Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT ÉS A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐK FELADATAI A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN Dr. Borka Zoltán Családi Csődvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT ÉS A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐK FELADATAI A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN Dr. Borka Zoltán Családi Csődvédelmi."— Előadás másolata:

1 A CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT ÉS A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐK FELADATAI A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN Dr. Borka Zoltán Családi Csődvédelmi Szolgálat főosztályvezető Igazságügyi Hivatal 2015

2 ELŐZMÉNYEK  Magyarországon először 2001-ben merült fel a magáncsőd jogintézményének bevezetése, ekkor dolgozták ki az első törvényjavaslatot, majd 2009-ben készült egy újabb tervezet, de végül ebből sem lett elfogadott törvény  2011. tavaszán Szabó Máté ombudsman javasolta e jogintézmény bevezetését, majd fél évvel később a Magyar Nemzeti Bank is állást foglalt a szükségessége mellett  Prioritást élvezett a hiteladósokra vonatkozóan a tisztességtelen banki szerződéses feltételek megszüntetése, a banki elszámoltatás kimondása, amelyet a deviza- és deviza alapú hitelek forintosítása követett.  2014-ben az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Piacfelügyeleti jelentése, továbbá az MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentése szintén jelezte a magáncsőd iránti igényt.  2015 tavaszától folyamatos szakmai egyeztetés kezdődött a Magyar Bankszövetség és az érintett minisztériumok között

3 ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS  Előnye: csődvédelem  Kezdeményezése: írásban, honlapról letölthető formanyomtatvány kitöltésével (4 példányban)  Lépcsőzetes bevezetés az egyes eladósodott társadalmi csoportokra  Első ütemben 2015. szeptember 1-jétől azok az adósok kezdeményezhetik akikkel szemben a lakhatásukra szolgáló lakóingatlan vonatkozásában a banki elszámoltatást követően már folytatódhat a végrehajtási eljárás vagy  A jelzáloghitel–szerződést a pénzügyi intézmény már felmondta vagy lejárttá tette  Úgyszintén kezdeményezheti az adós tartozásáért helytállni köteles kezes, vagy dologi kötelezett, aki ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben a lakhatását szolgáló lakóingatlanát értékesítésre jelölhetik ki.  Jogvesztő határidőn belül jelentkezhetnek ezek az adósok (törvénymódosítás  A többi túladósodott személy 2016. október 1. napjától kezdeményezheti

4 JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI ALAPOK Jogszabályi háttér:  a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (Are tv.) a Magyar Közlöny 100. számában 2015. július 8. napján került kihirdetésre  végrehajtási rendeletek: előkészítésük folyamatosan zajlik, megjelent o kormányrendelet: 8 db o IM rendelet: 4 db Szervezetrendszer:  központi szerve: az Igazságügyi Hivatal szervezeti egysége  területi szervei: a fővárosi és megyei kormányhivatalokban működő területi Családi Csődvédelmi Szolgálatok  szakmai irányítás: az igazságügyért felelős miniszter az Igazságügyi Hivatal útján gyakorolja

5 A FELKÉSZÜLÉS IDŐSZAKA 2015. július 8. – augusztus 31.  37 munkanap  végrehajtási rendeletek előkészítése  családi vagyonfelügyelők képzése  kezdeményező űrlap kidolgozása  hivatalos honlap előkészítése  integrált informatikai rendszer előkészítésének megkezdése

6 A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐK KÉPZÉSE I.  Induló képzés - két részletben, összesen 100 (40+60) fő számára  Oktatók: elméleti oktatók (Szegedi Tudományegyetem), gyakorló bankárok, felszámolásban jártas ügyvéd, központi Családi Csődvédelmi Szolgálat munkatársai, IT fejlesztők, Miniszteri Biztos, NKE oktatói  Első képzési ütem – egyenként 5 napos képzés 3 helyszínen: 2015. augusztus 10. és 28. között o helyszínek: Budapest – Szeged – Veszprém o a képzés tartalma jogszabályismeret - Ptk,, általános közjogi ismeretek, ARE tv. bankjogi ismeretek - pénzügyi alapfogalmak, számlavezetési ismeretek gyakorlati ismeretek - hitelezői igénybesorolás, egyezségkötés, Eljárási Kézikönyv: folyamatok és formanyomtatványok az eljárásban, tervezett ügyviteli rendszer, kapcsolat és adatközlés a KHR–rel

7 A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐK KÉPZÉSE II.  Második képzés – egyenként 3 napos, 3 helyszínen: 2015. novemberében o helyszínek: Veszprém – november 2-4. Budapest – november 9-11. Szeged – november 23-25. o a képzés tartalma személyiségfejlesztési ismeretek: kapcsolatteremtés, konszenzusteremtés, problémamegoldás az integrált informatikai rendszer használata  Folyamatos továbbképzés – Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája szervezésében

8 A KÖZPONTI SZERV FELADATAI I.  családi vagyonfelügyelők szakmai felügyelete  A területi szervek törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése  útmutatók, módszertani anyagok, szabályzatok készítése  tájékoztató anyagok közzététele a lakosság részére (pl.: a túlzott eladósodottság elkerülésére)  iratminták közzététele a honlapon o lakosság részére: az adósságrendezéssel összefüggő beadványok, űrlapok, jognyilatkozatok o családi vagyonfelügyelők részére: az adósságrendezési eljárás során használandó egyes iratok (pl. környezettanulmányról felvett jegyzőkönyv)

9 A KÖZPONTI SZERV FELADATAI II.  informatikai ügyviteli számítástechnikai alkalmazások rendelkezésre bocsátása a területi szervek részére o az eljárás során keletkezett iratok kezelésére, nyilvántartására o a családi vagyonfelügyelői feladatok támogatására  közhiteles országos központi nyilvántartás vezetése - ARE nyilvántartás o az adósságrendezés kezdeményezésére o az adósságrendezés kezdeményezésének, illetve lefolytatásának sikertelenségére o a bírósági adósságrendezés elrendelésére o az adósságrendezési eljárás szakaszaira o a bírósági adósságrendezés elrendelésének elutasítására o a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére o az eljárás során hozott érdemi határozatokra, valamint az eljárás hatálya alá tartozó személyekre vonatkozóan.

10 A KÖZPONTI SZERV FELADATAI III.  Külső és belső helpdesk működtetése o külső: állampolgárok felé o belső: a családi vagyonfelügyelők és munkatársaik részére  A belföldi természetes személyek részére kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében: o tanúsítvány kiállítása arról, hogy a kérelmező természetes személy nem szerepel az ARE nyilvántartásban adósként, vagy az ARE nyilvántartásban a kérelmező természetes személy szerepel, valamint az általa a tanúsítványba foglalni kért, az ARE nyilvántartásban nyilvántartott adatokról o hiteles vagy nem hiteles másolat kiállítása a kérelmező természetes személy adósságrendezési eljárásában nyilvántartott okiratokról.

11 A TERÜLETI SZERVEK FELADATAI A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN  Az adósságrendezés kezdeményezését követően ellenőrzi az eljárás törvényi feltételeinek meglétét, illetve az egyes vagyoni adatokat (pl. közhiteles nyilvántartásokból, központi hitelinformációs rendszerből).  Elvégzi az adóssal a szükségessé váló adategyeztetést, hiánypótoltatást.  Hirdetményt tesz közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről, az ismeretlen hitelezők tájékoztatására és igényeik bejelentésére történő felhívásuk céljából.  A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezését bejegyzi a központi hitelinformációs (KHR) rendszerbe is.  A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés tényét bejegyzi az adósságrendezési nyilvántartásba (ARE nyilvántartás.)  Amennyiben bíróságon kívül nem jön létre a hitezőkkel a megállapodás - és az eljárás bírósági adósságrendezési eljárásba vált - úgy ezt a tényt is bejegyzi az adósságrendezési nyilvántartásba és a dokumentumokat továbbítja a bírósághoz.

12 A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐ I.  A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél látnak el feladatot a bírósági adósságrendezési eljárásban kulcsfontosságú szerepet betöltő - fizetésképtelenségi szakértők, a családi vagyonfelügyelők.  A családi vagyonfelügyelő az a legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező kormánytisztviselő, vagy büntetlen előéletű tartós megbízási jogviszonyban álló személy lehet, aki jogi, vagy közgazdasági végzettséggel, valamint közigazgatási vizsgával, vagy jogi szakvizsgával rendelkezik. A kinevezési és összeférhetetlenségi szabályok garantálják a feladat ellátásához szükséges szakértelmet, valamint a jogszabályoknak megfelelő, pártatlan eljárást.  A családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezés során a bíróság számára szakmai döntés előkészítő és közreműködő feladatokat lát el, a bíróság által elrendelt adósságrendezési eljárásban felügyeli az adós gazdálkodását, továbbá ellenőrzi a bíróság határozatainak végrehajtását.

13 A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐ II. A családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezés során, a bíróság számára:  a hitelezői igények bejelentését követően összeállítja az eljárásban részt vevők - hitelezők és egyéb kötelezettek - listáját  a követeléseket a törvény szerinti kategóriákba sorolja be  az adós, adóstárs személyében az eljárás során bekövetkező jogutódlás esetén a bíróság a családi vagyonfelügyelő kezdeményezésére ügygondnokot rendel ki  közreműködik az adós jövedelem-felosztási terv e elkészítésében  felügyeli az adós gazdálkodását  közreműködik az egyezségi javaslat összeállításban  az eljárásba szabályszerűen bejelentkezett hitelezőket egyezségkötésre hívja fel a fizetőképesség helyreállítására vonatkozó program és az adósságtörlesztési terv, mint egyezségi javaslat kimunkálásával és csatolásával  szervezi az egyezségi tárgyalásokat és előkészíti a csődegyezségi javaslatokat

14 A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐ III.  lefolytatja az egyezségkötési tárgyalásokat és jegyzőkönyvbe foglalja annak eredményét  a hitezők és az adós között létrejött egyezséget megküldi jóváhagyásra a bíróságnak  ellenőrzi a bíróság határozatainak végrehajtását  az egyezségkötési szakasz végén záró elszámolást készít (az adós mentesítéséhez szükséges)  az egyezség végrehajtása során ellenőrzi az adós, adóstárs gazdálkodását, ennek keretében félévente írásban beszámoltatja az adóst és az adóstársat

15 A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐ IV.  jelzéssel él a hitelezők és a bíróság felé, ha tudomást szerez arról, hogy az adós vagy az adóstárs o az adósságrendezés körébe tartozó vagyont vagy bevételt elvonta, eltitkolta, a törvénnyel ellentétesen kezelte o elmulasztja a családi vagyonfelügyelővel, a bírósággal, az eljárásban kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezettekkel és a hitelezőkkel való együttműködési kötelezettségét o visszaélésszerűen gyakorolja jogait o intézkedéseivel kivonja magát a családi vagyonfelügyelő ellenőrzése alól o vagy egyébként megsérti az adósságrendezési eljárás szerinti kötelezettségeit  bűncselekmény gyanúja esetén kezdeményeznie kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek eljárását

16 A CSALÁDI CSŐDVÉDELEM HIVATALOS HONLAPJA HTTP://CSODVEDELEM.GOV.HU/  elsődleges információs forrás az érdeklődők számára, o kapcsolódó jogszabályok listája o az adósságrendezés folyamat ainak ismertetése közérthető formában, o helpdesk az érdeklődők számára o GY.I.K. – Gyakran Ismételt Kérdések o tájékoztató jellegű informatikai segédlet a jogosultság megállapításához  információs forrás a főhitelezők számára – pl.: KHR adatok közlési formája, területi szervek elektronikus elérhetőségei az adatközléshez  kezdeményező űrlap, kitöltési útmutató, egyéb iratminták letöltése (pl.: környezettanulmány jegyzőkönyv)  hirdetményi rendszer

17

18 STATISZTIKÁK I. LÁTOGATÓK, MUNKAMENETEK, OLDALMEGTEKINTÉSEK

19 STATISZTIKÁK II. MUNKAMENETEK ORSZÁGONKÉNTI MEGOSZLÁSA

20 STATISZTIKÁK IV. MUNKAMENETEK VÁROSONKÉNTI MEGOSZLÁSA

21 STATISZTIKÁK V. SALGÓTARJÁN

22 STATISZTIKÁK VI. FÖLDRAJZI LÁTOGATOTTSÁG Földrajzi látogatottság Budapest17755 Pest1447 Bacs-Kiskun989 Csongrad912 Borsod-Abauj-Zemplen870 Gyor-Moson-Sopron768 Hajdu-Bihar603 Komarom-Esztergom580 Veszprem519 Fejer451 Szabolcs-Szatmar- Bereg438 Baranya432 Somogy390 Bekes354 Zala322 Heves289 Jasz-Nagykun-Szolnok282 Vas180 Tolna156 Nograd129

23 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT ÉS A CSALÁDI VAGYONFELÜGYELŐK FELADATAI A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN Dr. Borka Zoltán Családi Csődvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések