Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. Március 08. dr. Henzsel Nóra A családok védelméről szóló törvényről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. Március 08. dr. Henzsel Nóra A családok védelméről szóló törvényről."— Előadás másolata:

1 2012. Március 08. dr. Henzsel Nóra A családok védelméről szóló törvényről

2 Magyarország Alaptörvénye L) cikk (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és n ő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. (2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. (3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza 2

3 A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény Keretjelleggel szabályoz Részletszabályokat a többségében már jelenleg is létez ő külön törvények tartalmazzák, mint pl: A Polgári Törvénykönyvr ő l szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) A gyermekek védelmér ő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény ( Gyvt.) A Munka Törvénykönyvér ő l szóló 1992. évi XXII. Törvény ( Mt.) 3

4 A törvény szerkezete PREAMBULUM I.FEJEZET – Célok és alapelvek 1.§-6.§ II.FEJEZET – A családi jogállás és az abból ered ő f ő bb kötelezettségek és jogok 1.A családi jogállás keletkezése 7.§ (2012.07.01. napjától hatályos) 2.Jog az örökléshez (2012.07.01. napjától hatályos) 3.Szül ő i kötelezettségek és jogok 9.§-11.§ 4.A családban él ő gyermekek kötelezettségei és jogi 12.§-14.§ III.FEJEZET – A család és a gyermekvállalás védelme a foglalkoztatás terén 15.§-21.§ IV.FEJEZET- A családok és a gyermekvállalás állami támogatása 22.§-25.§ 4

5 Preambulum család a társadalom alapegysége családban történ ő nevelkedés biztonságosabb minden más lehet ő séghez képest biztos alap a házasság családok életében kitüntetett jelent ő séggel bírnak a nemzedékeken átível ő kapcsolatok az állam segítni kívánja a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetését a célok megvalósítása során szerephez jut az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a médiaszolgáltatók, a gazdasági élet szerepl ő i, az egyházak 5

6 I. FEJEZET- Célok és alapelvek 1.§-6.§ állam védi a család és a házasság intézményét gyermekvállalás támogatása családban történ ő nevelkedés érdekében az örökbefogadási eljárás „gyorsítása” önálló családtámogatási ellátó rendszert m ű ködtetése mindenkori költségvetés tervezésekor el ő resorolt tényez ő a családok támogatása magzat életét a fogantatástól kezdve védelem és tisztelet illeti meg emberi élet értékér ő l, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felel ő sségteljes párkapcsolatról és a családi életr ő l szóló ismeretanyag az alap- és középfokú oktatási intézményekben folytatott oktatás tárgya (! ÚJ NAT) 6

7 I. FEJEZET- Célok és alapelvek 1.§-6.§ 7 gyermekek napközbeni ellátása ( megjegyzés: szolgáltatók befogadása 2012. 01.01.-t ő l/ új térítési díj szabályok) médiaszolgáltatók kötelesek szolgáltatásaikat a házasság intézményének, valamint a család és a gyermeknevelés értékének tiszteletben tartásával nyújtani családbarát szemlélet a családi élettel összefügg ő hatósági eljárások egyszer ű sítésér ő l

8 II.FEJEZET- A családi jogállás és az abból eredő főbb kötelezettségek és jogok 7.§-14.§ 8 A családi jogállás keletkezése 7.§ (2012.07.01.-t ő l hatályos) 7. § (1) A család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy n ő házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság. (2) Egyenesági rokoni kapcsolat leszármazással vagy örökbefogadással jön létre. Jog az örökléshez 8.§ (2012.07.01.-t ő l hatályos)

9 A törvényi család fogalom 9 Pro: Házasságban több gyermek születik Házasság elismert és védend ő intézmény A törvény nem értéksemleges, egyértelm ű en állást foglal a házasság, mint követend ő érték fontossága mellett A házasság az egymás szeretetén és tiszteletén alapuló életközösség, a család biztos alapja, ezért mindenkor megbecsülést érdemel …és kontra: Élettársi kapcsolat bármely formája?? Azonos nem ű párok (2009.07.01.-bejegyzett élettársi kapcsolat) élettársi kapcsolata??

10 Nemzetközi kitekintés I. 10 Az Emberi Jogok Európai Bírósága( strasbourgi bíróság) joggyakorlata a családi élet fogalmát autonóm módon, a nemzeti jogszabályok meghatározásától függetlenül határozza meg. A család léte vagy nemléte a strasbourgi gyakorlatban ténykérdés, amely a szoros, személyes kapcsolatok tényleges fennállásától függ. A családi kapcsolat létének megállapítása nem függ a kapcsolat jogi megítélését ő l, az érintett államban biztosított jogi státuszától, akkor is fennáll, ha azt a hazai jog úgymond nem ismeri el.

11 Nemzetközi kitekintés II. 11 Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkének értelmében a család fogalma felöleli az azonos vagy eltér nem ű házastársakat, élettársakat éppúgy, mint ahogy a házastársi kapcsolatból vagy együtt él ő párok kapcsolatából született gyermekeket is.

12 A család fogalma és az EU 12 Uniós jog nem vállalkozott egységes család fogalom kialakítására Uniós polgárok esetében az ún Családegyesítési Irányelv az irányadó (házastárs, regisztrált v nyilvántartott élettársa ha az adott tagállam a házassággal egyenérték ű nek tekinti, eltartott 21.életév alatti leszármazó, eltartott felmen ő ) Irányelv tiltja a nemi vagy szexuális irányultság alapján történ ő hátrányos megkülönböztetést

13 A család számokban 13

14 A házasságkötések és válások aránya hazánkban 1995 és 2010. között 14

15 A házasságkötések és válások aránya 1995. évben és 2010. évben 15

16 Születések száma hazánkban 1995 és 2010 között 1995. évben 112 054 f ő 2010. évben 90335 f ő 16

17 Házasságon kívüli születések aránya 1995. évben és 2008. évben hazánkban 17

18 Kitekintés az Európai Unió államaira 18 2000–2009 közötti id ő szakban - a vizsgált id ő szak elején, illetve végén történt ingadozások ellenére- az élveszületések száma kismértékben növeledett Párhuzamosan folyamatos és határozott növekedés mutatkozott a házasságon kívüli születések arányában Átlagosan az Európai Unióban a gyermekek 38%-a született házasságon kívül 2009-ben Tagállok között nagy eltérések pl: 2009-ben Görögországban a gyermekek kevesebb mint 7%-a született házasságon kívül, Észtországban viszont majdnem 60%-a.

19 II. FEJEZET –Szülői kötelezettségek és jogok 9.§-11.§ 19 Szül ő i jogokCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 1.gyermekét családban gondozza, nevelje, szükségletekhez igazodó feltételek, ellátásokhoz való hozzájutást biztosítsa 9.§ (2)12.§ (1) 2.ellátásokról tájékoztatást, neveléshez segítséget kapjon 9.§ (5)12.§ (2) 3.gyermekét személyi és vagyoni ügyeiben képviselje -12.§ (3) 4.átmeneti nevelésbe vett gyermek szüleinek jogai -13.§ (1)-(2)

20 20 Szül ő i kötelezettségekCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 1.gyermekét családban gondozza, nevelje, szükségletekhez igazodó feltételek, ellátásokhoz való hozzájutást biztosítsa 9.§ (2)12.§ (1) 2.gyermekét személyi és vagyoni ügyeiben képviselje -12.§(3) 3. -gyermekével együttm ű ködni -gyermek emberi méltóságát tiszteletben tartani -gyermeket érint ő kérdésekben, ő t tájékoztatni, - véleményét figyelembe venni, iránymutatást adni,-érdekében eljárni.-gyermek ellátásában résztvev ő szervekkel együttm ű ködni 9.§ (3)12.§ (3)

21 21 Szül ő i kötelezettségekCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 4.átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője köteles a tőle elvárhatót megtenni a gyermek visszahelyezése érdekében, tiszteletben tartani a nevelőszülő családját, otthonát, intézmény rendjét, köteles az ellátásért gondozási díjat fizetni -13.§ (3) 5.gyermekre tekintettel kapott támogatást a gyermekre fordítani 9.§ (4)12.§ (1) - (szükséglethez igazodó feltételek biztosítása) +Elhanyagolás esetén családi pótlék 100%-ának természetbeni nyújtása 68/B.§ + Iskoláztatási támogatás felfüggesztése 2012.01.01.- t ő l jsz változás 16. életév felett SZÜNETELÉS!

22 22 Szül ő i kötelezettségekCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 6.Gyermek felügyeletér ő l külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodni, amikor a gyermek éjszaka közterületen, szórakozóhelyen tartózkodik. 9.§ (2) g) pontNincs nevesítve, többen a kevesebb 12.§ (1) + Csjt VIII. fejezet (Szüf) Tartás10.§Csjt VII. Fejezet

23 A családban élő gyermekek kötelezettségei és jogai 12.§-14.§ 23 A Gyermek Jogairól szóló 1989-es NEW YORK-i EGYEZMÉNY Magyarország az egyezményt aláírta és az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdette Az els ő átfogó nemzetközi egyezmény, amely a gyermekek jogaival és védelmével foglalkozik Csjt módosítása 1995-ben A gyermeki jogok átvétele önálló törvény megalkotásával 1997-ben a Gyvt elfogadásával valósult meg

24 24 Gyermeki jogokCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 1.Saját családi környezetben nevelkedni 13.§ (1)6.§ (1) 2.Ehhez segítséget kapjon+személyiség kibontakoztatásához, társadalomban való beilleszkedéshez stb 13.§ (2)6.§ (2( 3.Jog ahhoz, hogy családjától csak törvényben meghatározott esetekben választható el 13.§ (3)7.§ (1) 4.Kizárólag anyagi veszélyeztetettség miatti „kiemelés” tilalma 13.§ (4)7.§ (1)

25 25 Gyermeki jogokCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 5.„Kiemelt gyermek” családjába történ ő visszahelyezés el ő segítése 13.§ (5)9.§ (1) g) pont 13.§ 81) c) pont- szül ő i joghoz kapcsoltan 6.Fogyatékos, tartós beteg gyermekek fejl ő dését segít ő különleges ellátások -6.§ (3) 7.Fejl ő désére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, egészségre káros szerek ellen védelemben részesüljön -6.§ (4) 8.Emberi méltóság tiszteletben tartása, bántalmazás, elhanyagolás, információs ártalommal szembeni védelem, kínzás, testi fenyítés, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetés/bánásmód tilalma -6.§ (5)

26 26 Gyermeki jogokCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 9.”Családot pótló” ellátás formájában helyettesít ő védelemhez való jog(lelkiismereti és vallásszabadság, nemzetiségi, etnikai, kulturális hovatartozás tiszteletben tartása, vér szerinti család megismeréséhez, kapcsolattartáshoz való jog) -7.§ (2) 10.Mindkét szül ő jével való kapcsolttartás (akkor is ha a szül ő k különböz ő államokban élnek) -7.§ (5) 11.Szabad véleménynyilvánítás joga, eljárásokban való részvétel joga (tájékoztatás, panaszjog, elj kezdeményezés..stb ) -8.§

27 27 Gyermeki jogokCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 12.Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek jogai ( pl.: megfelel ő nevelés, oktatás, gyermekével, testvérével történ ő együttes elhelyezés, felzárkóztató- fejleszt ő foglalkozásokon részvétel, támogatás a saját családba történ ő visszatéréshez, utógondozáshoz való jog…stb) -9.§ 13.Speciális gyermekotthonban (csoportban)elhelyezett gyermek jogai -9.§ (3)-(4) 14. Védelem a média káros hatásaival szemben Alapelvi szinten 5.§6.§ (5)

28 28 Gyermek kötelességeCsaládok védelmér ő l szóló törvény Gyvt 1. Képességének megfelel ő en eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének 12.§ (1)10.§ (1) 2. Egészséget kárósító életmódtól/szerekt ő l való tartózkodás 12.§ (2)10.§ (1) 3. Szül ő vel/törvényes képvisel ő vel/gondozóval való együttm ű ködés 12.§(2)10.§ (1) Tartási kötelezettség az önhibájából tartásra szoruló szül ő jével szemben 14.§Csjt. VII. Fejezet

29 III. FEJEZET- A család és a gyermekvállalás a foglalkoztatás terén 15.§-21.§ 29 Kiemelend ő : mindkét szül ő jogosult külön-külön a gyermekek után járó pótszabadságra (2X 2 nap/4nap/7nap) szülési szabadság kiadásának id ő pontja a munkavállaló és a munkáltató megállapodásához igazítható + szülési szabadság annak a n ő nek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. Munkajogban meglév ő egyéb szabályok további er ő sítése (várandós anya, kk gyermeket nevel ő szül ő munkajogi védelme, munkaid ő kedvezmények, felmondási védelem)

30 IV. FEJEZET – A családok és a gyermekvállalás állami támogatása 22.§-25.§ 30 családi támogatások esetében támogatás lényegi kérdéseire vonatkozó rendelkezések módosítása esetén - kivéve, ha az az ellátás jogosultjára nézve kedvez ő tartalmú - a módosítás hatálybalépésére a kihirdetését ő l számított legalább egy év felkészülési id ő t kell biztosítani. - Figyelemmel arra, hogy a gyermeket nevel ő szül ő a nyugdíjrendszer fenntartásához a gyermek(ek) felnevelésével hozzájárul. A gyermekvállalásból adódó nyugdíjhátrányokat az állam külön törvény szerint ellentételezi.

31 31 Családpolitika stabilitása Családok számára hosszú távú kiszámíthatóság Családbarát szemlélet er ő södjön Családi élettel kapcsolatos adminisztráció csökkenjen

32 „….A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata.” (Sütő András: A megtartó család dicsérete) Köszönöm a figyelmet! 32


Letölteni ppt "2012. Március 08. dr. Henzsel Nóra A családok védelméről szóló törvényről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések