZANDÓ Az alkalmazandó jog hatálya 23. cikk (1) bek.: Az alkalmazandó jog hatálya 23. cikk (1) bek.: A 21. cikk vagy a 22. cikk alapján meghatározott jog az öröklés egészére irányadó.

8 Közrendi ütközés A belga jog feltehetőleg ütközni fog a magyar Földforgalmi tv. imperatív szabályaival. Bizonyos vagyontárgyak öröklésével kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat megállapító különös szabályok 30. cikk: Amennyiben a bizonyos ingatlanok, vállalkozások vagy más, különleges vagyonkategóriák fellelhetősége szerinti állam joga olyan különös szabályokat tartalmaz, amelyek gazdasági, családi vagy társadalmi megfontolások miatt e vagyontárgyak öröklésével kapcsolatos vagy arra kiható korlátozásokat állapítanak meg, az említett különös szabályokat alkalmazni kell az öröklésre, amennyiben a szóban forgó állam joga szerint az említett szabályokat az öröklésre alkalmazandó jogra való tekintet nélkül alkalmazni kell. A TERMŐFÖLD VONATKOZÁSÁBAN TEHÁT AZ ELJÁRÓ BELGA KÖZJEGYZŐNEK/BÍRÓSÁGNAK A BELAGA JOGOT A MAGYAR FÖLDFORGALMI TÖRVÉNNYEL EGYÜTT KELLENE ALKALMAZNIA.

9 Közrendi ütközés Közrend („ordre public”) 35. cikk Közrend („ordre public”) 35. cikk Valamely e rendelet által meghatározott állam jogának valamely rendelkezésének alkalmazása csak akkor tagadható meg, ha az alkalmazás nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen a fórum közrendjével („ordre public”). ESETLEGESEN FELMERÜLHET A MAGYAR FÖLDFORGALMI TV. RENDELKEZÉSEINEK MELLŐZÉSE A BELAGA KÖZRENDBE ÜTKÖZÉSRE HIVATKOZÁSSAL (PL. TULAJDONHOZ VALÓ JOG)?

10 Elismerés és végrehajtás Nmj. tvr.: Kizárólagos magyar joghatóság és az esetek többségében alkalmazandó magyar jog: Közrendbe ütközés nem merül fel, helyette a hagyatéki eljárás kettőződik, többszöröződik meg. EU öröklési rendelete: Az elismerés automatikus, de mégis van biztonsági szelep: Elismerés 39. cikk (1) A valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás nélkül elismerik. (…) Az elismerés megtagadásának indokai 40. cikk A határozat nem ismerhető el, amennyiben: a) az elismerés nyilvánvalóan ellentétes azon tagállam közrendjével („ordre public”), amelyben az elismerést kérelmezik; (…) AMENNYIBEN TEHÁT AZ ELJÁRÓ BELGA KÖZJEGYZŐ/BÍRÓSÁG MELLŐZI A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY IMPERATÍV SZABÁLYAIT (NEM TUD RÓLA / KÖZRENDBE ÜTKÖZŐNEK TARTJA), A HAGYATÉKÁTADÓ HATÁROZAT ELISMERÉSÉRE ÉS A TULAJDONJOG INGATLAN-NYILVÁBTARTÁSI BEJEGYZÉSÉRE MAGYARORSZÁGON FELTEHETŐLEG NEM KERÜL SOR!

11 Elismerés és végrehajtás Ha Magyarországon nem kerül sor a belga hagyatékátadó határozat elismerésére:   Magyarországon másik eljárás nem indítható joghatóság hiányában;   Csak a joghatósággal rendelkező Belgiumban orvosolható a probléma (már ha nem ütközik belga közrendbe a magyar Földforgalmi törvény imperatív rendelkezései);   Ha nem sikerül orvosolni a problémát, akkor rendezetlen jogállású lesz az ingatlan, mivel tulajdonosaként a patthelyzet feloldásáig (jogszabályváltozás) az elhunyt örökhagyó lesz bejegyezve.

12 Európai öröklési bizonyítvány Az európai jogegységesítés és a magyar közrend háborúja tehát patthelyzetté, állóháborúvá válik. Vagy talán mégsem: Az európai jogegységesítés és a magyar közrend háborúja tehát patthelyzetté, állóháborúvá válik. Vagy talán mégsem: A bizonyítvány rendeltetése 63. cikk (1) A bizonyítvány azon örökösök, az öröklésben közvetlen jogokkal rendelkező hagyományosok, és azon végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok általi használatra szolgál, akiknek egy másik tagállamban kell hivatkozniuk jogállásukra vagy gyakorolni jogaikat örökösként vagy hagyományosként, és/vagy gyakorolni jogosítványaikat végrendeleti végrehajtóként vagy hagyatéki gondnokként. (2) A bizonyítvány különösen az alábbiak közül egy vagy több bizonyítására használható: a) a bizonyítványban említett minden örökös, illetve adott esetben hagyományos jogállása és/vagy jogai és az őket megillető részesedés a hagyatékban; b) a hagyatékba tartozó konkrét vagyontárgynak vagy vagyontárgyaknak a bizonyítványban említett örökösök, illetve adott esetben hagyományosok javára való juttatása; c) a bizonyítványban említett személynek a végrendelet végrehajtására vagy a hagyaték kezelésére vonatkozó jogosultsága.

13 Európai öröklési bizonyítvány A bizonyítvány joghatásai 69. cikk A bizonyítvány joghatásai 69. cikk (1) A bizonyítvány külön eljárás nélkül valamennyi tagállamban joghatással bír. (2) Vélelmezni kell, hogy a bizonyítvány hitelesen bizonyítja az öröklésre alkalmazandó jognak vagy a bizonyos tényekre alkalmazandó egyéb jognak megfelelően megállapított tényeket. A bizonyítványban örökösként, hagyományosként, végrendeleti végrehajtóként, illetve hagyatéki gondnokként említett személyről vélelmezni kell, hogy rendelkezik a bizonyítványban említett jogállással, és/vagy a bizonyítványban feltüntetett jogokkal, illetve jogosítványokkal, és hogy e jogokhoz, illetve jogosítványokhoz a bizonyítványban feltüntetetteken túl egyéb feltétel és/vagy korlátozás nem fűződik. (…) (5) A bizonyítvány olyan okirat, amely érvényes jogcímet képez – az 1. cikk (2) bekezdése k) és l) pontjának sérelme nélkül – a hagyaték tárgyát képező vagyontárgynak valamely tagállam megfelelő nyilvántartásába való bejegyzéséhez.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közrendi kérdések az EU új öröklési rendeletével kapcsolatban Dr. Tóth Benedek egyetemi tanársegéd SZTE-ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések