Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterképzési szak Képzési célja hogy: - megszerzett humán és gazdasági ismereteik; - valamint kialakult interdiszciplináris.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterképzési szak Képzési célja hogy: - megszerzett humán és gazdasági ismereteik; - valamint kialakult interdiszciplináris."— Előadás másolata:

1 Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterképzési szak Képzési célja hogy: - megszerzett humán és gazdasági ismereteik; - valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre; - Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntéselőkészítési munkáját támogatják a munkaerő- gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával.

2 Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterképzési szakirányon végzettek alkalmasak - A szociális kapcsolatrendszerek működtetésére; - A munka világához kapcsolódó probléma megoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására; - Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

3 Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterképzési szak kompetencia mátrix KompetenciaCEDEFOP-NICECIAVEGKompetencia részletes leírásaMegszerzését biztosító tárgyak Ismeretszint – gyakorlati készségek és szellemi értéke 3.4 A tanácsadási elmélet(ek) gyakorlatba történő integrálása C4 A tanácsadási elméletek és kutatások felhasználásának a képessége a gyakorlati munkában az andragógia elméletének rendszerébe illeszkedő pszichológiai megalapozottságú szociálpszichológiai összefüggéseket Tanácsadás szociálpszichológiája 3.4 A tanácsadási elmélet(ek) gyakorlatba történő integrálása C4 A tanácsadási elméletek és kutatások felhasználásának a képessége a gyakorlati munkában a munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, a munkatudományokat, a pályák osztályozási rendszereit, a képzés és a munkavállalás jogi szabályrendszerét, Foglalkoztatáspolitika, Speciális andragógia. Pályalélektan, 3.4 A tanácsadási elmélet(ek) gyakorlatba történő integrálása C4 A tanácsadási elméletek és kutatások felhasználásának a képessége a gyakorlati munkában a pálya-munka világához kapcsolódó rétegspecifikus, regionális, térségi összefüggéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó támogató informatikai rendszereket Pályalélektan, Információs technológiák alkalmazása 1.6 a tanulás és munka világába történő belépések facilitálása 1.1 karriermenedzseléshez kapcsolódó tanácskérői készségek (skills) fejlesztése egyéni, csoportos és telefonos, vagy on- line csatornákon C2 Támogató környezet kialakítása a klienssel folytatott munka során, amely lehetővé teszi a kliens önálló tanulását karrierje és személyes életútja tekintetében egyaránt a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet megalapozó alkalmazott pszichológiai, andragógiai ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását, a tervező munka stratégiáit, az önellenőrzés módszereit Tanácsadási módszerek, Karriertervezés, Kutatásmódszertan 1.6 a tanulás és munka világába történő belépések facilitálása 1.1 karriermenedzseléshez kapcsolódó tanácskérői készségek (skills) fejlesztése egyéni, csoportos és telefonos, vagy on- line csatornákon C2 Támogató környezet kialakítása a klienssel folytatott munka során, amely lehetővé teszi a kliens önálló tanulását karrierje és személyes életútja tekintetében egyaránt a szervezeti, intézményi humánpolitika céljaival összefüggésben tervező, fejlesztő és támogató tevékenységeket a munkavállalók képzettségi szintje és karrierigénye vonatkozásában Szervezetpszichológia, Karriertervezés, Vállalatgazdaságtan

4 Alkalmaz – ügyfelekkel folytatott munka 3. 2. kommunikációs készségekC7 Képesség a hatékony kommunikációra a kliensekkel és munkatársakkal, a befogadónak megfelelő nyelvezett, kommunikációs szint kiválasztása hiteles írásbeli és szóbeli kommunikációra Szakmai gyakorlat, Tanácsadási módszerek, Pályalélektan 1.4 karrier-, pálya-, munka tanácsadási programok kialakítása és kivitelezése C2 Támogató környezet kialakítása a klienssel folytatott munka során, amely lehetővé teszi a kliens önálló tanulását karrierje és személyes életútja tekintetében egyaránt váratlan helyzetek megoldására Problémamegoldás folyamata, Felnőttképzési szolgáltatások, 1.2 a tanácskérő képessé tétele az információkhoz való hozzájutáshoz a nemzetközi tapasztalatok, jó példák (gazdasági, szociálpszichológiai) hazai követelményeknek megfelelő adaptálására Pályaorientáció az EU-ban, Felnőttképzési szolgáltatások, Vállalati gazdaságtan, A felsőoktatás átalakításának hatása, Kutatásmódszertan 3.5 tanácskérők egyéni igényeinek felismerése és annak megfelelő tanácsadási folyamat kialakítása (megfelelő módszer és eszközválasztás) C2 Támogató környezet kialakítása a klienssel folytatott munka során, amely lehetővé teszi a kliens önálló tanulását karrierje és személyes életútja tekintetében egyaránt önálló és felelősségteljes munkára a hozzájuk fordulók individuális céljainak megvalósításáért, egyéni tervezési készségük fejlődésének támogatása érdekében Etika, Tervezési modellek, Emberi erőforrás menedzsment 1.2 a tanácskérő képessé tétele az információkhoz való hozzájutáshoz C3 Képesség a kliens miliőjének, kulturális környezetének a megértésére és a tanácsadási folyamat során a kliensnek leginkább megfelelő módszer kiválasztására való képesség interperszonális kapcsolatokban az érdekek és az értékek összhangjának megteremtésére az aktuális foglalkoztatáspolitikai lehetőségek figyelembevételével Esélyegyenlőség és tanácsadás, Értékfeltáró csoportfoglalkozás módszertana, Regionális gazdasági fejlődés ellentmondásai 3.3 A saját tanácsadói képességek és terhelhetőség meg- és felismerése és elfogadása C9 Társadalmi és kultúrák közötti megértés, érzékenység a különböző szintű és tartalmú konfliktusok megoldásához való hozzájárulásra Konfliktuskezelés technikái 2.1 a tanácskérőket lehetőségeikről tájékoztató információs rendszerek működtetése C8 Folyamatos önképzésre való képesség a munkaerőpiac, képzési rendszerek, társadalmi kérdések vonatkozásában folyamatos önképzésre, a hosszú távú stratégiák jelentőségének felismerésére, ennek érvényesítésére Tanácsadási módszerek, Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, Szakmai terepgyakorlat,

5 Személyes készségek – rendszerek és hálózatok 3.2 Kommunikációs készségek C7 Képesség a hatékony kommunikációra a kliensekkel és munkatársakkal, a befogadónak megfelelő nyelvezett, kommunikációs szint kiválasztása jó kapcsolatteremtési, együttműködési és konfliktusmegoldási képességek Tanácsadási módszerek, Felnőttképzési szolgáltatások, Szakmai gyakorlat 3.6 Etikus gyakorlat/ praxisvezetés C1 Megfelelően etikus és szakmai hozzáállás tanúsítása a gyakorlati munka során előítélet-mentesség Etika, Karriertervezés, Esélyegyenlőség és tanácsadás, Diplomamunka 1.1 karriermenedzseléshez kapcsolódó tanácskérői készségek (skills) fejlesztése egyéni, csoportos és telefonos, vagy on-line csatornákon C2 Támogató környezet kialakítása a klienssel folytatott munka során, amely lehetővé teszi a kliens önálló tanulását karrierje és személyes életútja tekintetében egyaránt szociális érzékenység Tanácsadás szociálpszichológiája, Esélyegyenlőség és tanácsadás 3.6 Etikus gyakorlat/ praxisvezetés C1 Megfelelően etikus és szakmai hozzáállás tanúsítása a gyakorlati munka során az egyéni és a társadalmi érdekek összeegyeztetésének igénye Tervezési modellek, Karriertervezés 1.6 a tanulás és munka világába történő belépések facilitálása értékalapú megközelítés, amelynek középpontjában a munka, a pálya, mint alkotó és kreatív tevékenység jelenik meg Emberi erőforrás fejlesztésének szervezetei, Értékfeltáró 2.1 a tanácskérőket lehetőségeikről tájékoztató információs rendszerek működtetése (munkapiac, vállalkozás, képzés, utazás, hozzájutás az ellátásokhoz, önkéntes munkák…) 2.2 hálózatban tevékenykedés és saját hálózat kialakítása C6 Képesség a tanácsadói énhatárok, személyes stílus és kapacitás felismerésére és tiszteletben tartásuk öndefiníciós képesség, melynek alapján képesek szakmai tevékenységüket és személyes karrier esélyeiket folyamatosan értékelni, elemezni és fejleszteni Emberi erőforrás menedzsment, Karriertervezés

6 Konklúzió I.  Az áttekintett nemzetközi szervezetek (CEDEFOP, IAVEG) és a magyarországi Emberi Erőforrás tanácsadó mesterképzés kompetencia felosztásait áttekintve megállapítható, hogy a magyarországi képzés egy pontban eltérést mutat: kevés figyelmet szentel az IKT készség szintű használatára a tanácsadási folyamat és a dokumentálás; kevés figyelmet szentel az IKT készség szintű használatára a tanácsadási folyamat és a dokumentálás;  Ellenben mélyebb tudást nyújt a tanácsadás munkaerőpiac vonatkozásairól, több elméleti ismeretet ad a pályák világáról, szakképzési, ill. továbbképzési lehetőségekről. mélyebb tudást nyújt a tanácsadás munkaerőpiac vonatkozásairól, több elméleti ismeretet ad a pályák világáról, szakképzési, ill. továbbképzési lehetőségekről.

7 Konklúzió I. - az Emberi erőforrás tanácsadó képzéssel kapcsolatban megfogalmazható az a javaslat, hogy a képesítési követelményekben jelenjen meg a tanácsadáshoz kapcsolódó ITK kompetenciák

8 BA Andragógus – Munkavállalási tanácsadó szakirány Gyakorlati készségek és szellemi értékeke Az andragógusok – figyelemmel a választható szakirányokra is – az alapfokozat birtokában ismerik: 8. a gazdálkodás makro- és mikrokörnyezetére ható leglényegesebb közgazdasági tényezőket; 9..az alapvető gazdálkodási struktúrákat; 10.a hazai és az Európai Unió munkaerő-piacának főbb jellemzőit, alapvető struktúráit és változási tendenciáit; 11. a munkavállalás elméleti és gyakorlati kérdéseit, a tanácsadással kapcsolatos jogszabályokat; 12. a pályaorientáció és a pályaválasztás interdiszciplináris összefüggéseit, elméleti és gyakorlati alapjait; 13.a tanácsadás elméleti és módszertani alapjait, a tanácsadás intézményes rendszerét, helyszíneit és fórumait; 14. a tanácsadás egyéni és csoportos formáit, telekommunikációs eszköztárát; Az ügyfelekkel folytatott munka Alkalmasak: 22.munkavállalási tanácsadó képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; 23. a tanácsadásra jelentkezők öndefiníciójának kialakításában segítséget nyújtani, a munkavállalási lehetőségekről tájékoztatni; 24. az individuális igények támogatására, egyéni és csoportos formában történő fejlesztő tevékenységek vezetésére, komplex munkaerő-piaci programok szervezésére. Rendszerek és hálózatok Rendelkeznek: 25.a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességével; 26.emberek és csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességével; 27.emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással; 28. ismereteik alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással; 29.egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal; 30.a minőség iránti elkötelezettséggel.


Letölteni ppt "Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterképzési szak Képzési célja hogy: - megszerzett humán és gazdasági ismereteik; - valamint kialakult interdiszciplináris."

Hasonló előadás


Google Hirdetések