Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó 2015-2016. Civil szervezetek adózása Tao tv. 9.§, 20.§, 29/A.§ (14), 6.sz. mell. A) része Civil tv. (2011. évi CLXXV.) 2.§ 1., 11. pontja,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó 2015-2016. Civil szervezetek adózása Tao tv. 9.§, 20.§, 29/A.§ (14), 6.sz. mell. A) része Civil tv. (2011. évi CLXXV.) 2.§ 1., 11. pontja,"— Előadás másolata:

1 Társasági adó 2015-2016

2 Civil szervezetek adózása Tao tv. 9.§, 20.§, 29/A.§ (14), 6.sz. mell. A) része Civil tv. (2011. évi CLXXV.) 2.§ 1., 11. pontja, 19-21.§, 75.§ (19) a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettség megállapítása során még a 2015. január 1-jén hatályos rendelkezéseket is figyelembe lehet venni

3 Civil szerveztek adózása Mi minősül cél szerinti/közhasznú, valamint a vállalkozási tevékenységnek? Az új rendelkezések alapján a Civil tv. szabályozza. A minősítés az adózás tekintetében is irányadó. Tao. tv. 6. sz. melléklet A) része (kedvezményezett tevékenységek) Az alapítvány, a közalapítvány és az egyesület esetében: adóalap = vállalkozási tevékenység AEE-e = = a Civil tv. szerinti gazdasági- vállalkozási tevékenység AEE-e

4 Civil szervezetek adózása Gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett tevékenység, kivéve az adomány elfogadása a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését az ingatlan megszerzését, használatának átengedését átruházását

5 Civil szervezetek adózása (bevételek) Az alapcél szerinti/ közhasznú tevékenység tekintetében elkülönítve kell kimutatni többek között: alapcél szerinti tevékenységhez kapott támogatást, adományt a kizárólag, illetve a részben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog, jog átruházásának ellenértékét, illetve átengedésének ellenértékéből a dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti (közhasznú) használatával arányos részt; a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése révén elért kamatot, osztalékot, árfolyamnyereséget az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevételét …

6 Civil szervezetek adózása Ingatlanhasznosítás és ingatlanértékesítés Civil tv. Alapcél szerinti tevékenység bevétele. Tao tv. Adóalap módosító tétel.

7 Civil szervezetek adózása (ingatlanok) Növelni kell az AEE-t: az ingatlan megszerzésére, használatának átengedésére vagy átruházására tekintettel, azzal közvetlen összefüggésben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység bevételeként az adóévben elszámolt összeggel az ingatlanhoz kapcsolódó Szt. tv. szerint az adóévre kiszámított terv szerinti, terven felüli ÉCS összegével Csökkenteni kell az AEE-t: az ingatlan megszerzésére, használatának átengedésére vagy átruházására tekintettel, azzal közvetlen összefüggésben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység költségeként, ráfordításaként az adóévben elszámolt összeggel az ingatlanhoz kapcsolódó Tao tv. szerint az adóévre kiszámított terv szerinti, terven felüli ÉCS összegével

8 Civil szervezetek adózása Ingatlanhoz kapcsolódó bevétel(ek) Közhasznú szervezet A közhasznú szervezet kedvezményezett bevételi mértéke továbbra is az összes bevétel 15%-a, viszont változott a túllépés arányának meghatározására előírt hányados tartalma. A hányados tartalmazza az ingatlan megszerzése, használatának átengedése, átruházása alapján elszámolt közhasznú/alapcél szerinti tevékenység bevételét is. Közhasznú szervezet A közhasznú szervezet kedvezményezett bevételi mértéke továbbra is az összes bevétel 15%-a, viszont változott a túllépés arányának meghatározására előírt hányados tartalma. A hányados tartalmazza az ingatlan megszerzése, használatának átengedése, átruházása alapján elszámolt közhasznú/alapcél szerinti tevékenység bevételét is. Közhasznú szervezetnek nem minősülő civil szervezet Nem változik a közhasznú besorolással nem rendelkező civil szervezet adómentességére vonatkozó „10-es” szabály, de változott az annak során figyelembe veendő bevételek tartalma. Vállalkozási tevékenység bevételének és az ingatlan megszerzése, használatának átengedése, átruházása alapján elszámolt közhasznú/alapcél szerinti tevékenység bevételének összegét kell viszonyítani. Közhasznú szervezetnek nem minősülő civil szervezet Nem változik a közhasznú besorolással nem rendelkező civil szervezet adómentességére vonatkozó „10-es” szabály, de változott az annak során figyelembe veendő bevételek tartalma. Vállalkozási tevékenység bevételének és az ingatlan megszerzése, használatának átengedése, átruházása alapján elszámolt közhasznú/alapcél szerinti tevékenység bevételének összegét kell viszonyítani.

9 Civil szervezetek adózása Korrekciós tételek:  Nem változik, hogy az adóalap módosítása során a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül hozzárendelhető növelő és csökkentő tételek teljes összegükben, közvetett kapcsolat esetén pedig a vállalkozási tevékenység bevételével arányos összegben vehetők figyelembe.  Nem csökkenthető az adóalap a kapott osztalék, valamint a részesedés kivezetése címén elszámolt bevétellel, bevételi többlettel.

10 Progresszív mentesítés (28.§ (2) bek.) 2015. július 25 előtt, ha kettős adóztatást kizáró nemzetközi szerződés a mentesítés módszerét rendeli alkalmazni az adóalap, úgy módosul, hogy az nem tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet 2015. július 25-től ha nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi (hazánk valamennyi egyezménye lehetővé teszi, kivéve az ausztrál- magyar egyezmény) a külföldön adóztatható jövedelmet is figyelembe kell venni

11 Látvány-csapatsportok támogatása SPORTBEJ  Tao. tv. 22/C.§ (3) bekezdés a), (3d) bekezdés, (5) bekezdés i), 29/A.§ (16), (17) bekezdés  A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét 30 napon belül kell bejelenteni.  A határidő nem jogvesztő  igazolási kérelem terjeszthető elő. (egyidejűleg, 8 nap, 6 hónap)  Első alkalommal a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1- jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni.  Nem vonatkozik a korábban jóváhagyott vagy meghosszabbított programokra adott támogatásokra.

12 Látvány-csapatsportok támogatása Mentesülhet az adózó a 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő jogkövetkezmények és az adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól:  Kérelmet kell benyújtani a 2015. adóévi tao bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig.  Helyt adó határozat  önellenőrzéssel érvényesíthető a 2013-as, 2014- es adókedvezmény összege.  Ellenőrzéssel lezárt időszak esetén, ismételt ellenőrzéssel.

13 Látvány-csapatsportok támogatása Az adózó részéről az adókedvezmény igénybevételének feltétele egy ún. előzetes támogatói szándéknyilatkozat rendelkezésre bocsátása a támogatásra jogosult szervezet felé.  A támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához is szükséges az előzetes támogatói szándéknyilatkozat csatolása.  Az új szabályt első alkalommal annak hatályba lépését követő napon benyújtott támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek esetén kell alkalmazni. (Hatályba lépés: 2015. 12. 17.)

14 Növekedési adóhitel (26/A.§) bevezette a 2015. évi LXXXI. törvény lényege:  a tárgyévi AEE-nek a megelőző adóév AEE-ét meghaladó része után az adót nem a tárgyévben, hanem a következő két adóév során kell megfizetni  javítja a kedvezményezetti körbe eső vállalkozások likviditását, ezzel segítve fejlődésüket  először a 2015. évi adókötelezettség megállapítása során alkalmazható

15 Növekedési adóhitel (26/A.§) „ötszörözési feltétel” – hez kötött növekedési adóhitel, azaz a NAHI = mód AEE tárgyév - mód AEE megelőző adóév ≥ │AEE megelőző év │ x 5 az „ötszörözési feltétel” teljesítése esetén a növekményre jutó adó 8 részletben fizethető meg 2 év alatt nem lehet figyelembe venni:  a kapott (járó) osztalék összegét,  a kapott (esedékes) kamat összegét,  az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, a térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá  az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségének adóévi bevételként elszámolt összegét

16 Növekedési adóhitel (26/A.§) További feltételek:  az adózó adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött, és  az adózó az adóévben és az adóévet megelőző 3 adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, és  az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig nyilatkozik a szándékáról (dec. 20., 1501, 15NAHI)  nem alkalmazhatja az új rendelkezéseket az adózó  a végelszámolás, a felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben  a végelszámolás időszaka alatt  utolsó adóévben, ha felszámolás, végelszámolás nélkül jogutód nélkül szűnik meg

17 Növekedési adóhitel (26/A.§) A NAHI-ra jutó adóelőleg megállapítása során a NAHI várható összegét korrigálni kell valamennyi, az adózónál a tárgyévben várhatóan felmerülő növelő és csökkentő tétel arányos részével. NAHI = mód AEE tárgyév – mód AEE megelőző év NAHI kiszámítása A r á n y s z á m = N A H I / v á r h a t ó m ó d. A E E t á r g y é v a NAHI adóévi módosított AEE-hez viszonyított részarányának kiszámítása Korrigált várható NAHI = NAHI +/- (korrekciós tételek x arányszám) A növelő és csökkentő tételek összevont összegének (korrekciós tételek) arányos részével történő korrekció eredményeként a korrigált várható NAHI megállapítása Korrigált várható NAHI-ra jutó adóelőleg = Korrigált várható NAHI x 10% ill. 19% A korrigált várható NAHI-ra jutó adóelőleg számítása, 500 mFt-ig 10%-kal, az 500 mFt-ot meghaladó rész után 19%- kal

18 Növekedési adóhitel (26/A.§) 2015.12.20. 1501 NAHI választása + várható összegére jutó adó bevallása + 2 részlet 2016. 02.20. 2016. 05.20. 2016.05.31. 1529 NAHI-ra jutó adó bevallása + 6 részlet 2016. 08.20. 2016. 11.20. 2017. 02.20. 2017. 05.20. 2017. 08.20. 2017. 10.20.

19 Növekedési adóhitel (26/A.§) A NAHI nyilatkozat adóévét követő 2 adóévben: a még esedékessé nem vált részletek - kedvezményezett beruházási érték 19%-a de legfeljebb a NAHI-ra jutó adó még esedékessé nem vált összegének 90%-a = kedvezményezett beruházási értékkel csökkentett részletek Kedvezményezett beruházási érték: a NAHI nyilatkozat adóévét követő 2 adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,  de legfeljebb az átlagos állományi létszámnak a nyilatkozat adóévét követő adóévben, majd pedig a 2. adóévben bekövetkezett növekményének  és 10 mFt-nak a szorzata, azzal, hogy csökkentés nem érvényesíthető olyan beruházásnál, ahol a tárgyi eszközre nem számolható el, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti écs-t.

20 Növekedési adóhitel (26/A.§) Az igénybe vett csökkentésként érvényesített összegre jutó adóalapot az adóalapnál elszámolt écs-i leírásnak kell tekinteni. Nem alkalmazható:  ha a nyilatkozat megtételének adóévében Tao tv. szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházására tekintettel,  ugyanazon adóév tekintetében a 24/A.§ szerinti felajánlással és a 24/B.§ szerinti jóváírással együttesen.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társasági adó 2015-2016. Civil szervezetek adózása Tao tv. 9.§, 20.§, 29/A.§ (14), 6.sz. mell. A) része Civil tv. (2011. évi CLXXV.) 2.§ 1., 11. pontja,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések