Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADATVÁLTOZÁS az Ingatlan-nyilvántartásban Épület ZártkertMűvelési ág – Erdő Jogi jelleg Címadat Szolgalom terület EŐI terület MFTTT Fővárosi és Pest megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADATVÁLTOZÁS az Ingatlan-nyilvántartásban Épület ZártkertMűvelési ág – Erdő Jogi jelleg Címadat Szolgalom terület EŐI terület MFTTT Fővárosi és Pest megyei."— Előadás másolata:

1 ADATVÁLTOZÁS az Ingatlan-nyilvántartásban Épület ZártkertMűvelési ág – Erdő Jogi jelleg Címadat Szolgalom terület EŐI terület MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap 2016. április 20. Földmérési és Távérzékelési Intézet Földügyi Igazgatóság

2 ADATVÁLTOZÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBAN Eljárás megindítása: Kérelem, bejelentés Megkeresés Hivatalból Változás átvezetése alapjául szolgáló okiratok (Inytv. 28.§ (1) bek.) –jogerős hatósági engedély, jóváhagyás igazolás - hatósági bizonyítvány -, megkeresés –az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő változás átvezetéséhez - érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz Nem kell vázrajz ( Inytv. 28.§ (2) bek.) a.a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, b.egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik (pl.: zártkert művelés alól kivonás) c.egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül, d.ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik. 2 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

3 ??? KÉRDÉSEK ??? Helyszíni állapot eltér az Ingatlan-nyilvántartási térképi állapottól – mi a teendő –Jogi határ, természetbeni határ eltér –Épület eltérés– milyen okirat szükséges az átvezetéshez, földalatti garázs, raktár –Kivett megnevezés, művelési ág eltér Ingatlan címe nem egyezik meg a tulajdoni lapra bejegyzettel, térképi adatbázisban szereplővel Tulajdonos címadata nem érvényes – kitűzésnél szomszédos ingatlan tulajdonosa nem értesíthető ki Osztatlan közös tulajdon rendezésének lehetőségei –Telekalakítási eljárás –Önálló tulajdonú épület – használati megosztás –Társasház alapítás Tulajdoni lapra szolgalom van bejegyezve, a hivatal azonban nem tud erről vektoros digitális adatot szolgáltatni, területi eltérés 3 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

4 ADATVÁLTOZÁS - Eljárás megindítása Kérelemre – bejelentésre kötelezett adatváltozási kérelem visszavonása – hivatalból lefolytatandó –Bejelentési kötelezettség: Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő változásokat a földrészlet tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Közös tulajdon esetén, a bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő felelősség a tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli. (Fttv. 14. § (2) bek.) –Bejelentési kötelezettség: Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a használó (Inytv. 27.§ (3) bek.) Megkeresésre –Épületváltozás (312/2012. Kr.) Épületváltozási vázrajzok benyújtása esetében a tulajdonos vagy vagyonkezelő aláírásával ellátott ingatlan-nyilvántartási átvezetési kérelmet is mellékelni kell. (25/2013. VMr. 52. § (1) bek. –a település közigazgatási, illetve belterületi határának módosítása (Inyvhr. 65.§ (3) bek.) Hivatalból (Inyvhr. 64.§ (1)bek.; Inytv. 27.§ (2) bek.) –az ingatlan határvonalában, területében, a földrészlet művelési ágában - ide nem értve a művelés alól kivett területet - és a föld minőségében bekövetkezett, helyszíni ellenőrzés alapján megállapított, 4 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

5 ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI OKIRAT Rendelkezésre áll a 2013. január 1-jét megelőzően kiadott jogerős végleges használatbavételi engedély (A használatbavételi és a végleges fennmaradási engedély határozatlan ideig hatályos. 193/2009. (IX. 15.) Kr. 23. § (3) bek.) 312/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet Engedélyköteles épületváltozás (Használatbavételi engedély – 312/2012 Kr. 39.§; Bontási engedély - 312/2012 Kr. 45.§ Bejelentés köteles épületváltozás (Használatbavétel tudomásulvétele - 312/2012 Kr. 54.§; Bontás tudomásulvétele - 312/2012 Kr. 59.§) Engedélyhez, bejelentéshez nem kötött épületváltozás (312/2012 Kr. 1. -2 melléklet) – építésügyi hatóság - hatósági bizonyítvány Engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzett épületváltozás - vagy az engedély nem lelhető fel (fennmaradási engedély 312/2012 Kr. 42.§ (1) bek.; Jogszerűtlen bontás tudomásul vétele 312/2012 Kr. 42.§ (2) bek.) 456/2015. (XII. 29.) Korm. Rendelet Egyszerű bejelentés - Legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület 5 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

6 ÉPÍTÉSÜGYI/ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Kérhető elektronikusan vagy papíralapon, Eljárási illeték és díjmentes, tizenöt napon belül szakmai nyilatkozat (312/2012. Kr. 3.§)  az elektronikus tárhelyen gyűjtött dokumentumok tartalma és a rendelkezésre álló előzetes szakhatósági állásfoglalások megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó előírásoknak,  tájékoztatást arról, hogy szükséges-e  további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy  további szakhatósági közreműködés,  tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének mértékéről,  a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,  annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint  az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását. 6 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

7 ENGEDÉLYKÖTELES ÉPÍTÉSI/BONTÁSI TEVÉKENYSÉG I. Használatbavételi engedély - Építésügyi hatóság (312/2012 Kr. 39.§) a.műemlék b.használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni, vagy (pl.: 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól) c.a 11/A. § (1) bekezdés szerinti építésügyi hatóság építési engedélye a 6. melléklet III. táblázatában meghatározott valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy feltételt tartalmazott, vagy ha az építési tevékenységgel az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti. A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos (312/2012. Kr. 41.§ (6) bek.) Bontási engedélyezési eljárás – Építésügyi hatóság (312/2012. Kr. 45.§) a.műemléket érintő, b.a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő, c.a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység. A bontási engedély egy évig hatályos - (312/2012.Kr. 49. § (1) bek. ) 7 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

8 ENGEDÉLYKÖTELES ÉPÍTÉSI/BONTÁSI TEVÉKENYSÉG II. Engedélyeztetési eljárás kezdeményezése az építésügyi hatóságnál Változási vázrajz záradékolása Bontásnál záradékolási kérelem kötelező melléklete a bontási engedély - 25/2013. VMr. 29. § (1) bek. - indokolatlan Épület megszüntetési vázrajzot csak az építésügyi hatóság által kiadott épület lebontásáról szóló hatósági bizonyítvány rendelkezésre állását követően lehet az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban jogerősen átvezetni 25/2013 VMr. 29. § (2) bek. – ez csak építésügyi hatósági eljáráshoz nem kötött bontási tevékenységre igaz Záradékolt változási vázrajz feltöltése OÉNY-be – földmérő, építtető ingatlanügyi hatóság is feltölthetné az ETDR-be Építésügyi hat. jogerős HV. engedély /végzéssel megkeresi változás átvezetése iránt az első fokú ingatlanügyi hatóságot – papíron, postai úton - Ingatlanügyi hatóság letölthetné az ETDR-ből 8 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

9 BEJELENTÉS KÖTELES ÉPÍTÉSI/BONTÁSI TEVÉKENYSÉG I. Használatbavétel tudomásulvétele - Építésügyi hatóság - (312/2012. Kr. 54.§) –312/2012. Kr. 39. § (1) bek. szerint használatbavételi engedélyhez nem kötött, de építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység Bontás megkezdésének tudomásulvétele – Építésfelügyelet – (312/2012. Kr. 59.§) AZ ALÁBBI KÉT CSOPORTBA NEM TARTOZÓ BONTÁSI TEVÉKENYSÉGEK: 1.Bontási engedéllyel végezhető bontási tevékenységek (312/2012. Kr. 45.§) 1.műemlék 2.helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építmény, építményrész 3.zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység. 2.Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek (312/2012. Kr. 2. melléklet) 9 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

10 BEJELENTÉS KÖTELES ÉPÍTÉSI/BONTÁSI TEVÉKENYSÉG II. Tudomásulvételi eljárás kezdeményezése az építésügyi hatóságnál ill. bontáskor az építésfelügyeletnél Változási vázrajz záradékolása Bontásnál záradékolási kérelem kötelező melléklete a bontási engedély - 25/2013. VMr. 29. § (1) bek. - tudomásulvételnél nincs bontási engedély! Épület megszüntetési vázrajzot csak az építésügyi hatóság által kiadott épület lebontásáról szóló hatósági bizonyítvány rendelkezésre állását követően lehet az iny. térképi adatbázisban jogerősen átvezetni 25/2013. VMr. 29. § (2) bek. – ez csak építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljáráshoz nem kötött bontási tevékenységre igaz Záradékolt Változási vázrajz feltöltése OÉNY-be – földmérő, építtető Ingatlanügyi hatóság is feltölthetné az ETDR-be Ép.hat. HV. tudomásulvételéről/bontás elvégzéséről szóló végzéssel megkeresi változás átvezetése iránt az első fokú ingatlanügyi hatóságot – papíron, postai úton Ingatlanügyi hatóság letölthetné az ETDR- ből) 10 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

11 ÉPÍTÉSÜGYI/ÉPÍTÉSFELÜGYELETI hat. Eljáráshoz nem kötött építés/bontás I. Egyszerű bejelentés - Legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület (456/2015. Kr.) Illetékes első fokú építésügyi hatósághoz (ez lehet jegyző, vagy főjegyző) kell bejelenteni (456/2015. Kr. 1.§) Jegyző tájékoztatja az építésfelügyeleti hatóságot (456/2015.Kr. 4.§) Az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt kérelemre az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője állít ki Záradékolt változási vázrajzot nem kell feltölteni az OÉNY-be Építésügyi hatóság a bejelentés tényéről nem tájékoztatja az első fokú ingatlanügyi hatóságot Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység (312/2012 Kr. 1. melléklet) Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenység (312/2012. Kr. 2. melléklet). 11 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

12 ÉPÍTÉSÜGYI/ÉPÍTÉSFELÜGYELETI hat. eljáráshoz nem kötött építés/bontás II. Ingatlan-nyilvántartási átvezetés Tulajdonos kérelmére Záradékolt változási vázrajz HATÓSÁGI BIZONYITVÁNY (Inyvhr. 65. § (3a) bekezdés) Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljáráshoz nem kötött rendeltetésmód változással járó épületváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az Étv. 34. § (5) bekezdés és a 312/2012. Kr. 56.§ (1) bekezdés b) pontja szerint kiadott hatósági bizonyítvány szükséges Legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület - jegyző építésügyi hat. eljáráshoz nem kötött építés/bontás - építésügyi hatóság 12 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

13 ÉPÍTÉSFELÜGYELET HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYA Épület létét /nem létét igazolja – épületváltozás ingatlan- nyilvántartási átvezetéséhez nem használható Jogszerűtlen és szakszerűtlen építési tevékenység legalizálására nem használható jogszerűen és szakszerűen épített, de a korábban kiadott használatbavételi engedély nem lelhető fel építmény ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez nem használható Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenység ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez nem használható 13 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

14 VÁZRAJZ Engedéllyel nem rendelkező épület NE szerepeljen rajta – csak a műszaki leírásban 14 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

15 VÁZLAT Engedéllyel nem rendelkező épület feltüntetendő – műszaki leírásban szerepeljen Hatálytalan - 46/2010. FVM r. 16. § (1) bek. - ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázis adatainak egymással, valamint a helyszíni állapottal való összhangját, az attribútum adatokra is kiterjedően. 15 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

16 JOGSZERŰTLEN, SZAKSZERŰTLEN ÉPÍTÉSI/BONTÁSI TEVÉKENYSÉG Engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzett építési tevékenység (vagy az engedély nem lelhető fel) – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad (312/2012. Kr. 42.§ (1) bek.) Engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzett bontási tevékenység (vagy az engedély nem lelhető fel) –az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére,vagy ezek hiányában hivatalból tudomásul veszi. Jogszerűtlen bontás tudomásul vétele ( 312/2012. Kr. 42.§ (2) bek.) Fennmaradási engedély - Építésügyi hatóság 312/2012 Kr. 42.§ 16 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

17 SAJÁTOS ELJÁRÁS Sajátos ipari építmények Műemléki érték Önálló tulajdonú épület Földalatti épületek 17 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

18 SAJÁTOS IPARI ÉPÍTMÉNY Ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító, közforgalmú üzemanyag-töltőállomás, veszélyes folyadékok, olvadékok tároló létesítménye, stb. építésügyi hatóság eljárásai (31/2014. Kr.) –Használatbavételi engedély –Használatbavételi tudomásul vétel –Fennmaradási engedély –Bontási engedélyezési eljárás Nincs vázrajz feltöltés az OÉNY-be - (31/2014. Kr. 19. § (f) pont) ha a sajátos építmény megépítése révén az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményez, figyelmeztetést arra, hogy a használatbavételi engedély közlését követően az építtető köteles - az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából - a megvalósult állapotról változási vázrajzot és mellékleteit az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani. 18 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

19 MŰEMLÉKI ÉRTÉK Az ingatlan jogi jellegeként feljegyezhető (Inyvhr. 39/A. § (1) bek.) műemlék, vagy nyilvántartott műemléki érték; műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet); Régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. Kr. bejelentéshez ill. engedélyhez kötött tevékenységek (39/2015. Kr. 38.- 39.§) Nyilvántartott műemlék –Rendeltetésváltozása –alapterület változása –alaprajz változása műemlék telkén –új építmény építése, készítése, elhelyezése, továbbá –meglévő építmény átalakítása vagy bontása, Eljáró hatóság : Fővárosban az I. és V. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 19 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

20 20 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20. Forrás: 25/2013 VMr. 15. melléklet ÖNÁLLÓ TULAJDONÚ ÉPÜLETET ÉRINTŐ ÉPÜLETVÁLTOZÁS

21 Egyéb Önálló Ingatlan – gyűjtőfogalom Önálló tulajdonú épület ha az nem vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona, vagy ha az a földrészlet tulajdonosának a tulajdona és a tulajdonos annak az ingatlan- nyilvántartásban önálló ingatlanként való feltüntetését kérte Közterületről nyíló pince föld alatti raktár, garázs stb. Társasházban lévő lakás külön tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség közös területek az EÖI tulajdonosok osztatlan közös tulajdonában – tulajdoni hányad Szövetkezeti házban lévő lakás külön tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség közös területek a szövetkezet tulajdonában (Külön ingatlannak minősül – ingatlan-nyilvántartás alapegységét képezi – a termelőszövetkezeti részarány) 21 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

22 Önálló tulajdonú épület Önkormányzati megkeresés az épületváltozás ingatlan- nyilvántartási átvezetésére: Önálló tulajdonú épületfeltüntetési vázrajz záradékolása történt, Határozathozatal: – épületlétesítés tényének feljegyzése (Inytv. 17.§ (1) bek. i) pont) – tájékoztató az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés eljárásrendjéről Határozat megküldése –Végzést küldő önkormányzat –Az önkormányzat végzésében szereplő építtető –Az ingatlan tulajdonosai 22 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

23 Önálló tulajdonú épület Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés Ingatlan tulajdonosának a kérelme A kérelemhez csatolni kell a záradékolt változási vázrajzot (Inyvhr. 65.§ (1) bek.) –Csak 25/2013. VM r. 15. melléklet szerinti vázrajz –Alaprajzi vázrajz nem - 25/2013. VMr. 37. § (1) bek. az Inytv. 12. § b) és c) pontjában meghatározott EÖI-k szintenkénti alaprajzát nevesíti - ez a társasház és szövetkezeti ház Az Inyvhr. 73. § (1) és 74.§ (1) bek. is kifejezetten a társasház és szövetkezeti ház bejegyzéshez ír elő alaprajzot. Földhasználati jog (Inyvhr. 59.§) –Épület és földrészlet tulajdonjoga elválik – külön vázrajz a földhasználatról ha a terület nagyobb, mint az épület alapterülete –Épület és a földrészlet tulajdonosa ua. – földhasználati jog nem kerül bejegyzésre Ügyvéd által ellenjegyzett okirat 23 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

24 FÖLDALATTI GARÁZS ÜGYFÉL KÉRDÉS: „ Információra lenne szükségem az alábbi ügyben. Egy ingatlan tulajdoni lapján ill. térképszelvényén nincs feltüntetve a hozzá tartozó földbe süllyesztett garázs. A használatbavételi engedély 1990-es, a garázs szinten '90-ben épült. Kérdésem, hogy az 1990-ben érvényes, illetve a jelenlegi eljárásrend szerint kellene-e szerepelnie a tulajdoni lapon és a térképszelvényen? Az II. ker-i építésügyi hatósága bizonytalan volt, hogy a 1990-ben érvényben lévő eljárásrend hogyan szabályozza a kérdést.” JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 10. § (1) bekezdése alapján nem része az ingatlan – nyilvántartási térképnek a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 11. § (1) bekezdes j) önálló ingatlannak nem minősülő földfelszíni, valamint egyes földfelszín feletti, illetve alatti építményeket és egyéb létesítményeket, továbbá azok meghatározott tartozékait és azonosítóit. (complex jogtár végre nem hajtható hatályba lépés; www.njt.hu 2013. március 1-jén hatályba lépett) 24 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

25 FÖLDALATTI GARÁZS Állami ingatlan-nyilvántartási adatbázisban való feltüntetés: MEGOLDÁS I. Önálló ingatlan – Inytv. 12. § A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni az épületet, a pincét, a föld alatti garázst és más építményt –aa) ha az nem vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona, vagy –ab) ha az a földrészlet tulajdonosának a tulajdona és a tulajdonos annak az ingatlan- nyilvántartásban önálló ingatlanként való feltüntetését kérte MEGOLDÁS II. DAT CB07 – ereszvonal – szaggatott vonal –Ingatlan-nyilvántartási kérelem (tulajdonos, tulajdonostárs, mint kérelmező) vagy önkormányzati megkeresés –6600Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése, vagy a befizetés igazolása - 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § –Záradékolt épületfeltüntetési vázrajz –Építésügyi hatóság által kiállított okirat MEGOLDÁS III. – E- Ingatlan-nyilvántartás 3D nyilvántartás 25 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

26 PROBLÉMA - épületváltozásnál Nem engedély, nem bejelentés köteles ill. egyszerű bejelentéssel érintett épületváltozások iny. átvezetése elmarad –ÉMO – bejelentés elmulasztása esetén - ép. hat. bírságol - 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján –Ingatlanügyi hatóság helyszínelése – felszólítás, bemérés hivatalból, költségek adók módjára behajtható köztartozás Építésügyi hatóság átvezetést kérő megkeresése nem érkezik be az első fokú ingatlanügyi hatósághoz – épület/bontás előzetes státuszban marad –Épületváltozási vázrajz záradékolását követően tájékoztató levél ügyfélnek –Előzetes épületváltozások figyelemmel kísérése (térképi adatbázisban, ÉTDR felületen – belföldi jogsegély az ép. hat felé 26 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

27 KIVETT megnevezés – rendeltetésmód - VÁLTOZÁS ÜGYFÉL KÉRDÉS: „…a földhivatali bejegyzésben a kivett üzemi terület megnevezés helytálló volt a 6/2002-es itksz: adásvételi szerződés létrejöttéig, melyből kitűnik, hogy a 831 tulajdoni hányadból tulajdonomba 540-ed rész került, 95 nm 2 alapterületű öröklakás (2 lakásos ház egyik lakása) +24 nm 2 pince és a hozzá tartozó 831 nm 2 kiterjedésű teleknek az 540/831-ed része volt az adásvétel tárgya. Az adásvételi szerződés létrejötte után azonban a kivett üzemi terület megnevezés nem állja meg helyét véleményem szerint, ezért ennek megváltoztatása lenne a célom. Az adásvétel után az osztatlan közös tulajdon legnagyobb hányadát Én birtoklom 540/831-ed rész, de a teljes osztatlan közös tulajdon művelési ágát szeretném megváltoztatni kivett üzemi területről kivett lakóház és udvarrá” 27 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

28 KIVETT megnevezés – rendeltetésmód - VÁLTOZÁS MEGOLDÁS I. Rendeltetésmód változtatás Az ingatlan – nyilvántartás az ingatlanok főrendeltetés módját tartja nyilván, az ingatlan tulajdoni lapján (Inyvhr. 2.§ c) pont) –Ingatlan-nyilvántartási kérelem – a földrészlet tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója tulajdonos, tulajdonostárs, mint kérelmező átvezetésről szóló határozat valamennyi érintettnek – jogorvoslati lehetőség –6.600Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése, vagy a befizetés igazolása - 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § –A bejelentés-köteles épületváltozás, továbbá az építési tevékenységgel nem járó rendeltetésmód változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az építésügyi hatóság által kiállított - az épület rendeltetését megjelölő - hatósági bizonyítvány szükséges – Inyvhr 65. § (3a) bekezdés MEGOLDÁS II. - Önálló tulajdonú épület MEGOLDÁS III. - Társasházzá alakítás 28 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

29 MŰVELÉSI ÁG - ERDŐ Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása: Tulajdonos, kezelő kérelme Erdészeti Hatóság megkeresése – beerdősülés – Megyei Kormányhivatal - Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Változás átvezetése alapjául szolgáló okiratok –jogerős hatósági engedély, jóváhagyás igazolás Erdő, fásított terület művelési ág, fás legelő, vadföld megállapítása, megváltoztatása - Erdészeti hatóság jogerős határozata, illetve az általa kiállított hatósági bizonyítvány (Inyvhr. 64.§ (3) bek.) Az erdő igénybevételének engedélyezés iránti kérelemhez csatolni kell a záradékolt változási vázrajzot teljes földrészletet, vagy teljes alrészletet iny. térkép 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát a tervezett igénybevétel határainak és föld-, illetve alrészletenkénti területének feltüntetésével (Etv. Vhr. 54. § (1) bek.) –érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz 29 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

30 INGATLAN FEKVÉSE - ZÁRTKERT A földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 1967. évi IV. törvény vezette be: "Zártkert a község (város) külterületének nagyüzemileg nem művelhető, elkülönített része. A zártkertnek az a rendeltetése, hogy az állampolgárok személyi földtulajdona és földhasználata - a belterületen kívül - ott állandósuljon" A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. a 89.§-ával szüntette meg "Ahol jogszabály zártkertre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ott a továbbiakban zártkerten a külterületi földet kell érteni.„ -Nincs jogszabály, ami meghatározná mi a zártkert, mindig csak hivatkozunk rá, hogy korábban zártkerti (Inytv. 2.§ h) pont - a zártkert megjelölés a termőföldről szóló törvény hatálybalépése előtt zártkertinek minősülő ingatlanok esetében) -új zártkertet nem lehet kialakítani 30 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

31 ZÁRTKERT Zártkerti Ingatlan művelés alóli kivonása Inytv. 89/A. § Tulajdonos kérelmére, 2016. december 31-ig Zártkerti ingatlan egészére, részére - megosztás vázrajzzal (Inytv. 89/A. § (2) bekezdés) Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának, ha a tulajdonos a zártkerti ingatlana művelési ágának zártkerti művelés alól kivett területként történő átvezetését kérelmezi. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti: Földvédelmi eljárást nem kell lefolytatni földvédelmi járulékot nem kell fizetni 31 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

32 ZÁRTKERT Inyvhr. 50. § zárkerti művelés alól kivett terület, zártkerti művelés alól kivett terület, mellette feltüntetve a fennálló épület fő rendeltetésének jellege. A fennálló épület fő rendeltetésének jellege. RENDEZETLENFUNKCIÓJÚ ÉPÜLET – épület rendeltetésmódját rendezni kell Inyvhr. 50/C. § (1) A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti megnevezéssel kell feltüntetni, ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, melyen az ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelem benyújtásának időpontjában épület áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a zártkerti ingatlant zártkerti művelés alól kivett területként az épület fő rendeltetésének megjelölésével együtt kell nyilvántartani. 32 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

33 JOGI JELLEG Jogi jelleget egész ingatlanra vagy annak területi mértékben meghatározott részére lehet feljegyezni. (Inyvhr. 39/A. § (1) bekezdés) társasház, szövetkezeti ház bányatelek; műemlék, vagy nyilvántartott műemléki érték, műemléki terület, régészeti lelőhely tanya, birtokközpont; helyi vagy országos jelentőségű védett természeti terület; törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó; az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -; továbbá olyan egyéb, a tulajdonjog közérdekű korlátozásával járó tény, amelynek ingatlan- nyilvántartási feljegyzését törvény elrendeli. 33 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

34 VÁZRAJZ - VÁZLAT Vázlat (Inyvhr. 65. § (5) bek.) Tények feljegyzéséhez –védett természeti terület, törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület, vízkárelhárítási célú tározó, nagyvízi meder jogok bejegyzéséhez –földmérési jelek elhelyezését biztosító, földminősítési mintatérre vonatkozó, használati jog Ellentmondás: változási vázlat is elfogadható, amelyen a megkereső hatóság vagy a megkereső államigazgatási szerv megjelöli az ingatlan érintett részét, egyben megadja annak nagyságát négyzetméter pontossággal. A terület nagyságának ellenőrzéséhez a határoló vonal koordinátáit EOV rendszerben kell megadni (Inyvhr. 65. § (5) bek.) Változási vázrajzként kell kezelni az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező jogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok. (25/2013. Vmr. 4.§ (4) bek. c)) 34 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

35 MAGÁN TERÜLET megnyitása KÖZFORGALOM CÉLJÁRA Nagy áruházak parkolói, Árkádos épületek alatti átjárásra használt terület A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (9) bekezdése magánút közforgalom számára való megnyitásának tényét az ingatlan- nyilvántartásba be kell jegyezni. a magánút tulajdonosának (vagyonkezelőjének) kérelme –A kérelemhez csatolni kell a záradékolt változási vázrajzot (Inyvhr. 65.§ (2) bekezdés - Az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére vonatkozó jog vagy tény bejegyzéséhez) –kérelem tárgya: „Magánút közforgalom számára való megnyitásának ténye ….m2 –re”. (A Lehetőséget e tény feljegyzésére a Inyvhr.4.§ (2) 22. pontja biztosítja, mely szerint a tulajdoni lap III. részére be-, ill. feljegyezhető „olyan egyéb jog vagy tény, amelynek bejegyzését vagy feljegyzését törvény elrendeli.” ) –díjfizetés közlekedési hatóság engedélye 35 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

36 SZOLGALOM Állami alapadat: 2017. július 1-től PROBLÉMÁK: iny. bejegyzéséhez földmérés által záradékolt vázrajz 2000-től - az Inytv. hatályba lépésétől 46/2010. FVM rendelet csak 2010. májusától írta elő a digitális állományok leadását hiányzó papíron leadott állományok, hiányzó digitális állományok, tul. lap.ra eltérő területtel vagy tévesen bejegyzett szolgalom, stb. A hibás területtel, vagy tévesen bejegyzett szolgalmak egyszerű, hivatalból történő rendezését jogszabályi előírással kellene biztosítani. hibásan záradékolt vázrajz határozattal történő javítása után (25/2013. VM rendelet 54.§ (2) bek.) tekintettel az Inytv. 54.§-ra, - a módosításhoz mindenképpen szükséges a bejegyzett jog jogosultjának kérelme. 36 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

37 CÍMADAT Ingatlan címe - KCR Az ingatlanok címadatát az ingatlan-nyilvántartás az Interop. törvényben meghatározott központi címregiszterből (a továbbiakban: KCR) történő automatikus adatátvétel útján származtatott adatként tartalmazza. (Inytv. 5.§ (3a) bek.) Tulajdonosi címadat – SZLA Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak személyazonosító és lakcímadatai tekintetében a személy- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. (Inytv. 5.§ (3a) bek.) 37 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

38 CÍMADAT – INGATLAN CÍME Az ingatlan címét érintő adatváltozás iránti bejelentést, megkeresést széljegyzés nélkül haladéktalanul érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, és a bejelentőt, megkeresőt tájékoztatni kell a címképzésre jogosult szervről. (Inytv. 25/A. § (3) bek.) Ha a származtatott adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartója eljárása során észleli, hogy a származtatott adat nem felel meg a valóságnak, erről haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő első munkanapon értesíti az elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartóját, aki köteles azt saját eljárásában felülvizsgálni (Interop. tv. 6.§ (4) bek.) Az ingatlan-nyilvántartásba címadat-átvétel útján bekerült címadatnak az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetéséről az ingatlanügyi hatóság hivatalból gondoskodik. (Inytv. 95. § (3) bek.) 38 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

39 CÍMADAT – TULAJDONOS CÍME Hivatalból vezeti át a jogosult adatában bekövetkezett azon változásokat, amelyeket eljárása során észlel - SZLA, cégnyilvántartásból történő adatátvétellel Bejelentési kötelezettség a jogosult részéről – 30 napon belül A jogosult nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) megváltozása Kérelem: tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg ingatlanügyi hatóság a tulajdonjog bejegyzésről szóló határozat jogosult részére történő közlésétől számított 30 nap elteltét követő 30 napon belül, a SZLA-ból történő adatátvétel alapján, amennyiben a bejelentett lakcímváltozás regisztrációja megtörtént, gondoskodik a változás ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetéséről. 39 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

40 Hivatkozott jogszabályi helyek Földmérés, Ingatlan-ny. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv.) Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet (25/2013. VMr.) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inyvhr.) A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet (Együttes r.) Építésügy Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (312/2012. Kr. ) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. Rendelet (456/2015. Kr.) Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. Rendelet (31/2014. Kr.) Egyéb A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény (Interop. tv.) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Etv.vhr.) 40 MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.

41 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Kozári Ágnes vezető főtanácsos E-mail: kozari.agnes@fomi.hu MFTTT Fővárosi és Pest megyei Földmérő Nap Budapest 2016. április 20.


Letölteni ppt "ADATVÁLTOZÁS az Ingatlan-nyilvántartásban Épület ZártkertMűvelési ág – Erdő Jogi jelleg Címadat Szolgalom terület EŐI terület MFTTT Fővárosi és Pest megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések