Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SEBÁN ZOLTÁN Oktatás-módszertani ajánlás belső képzésekhez.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SEBÁN ZOLTÁN Oktatás-módszertani ajánlás belső képzésekhez."— Előadás másolata:

1 REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SEBÁN ZOLTÁN Oktatás-módszertani ajánlás belső képzésekhez

2 Fináczy Ernő szerint a „módszer (methodus) didaktikai értelemben jelenti az oktató eljárás elvszerűségét, azaz tervszerűségét egy meghatározott művelődési cél elérése érdekében.” (Fináczy Ernő (1935): Didaktika Studium, Budapest, 102.o.)

3 Módszerek

4 Előadás Egy téma monologikus, részletes, szóbeli kifejtése szakértő személy által. Nagy létszámú hallgatóság tájékoztatása Új dolog iránt érdeklődés felkeltése megbeszélést nélkülözve

5 Előadás szerkezete Bevezetés: kapcsolatkialakítás, figyelemfelkeltés, hangulatteremtés, célok és főbb pontok ismertetése, idegen szavak, nem ismert fogalmak, rövidítések magyarázata A kifejtés: a téma kibontása, tisztázása, az ismeretek átadása. Fontos a szemléltetés, különféle ábrák, grafikonon, rövid filmrészletek bemutatása, kérdésfeltevés és annak megmagyarázása, vicc, humor alkalmazása. Következtetés, összefoglalás és zárás: lényeg kiemelése, a fontos elemeket a már meglévő, esetleg a jövőben következő ismeretekhez kapcsolni.

6 Prezentációs módok előadás során Táblára írás Rajzolás Cetlik és képek felragasztása PPT használata Könyvek, tárgyak, segédanyagok kiosztása

7 A PowerPoint prezentáció tervezése során ajánlott szabályok figyelembe vétele egy dia elmondása kb. 1 percet vesz igénybe próbáljunk meg minél kevesebb diával tervezni próbáljunk meg minél kevesebb egybefüggő szöveget alkalmazni alkalmazzunk rövid tömör mondatokat, vagy szavakat, melyeket a prezentáció során mondatokba öntünk a prezentáció vonalvezetőként szolgáljon az előadás során az előadásunkhoz a prezentáción kívül nyomtatott anyagot is használhatunk, melyek számunkra szolgálnak hasznos információkkal a hatékonyabb szemléltetés érdekében érdemes képeket, grafikonokat, táblázatokat, videókat és animációkat alkalmazni beágyazva a prezentációs anyagunkba alkalmazzunk kezdő diát, melyen tüntessük fel az előadás témáját és időpontját, az előadó nevét és munkakörét alkalmazzunk összefoglaló diát, ahol a legfontosabb ismérveket soroljuk fel az adott témával kapcsolatban alkalmazzunk lezáró diát, ahol megköszönjük a figyelmet a résztvevőknek

8 Magyarázat Törvényszerűségek, fogalmak megértését segíti elő. Magyarázatok fajtái:  Értelmező: adott fogalmakat értelmez és példákkal világítja meg a tartalmat. Kérdése: Mi? Mit? Pl.: mi a mentor szerepe egy munkahelyi környezetben?  Leíró: Egy folyamat vagy struktúra leírására szolgál. Kérdőszava: Hogyan? Pl.: hogyan tájékozódhatunk a megfelelő oktatási módszerekről?  Okfeltáró: jelenségek, összefüggések okainak feltárását szolgálja. Kérdőszava: miért? Pl.: miért szükséges a munkaerő folyamatos képzése?

9 Elbeszélés Az elbeszélés érzelemgazdag közlési módszer, amely során a hallgatóság képzeletük mozgósításával átélik az eseményeket, azoknak részeseivé válnak. Érdemes filmet bemutatni, képeket, tárgyakat alkalmazni.

10 Tan(beszélgetés) A tanbeszélgetés, vagy megbeszélés az előadás legegyszerűbb feloldása, amikor lehetőséget kapnak a résztvevők a megszólalásra. A résztvevők spontán kérdéseket tesznek fel, vagy az előadó felszólítja a résztvevőket, hogy kérdezzenek. Cél, hogy kérdésekkel aktivizálja a hallgatóságot ezzel felszínre hozva a problémákat, a helyes válaszok kimondatásával érje el a kitűzött célokat.

11 A csoportmunka A résztvevők a program ideje alatt tervezett módon, egy előre meghatározott feladatot oldanak meg a foglalkozásvezető részvétele nélkül. A csoportok 3-6 főből állhatnak. A csoportmunka végeztével, a kis csoportok eredményeikről a nagy csoport (plénum) előtt tájékoztatják egymást A csoportmunkát a résztvevők irányítják. Nem kell tartaniuk a foglalkozásvezető (oktató/tréner) beavatkozásától, de segítséget sem kaphatnak. Elegendő, de ne túl sok időt kapjanak a résztvevők.

12 A tréning Önálló aktív ismeretelsajátítás, gyors problémamegoldás, társak munkába történő bevonása, együttműködés Csoportmunka a valósághoz hasonló körülmények között A résztvevőket aktívan bevonják a feladatok megtervezésébe és annak megvalósításába Építenek a résztvevők meglévő élettapasztalataira Képessé válnak a hatékony csoportmunkára és a prezentációk megtartására Fontos eleme a vizuális megjelenítés (kártyák, táblák, képek, fotók, plakátok) tudatos alkalmazása Leggyakrabban személyiségfejlesztési, vagyis a szociális és interperszonális készségek fejlesztése céljából használják Munkához szorosan kapcsolódó, élményeket adó helyzetgyakorlatok alkalmazása

13 Tájékoztató értekezlet Problémamegoldó és döntéshozói értekezlet Célja a tényleges információcsere, az információk megszerzése és integrálása a résztvevők meglévő információs rendszerébe. Formái:  vezetői tájékoztató  résztvevői tájékoztató  kölcsönös tájékoztatás Problémamegoldó értekezlet: Célja egy komplex problémának az ismeretek és tapasztalatok kölcsönös megosztása és megvitatása. Döntéshozói értekezlet: Általában egy problémamegoldó értekezlet előzi meg, melynek ismertetésével és a megoldási javaslatok felsorolásával kezdődik. Célja eljutni a konszenzuson alapuló döntés meghozatalához. Értekezlet

14 Esetjáték Szerepjáték Esetpélda - A valóság egyetlen konfliktusát kell írásos vagy egyéb technikai eszközzel bemutatni. Ezt követően a résztvevők csoportmunkában kialakítják saját megoldási javaslatukat, majd ismertetik és indokolják azokat. Az eltérő nézeteket a foglalkozásvezető vitára bocsátja, majd értékeli. Incidens-módszer – Annyiban különbözik az esetpéldától, hogy a foglalkozásvezető két- három lényeges információt nem ad meg a helyzetismertetéshez, melyeket a résztvevőknek előbb meg kell szerezniük, majd folytathatják az eset elemzését. A helyzetismertetést követően a résztvevők önként vállalt szerepek eljátszásával szimulálják a problémát és egyfajta megoldásra jutnak. Csak olyan helyzet alkalmas a szerepjátékra, melyben ütköző nézetek találhatók. A többi résztvevő (plénum) megfigyelőként van jelen a módszerben, majd értékelik és megvitatják azt. Szituációs módszerek

15 Projektmódszer A résztvevők érdeklődésére, az oktatók és a hallgatók közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. A projektek középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan végeredménye egy szellemi vagy anyagi alkotás. egy komplex probléma, mely nem köthető egyetlen tantárgyhoz, vagy tudományterülethez sem, hanem tantárgyközi téma. Célja egy konkrét produktum, vagy probléma megoldása

16 Projektmódszer kidolgozása Négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor:  gyakorlati feladat, pl. egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése  egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színielőadás megtartása)  egy probléma megoldása  valamilyen tevékenyég, tudás elsajátítása A projektmódszer lépései:  célok és a téma kiválasztása, megfogalmazása  tervezés – feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák, időtartam meghatározása. Egy projekt időtartam 1-2 órától néhány napig, vagy akár több hétig terjedhet.  kivitelezés – adatgyűjtés, feldolgozás, a produktum összeállítása  zárás, értékelés – a projekt bemutatása (komplex fejlesztés, eszköz beszerzése, képzés megtervezése, stb.)

17 Vitatechnikák Alapvető célja az eltérő, szembenálló nézetek ütköztetése, a vitapartner meggyőzése, konszenzus megteremtése érdekében. A vitát a vitavezető irányítja, ennek ellenére a vitázó felek nagyfokú önállóságot kapnak. célja az új ismeretek megszerzése, a gondolkodási és kommunikációs képességek fejlesztése. A vitában mindenki egyenrangú félnek számít. A vita lezárultával a párbajnak vége, azt követően semmiféle szellemi és fizikai megtorlásnak, visszavágásnak helye nincs. A vitavezető feladata:  a tartalom felvázolása véleménynyilvánítás nélkül  javaslatok tétele a vita eljárására, időtartamára, időnként összefoglalások, visszajelzések adása a csoport felé  konfliktusok felszínre hozása, kérdések felvetése, megoldási javaslatokkal segíteni a vitát, konszenzus megteremtése  a résztvevők aktivizálása  felismerni a döntéshozás pillanatát  a vita mederben tartása  kellemes tárgyi környezet megteremtése  megadja a szót a vitázó feleknek és ügyel arra, hogy azonos ideig beszélhessen a két fél  a vita lezárásánál egyértelműen meg kell fogalmaznia a közösen kialakított álláspontot, az esetleges továbblépés feltételeit, formáját és idejét, majd lélektanilag is le kell zárni a vitát

18 Kiscsoportos problémamegoldó vita Szövegelemzés 6-8 fős kiscsoportok Cél egy konkrét probléma megoldása A résztvevők azonos szintű kompetenciákkal rendelkezzenek A csoport választ egy vitavezetőt A foglalkozásvezető szöveggel indít, mely lehet írásos anyag, rendelet, szabályzat, cikk, vagy szakirodalmi részlet, újságcikk, stb. Az 5-6 fős kiscsoportok egyéni olvasást követően közös választ adnak az elemzést irányító írásos kérdésekre, amely lehet állásfoglalás, kritikai észrevétel, okkeresés, hiba, vagy éppen jobb megoldás keresése. A foglalkozásvezető ütközteti a csoportok eltérő véleményét. Célja a témával kapcsolatos információk önálló megítélése az életben valóban előforduló helyzetekben. Vitatechnikák 2.

19 Feleletválasztós döntési játék Parlamentáris módszer A gyakorlatban előforduló pontos vagy éppen hibás nézetek, esetleg magatartásformák között kell válogatni a résztvevőknek és kiválasztani az egyetlen helyes megoldást. Előadáshoz hasonló módszer aktív részvétel az előadáson A hallgatóság kézfeltétellel jelezheti az előadónak, hogy kérdése, vagy megjegyzése van, melyre az előadó azonnal választ is ad. A válaszra egyszer röviden reagálhat a kérdező fél, ha nem ért egyet a válasszal. A hallgatóság nem kapcsolódhat be a beszélgetésbe. Vitatechnikák 3.

20 Plakát módszer Ötletroham (brain storming) A résztvevők a vezető által adott kérdésről összegyűjtik véleményüket és cédulákon, vagy plakáton összegzik, majd azt a plénum előtt bemutatják. A feltett kérdésre a résztvevők szabadon asszociálnak A bemondott szavak, vagy fogalmak felkerülnek a táblára Minden (abszurdnak tűnő) hozzászólást fel kell írni. Minél több ötletet kell gyűjteni, minél rövidebben megfogalmazva. Csoportosítani szükséges bizonyos elvek szerint a fogalmakat. Nincs azonnali értékelés, vita, vagy kérdés. Példa: Hogyan lehet motiválni a munkavállalókat? Vitatechnikák 4.

21 66-os vagy Philips módszer Méhkas, vagy zümmögő munkacsoport módszer Az előadó eldöntendő kérdést tesz fel Az ötleteket 6 fős csoportok 6 percen keresztül egy plakátra írják fel. A csoportokon belül körbe megy az ötletadás, akinek éppen nincs ötlete, az passzolhatja az adott kört. A gyűjtés végeztével a plénum előtt a csoportok összevetik, hogy ki milyen ötleteket gyűjtött és a legjobb gondolatokat átveszik saját ívükre. Ezt követően rendszerezik a javaslatokat és az oda nem illőket el is hagyják. A vezető egy kérdést tesz fel a plénumnak. 15 fős csoportokban 15 perc áll rendelkezésre a 66-os módszerhez hasonlóan az öltetek összegyűjtésére. Ezt követően összegzik a plénumban és pl. egy plakáton megjelenítik. Az összegyűjtött anyag képezi a vita alapját. Vitatechnikák 5.

22 Felhasznált szakirodalom Kraiciné Dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. ÚMK Budapest 2004. Falus Iván szerk.: Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2003. Lakner Szilvia: A felnőttképzés korszerű eljárásainak alkalmazása az emberi erőforrás fejlesztésben. Doktori (PhD) disszertáció ELTE- PPK 2013. Lada László szerk.: Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről, Tanulmánykötet, Nemzeti Felnőttképzési Intézet Budapest 2006. Nagy László szerk.: HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása 2007. Cserné Adermann Gizella: A felnőttek tanulásának új, korszerű módszerei az élethosszig tartó tanulás aspektusából. Felnőttképzési Tanulmányok

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SEBÁN ZOLTÁN Oktatás-módszertani ajánlás belső képzésekhez."

Hasonló előadás


Google Hirdetések