Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 229/2012. (VIII. 28.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 229/2012. (VIII. 28.)"— Előadás másolata:

1

2 Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (Vhr.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (Műk. r.) 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (Nemz. r.)

3 NYILVÁNTARTÁS Nkt. 21. § (1) „…A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.” Nkt. 21. § (2) A köznevelési intézmény alapítását nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni – az alapító okirat, – a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat – a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát igazoló dokumentum – az állandó székhely meglétét igazoló okirat megküldésével

4 NYILVÁNTARTÁS A bejelentést nem költségvetési szerv és nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény esetében a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell teljesíteni. A nem állami szerv által alapított intézmény csak akkor vehető nyilvántartásba, ha működése összhangban van a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat- működtetési és köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal.

5 NYILVÁNTARTÁS Nkt. 21. § (4) A nyilvántartásba vétellel összefüggő költségeket a kérelem benyújtója viseli. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat nyolc napon belül be kell jelenteni. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat, szakmai alapdokumentum nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők.

6 NYILVÁNTARTÁS Nkt. 21. § (7) A nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat alapján az önálló költségvetéssel rendelkező köznevelési intézmény képviselője köteles nyolc napon belül megkérni az intézmény adószámát és pénzforgalmi számlát nyitni. Az adószámot és a pénzforgalmi számlaszámot, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartást vezető szervnél.

7 NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL Nkt. 21. § (5) A nyilvántartás tartalmazza: a) a köznevelési intézmény aa) létesítő és módosító alapító okiratának keltét, ab) nevét, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási helyét, ac) képviseletére jogosult személy nevét, ad) önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében adószámát, ae) önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében valamennyi pénzforgalmi számlaszámát,

8 NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL b) a nyilvántartásba vétel, létesítés napját, c) a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, d) a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok számát és a döntést tartalmazó határozatokat, e) a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési helyét.

9 MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY Műk. r. 158. § (2) A kormányhivatal határozatában feltünteti a) az alapító, a fenntartó nevét, székhelyét, b) a nevelési-oktatási intézmény nevét, típusát, OM azonosítóját, adószámát, székhelyét, valamennyi telephelyét, tagintézményét, c) feladatellátási helyenként az ellátott köznevelési alapfeladatokat jogszabály szerinti megnevezéssel, valamint a gyermekétkeztetés ellátásának módját d) iskola esetén az évfolyamok számát, az oktatás munkarendjét,

10 MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY e) feladatellátási helyenként azt a legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot, amelyet a nevelési-oktatási intézmény fogadni képes, f) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása esetén a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosságnak a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve szerinti meghatározását, g) szakképzés esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szakgimnázium esetén az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerinti ágazat megnevezését,

11 MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY továbbá annak tényét, hogy a gyakorlati képzés megszervezéséhez az iskolai tanműhely rendelkezésre áll-e, h) alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a művészeti ágakat, azon belül a tanszakok megnevezését, valamint azt a legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot, amelyet az alapfokú művészeti iskola fogadni képes (művészeti áganként létszám!!!) i) az intézmény gazdálkodásának módját, j) nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés- oktatás esetén a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelvében meghatározott óvodai nevelési formát, iskolai oktatási formát.

12 NYILATKOZAT Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza: az intézmény OM azonosítója (ME) az intézmény adószáma (ME, NYT) az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma (NYT) az intézmény képviseletére jogosult neve (NYT) a fenntartó képviseletére jogosult neve (NYT) az oktatás munkarendje (ME) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása esetén a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosságnak a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve szerinti meghatározását (ME)

13 NYILATKOZAT Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza: szakképzés esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szakgimnázium esetén az OKJ-ben meghatározottak szerinti ágazat megnevezését, továbbá annak tényét, hogy a gyakorlati képzés megszervezéséhez az iskolai tanműhely rendelkezésre áll-e (ME) alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a művészeti ágakat, azon belül a tanszakok megnevezését, valamint azt a legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot, amelyet az alapfokú művészeti iskola fogadni képes (művészeti áganként létszám!!!) (ME) nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés- oktatás esetén a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelvében meghatározott óvodai nevelési formát, iskolai oktatási formát. (ME) - óvodai nevelési formák: Nemz. r. 4. § (3) - iskolai oktatási formák: Nemz. r. 8. § (1)  (ME)

14 FONTOS ! Nkt 87. § (7) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést – a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, – b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, – c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, – d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.


Letölteni ppt "Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 229/2012. (VIII. 28.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések