Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szerződés módosítása, teljesítése IX. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szerződés módosítása, teljesítése IX. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."— Előadás másolata:

1 Szerződés módosítása, teljesítése IX. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján

2 Szerződésmódosítás A szerződésnek a felhívás, a felhívás, a dokumentáció feltételei, a dokumentáció feltételei, az ajánlat tartalma alapján meghatározott része az ajánlat tartalma alapján meghatározott része módosítható, HA szerződéskötést követően szerződéskötést követően szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott ok miatt szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott ok miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti

3 Szerződés módosításáról szóló hirdetmény Hirdetményminta alapján Hirdetményminta alapján KÉ-ben közzétenni KÉ-ben közzétenni Szerződésmódosítástól számított 15 munkanapon belül kell megküldeni Szerződésmódosítástól számított 15 munkanapon belül kell megküldeni Honlapon való közzététel Honlapon való közzététel KT elnöke kezdeményezi a KDB hivatalóbóli jogorvosltai lejárásának megindítását, ha valószínűsíthető, hogy 303§-ba ütközik a módosítás KT elnöke kezdeményezi a KDB hivatalóbóli jogorvosltai lejárásának megindítását, ha valószínűsíthető, hogy 303§-ba ütközik a módosítás

4 Teljesítés Ki teljesíthet? Ki teljesíthet? AT AT közös AT közös AT projekttársaság projekttársaság jogutód jogutód Alvállalkozó (10% feletti, alatti, jogutód) Alvállalkozó (10% feletti, alatti, jogutód) ha a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény vagy ha a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény vagy AV bizonyíthatóan hibás teljesítés miatt AV bizonyíthatóan hibás teljesítés miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt AV-val: AK hozzájárulhat más szervezet közreműködéséhez, ha az megfelel azon műszaki alkalmassági kritériumoknak, amelyeknek AT a másik AV-val együtt felelt meg

5 Projekttársaság közbeszerzési szerződésben előírni közbeszerzési szerződésben előírni jogok, kötelezettségek jogok, kötelezettségek csak a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet és szerződéseket köthet csak a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet és szerződéseket köthet más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet nem alakulhat át nem alakulhat át nyertes ajánlattevőn (ajánlattevőkön) kívül más nem szerezhet részesedést nyertes ajánlattevőn (ajánlattevőkön) kívül más nem szerezhet részesedést alaptőkéjét és alaptőkén felüli vagyonát – ide nem értve az osztalékot – az alapítók nem vonhatják el alaptőkéjét és alaptőkén felüli vagyonát – ide nem értve az osztalékot – az alapítók nem vonhatják el referencia: a teljesítésben ténylegesen rész vevők felhasználhatják referencia: a teljesítésben ténylegesen rész vevők felhasználhatják

6 A projekttársaságot az AT-k akkor szüntethetik meg, ha 1. a projekttársaság a közbeszerzési szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy 2. a nyertes AT(k) a közbeszerzési szerződésből, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták

7 Teljesítési igazolás AT teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell írásban kibocsátani AT teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell írásban kibocsátani Építési szerződés: AK köteles kiadni AT kérésére, ha Építési szerződés: AK köteles kiadni AT kérésére, ha ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás- átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás- átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárástvagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb 25 nap lehet – nem fejezi be megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb 25 nap lehet – nem fejezi be

8 Ellenszolgáltatás teljesítésének szabályai (AK, KSZ egyaránt) Több részszámla esetében mindnél alkalmazandó! 1. az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból 2. az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat

9 3. az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg 4. a 3. pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül átutalja az ajánlattevőknek ha részben vagy egészben EU-s támogatásból valósul meg a közbeszerzés: a határidő 45 nap ha részben vagy egészben EU-s támogatásból valósul meg a közbeszerzés: a határidő 45 nap

10 5. az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja Art. 36/A, (3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Art. 36/A, (3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha az Art. e §-a alá való tartozásról szóló tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg. Ezt csak ajánlattevői - azaz nem alvállalkozókat, egyéb személyeket illető – számlaösszegre lehet alkalmazni!

11 6. 6. az ajánlattevőként szerződő felek átadják az 5. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek /utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszeren nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak/ Ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az 5., illetőleg 6. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az 5., illetőleg 6. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére

12 7. 7. az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették Ez esetben felek halasztott teljesítésben is megállapodhatnak

13 Beszedési megbízás Amennyiben az AT-i vagy alvállalkozói kifizetést AK határidőben nem teljesíti Amennyiben az AT-i vagy alvállalkozói kifizetést AK határidőben nem teljesíti↓ felhatalmazó levél alapján beszedési megbízás érvényesítése csak Kbt. 22.§ (1) AK esetén csak Kbt. 22.§ (1) AK esetén kivétel: ha AT igazolási vagy fizetési kötelezettségét nem teljesítette kivétel: ha AT igazolási vagy fizetési kötelezettségét nem teljesítette

14 Egyéb Ha AK előírja gt. létrehozását: társasági szerződés vagy alapszabály elfogadását szerződés aláírását követő 20 napon belül be kell jelenteni Ha AK előírja gt. létrehozását: társasági szerződés vagy alapszabály elfogadását szerződés aláírását követő 20 napon belül be kell jelenteni Szankció: szerződés felmondható Szankció: szerződés felmondható Építési beruházás: Építési beruházás: AT: felelősségbiztosítás AT: felelősségbiztosítás AK: helyszíni műszaki ellenőr AK: helyszíni műszaki ellenőr

15 Semmis rendelkezés 1. kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását 2. a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. §- ának (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól a jogosult terhére tér el Ptk. 301/A. (2) A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. (2) A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. (3) A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított harminc nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított harminc nap elteltétől, ha a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a jogosult teljesítését megelőzte, vagy a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg (3) A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított harminc nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított harminc nap elteltétől, ha a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a jogosult teljesítését megelőzte, vagy a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg

16 Semmis szerződés 1. azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg 2. a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést, és ezzel megfosztották az ajánlattevőt attól, hogy a szerződéskötést megelőzően jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére

17 Kivétel Az ajánlatkérő azért nem folytatott le hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárást, vagy kötött közbeszerzési eljárás mellőzésével (in-house) megállapodást, mert úgy ítélte meg, hogy a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás alkalmazásával, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő szerződéskötésre (megállapodás megkötésére) e törvény szerint lehetősége volt, valamint szerződéskötési szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt tett közzé, továbbá a szerződést (megállapodást) nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét követő naptól számított tizedik napon belül; Az ajánlatkérő azért nem folytatott le hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárást, vagy kötött közbeszerzési eljárás mellőzésével (in-house) megállapodást, mert úgy ítélte meg, hogy a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás alkalmazásával, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő szerződéskötésre (megállapodás megkötésére) e törvény szerint lehetősége volt, valamint szerződéskötési szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt tett közzé, továbbá a szerződést (megállapodást) nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét követő naptól számított tizedik napon belül; Kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez Kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez Kiemelkedően fontos közérdek ≠ közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdek Kiemelkedően fontos közérdek ≠ közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdek Egyéb gazdasági érdek csak akkor, ha a szerződés érvénytelensége aránytalan következményekkel járna Egyéb gazdasági érdek csak akkor, ha a szerződés érvénytelensége aránytalan következményekkel járna

18 Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató Szerződés mindkét fél általi teljesítése! Szerződés mindkét fél általi teljesítése! Hirdetményminta alapján Hirdetményminta alapján Az utolsó teljesítéstől számított 15 munkanapon belül fel kell adni Az utolsó teljesítéstől számított 15 munkanapon belül fel kell adni Az 1 évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni Az 1 évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni


Letölteni ppt "Szerződés módosítása, teljesítése IX. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések