Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa X. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa X. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa X. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! Elválnak útjaink!

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Milyen szerződést kössünk? -Jogilag nem szabályozott munkavégzések -Jogilag szabályozott munkavégzések -Kötelező munkavégzések -A felek megegyezésén alapuló munkavégzések -Ingyenes munkavégzések -Ellenérték fejében végzett munkavégzések -Önálló munkavégzések -Megbízás -Vállalkozás -Egyéb foglalkoztatási jogviszonyok(önálló kereskedelmi ügynök, személy- és vagyonvédelmi alvállalkozó, ösztöndíjas foglalkoztatás) -Önállótlan munkavégzések

5 Önállótlan munkavégzések közszféra munkaviszonyai közalkalmazott közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonyok magánszféra munkaviszonyi tipikus atipikus

6 Emlékeztetőül A szolgáltatás kiterjedése, módja Megbízás: a rábízott ügy ellátása Munkaviszony: keretjellegű (beltartalma egyoldalúan szabályozható), személyes, tartós,

7 Megszüntetés különbségei Munkajogviszony rendeltetése: Szociális jelleg, Alá fölérendeltség, Általában nem szünteti meg a szerződésszerű teljesítés (rendszeres, folyamatos teljesítés),

8 A munkaviszony szerepe A munkáltató oldalán: A tevékenységnek megfelelő munka mennyiségi és minőségi teljesítése. A munkavállaló oldalán: Anyagi és nem anyagi egzisztencia folyamatos biztosítása.

9 Mikor jön el a megszüntetés ideje? Ha a munkaviszony már nem tölti be a fenti szerepét!

10 Megszűnés, vagy megszüntetés? Megszűnés: –Külső ok –Felek akaratától független –Nem kell leírni NEM befolyásolja felmondási tilalom/korlátozás Megszüntetés: –Valaki(k) akarjá(k) –Le kell írni

11 Megszűnési esetek A munkavállaló halála: –A megszűnés időpontja –Átszálló jogok (kire, mikor): Munkabér, költségek, szabadság megváltás, iratok, vagyontárgyak, –Nem átszálló jogok: Személyhez fűződő jogosultságok –Saját jogon jár(hat): Munkaviszonnyal összefüggő haláleset esetén érvényesíthető kártérítés, tartást pótló kártérítés

12 Megszűnési esetek A munkavállaló halála: –Munkáltató követelései lehetnek: Munkavállaló által okozott vagyoni kár. Jogalap nélkül felvett munkabér. –Munkáltató nem követelheti: Felmentési időre járó munkabér.

13 Megszűnési esetek Munkáltató jogutód nélküli megszűnése: –Munkaviszony megszűnési időpontja –Társasági forma függő: e.v./természetes személy –A munkavállaló járandóságai

14 Megszűnési esetek Határozott idő lejárata: –Megállapodáskori akarat –Időpont vagy esemény –Továbbfoglalkoztatás ténye, módja

15 Megszűnési esetek Jogállásváltozás –Mit jelent? –Különbség a jogutódláshoz képest.

16 Megszűnési esetek Törvényben meghatározott más esetek: –Munkakör megosztás: a munkavállalók száma egyre csökken. –Több munkáltatós munkaviszony: a munkáltatók száma egyre csökken. –ISZ és tagja között munkaviszony a tagsági jogviszony megszűnésével. –Közügyektől eltiltás (az alá eső munkakörben). –Foglalkozástól eltiltás NEM megszűnési eset.

17 A megszüntetésről Csakis írásban! Mi legyen a jognyilatkozatban? Hogyan közöljük? Visszavonható ?

18 Mi az elállás? Felbontás a PTK-ban 6:212. § (1) Munkaviszonyban: –Versenytilalmi szerződés –Tanulmányi szerződés –A munkaviszony kezdetéig

19 Közös megegyezés Közös megegyezés, avagy megszüntető szerződés: –Az egyetlen kétoldalú. –Bármilyen munkaviszony megszüntethető így. –De csak a szerződött felek között! –Bármikor. –Azonnal, vagy időben előre.

20 Közös megegyezés Mit írjunk egy közös megegyezésbe: –A felek neve, lényeges adatai /ld. mint szerződés/. –Hivatkozás a hatályos szerződésre. –A felek akarata egyértelműen. BH 2002,202. –A megszüntetés időpontja. –Dátum (különösen, ha azonnali hatályú).

21 Közös megegyezés Mit írjunk egy közös megegyezésbe folyt.: –Juttatások, kötelezettségvállalások-ha erről megegyeztek. –Amit akarnak: tartozások, elszámolás helye, ideje, módja, munkavégzés alóli felmentés, tanulmányi szerződés sorsa, versenytilalmi megállapodás tárgya, sorsa. –Nyilatkozat jogról való lemondásról. –Aláírások.

22 Közös megegyezés Mit ne írjunk egy közös megegyezésbe: –Indoklást –Ki kezdeményezte –„felmondási idő”?! –Jogról való általános lemondó nyilatkozatot –???

23 Megszüntetési esetek A közös megegyezés is megtámadható Mt. 28.§: –Kényszerítés, fenyegetés, megtévesztés, tévedés stb. –A munkavállaló sürgetése? –Elolvasás nélküli aláírás biztosan megtévesztés? –Fenyegetés-e a megszüntetési alternatívák felajánlása? Sikeres megtámadás=jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei ld. később.

24 A felmondásokról Közös szabályok: –Csak az egyik fél akarja a megszüntetést. –Csak írásban tehető meg. –Nem kell hozzájárulnia a másik félnek. –Csak jövőbeni (vagy azonnali) hatályú lehet. –Bármelyik fél megteheti. –Bármilyen munkaviszony megszüntethető (a határozott idejű is).

25 Felmondások csoportosítása Típus szerint: –Azonnali hatályú felmondás: Próbaidő alatt. Kötelességszegés miatt. Határozott idejű lejárat előtti (csak munkáltató részéről). –Felmondás: Indoklással/indoklás nélkül. Okcsoportonként ld. Később. Nyilatkozó szerint: –Munkavállaló részéről. –Munkáltató részéről.

26 Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás A felmondás közös szabályai alkalmazandók! Feltételei: –Legyen érvényes munkaszerződés. –Legyen hatályos munkaszerződés. –Legyen kikötve próbaidő! –Tartson még a közléskor!!!-leggyakoribb hiba. –NEM indoklásköteles. –Határozott, határozatlan idejű esetén. –Nincs felmondási tilalom, korlátozás. –DE munkajogi alapelvek betartandók: rendeltetésszerű joggyakorlás BH1995,608, egyenlő bánásmód követelménye.

27 Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás Mi legyen a jognyilatkozatban? –A felek neve, lényeges adatai /ld. mint szerződés/. –Hivatkozás a hatályos szerződésre. –A jognyilatkozatot tevő fél akarata egyértelműen. –A megszüntetés időpontja-azonnali hatályú. –Dátum. –Tájékoztatás a munkabér és igazolások kiadásáról. –Aláírás (a jognyilatkozatot tevő).

28 Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás Mi ne legyen a jognyilatkozatban? –Indoklás. –Felmondási idő. –Felmentési idő. –Juttatások.

29 Felmondás A felmondás esetei: –Munkavállaló részéről: Határozatlan idejű – indoklás nélkül. Határozott idejű – indoklással. Felmondás a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt – indoklással, 30 napon belül.

30 Felmondás A felmondás esetei: –Munkáltató részéről A munkáltató működéséhez kapcsolódó. A munkavállaló személyéhez kapcsolódó. –A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása –A munkavállaló képessége. A határozott idejű munkaviszony felmondása, csak! –Felszámolási, csődeljárás alatt. –A munkavállaló képessége okán. –Ha a munkaviszony fenntartás elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlen.

31 Felmondás Milyen legyen a munkáltatói felmondás indoklása: –A jognyilatkozatba foglalt. Együttesen /MK 95/: –A megszüntetés oka világosan kiderüljön. –Valós legyen az ok. –Okszerű legyen.

32 Felmondási védelem CSAK a felmondáshoz kapcsolódik! Felmondási védelem: –Felmondási tilalom /már a nyugdíjasra és a vezető állásúra is kiterjed, kivéve. gy. fiz. nélküli szab./ Abszolút tilalom. A felmondás közlése is tilos, a közölt felmondás jogellenes. A közlés időpontja irányadó! Alcsoportjai: –Anyasághoz/szülőséghez kapcsolódó. –Közérdekhez kapcsolódó. –Csoportos létszámcsökkentéshez kapcsolódó.

33 Felmondási védelem Felmondási védelem: –Felmondási korlátozás alcsoportjai Közölhető, de a felmondási idő megkezdésének halasztása Valamely 3. fél egyetértése szükséges az érvényességhez speciális munkavállalói csoportok –„Védett” korúak –Gyermek 3 éves koráig anya, gy egyedül nevelő apa – fiz nélküli szab igénybe vétele nélkül is

34 Felmondási idő Felmondás közlése Felmondási idő kezdete Jogok, kötelezettségek!!! A munkaviszony megszűnésének napja Jogok, kötelezettségek!!!

35 Felmondási idő Célja: felkészülés Nem hosszabbodik, nem rövidül, nem befolyásolja keresőképtelenség, szabadság Mértéke: –30 nap (megállapodás alapján max. 6 hónap, kivéve köztulajdonban álló munkáltatónál) –Törvény szerinti meghosszabbodás –Határozott idejű munkaviszony esetén – lejáratig –Munkaerő-kölcsönzés 15 nap

36 Felmentés Célja, rendeltetése. CSAK munkáltatói felmondás esetén kötelező. A munkavállaló kérésének megfelelően, max. két részletben. Mértéke a felmondási idő fele (vagy megállapodás alapján több). Díjazása: távolléti díj (kivéve ha munkabérre sem lenne jogosult pl. kk).

37 Felmentés Szabadság, betegség a felmentési idő alatt??? Lehet-e felmentés: –a munkavállaló felmondása esetén? –a felek közös megegyezéses megszüntetése esetén? Díjazás???

38 Végkielégítés Mi ez? –Egyszeri. –Pénzbeli. –Munkaviszonyban töltött idő alapján. –Meghatározott megszűnési, megszüntetési módok esetén. Célja: –Lojalitás honorálása. –Átmeneti pénzügyi segítség.

39 Végkielégítés esetei Munkaviszonyban töltött idő legalább 3 év a jognyilatkozat közlésekor! ÉS Megszüntetés módja: –Munkáltató felmondása –Munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Munkáltató jogállásváltozása miatti megszűnés –+ –Munkajogi jogutódlás miatti munkavállalói felmondás –Kötelességszegés miatti jogszerű munkavállalói felmondás –Jogellenes munkáltatói felmondás esete

40 Végkielégítés Nem jár: –A felmondás közlésének, munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. –Munkáltató (jogszerű) felmondása a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, vagy nem eü. okkal összefüggő képessége.

41 Végkielégítés Mértéke: –1-6 havi távolléti díj. –További 1-3 havi távolléti díjjal nő nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belüli megszüntetés esetén: Munkáltató felmondása. Munkáltató jogutód nélküli megszűnése. Munkáltató személyében jogállásváltozás esetén. Eltérési lehetőségek, tilalmak: –KSZ diszpozitív módon. –Köztulajdonban álló munkáltatónál kógens.

42 Kötelességszegés miatti azonnali hatályú felmondás Azonnali (nincs felmondási idő). Nem kell hozzájárulni (egyoldalú jognyilatkozattal közölt). Indoklásköteles: –világos, –valós, –okszerű, –rendeltetésszerű.

43 Kötelességszegés miatti azonnali hatályú felmondás Kötelességszegés: –Munkaviszonyból eredő lényeges kötelesség. – Jelentős mértékű. –Szándékosan, vagy súlyos gondatlanul. Magatartás (a munkaviszony fenntartása lehetetlen).

44 Kötelességszegés miatti azonnali hatályú felmondás Meddig tehető meg ez a felmondás? –Okról való tudomásszerzéstől 15 nap (szubjektív határidő). –Ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül bűncselekmény esetén elévüléséig (objektív határidő). Együttesen értelmezendő! Jogvesztő határidők! (de postára adás).

45 Kötelességszegés miatti azonnali hatályú felmondás Mit jelent a tudomásszerzés? –Munkáltatói jogkör gyakorlója. –Kellő megalapozottság.

46 Kötelességszegés miatti azonnali hatályú felmondás Jogkövetkezmények: –Azonnali, megszűnés napja a közlés napja. –Munkáltató részéről: Nem járnak juttatások (felmentésre távolléti díj, végkielégítés) és általában a munkáltató kötelezettségvállalásai sem (pl béren kívüli juttatások). –Munkavállaló részéről (jogszerű): Munkáltatói felmondás esetén járó juttatások megfizetése.

47 Csoportos létszámcsökkentés Nem megszüntetési mód, hanem eljárási szabályok rendszere! Rövidebb idő alatt (30 napon belül) nagyobb létszám. (10%) Működésből eredő „elbocsátás”. 20 fő alatt nem értelmezhető. Szervezeti egységenként értelmezendő. Tanácsok: vegyük észre, nézzük át, vagy kérjünk segítséget!

48 Eljárás a munkaviszony végén Minden megszüntetés esetén –Átadás, elszámolás: Munkavállaló: munkakör, eszközök, ismeretek, folyamatban lévő ügyek, betanítás (csak ha kérik). Munkáltató: szabadság megváltása. –Járandóságok kifizetése, igazolások kiadása: Megszűnés napjáig jár. Határidő: 5 munkanap,megszűnéstől (felmondás esetén az utolsó munkában töltött naptól).

49 Eljárás a munkaviszony végén Minden megszüntetés esetén –Értékelés: munkavállaló kérelmére, egy éven belül, egy évnél hosszabb munkaviszonyról, a munkaviszony tényét (minőségi értékelést csak kérésre), Valótlan ténymegállapítások?

50 Jogellenes megszüntetés Mikor jogellenes egy munkaviszony megszüntetés? -ha nem Mt. szerinti és -a tv., vagy bíróság szerint az olyan mértékű eltérés, hogy a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

51 Jogellenes megszüntetés típusainak csoportjai A megszüntető fél szerint: –Munkáltató –Munkavállaló

52 Jogellenes megszüntetés típusainak csoportjai Jogellenesség oka szerint /munkáltató/ Alaki kötöttség megsértése: –írásbeliség elmulasztása, –nem az arra jogosult teszi a jognyilatkozatot. Tartalmi okból: – rendeltetésellenes, –egyenlő bánásmód megsértése, –indoklás hiánya ha az kötelező, –indoklás nem felel meg a törvényi követelményeknek: valós, világos, okszerű, –felmondási tilalomba ütköző.

53 Jogellenes megszüntetés önmagában nem jogellenes ha –Felmondási idő/kezdete téves megállapítása. –Igazolás-kiadás elmulasztása, késedelme. –Felmentésre/végkielégítésre járó juttatás téves megállapítása, fizetése. –Téves jogszabályi helyre hivatkozás.

54 Jogellenes megszüntetés típusainak csoportjai Jogellenesség oka szerint /munkavállaló/: Alaki kötöttség megsértése: –Írásbeliség elmulasztása, Tartalmi okból: –indoklás hiánya ha az kötelező, –felmondási idő le nem töltése –határidőtartás elmulasztása (jognyilatkozat megtételére), –indoklás nem felel meg a törvényi követelményeknek: valós, világos, okszerű.

55 Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei Eredeti állapot visszaállítása (szűk körben, csak ha a munkavállaló kéri): –Egyenlő bánásmód megsértése. –Védett csoportok esetében. –Szakszervezeti tisztségviselő, munkavállalói képviselő – felmondási korlátozása. –Munkavállaló KM sikeres megtámadása. Kompenzáció (kártérítés) megfizetése. Megszűnés időpontja nem változik.

56 Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei Munkáltató kártérítési felelőssége: –Bizonyított tételek (elmaradt vagyoni előny, költség stb.) VAGY átalány. Elmaradt jövedelem max. 12 havi távolléti díj+végkielégítés.

57 Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei Munkavállaló jogellenes megszüntetése esetén: –Felmondási időre járó távolléti díj megfizetése, de Határozott idejű munkaviszony esetén max. a határozott idő lejáratáig, Max 3 havi távolléti díj. –A munkáltató kárának megtérítése (max. 12 havi távolléti díjnak megfelelő) – ha bizonyítja.

58 Összefoglaló táblázat – munkaviszony megszűnés Forrás: Bevezetés a munkajogba 2012. megszűnés munkavállaló halála munkáltató jogutód nélkül megszűnése Határozott idő lejárata jogviszonyváltás Egyéb tv-i esetek

59 Összefoglaló táblázat – munkaviszony megszüntetés Forrás: Bevezetés a munkajogba 2012. megszüntetés közös megegyezés egyoldalú megszüntetés FM AHFM mv mt mv mt hzotthtlanhzotthtlan pr.köt. pr.köt. hzott. lejárat előtt

60 Komplex feladat Emlékeztetőül: Egy gazdasági társaság olasz partnere kávéautomatáinak beszállítását, magyarországi kézi vég-összeszerelését és forgalmazását kezdi Magyarországon. Munkakörök: sofőr betanított munkás/szakmunkás értékesítő adminisztrátor

61 Státuszok a vállalkozásunkban Sofőr 1: másodállású, munkaviszonyban álló. Értékesítő-üzletkötő 1: várandós teljes munkaidős munkaviszonyos. Értékesítő-üzletkötő 2.: előzetes letartóztatásba kerül. Értékesítő-üzletkötő 3.: rendkívül sikeres. Összeszerelő betanított munkás 1.: kölcsönözött Összeszerelő betanított munkás 2.: munkaviszonyban álló,részmunkaidős. Összeszerelő szakmunkás 1.:öregségi nyugdíjas.

62 Státuszok a vállalkozásunkban Összeszerelő szakmunkás 2.: rehabilitációs ellátásban részesülő teljes munkaidős munkaviszonyos. Irodai adminisztrátor 1.: könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Irodai adminisztrátor 2.: munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Kisegítő irodai adminisztrátor: főiskolás gyakornok, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett A cég vezetője a vállalkozás tagja, megbízási szerződés alapján tevékenykedik.

63 Megváltozott gazdasági környezet Erőforrás-igények drasztikus csökkenése milyen cégvezetői döntéseket, lépéseket eredményezhet az egyes státuszok jogviszonyaiban? Végezzük el az egyes szerződés- megszüntetési feladatokat!

64 Másodállású sofőr Tegyük fel, az egyes fuvarokra (napokra, időszakokra) szerződtünk, határozott időre. A jövőben nincs, vagy ritkábban van szükség. Teendő?

65 Másodállású sofőr Határozott időre szóló munkaviszony lejáratának közlése Tisztelt! Értesítem, hogy XXX-val, mint munkáltatóval 20XX létrejött határozott időre szóló szerződése alapján munkaviszonya 20XX-én megszűnik. Kelt, aláírások

66 Értékesítő-üzletkötő 1 Várandós, teljes munkaidős munkaviszonyos. Nem hozza az értékesítési terveket. Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónk a munkaviszony megszüntetésére?

67 Értékesítő üzletkötő 1 Megállapodás a munkaviszony megszüntetéséről A felek között 20XX létrejött munkaviszonyt 20XX-napjával közös megegyezéssel megszüntetik. Juttatások, elszámolás ideje módja stb. Kelt, aláírások

68 Értékesítő üzletkötő 1 Más lehetőségek? Más megszüntetési lehetőségek?

69 Értékesítő-üzletkötő 2 A munkavállaló beosztása szerint nem jelenik meg munkára, pletykák szerint előzetes letartóztatásba került. Melyek lehetnek a munkáltató megszüntetési lehetőségei?

70 Értékesítő-üzletkötő 2 Munkaviszonyával összefüggésben, vagy sem? KM Azonnali hatályú felmondás –Kötelességszegés miatt (pl. lopott a cégtől, azért van kényszerintézkedés alatt). –Kötelességszegés miatt (nem jár dolgozni). –A munkavállaló jogellenes munkaviszony- megszüntetése (nem jár dolgozni).

71 Értékesítő-üzletkötő 2 Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről Tisztelt ! Értesítem, hogy 20XX-től fennálló munkaviszonyát a mai nappal/jelen jognyilatkozat átvételének napjával azonnali hatállyal megszüntetem. Szabadság, bérfizetés, igazolások Tájékoztatom, hogy jelen intézkedésem ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a XXX Törvényszékhez. Indoklás: Keltmunkáltató

72 Értékesítő-üzletkötő 3 Egy ideig rendkívül sikeres, építi a kapcsolatait, de a megrendelések csökkennek, elégedetlen. Mire számíthat a munkáltató?

73 Értékesítő-üzletkötő 3 Felmondás XXX (munkáltatói jogkör gyakorlója) részére Tisztelt! A XX-val fennálló határozatlan idejű munkaviszonyomat a mai nappal felmondom. Kérem a munkáltatót mentesítsen a munkavégzési kötelezettség alól. Kelt mv. aláírása

74 Értékesítő-üzletkötő 3 Megszüntetési kérelem XXX (munkáltatói jogkör gyakorlója) részére Tisztelt! Kérem munkaviszonyom megszüntetését. Kelt mv. aláírása

75 Értékesítő-üzletkötő 3 Mire számíthat a munkáltató a versenytilalmi megállapodással kapcsolatban (ha kötöttek ilyet a felek)?

76 Összeszerelő betanított munkás 1. Munkaerő-kölcsönzés. Megrendelések csökkenése: Jelzés a kölcsönbeadónak, a kikölcsönzés megszüntetésére jelzés (a kölcsönzési keretszerződést nem kell megszüntetni). A kölcsönvevőnek NINCS megszüntetési joga!

77 Összeszerelő betanított munkás 2. Munkaviszonyos, részmunkaidős. Felmondás a munkáltató részéről Név (adatok) értesítem, hogy a XX-nál XX-től fennálló határozatlan/határozott idejű munkaviszonyát a mai nappal felmondom, XX-től felmentem a munkavégzési kötelezettség alól. A felmentési időre távolléti díja illeti meg. Végkielégítésre nem jogosult. Szabadság, járandóságok, igazolások, munkakör átadás. Tájékoztatom, hogy jelen intézkedésem ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel élhet a XX Törvényszéknél. Indoklás Kelt, munkáltatóátvette: munkavállaló

78 Összeszerelő szakmunkás 1. Öregségi nyugdíjas (munkaviszonyban): Felmondás Név (adatok) értesítem, hogy a XX-nál XX-től fennálló határozatlan/határozott idejű munkaviszonyát a mai nappal felmondom, XX-től felmentem a munkavégzési kötelezettség alól. A felmentési időre távolléti díja illeti meg. Végkielégítésre nem jogosult. Szabadság, járandóságok, igazolások, munkakör átadás. Tájékoztatom, hogy jelen intézkedésem ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel élhet a XX Törvényszéknél. Indoklás nincs Kelt, munkáltatóátvette: munkavállaló

79 Összeszerelő szakmunkás 2. Rehabilitációs ellátásban részesülő teljes/rész munkaidős munkaviszonyos. Felmondás... Indoklás: időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat alapján a munkaköri feladatainak ellátására alkalmatlan és a munkáltató alkalmassági vizsgálat alapján végezhető munkakörben elhelyezni nem tudja, ezért a munkaviszony felmondása mellett határozott. …

80 Összeszerelő szakmunkás 2. Ha a munkavállaló más ellátásban részesül? –Rokkantsági ellátás? –Fogyatékossági támogatás? –„Rokkantnyugdíj”?

81 Irodai adminisztrátor 1. Könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó: Felmondás a PTK szerint.

82 Irodai adminisztrátor 2 Munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Értelmezzük pontosan a státuszt!

83 Irodai adminisztrátor 2..-ha próbaidős Azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt Név (adatok) értesítem, hogy 20XX fennálló munkaviszonyát a Mt. 79. § (1) a) alapján felmondom. Szabadság, járandóság, igazolások Tájékoztatom, hogy jelen intézkedésem ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel élhet a XX Törvényszéknél. Kelt, munkáltatóátvette: munkavállaló

84 Irodai adminisztrátor 2. Más megszüntetési lehetőségek? –Felmondási tilalom???

85 Irodai adminisztrátor 2. Felmondás Ld. fent Közös megegyezés Ld. fent

86 Kisegítő irodai adminisztrátor Főiskolás gyakornok, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett munkaerő. Nem kell kérni holnaptól. Nem munkáltató, nincs megszüntetési jog!

87 Cégvezető A vállalkozás tagja, megbízási szerződés alapján tevékenykedik. Megbízási szerződés megszüntetése a PTK szerint.

88 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa X. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések