Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

G YAKORLATI ÚTMUTATÓ AZ ÚJ SZÁMVITELI FELADATOKKAL KAPCSOLATOSAN, KÖZINTÉZMÉNYEKBEN, EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL ( A BESZÁMOLÁSI ÉS A KÖNYVVEZETÉSI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "G YAKORLATI ÚTMUTATÓ AZ ÚJ SZÁMVITELI FELADATOKKAL KAPCSOLATOSAN, KÖZINTÉZMÉNYEKBEN, EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL ( A BESZÁMOLÁSI ÉS A KÖNYVVEZETÉSI."— Előadás másolata:

1 G YAKORLATI ÚTMUTATÓ AZ ÚJ SZÁMVITELI FELADATOKKAL KAPCSOLATOSAN, KÖZINTÉZMÉNYEKBEN, EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL ( A BESZÁMOLÁSI ÉS A KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 2013 ÉVI VÁLTOZÁSA ) Előadó: Kisgyörgy Ilona

2 A BESZÁMOLÁSI ÉS A KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 2013 ÉVI VÁLTOZÁSA 2013 elején a 74/2013. (III. 11.) kormányrendelet módosította az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletet és a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) kormányrendeletet.

3 A KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA, INDOKAI A változást elsősorban az általános jogszabályi környezet 2013 évi változása elsősorban - Magyarország 2013 évi költségvetéséről szóló törvény - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht. - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (önkormányzati törvény) - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény ) módosításai, új előírásai indokolják

4 A KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA, INDOKAI Az Áhsz. jelen módosítása a 2013-ban hatályos jogszabályokhoz való igazodáson túlmenően azért is különösen fontos, mert előkészíti a már a kormány által elfogadott új 2014. január 1-jétől hatályos az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet bevezetését, amely alapvetően megváltoztatja és új alapokra helyezi az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságait, az államháztartási gazdálkodás szemléletmódját.

5 Á TSOROLÁSOK Az államháztartási gazdálkodási előírások közül a könyvvezetés és a beszámolás szabályai is megváltoztak, mivel a költségvetési bevételek és ennek következtében a költségvetési kiadások közül több jogcím is átsorolás ra került a finanszírozási bevételek és kiadások közé. A költségvetési bevételi jogcímeket az Ávr. 2. §-a tartalmazza, melynek a) pontja szerinti kapott támogatás jogcíme hatályon kívül került, vagyis ezen tételeket 2013-tól már finanszírozási bevételnek kell elszámolni és a beszámolóban bemutatni.

6 Á TSOROLÁSOK Az Áht. 72. § és 73. §-ának módosítása, amely a finanszírozási bevételek és kiadások között sorolja fel többek között a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevételét, a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalását és fizetési számlán történő jóváírását.

7 Á TSOROLÁSOK A költségvetési szerveknél csak részben módosul az említett tételek nyilvántartásba vétele. Közgazdasági osztályozás szerint továbbra is a megszokott módon kell megjeleníteni a tételek hatását (a 9812., 9822. 9412., illetve a 3712. számlán), azonban funkcionális osztályozás szerint megváltozik ezen finanszírozási bevételek és kiadások elszámolása (99721. Támogatási célú finanszírozási műveletek bevételi előirányzat teljesítése, illetve a 7721. Támogatási célú finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése).

8 Á TSOROLÁSOK Ehhez kapcsolódó változás, hogy az elemi költségvetésről szóló NGM- rendelet mellékleteiből a bevételek és a kiadások tevékenységenkénti bemutatása (szakfeladatrend szerinti besorolás, 21-22. űrlapok) új mellékletekként kerültek be az Áhsz.-be (25. és 26. számú melléklet).

9 A KORMÁNYRENDELET HATÁLYBALÉPÉSE Az Áhsz.-nek a módosító 74/2013. (III. 11.) kormányrendelettel megállapított rendelkezéseit először a 2013. évről készített beszámolókra kell alkalmazni. Az államháztartás szervezetének a 2013. január 1. és a kormányrendelet hatálybalépése közötti időszakban rögzített gazdasági eseményeit, melyeket a könyvekben még a 2012- es szabályok szerint rögzített, a módosító kormányrendelettel megállapított új rendelkezései alapján 2013. március 31-ig kellett korrigálnia.

10 A KORMÁNYRENDELET HATÁLYBALÉPÉSE A korrekciós tételek többsége a költségvetési bevételek és kiadások tagolásának módosításához kapcsolódik. Az Ávr. 2. § b) pontja szerinti jogcím elnevezése és tartalma módosult a működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételi jogcímre.

11 A KORMÁNYRENDELET HATÁLYBALÉPÉSE Tartalmába a továbbiakban beleértendő a 19. Tartósan adott visszatérítendő támogatások, kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök); a 27. Rövid lejáratú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, és mivel a pénzmaradvány átvétel bevételi jogcím is, ennek tartalmába olvadt be így ez is.

12 A KORMÁNYRENDELET HATÁLYBALÉPÉSE Az önkormányzati feladatfinanszírozás új rendszerének változásai jelentős hatással vannak a 9. számlaosztály tartalmára. Megszűnt az önkormányzati saját bevételek elkülönítése (92. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, 932. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei), ezen számlák tartalmát át kell vezetni a 911. Közhatalmi bevételek; 913. Egyéb sajátos bevételek számlák megfelelő alszámláira. Az átvezetések során a legnagyobb figyelmet a 942-946. számlacsoport átalakítása igényli.

13 A Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA A számviteli törvény alapján államháztartási körben is megszűnt a napi záró készpénzállomány maximális mértékének meghatározási kötelezettsége; a megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba fogalma; valamint az ismételt beszámolási kötelezettség (közzététel, letétbe helyezés) követelménye.

14 A Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA A jelentős összegű hiba fogalma módosult. Az államháztartás szervezeteinél minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások saját tőkét és tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri vagy meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

15 A Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA A tartósság számviteli törvényben történő pontosítását átvéve az államháztartás szervezeteinél is módosult az eszközök és források értékelésére vonatkozó általános előírás. A mérleg fordulónapi értékelés során tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül - fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető.

16 A Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA Az Áhsz.-ben 2013-tól sajátos tartalommal jelent meg az értelmező rendelkezések között a stabilitási törvény előírásai miatt a számviteli törvényben is definiált repó-, fordított repóügylet, fedezeti ügylet és cash flow fedezeti ügylet fogalma.

17 A Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA Az önkormányzati alrendszert érintő változások jelentősen módosították az előírásokat. Az önkormányzati törvény alapján a körjegyzőségre vonatkozó szabályok hatályukat vesztik, a társulási szabályok módosításával a jogi személyiségű és többcélú kistérségi társulás fogalma megszűnik, és a továbbiakban a társulás fogalom került átvételre. Megszűnt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv összevont éves és féléves költségvetési beszámolója. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzárendelt költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját elkülönítetten készíti el.

18 A Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA Pontosításra került az a szabály, hogy a gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a hozzárendelt költségvetési szerv gazdasági eseményeit is teljes körűen, elkülönítve a kettős könyvvitel rendszerében kell elszámolni, annak vagyonáról és annak változásáról is elkülönített könyvvezetésre kötelezett. Ha több önállóan működő költségvetési szerv van hozzárendelve, akkor mindegyik tekintetében külön-külön elkülönített könyvet kell vezetnie.

19 A Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA Jelentős változás, hogy az adósságrendezési eljárás alá tartozó helyi önkormányzatoknak az Áhsz.-nek megfelelő egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kell készíteniük, melynek sajátos része a törzsvagyon és üzleti vagyon nagyságát külön bemutató kiegészítő melléklet. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak - az adósságrendezési eljárással érintett önkormányzatok esetében a pénzügyi gondnoknak és - az Állami Számvevőszékhez történő megküldésével tesznek eleget a letétbe helyezési kötelezettségüknek.

20 A Z ÉVES ÉS FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEINEK MÓDOSÍTÁSA A pénzforgalmi jelentés adattartalmának, szerkezeti felépítésének 2012-től már nem kell kötelezően azonos tartalmúnak lennie az elemi költségvetéssel. Ennek alapján az államháztartás információs rendszere a szűkebb adattartalommal rendelkező elemi költségvetéshez képest egy részletesebb, bővebb adatokat tartalmazó pénzforgalmi jelentést igényel.

21 A Z ÉVES ÉS FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEINEK MÓDOSÍTÁSA Az éves elemi költségvetési beszámolóban a pénzforgalmi jelentés előírásai pontosításra kerültek. A pénzforgalmi jelentésben kell bemutatni a választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összegét, valamint az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összegét, a tárgyévben elszámolt fordított áfa kiadások összegét és új elemként a mérleg fordulónapján lejárt szállítói tartozások állományát is a késedelem mértéke szerinti megbontásban.

22 A Z ÉVES ÉS FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEINEK MÓDOSÍTÁSA A féléves elemi költségvetési beszámolónak 2013-tól tartalmaznia kell a pénzforgalmi jelentésen és az éves elemi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetésén túl a bevételek tevékenységenként és kiadások tevékenységenként mellékleteket és a települési önkormányzatok esetében a tárgyév június 30-ai iparűzésiadó-erőképessége mellékletet is.

23 A Z ÉVES ÉS FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEINEK MÓDOSÍTÁSA 2013-tól a könyvviteli mérlegben a stabilitási törvény miatt a pénzügyi lízing miatti kötelezettség külön mérlegsorba, a hosszú lejáratú kötelezettségek közé került. A továbbadási célú bevételek elnevezése továbbadási céllal kapott pénzeszközökre módosult, és teljesen az átfutó bevételek közé került besorolásra. Év közben ezeket a bevételeket az átfutó bevételek között kell szerepeltetni, és az esetlegesen fennmaradó év végi egyenleget már nem pénzmaradvány-átadásként kell továbbadni, hanem támogatásértékű kiadásként. Változatlan maradt az az előírás, hogy a továbbadási céllal kapott pénzeszközöknek év végén nem lehet egyenlege az átfutó bevételek között.

24 S ZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS Szigorítás történt a számviteli szolgáltatást végzőkre vonatkozó előírások tekintetében. Az államháztartás szervezeteinél a számviteli törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását az Ávr. 12. §-a szerinti személy, főszabály szerint a gazdasági vezető látja el. Az Ávr. 12. §-a szerint a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettsége mellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, vagy a számviteli törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok (a továbbiakban: számviteli feladatok) ellátásában költségvetési szervnél legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

25 S ZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivétel, ha a számviteli feladatokat a gazdasági vezető irányítása alá tartozó olyan személy látja el, aki rendelkezik a fent említett szakképesítéssel, szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

26 S ZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS Azoknak a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező személyeknek, akik költségvetési szervnél a számviteli feladatokat ellátják, a számviteli törvény által előírt továbbképzési kötelezettséget a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet alapján kell teljesíteniük azzal, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítése során 12 kreditpontot államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzésen kell megszerezniük.

27 K ÖNYVVIZSGÁLAT jelentős változás a helyi önkormányzatok könyvvizsgálata terén, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján a 2012. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése kapcsán utoljára keletkezik könyvvizsgálati kötelezettség az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló tekintetében. A 2013. évi éves egyszerűsített beszámolót már nem kell kötelezően könyvvizsgálattal alátámasztani.

28 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Az Aht. 6.§ (2) bekezdés értelmében.a 2013. költségvetési évre a kiadási előirányzatok már csak működési költségvetés és felhalmozási költségvetés eIőirányzat-csoportokra tagolódnak, a 2012. évben használandó kölcsönök előirányzat-csoport megszűnt.

29 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI - Az ÁHT 6. §. (3) bekezdése szerint a 2013 költségvetési évben a felhalmozási költségvetést beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások szerinti bontásban kell bemutatni - megszűnt a lakástámogatás, lakásépítés kiemelt előirányzat

30 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht 23. §. (2) a) pontja értelmében a helyi önkormányzatok költségvetése a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - működési, - felhalmozási, - kötelező feladatok - önként vállalt feladatok - állami támogatási feladatok bontását is meg kell adni.

31 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht 23. §. 2. b) pont szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait is - működési, - felhalmozási, - kötelező feladatok - önként vállalt feladatok - állami támogatási feladatok bontásban meg kell adni.

32 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI 23. §.2. c) szerint a költségvetési egyenleg megbontása helyi önkormányzat - működési - felhalmozási cél szerinti bontásban kerül megállapításra.

33 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht. 23. § 2. h) kibővíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket - értékhatár, - kiadások módosítása, - előirányzatok közötti átcsoportosítás

34 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht. 23. §. 2. e) szerint külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni a működési hiány fogalma alatt (a Mötv. 111. §. (4) bek 2013 jan. 1-jén hatályba lépő rendelkezése értelmében működési hiány nem tervezhető)

35 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI 2014-es költségvetést érintő szabály, de már 2013-ban végrehajtandó feladat a költségvetési koncepció készítése Jegyző által elkészített következő évre vonatkozó koncepciót április 20-ig kell benyújtani a képviselő testületnek.

36 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht. 24. §.(2) bek alapján a jegyző által elkészített költségvetési 2013 évi költségvetési rendeletet, határozatot 2013. február 15-ig képviselő testület elé beterjeszteni

37 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht. 25. §. Változott azon önkormányzatoknak, akinek a költségvetési rendeletét márc. 15-ig nem fogadták el, - átmeneti rendeletalkotási kötelezettséget ír elő

38 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Utalványozással kapcsolatban: Áht. 38. §.1. 1a) a bevételeket is utalványozni kell A fenti szakasz kiegészült:, hogy az 1)bek. rendelkezéseit a finanszírozási tételekre is elő kell írni.

39 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht. 72. §. És 73. §. A finanszírozási műveletek körét bővíti - a maradvány igénybevételével, - az irányító szervi támogatással, - a speciális adósságot keletkeztető ügyletekkel - valamint pontosítja a korábbi kategóriákat

40 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht. 83. §.(6) bek. Értelmében, akkor is felfüggesztésre kerül a nettó finanszírozás alapján folyósításra kerülő összeg ha az önkormányzat nem teljesíti - adatszolgáltatási kötelezettségét, - ha a jogszabályban meghatározott határidőig nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, - ha nem fogadják el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást.

41 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Áht. 109. § (6)bekezdése szerint: a helyi önkormányzat felhatalmazást kap: rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

42 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Az Ötv. vonatkozó rendelkezései alapján a többcélú kistérségi társulások meglévő társulási megállapodásaikat 2013. június 30-ig kötelesek felülvizsgálni, illetve a Ötv szabályai szerint módosítani.

43 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Ha a többcélú kistérségi társulás év közben jogutód nélkül megszűnik, akkor a megállapodásban megjelölt önkormányzat felel a tárgyévben, és a tárgyévet megelőző években a központi költségvetésből származó támogatásokkal történő elszámolásért. Ha a megállapodásban nem jelölték meg az önkormányzatot, akkor a megszűnő többcélú kistérségi társulás korábbi székhelye szerinti település önkormányzata lesz az elszámolásokért felelős.

44 A Z Á HT. 2013 ÉVI MÓDOSÍTÁSAI Változás a belső ellenőrzéssel kapcsolatban: 2013. január 1-től belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére mindenév november 30-ig, melyet a képviselő testület a tárgyévet megelőz év december 31-éig elfogad.

45 A N EMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. T ÖRVÉNY SZERINTI VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV Vagyon Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 9. §.1) bek alapján a helyi önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell, hogy készítsen. Célszerű figyelembe venni: - az önkormányzati célokat: a vagyon értékének megőrzése, kiszámítható és átlátható gazdálkodás önkormányzati feladatok biztonságos ellátás a vagyon értékének növelése

46 A 2013- AS ÉV NYITÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK, HA 2012- BEN A ZÁRÁSNÁL MÉG NEM VOLT RÁ LEHETŐSÉG 1. A folyószámlahitel, a megelőlegezési hitel (ideértve a munkabér hitelt is) állományának átalakítása rövid lejáratú működési hitellé (pénzforgalom nélkül 499. számla használatával, pénzforgalomban a 321. számlán keresztül) - A likvid hitel „visszafizetése" T 4562- K 499., vagy 321 - A működési hitel „felvétele” közgazdasági osztályozás szerint T 499, vagy 321 -K 4515 A működési hitel „felvétele” funkcionális osztályozás szerint T 999 - k 9972 - A működési hitel állományba vétele T 4132 - K 4511 - Kapcsolódó tétel az önkormányzati költségvetési rendelet módosításával összhangban a működési hitelfelvételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának elszámolása

47 NYITÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK, HA 2012- BEN A ZÁRÁSNÁL MÉG NEM VOLT RÁ LEHETŐSÉG 2. A hosszú, illetve rövid lejáratú hitelek átvállalása - Az átvállalt hitel állomány kivezetése, kvázi kötelezettség elengedésként T 4311, 43214331., 4511., 4521. - K 9854. - Az átvállalt hitel állományhoz kapcsolódó saját tőke csökkenés T 9854- K 41331.

48 A 2013- AS ÉV NYITÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK, HA 2012- BEN A ZÁRÁSNÁL MÉG NEM VOLT RÁ LEHETŐSÉG 3. A kötvénytartozások átalakítása hiteltartozássá hitelintézettel történt kétoldalú megállapodás alapján - A kötelezettségek átsorolása során a kötvénytartozás csökkenése T 4341.-K 41332 - A kötelezettségek átsorolása során a hitel állomány növekedése T 41332. - K 4311., 4321., 4331. - Ezt követően a 2. pontban leírt tételek szerint kell a hitelállomány átvállalását elszámolni.

49 A 2013- AS ÉV NYITÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK, HA 2012- BEN A ZÁRÁSNÁL MÉG NEM VOLT RÁ LEHETŐSÉG 4./ A kötvénytartozások előtörlesztése kvázi „állami támogatás nyújtásával” (amelyet a hitelintézettől a kötvénytartozás összegével megegyező állami hitelfelvétel fedez) - A kötvénytartozás előtörlesztése közgazdasági osztályozás szerint T 4344 - K 499 (esetleg 321., ha keresztül vezeti a hitelintézet a költségvetési elszámolási számla pénzforgalmában) - A kötvény tartozás előtörlesztése funkcionális osztályozás szerint T 772 - K 439 - A kötvény állományának kivezetése T 4341 -4132 - Kapcsolódó tétel: az önkormányzati rendelet módosításával összhangban lévő előirányzat módosítás a kötvénytörlesztés erejéig - Az előtörlesztéshez kapott állami támogatás elszámolása T499 (321.)- K 94728. (kapcsolódó tétel a bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint)

50 A 2013- AS ÉV NYITÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK, HA 2012- BEN A ZÁRÁSNÁL MÉG NEM VOLT RÁ LEHETŐSÉG 5. A kötvénytartozások előtörlesztése kvázi „állami támogatás révén, mely térítésmentesen kapott állampapírokkal valósul meg. 5a) Az értékpapírok térítésmentes átvétele - A térítésmentesen kapott állampapír nyilvántartásba vétele T 2922., 29321 -K 4 9 9 - Az előtörlesztéshez kapott állampapír névértékével megegyező állami támogatás nyilvántartásba vétele T 499 - K 94728. (Figyelem az elszámolás sajátos, mivel az értékpapír a tartalék körbe tartozó eszközök között található!)

51 A 2013- AS ÉV NYITÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK, HA 2012- BEN A ZÁRÁSNÁL MÉG NEM VOLT RÁ LEHETŐSÉG 5b) Kötvénytartozás előtörlesztése értékpapírok átadásával - A kötvény tartozás előtörlesztése közgazdasági osztályozás szerint T 4344- K 2922., 29321. - A kötvény tartozás előtörlesztése funkcionális osztályozás szerint T 772 - K 439 - A kötvény állományának kivezetése T 4341 -4 1 3 2 - Kapcsolódó tétel: az önkormányzati rendelet módosításával összhangban lévő előirányzat módosítás a kötvénytörlesztés erejéig

52 A 2013- AS ÉV NYITÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK, HA 2012- BEN A ZÁRÁSNÁL MÉG NEM VOLT RÁ LEHETŐSÉG A megyei önkormányzati hivatalok ezt követően az éves zárásra vonatkozó szabályok szerint készítik el a 2012. évi elemi költségvetési beszámolót, továbbá a vagyonátadási jelentést („O.- ás beszámoló”). A megyei önkormányzati hivatalok az éves elemi költségvetési beszámolójukat leltárral és főkönyvi kivonattal kötelesek alátámasztani, a leltározás során nem alkalmazhatják az Áhsz. 37. § (7) bekezdését. 2013-ban az évi nyitást követően a kormányhivatalokkal kötött megállapodások és a vagyonátadási jelentés alapján kötelesek az átadandó vagyontárgyakat az általános szabályok szerint kivezetni az önkormányzati költségvetési szervként vezetett könyveikből

53 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK Az önkormányzati költségvetési szervek év végi teendői során a megszűnő költségvetési szervekre vonatkozó elszámolási szabályokhoz képest eltérő könyvelési teendő a pénzeszközök rendezésénél lesz. Oka, hogy az alrendszer váltás miatt az önkormányzati költségvetési pénzeszközöket át kell konvertálni kincstári körbe tartozó költségvetési pénzeszközökké, de az év végi alrendszer váltás miatt az önkormányzati alrendszerben a költségvetési elszámolási számla leürítését még nem lehet végleges költségvetési kiadásaként megjeleníteni az éves elemi költségvetési beszámolóban, az végleges kiadássá csak a vagyonátadási jelentésben válhat. így teremtődik meg, hogy az önkormányzati alrendszerben 2013- ban még bemutathatóvá válik a keletkezett pénzmaradvány, illetve az ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nagysága.

54 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK A fentiek miatt az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési pénzeszközök leürítését aktív kiegyenlítő kiadásként számolhatják el 2012. december 31-éig: - Költségvetési pénzeszközök önkormányzati körből történő átutalása T 39412 - K 178., 31., 32. számlacsoport számlái Ekkor a könyvviteli mérlegben az A/lll. 4. sorában és a B/IV. 1. és 2. sorában adat nem szerepeltethető! - A költségvetési pénzeszközök leürítése végleges költségvetési kiadásként csak a vagyonátadási jelentésben („0. beszámoló”) mutatható be az alábbi könyvelési tétel elszámolását követően T 3722., 3732., 3742. - K 39412

55 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK Amennyiben az önkormányzati költségvetési szerv 2012. december 31-éig nem ürítette le teljes körűen valamennyi költségvetési pénzeszközét, és arra csak januárban kerül sor, akkor a könyvviteli mérleg A/lll. 4. sorában és B/IV. 1. és 2. sorában adat szerepeltethető, továbbá a pénzeszközök januárban történő leürítését költségvetési kiadásként a vagyonátadási jelentésben („0. beszámoló”) köteles szerepeltetni.

56 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK Az önkormányzati költségvetési szerv ezt követően az általános szabályok szerint végzi el a megfelelő zárlati és záró tételeket, értékelési teendőket. Ez alapján készül el az éves tartalmú elemi költségvetési beszámoló. Az éves elemi költségvetési beszámoló összeállítását követően az önkormányzati költségvetési szerveknek az alrendszer váltás miatt a vagyonátadási jelentés szabályos elkészítéséhez az átszervezés fordulónapjára (mely most 2012. december 31-e) vissza kell nyitni az eszközöket és a forrásokat, hogy az „önkormányzati alrendszerbe tartozó” könyvekből kivezethetővé váljanak.

57 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK Ezt követően a következő könyvelési tételeket kell elszámolni: 1/A) Ha az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési pénzeszközeit 2012. december 31-e előtt leürítette (Ekkor a 39411. számlának T egyenlege van emiatt könyveiben) - tartalékhoz kapcsolódó pénzeszközök kivezetése támogatásértékű kiadásként, előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásként T 3722., 3732., 3742. - K 39412 - kapcsolódó tétel pénzeszköz átadás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 72. (751.) - K 389.

58 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK a pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó tartalék felhasználásának elszámolása közgazdasági osztályozás szerint (az elfogadott, fel nem használt tartalék összegével azonos nagyságban) T 4212., (4222 ). - K 9812. (9822.) - kapcsolódó tétel tartalék felhasználás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 999.- K 992. (9951.)

59 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 1/B) Ha az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési pénzeszközeit, vagy annak egy részét csak 2013. januárját követően utalja át kincstári költségvetési pénzeszköz számláira - tartalékhoz kapcsolódó pénzeszközök kivezetése támogatásértékű kiadásként, előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásként T 3722., 3732., 3742. - K 178., 311., 312., 321., 328., - kapcsolódó tétel pénzeszköz átadás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 72. (751.)- K 389. - a pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó tartalék felhasználásának elszámolása közgazdasági osztályozás szerint (az elfogadott, fel nem használt tartalék összegével azonos nagyságban) T 4212., 4222. - K 9812. (9822.) kapcsolódó tétel tartalék felhasználás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 999.-K 992. (9951.) - devizás pénzeszközök átutalása során keletkezhet pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, vagy veszteség, melyet szintén el kell számolni az általános szabályok szerint.

60 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 2. A vagyonátadási jelentés szerint a pénzeszközön kívüli vagyon kivezetése - az eszközök kivezetése (kivéve pénzeszközök és aktív pénzügyi elszámolások) T 4921.-K 1-3. - források kivezetése (kivéve tartalékok és passzív pénzügyi elszámolások) T 4112., 413., 417., 43-45. - K4921. Ezt követően egyetlen saját tőke körbe tartozó eszköz és forrás számlának sem maradhat egyenlege.

61 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 3. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások kivezetése - az aktív kiegyenlítő kiadás forgalmi számlájának átvezetése az állományi számlájára T 39412.- K 39411. - az aktív pénzügyi elszámolások kivezetése T 4211., 4221. - K 39. állományi számlák - a passzív pénzügyi elszámolások kivezetése T 48. állományi számlák - K 4211., 4221.

62 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 4. Költségvetési forgalmi számlák zárása - közgazdasági kiadási forgalmi számlák zárása T 389. - K 3722., 3732., 3742. - közgazdasági bevételi forgalmi számlák zárása T 9812., (9822.) - K 999. - a funkcionális osztályozású kiadási forgalmi számlák zárása T 494., (495.)- K 72., (751.), - a funkcionális osztályozású bevételi forgalmi számlák zárása T 992. (9951.)- K 494., (495.)

63 M EGSZŰNŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 5. A tartalék számlák összevezetése - a 494, illetve 495. számlák átvezetése, ha a számláknak T egyenlege van (amennyiben a számlák egyenlege K jellegű a könyvelési tétel a leírt fordítottja) T4211., 4221. - K 494., 495. - A 42. számlák egyenlegének átvezetése a 4211., illetve 4221. számlákra, ha a számláknak K egyenlege van (amennyiben a számlák valamelyikének egyenlege T jellegű a könyvelési tétel a leírt fordítottja) T 4212., 4214., 4222., 4224 - K 4211., 4221. - Ezt követően egyetlen tartalék körbe tartozó eszköz és forrás számlának sem lehet egyenlege.

64 2013- BEN NYITÁS ÉS NYITÁST KÖVETŐ RENDEZŐ TÉTELEK Az önkormányzati alrendszerből a központi körbe átsorolt költségvetési szerveknek nyitása 1. Az eszközök és források nyitását (kivéve a költségvetési pénzeszközök, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyitó állományát) a vagyonátadási jelentés alapján kell elszámolni az általános szabályok szerint a 491. Nyitó mérleg számlával szemben. 2. Az elemi költségvetés alapján az általános szabályok szerint kell nyitni a kiadási és bevételi előirányzatokat. Az elemi költségvetésben eredeti előirányzatként nem lehet megtervezni olyan költségvetési kiadásokat és bevételeket, amelyek az önkormányzati körből beutalt pénzeszközökhöz kapcsolódnak, ezek csak módosított előirányzatként jelenhetnek meg,

65 2013- BEN NYITÁS ÉS NYITÁST KÖVETŐ RENDEZŐ TÉTELEK 3. Az előző évi kötelezettségvállalások nyitása során átsorolást/átvezetést kell végrehajtani, mivel a központi költségvetési körben valamennyi kötelezettségvállalás tárgyévinek fog minősülni 2013-ben, emiatt a tárgyévi kötelezettségvállalási számlákat a főkönyvben érdemes két alszámlára tagolni, amellyel valóban el tud különülni a központi körben a tárgyévi kötelezettségvállalás, mely az önkormányzati körben keletkezett, illetve valóban újonnan 2013-ben keletkezett kötelezettségvállalásoktól.

66 2013- BEN NYITÁS ÉS NYITÁST KÖVETŐ RENDEZŐ TÉTELEK 4. Év eleji rendező tételek elszámolása, melyeket az eddig általános előírások alapján el kell elszámolni: - Tárgyévi értékvesztés, értékvesztés visszaírása alszámlák egyenlegének átvezetése az „előző évi értékvesztés” alszámlákra. - Terven felüli értékcsökkenés visszaírása alszámla egyenlegének átvezetése az előző évi terven felüli értékcsökkenés alszámlára. - A tőkeváltozás év eleji rendezését eltéréssel kell 2013-ben végrehajtani. - Pénzmaradvánnyal, vállalkozási maradvánnyal kapcsolatos rendező tétel nem lehet, mivel a vagyonátadási jelentés elkészítése előtt valamennyi alszámla megszűntetésre került.

67 2013- BEN NYITÁS ÉS NYITÁST KÖVETŐ RENDEZŐ TÉTELEK 5. Az önkormányzati alrendszerből a központi alrendszerbe történő átsorolás miatti év eleji sajátos rendező tételek: 5a) Az önkormányzati alrendszerből 2012. december végén, vagy 2013-ban átutalt költségvetési pénzeszközök elszámolása tárgyévi bevételként - Közgazdasági osztályozás szerinti bevételként T 31., 328., 3311. - K 4632., 4642., 4652. - funkcionális osztályozás szerinti bevételként T479-K992., (995.) - Kapcsolódó tétel: előirányzat módosítás

68 2013- BEN NYITÁS ÉS NYITÁST KÖVETŐ RENDEZŐ TÉTELEK 5b) Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyilvántartásba vétele A).Ha az aktív pénzügyi elszámolások összege nagyobb, mint a passzív pénzügyi elszámolások egyenlege [39.> 48., akkor - Aktív pénzügyi elszámolások nyilvántartásba vétele T 39. forgalmi számlák - K 499. - A passzív pénzügyi elszámolások és a pénzmaradvány átvétel bevételének elszámolása (a 4632. számlák összege = 39**2 - 48**2. forgalmi számlák egyenlegével) T 499. - K 4632., 48. forgalmi számlák - kapcsolódó tétel funkcionális osztályozás szerint T 479.- K 992. (9951.) - (kapcsolódó tételként nem lehet elszámolni tartalékba helyezést)

69 2013- BEN NYITÁS ÉS NYITÁST KÖVETŐ RENDEZŐ TÉTELEK B) Ha az aktív pénzügyi elszámolások összege kisebb, mint a passzív pénzügyi elszámolások egyenlege, (39.< 48.), akkor - Az aktív pénzügyi elszámolások elszámolása T 39. forgalmi számlák - K 499. - A passzív pénzügyi elszámolások elszámolása T 499. - K 48. forgalmi számlák - A „támogatásértékű kiadás” elszámolása a 499. számla egyenlegével egyezően T 3732, 3742.- K 499. (a 3732. + 3742 számla = 48**2 - 39**2 forgalmi számlák egyenlegével). - kapcsolódó tétel funkcionális osztályozás szerint T 72. (751.) - K 389. Az alrendszert váltó költségvetési szervnél a rendező tételek elszámolását követően a 499. számlának nem maradhat egyenlege.

70 6. A saját tőke elemeinek év eleji átrendezése - először a 413. számla tárgyévi forgalmi számláját kell átvezetni a 4131. alszámlára egyenlegüktől függően T 4131 - K 4132., 4133*. (vagy fordítva) - a saját tulajdonban lévő tartós tőke számla egyenlegének átvezetése a „kezelt vagyon” tartós töke számlájára a mérlegrendezési számla segítségével T 4112- K 4921 és T4921 - K4111. - a saját tulajdonban lévő tőkeváltozás számla egyenlegének átvezetése a „kezelt vagyon” tőkeváltozás számlájára a mérlegrendezési számla segítségével, amennyiben a tőkeváltozás számlának K egyenlege van (amennyiben T egyenlegű, akkor a könyvelési tételek a leírtak fordítottjai) T 4131 - K 4921 és T 4921 - K 4121. - a saját tulajdonban lévő értékelési tartalék számla egyenlegének átvezetése a „kezelt vagyon” értékelési tartalék számlájára a mérlegrendezési számla segítségével T 4172- K 4921 és T 4921 - K 4171.

71 7. A 16. számlacsoportban, amennyiben az átszervezés alá került költségvetési szervnek volt az MNV Zrt-től vagyonkezelésbe vett eszköze, azt át kell vezetni a 11-13. számlacsoportba - a vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékének kivezetése T 41232- K 1651 - a vagyonkezelésbe vett eszközök eddig elszámolt értékcsökkenésének kivezetése T 1661 - K 41232 - az immateriális javak tárgyi eszközök bruttó értékének nyilvántartásba vétele T 111., 121., 1311., 1321., 141., -K41232 - az immateriális javak tárgyi eszközök eddig elszámolt értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele T 41232- K 112., 122., 1312., 1322., 142. - A vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó kötelezettség kivezetése T 4381 - K 41232

72 2013- BEN NYITÁS ÉS NYITÁST KÖVETŐ RENDEZŐ TÉTELEK 8. A lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla egyenlegének kivezetése az idegen pénzeszközök közé (a pénzeszközök előirányzat-felhasználási keretszámlára érkezését követően) - A korábbi 324. számla egyenlegével azonos összegben támogatási kölcsön nyújtásának elszámolása a) Közgazdasági osztályozású kiadásként T 194441 - K 3311 b) Funkcionális osztályozású kiadásként T 72 - K 199 c) Idegen pénzeszköz növekedésként T 355- K 4122 d) Előirányzat módosítás

73 A 2012. ÉVBEN AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓNAK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 1. Támogatás elszámolása, mint egyéb költségvetési támogatás bevétele (kivéve a likvid hitelhez nyújtott támogatás): közgazdasági osztályozás szerint T 499 - K 94429, 94624 funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 kapcsolódó tételek a költségvetési rendelet és az előirányzatok módosítása

74 A 2012. ÉVBEN AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓNAK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 2. Konszolidálással érintett tartozások rendezésének elszámolása (kivéve, likvid hitel) közgazdasági osztályozás szerint T 4314, 43441, 43442, 4514,4572 - K 499 funkcionális osztályozás szerint T 7721 – K 439, 459 kapcsolódó tétel az előirányzatok módosítása

75 A 2012. ÉVBEN AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓNAK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 3. Likvid hitelhez nyújtott támogatás elszámolása közgazdasági osztályozás szerint: T 321 - K 94429, 94624 funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 kapcsolódó tételek a költségvetési rendelet és az előirányzatok módosítása

76 A 2012. ÉVBEN AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓNAK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 4. Likvid hitel visszafizetése: T 456221, 4562221 – K 321 5. Tartozások kivezetése a tőkeváltozással szemben: T 456111, 456121 – K 4132 T 43111, 43112, 43411, 43412, 4511, 4571 – K 41331

77 A 2012. ÉVBEN AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓNAK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 6. A tartozásokhoz kapcsolódó járulékok rendezése: közgazdasági osztályozás szerint T 5562, 573211, 573221. – K 499 funkcionális osztályozás szerint T 721 – K 599 kapcsolódó tételek a költségvetési rendelet és az előirányzatok módosítása A könyvelés számviteli bizonylatai lehetnek: banki igazolások a tartozások megszűnéséről, hitel- és a folyószámla kivonatok, egyéb bizonylatok (értesítések, stb.)


Letölteni ppt "G YAKORLATI ÚTMUTATÓ AZ ÚJ SZÁMVITELI FELADATOKKAL KAPCSOLATOSAN, KÖZINTÉZMÉNYEKBEN, EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL ( A BESZÁMOLÁSI ÉS A KÖNYVVEZETÉSI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések