Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A VAGYON a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A VAGYON a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 2."— Előadás másolata:

1 1

2 A VAGYON a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 2

3 A LELTÁROZÁS MINT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG A leltározás olyan tevékenység, amely során a gazdálkodó hitelesen megállapítja a vagyon fordulónapi valóságos mennyiségét és értékét. A leltár egy írásos kimutatás a vagyon fordulónapi értékéről mennyiségben és értékben. VALÓDISÁG ELVE!!!! 3

4 A mérlegfordulónap az a nap, amelyre vonatkoztatjuk a gazdálkodó vagyonának meglétét. ( általában dec. 31. és jan. 1.) Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót el kell készíteni. ( általában január 1-től december 31-ig ) 4

5 A leltározás történhet: Mennyiségi felvétellel: Tételes mérés Megszámlálás Egyeztetéssel, összehasonlítással 5

6 Leltározási szabályzat tartalmazza: A módszereket ( leltározás, selejtezés stb.) A személyeket ( leltározók, ellenőrök, felelősök ) A bevont vagyon körét ( részleges, teljes ) Az egységeket ( raktár, garázs, üzem stb. ) Határidőket ( időpontokat ) 6

7 Alkalmazott bizonylatok Leltárfelvételi jegy (egyedileg nyilvántartott eszközök ) Leltárfelvételi ív ( egy-egy vagyoncsoport esetén ) Leltárösszesítők 7

8 A leltár jellemzői Teljes körű Részletes Mennyiségben és/vagy értékben Az üzleti év zárónapja a fordulónap (általában dec. 31.) Bizonylatokkal alá kell támasztani Felelős személyeknek alá kell írni Formailag kötetlen 8

9 Leltárértékelés Leltári ( valóságos ) érték/mennyiség:.………………………. - Könyv szerinti ( nyilvántartott ) ……………………….. = Leltári különbözet: +……………………….. vagy -……………………….. TÖBBLETvagyHIÁNY 9

10 A leltár fajtái Tartalom szerint: Részleges Teljes Célja szerint: Elszámoltató Vagyonmegállapító Időpont szerint: Induló (alapításkor), nyitó (jan.1.), záró(dec.31.), közbenső( a gazdasági év bármelyik napja ) 10

11 A MÉRLEG A mérleg, a számviteli beszámoló részeként elkészített vagyonkimutatás. Felépítését a számviteli törvény szabályozza. 11

12 Az eszköz, a vagyon újratermelési folyamatban betöltött szerepe szerinti besorolása. A forrás, a vagyon eredet szerinti besorolása. Mérlegelv ( mérlegösszefüggés ): ESZKÖZÖK=FORRÁSOK 12

13 Mérlegfőcsoportok Eszközök: A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Források: D.Saját tőke E.Céltartalék F.Kötelezettségek ( idegen forrás) G.Passzív időbeli elhatárolás 13

14 Befektetett eszközök azok az anyagi és nem anyagi javak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Forgóeszközök a vállalkozási tevékenységet rövid távon, egy éven belül szolgálják. A saját tőke a vállalkozás eredményéből és a tulajdonosok befizetéséből képződik. A kötelezettségek ( idegen forrás ) különböző szerződések nyomán, pénzértékben kifejezett, elismert tartozások. 14

15 BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak azok a nem anyagi javak, amelyek forgalomképesek, és tartósan kapcsolódnak a vállalkozási tevékenységhez. Alapítás, átszervezés aktivált értéke, Kísérleti fejlesztés aktivált értéke, Vagyoni értékű jog, Szellemi termék, Üzleti vagy cégérték 15

16 II. Tárgyi eszközök az anyagi javak amelyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Ingatlanok: (termőföld, telek, épület, építmény ) Műszaki berendezések, gépek, járművek: a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgálják. ( termelőgépek, műszerek, szerszámok, járművek ) 16

17 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: a vállalkozási tevékenységet közvetetten szolgálják. (irodai berendezések, személygépkocsi stb. ) Tenyészállatok, amelyeket tenyésztésre tartanak, vagy valamilyen leválasztható terméket ( tej, tojás, libatoll stb.) állítanak elő, ill. valamilyen szolgáltatást ( lovagoltatás, őrzés stb. ) nyújtanak. 17

18 III. Befektetett pénzügyi eszközök azok az eszközök, amelyeket a vállalkozás átadott azzal a céllal, hogy tartósan jövedelemhez (osztalék, kamat ) jusson. Ide tartoznak a tartós kötvények, részvények, bankbetétek. 18

19 FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek azok az anyagi eszközök, amelyek éven belül felhasználásra, értékesítésre kerülnek, vagy egyéb okból hagyják el a vállalkozást. Anyagok (felhasználásra kerülnek) Befejezetlen termelés(megmunkálás alatt álló termékek) Félkész termék ( még nem befejezett, de már értékesíthető ) Késztermék ( a késztermékraktár átvette, értékesíthető) 19

20 Áru: olyan vásárolt készlet, amelyet változatlan formában értékesítenek. Göngyöleg: az áru vagy termék szállítására, megóvására szolgáló készlet, amelyre az eladó visszavásárlási kötelezettséget vállal. ( üvegek, rekeszek stb.) Közvetített szolgáltatás: egy vásárolt, a vevőnek továbbszámlázott szolgáltatás. Állatok: Növendék, hízó és egyéb állatok. 20

21 II. Követelések : Pénzformában kifejezett, mások által elismert fizetési igény. Kitől és mit követelhetünk? Vevőtől az eladott áru, szolgáltatás értékét. Szállítótól az adott előleget. Adóstól a rövid lejáratra adott kölcsönt. Munkavállalótól az adott fizetési előleget, vagy az elszámolásra kiadott összeget. Államtól a támogatást vagy az adó túlfizetését. 21

22 III. Értékpapírok: Eladási ill. forgatási céllal vásárolt kötvények, részvények. ( egy éven belüli ) IV. Pénzeszközök: A pénz formájában megjelenő vagyon, ha nem tartós lekötésű. Készpénz ( a házipénztárban lévő bankjegy és érme. ) Bankbetét ( számlapénz formájában, a bankban elhelyezett, forgatható pénz ) 22

23 SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke : A tulajdonosok alapításkor bocsájtják a vállalkozás rendelkezésére, és a cégbíróságon bejegyeztetik. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke : később kerül átadásra, ezért negatív előjellel kell szerepelnie. III. Tőketartalék: A tulajdonos alapítás után bocsájtják a vállalkozás rendelkezésére. 23

24 IV. Eredménytartalék: A korábbi évek felhalmozott eredménye. Lehet pozitív és negatív is. V. Lekötött tartalék: A törvény alapján kell a tőketartalékból vagy az eredménytartalékból átvezetni. VI. Értékelési tartalék: Itt kell elszámolni a vállalkozás vagyonában elszámolt értékhelyesbítéseket. VII. Tárgyévi adózott eredmény: A társasági adóval csökkentett adózás előtt eredmény. 24

25 KÖTELEZETTÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek: Ezek olyan idegen források, amelyek bevonhatók a vállalkozás adósságrendezésébe. ( 5 éven túli kötelezettségek ) II. Hosszú lejáratú kötelezettségek: Egy éven túli kötelezettségek pl. hitelek, kölcsönök III. Rövid lejáratú kötelezettségek: Egy éven belüli Hitelek, kölcsönök Szállítókkal szembeni tartozások Munkavállalókkal szembeni tartozások Állammal szembeni szembeni tartozások 25

26 A MÉRLEG FORMAI JELLEMZŐI Szerkezete: Betűk, római számok, arab számok Azonosító rész: Név, cím, cégjegyzék szám, fordulónap Hitelesítő rész: A képviselő aláírása, és a dátum Tartalmi rész: A kitöltött táblázat Értékadatok: Ezer vagy millió Ft-ban(Amennyiben a vállalkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a száz milliárd forintot, akkor az adatokat millió forintban kell megadni.) Két értékoszlop van, előző év és tárgyév 26

27 A MÉRLEG TARTALMI JELLEMZŐI A vállalkozás teljes vagyonát tartalmazza Összevontan Csak értékben Eszköz és forrás bontásban Két egymást követő időszak adatait tartalmazza Fordulónapra vonatkozó, statikus kimutatás Érvényesülni kell a mérlegelvnek: Eszközök = Források 27

28 A MÉRLEG TÍPUSAI Tagolás szerint: Tagolt mérleg Mérleg Egyszerűsített mérleg Szerkezete szerint: „A” változatú – mérlegszerű elrendezés „B” változatú – lépcsőzetes elrendezés 28

29 A MÉRLEG ÉS A LELTÁR A leltár a vagyon meglétét igazolja, mérlegben szereplő vagyont a leltár hitelesíti Azonosságok: Fordulónapra vonatkozik Felelős személynek hitelesítenie kell A teljes vagyonra kiterjed 29

30 KÜLÖNBSÉGEK LELTÁRMÉRLEG Előbb készülKésőbb készül Egyoldalú kimutatásKétoldalú kimutatás Mennyiségben és értékbenCsak értékben RészletesÖsszevont Kötetlen formájúKötött formájú Az értékadatokat Ft-banEzer vagy millió Ft-ban 30

31 31

32 EREDMÉNY Eredménynek nevezzük a bevételek (hozamok) és a ráfordítások különbségét. ( nyereség vagy veszteség ) Az eredménykimutatás a beszámoló egyik fő része, a az eredmény levezetésére szolgál. 32

33 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS JELLEMZŐI Adott üzleti évre vonatkozik. Dinamikus kimutatás ( egy időszakot érint ). Előző és tárgyévi adatokat is tartalmaz. Tevékenységek szerinti eredménykategóriákat különböztet meg. A hozamokkal szembeállítjuk a ráfordításokat. Adatokat ezer ill. millió Ft-ra kerekítjük. Felelős személynek alá kell írni. Az eredmény matematikai levezetéssel kerül kimutatásra. A mérleg szerinti eredmény a saját tőke része. 33

34 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SZERKEZETE Formai szempontból: Lépcsőzetes ( „A” típusú )2.10. ábra(74.o.) Mérlegszerű ( „B” típusú)9. függelék (223.o) Tartalom szerint: Összköltség típusú eredménykimutatás 2.11. ábra(75.o) Forgalmi-költség eljárású 10. függelék (224.o) 34

35 KIADÁS, KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS Kiadás: általánosan eszközcsökkenést, szűkebb értelemben pénzeszköz csökkenést jelent. pl. anyagvásárlás ( kifizetés ) Költség: a gazdasági tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. (csoportosítása) pl. anyagfelhasználás a termeléshez Ráfordítás: A vállalkozás tevékenysége során kibocsátott ( értékesített ) eszközök bekerülési értéke. pl. az eladott késztermékek önköltségi ára 35

36 BEVÉTEL, HOZAM, ÁRBEVÉTEL Bevétel: általánosságban eszköznövekedés, szűkebb értelemben pénzeszköz növekedés. Hozam: egy adott időszakban a vállalkozás tevékenységének realizált, illetve realizálható ellenértéke. Árbevétel: Olyan realizált hozam, amely termék- vagy szolgáltatás kibocsátás ellenértéke. 36

37 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK AÜzemi eredmény BPénzügyi eredmény C Adózás előtti ( A+B ) DAdózott eredmény 37

38 38

39 A bekerülési érték az eszköz megszerzése érdekében az üzembe helyezésig vagy raktárra vételig felmerült ráfordítások összértéke. Fajtái:  Beszerzési értékből levezetett pl. ( 77. o. 88. o. )  Előállítási költségből levezetett pl. ( 89. o ) Mérleg szerinti értéken kerül a vagyon a mérleg megfelelő sorába. Eltérhet a bekerülési értéktől. ( 81. o) A piaci érték az az érték, amelyen a vagyon vélhetően eladható az értékelés időpontjában. 39

40 A könyv szerinti érték meghatározása Bekerülési érték - Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Terven felüli értékcsökkenési leírás - Értékvesztés +Terven felüli értékcsökkenés ill. értékvesztés visszaírása = Könyv szerinti, nyilvántartás szerinti érték 40

41 Az értékcsökkenés az immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódásának, kopásának pénzben kifejezett értéke. Az értékcsökkenési leírás a terv szerinti értékcsökkenés költségként történő elszámolása. A terven felüli értékcsökkenés az immateriális javak és tárgyi eszközök előre nem tervezhető, de bekövetkezett értékcsökkenése. 41

42 Az értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközök, követelések és készletek könyv szerinti értékének csökkentése a piaci árra, ha az tartós és jelentős eltérést mutat. A visszaírás a vagyon értékének megnövelése a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenéssel,ill. értékvesztéssel. 42

43 Felhasznált források Juhászné Koppány Márta: Számviteli alapismeretek 11. osztály, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,Kód: MK-6224 Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai, Perfekt 2000. évi C törvény 43

44 Készítette: Juhászné Ponert Ágnes 2015. 44


Letölteni ppt "1. A VAGYON a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések