Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ÉS A MINŐSÍTÉS KAPCSOLATA GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A FELKÉSZÜLÉSHEZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ÉS A MINŐSÍTÉS KAPCSOLATA GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A FELKÉSZÜLÉSHEZ."— Előadás másolata:

1 A TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ÉS A MINŐSÍTÉS KAPCSOLATA GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A FELKÉSZÜLÉSHEZ

2 A MINŐSÉGELVŰ MŰKÖDÉS ELSŐ LÁNCSZEME A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS MIP

3 LEGFONTOSABB ÉS AKTUÁLIS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

4 LEGFONTOSABB ÉS AKTUÁLIS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 7/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

5 LEGFONTOSABB ÉS AKTUÁLIS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Oktatási Hivatal: - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos tanfelügyelet. Kézikönyv általános iskolák számára

6 Honnan, hogyan? VEZETŐI SZINT Törvények, jogszabályok tanulmányozása EMMI segédanyagok Fenntartó Részvétel konferenciákon és továbbképzéseken Internet Személyes kapcsolatok NEVELŐTESTÜLETI SZINT Törvények, jogszabályok tanulmányozása EMMI segédanyagok Fenntartó Részvétel konferenciákon és továbbképzéseken Internet Személyes kapcsolatok Belső továbbképzések, értekezletek

7 KÖTELEZŐ – NEM KÖTELEZŐ? TANFELÜGYELET Legalább öt évente egyszer minden intézmény minden pedagógusára kiterjed Ellenőrzés három szinten - pedagógus - vezető - intézmény MINŐSÍTÉS Fenntartótól függetlenül kiterjed minden - pedagógusra - fenntartóra - érintett hivatalra Nem: aki 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt

8 TERÜLETEI - pedagógus TANFELÜGYELET 1.Pedagógiai módszertani felkészültség 2.Személyiségfejlesztés 3.Csoportfejlesztés 4.Tervezés, önreflexió 5.A tanulás támogatása 6.Folyamatos értékelés, elemzése 7. Kommunikáció 8. Elkötelezettség MINŐSÍTÉS Pedagóguskompetenciák (8) 1.Szaktudományos tudás 2.Tervezés, önreflexió 3.A tanulás támogatása 4.Személyiségfejlesztés 5.Csoportfejlesztés 6.Folyamatos értékelés, elemzése 7. Kommunikáció 8. Elkötelezettség

9 TERÜLETEI - vezető TANFELÜGYELET 1.Stratégiai vezetése és operatív irányítása 2.Változások vezetése, irányítása 3.Önmaga vezetése, irányítása 4.Mások vezetése, irányítása 5.Intézmény vezetése, irányítása MINŐSÍTÉS Pedagóguskompetenciák (8) 1.Szaktudományos tudás 2.Tervezés, önreflexió 3.A tanulás támogatása 4.Személyiségfejlesztés 5.Csoportfejlesztés 6.Folyamatos értékelés, elemzése 7. Kommunikáció 8. Elkötelezettség

10 TERÜLETEI - intézmény TANFELÜGYELET 1.Pedagógiai folyamatok 2.Személyiség és közösségfejlesztés 3.Eredmények 4.Belső kapcsolatok 5.Külső kapcsolatok 6.A pedagógiai munka feltételei 7. ONAP – PP megfelelés MINŐSÍTÉS

11 TANFELÜGYELET MÓDSZEREI PEDAGÓGUSVEZETŐINTÉZMÉNY DOKUMENTUMELEMZÉS -Előző értékelés eredménye - Tervezési dokumentumok: éves, tematikus, foglalkozásterv, napló FOGLALKOZÁSLÁTOGATÁS INTERJÚ -Pedagógus - Vezető a pedagógusról PORTFÓLIÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS -Nevelőtestület - Szülők DOKUMENTUMELEMZÉS -Vezetői pályázat -PP -2 évi MT és Beszámolók -- SZMSZ - Vezetői önértékelés PORTFÓLIÓ INTERJÚK -Munkáltatóval -Vezetővel -Vezető társakkal DOKUMENTUMELEMZÉS -Alapító okirat, PP, SZMSZ - 2 évi MT és Beszámolók -MK tervek + értékelések - TK program, Beiskolázási t - Házirend - Intézményi önért + eredmények - Mérési eredmények - Elégedettség mérések - Előző 5 év ellenőrz. + Fejlesztési tervek INTERJÚK FELTÉTELEK PEDAGÓGUSELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI

12 MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS SORÁN A bizottság áttekinti és értékeli a portfóliót az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés óralátogatásait, összegző értékelését pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket értékeli a látogatott foglalkozást és a portfólióvédést

13 VEZETŐI FELADATOK - Tanfelügyelet Hosszú távon évente 1000 vezető … Kapcsolattartás a hivatalokkal Interjú az intézményvezetővel a pedagógusról A foglalkozáslátogatáson jelen lehet Értékelő lapot tölt ki a vezetőről Elkészült szakértői összegző dokumentumot az intézmény a honlapján közzéteszi Intézkedési tervet készít 5 évre 30 napon belül

14 VEZETŐI FELADATOK – minősítés 1 FeladatDokumentum, eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző év július 31-ig. Megbízólevél, a hivatalos eljárás megindul. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő felületre az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. Az információk, az elemzések, a kitöltött értékelőlapok rendelkezésre állnak. Áttekinti, értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e- portfólióját. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit, valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. A feltételek biztosítva vannak az eredményes minősítéshez. Megszervezi, biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga személyi, technikai, tárgyi feltételeit. Az információ rendelkezésre áll, az értékelőlap elkészül a látottakról.

15 VEZETŐI FELADATOK – minősítés 2 FeladatokDokumentum, eredmény Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen, amelynek tárgya a látott órák megbeszélése, az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Az előzetes vélemény megerősítése vagy módosulása. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus e-portfólióját és ennek védését. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Az összegző értékelés elkészül. Figyelemmel kíséri, dokumentálja a minősített pedagógusnak az életpályamodellben történő előrelépését. Minősítési terv, a pedagógus magasabb fokozatba sorolása, kinevezés. Saját tevékenységét dokumentálja, a keletkezett iratokat, bizonylatokat összegyűjti, a megbízásával kapcsolatos nyilvántartást vezeti. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. A szakértői tevékenység folyamatos nyomon követése biztosítva van.

16 TOVÁBBI VEZETŐI FELADATOK MIP = GARANCIALEVÉL frissítése! - Teljesítményértékelési rendszer korrekciója - Intézményi önértékelés gyakorlata - Tervezési és értékelési gyakorlat korrekciója - TEAM munka

17 MIT ÜZEN A PORTFÓLIÓ 1? P Tervezd meg! D Csináld meg! C Ellenőrizd hogy jól csináltad-e! A Működj… Éves terv Nevelési – gondozási terv Tematikus terv Projekt terv Foglalkozásterv Egyéni fejlesztési terv Egyéb tervek (séta, stb.) Életpálya terv Foglalkozásvezetés Hospitálás Bemutató fogl.vez. Eset- kezelés SNI Folyamatos nyomon követés Ön és társértékelés Fogadó óra Kirándulás Eszközfejlesztés Videó felvétel Szociomertia Szabályrendszer kidolgozása Személyre szabott értékelés Reflexiók →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

18 MIT ÜZEN A PORTFÓLIÓ 2? Tervezd az életpályádat! Ismerd a kompetencia területeket és a kapcsolódó indikátorokat! Ismerd a PP, gyermeket, csoportot! Gyűjtsd a dokumentumaidat! Légy tevékeny TEAM- tag! Tervezd-szervezd az ünnepnapokat is! Reflektálj magadra, ne csak másra…! Fejleszd az IKT kompetenciádat! Stb.

19 KRITIKUS PONTOK Hogyan keretezzük, hitelesítjük a rendszert? Elkészült helyi rendszerek kapcsolódása Támogató rendszer, tudatos készülés ( időben is) Pedagógusok „kompetenciái” a minősítés kapcsán (ismeri, érti, képes rá, elfogadja???) Reflexió készítés

20 FIGYELJÜNK! Mérjük fel, gondoljuk át az igényeket! Elegendő időt szánjunk rá! Sokrétű, arányos legyen! Kevés szóval de sokat mondó, tömör legyen! Helyesírási hibától mentes legyen! Több szempontból vizsgáljuk meg! (tanácsadók, vezetők, kollégák véleménye)

21 EZ VAN Mi az, amit befolyásolhatunk? Nincs mitől félni! Nem szabad belerokkanni! Tájékozottan, Tudatosan, Támogatással! Kötelezettség – lehetőség!? Büszkén!

22 “Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.” (Goethe) www.mod-szer-tar.hu iroda@mod-szer-tar.hu LENDVAI LÁSZLÓNÉ Ani lendvaiani@gmail.com T: (20) 468- 29- 39


Letölteni ppt "A TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ÉS A MINŐSÍTÉS KAPCSOLATA GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A FELKÉSZÜLÉSHEZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések