Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprész 2012. évi decentralizált keretéből, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprész 2012. évi decentralizált keretéből, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprész 2012. évi decentralizált keretéből, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató

2 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Pályázat kiírója 2

3 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 A gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat célja 3

4 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a meghatározott pályázati témákban a székhelyük szerinti megyei decentralizált keretből, a Magyarországi székhelyű: a) Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek b) Speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák c) Térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató szakképző iskolái d) Felsőoktatási intézmények 4

5 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Pályázat tárgya aaa Kizárólag eszközbeszerzés valósítható meg Csak új eszköz szerezhető be Csak kompletten vásárolható meg, alkatrészenként nem 5

6 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Beruházási költség Legalább 100 000,- Ft nettó értéket elérő tárgyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (az eszközbeszerzéshez rendelhető közbeszerzési eljárás költségei, szállítási költségek, VÁM stb.) Üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig végzett tevékenységek költsége (hálózatépítési költségek, munkadíj, betanítás díja stb.) Pénzügyi lízing keretében beszerzendő eszközre nem nyújtható be pályázat! 6

7 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 ÁFA elszámolása ÁFA visszatérítésre igényt nem tarthatbruttó  amennyiben ÁFA visszatérítésre igényt nem tarthat, akkor a támogatás alapja a bruttó költség ÁFA visszatérítésre igényt tarthat nettó  ha ÁFA visszatérítésre igényt tarthat, akkor a támogatás alapja a nettó költség 7

8 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Pályázati prioritások és pályázati témák a.)Prioritás: Gyakorlati képzést folytató, szakképzési hozzájáru- lásra kötelezettek gyakorlati képzőhelyein a tárgyi feltételek fejlesztése Pályázók köre: Gyakorlati képzést folytató egyéni vállalkozók, mikro-, kis-, közepes- és nagyvállalatok Támogatási keretösszeg a megyei decentralizált keretösszeg (251 297 000,- Ft) 60%-a 8

9 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Pályázati prioritások és pályázati témák b.)Prioritás: b.)Prioritás: Képző intézmények gyakorlati képzőhelyein a tárgyi feltételek fejlesztése 1. pályázati téma:gyakorlati képzést végző, TISZK keretében működő iskolarendszerű szakképzést folytató szakképző iskola, speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola, gyakorlati képzőhelyein a tárgyi feltételek fejlesztése Pályázók köre: TISZK iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményei és a készségfejlesztő speciális szakiskolák Támogatási keretösszeg a megyei decentralizált keretösszeg (251 297 000,- Ft) 36%-a 9

10 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Pályázati prioritások és pályázati témák b.)Prioritás: b.)Prioritás: 2. pályázati téma:felsőoktatási intézmények gyakorlati képzőhelyein a tárgyi feltételek fejlesztése Pályázók köre: Felsőoktatási intézmények Támogatási keretösszeg a megyei decentralizált keretösszeg (251 297 000,- Ft) 4%-a 10

11 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Pályázható támogatás Támogatás formája:vissza nem térítendő Támogatás intenzitása: - hozzájárulásra kötelezettek: 73% - képző intézmények:100% Támogatás összege: a)hozzájárulásra kötelezettek esetén max.45 000 000,- Ft b)képző intézmények esetén max.: - 1 000 fős tanulólétszám alatt15 000 000,- Ft - 1 000 – 1 500 fő esetén20 000 000,- Ft - 1 500 fős tanulólétszám fölött25 000 000,- Ft Fajlagos támogatási költség: -nál. A jelenlegi létszám alapján az 1 fő tanulószerződéses tanulóra jutó igényelt támogatási összeg a hozzájárulásra kötelezettek esetében nem lehet több 1 500 000,- Ft-nál. Finanszírozás módja:általában utófinanszírozás 11

12 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Előleg Támogatási előleg kérésre nyújtható, a nem költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási intézmény, valamint a hozzájá- rulásra kötelezettek számára. 40% Mértéke: max. 40% A költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási intézmény támogatása előfinanszírozás keretében történik. Igénylését indokolni kell, a bírálatnál nem jelent hátrányt! 12

13 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012Mellékletek 1. sz. m.:ÁFA-nyilatkozat – mindenki 2. sz. m.:Nyilatkozat köztartozásról „A” – hozzájárulásra kötelezettek kivételével mindenki 3. sz. m.:Nyilatkozat köztartozásról „B” – hozzájárulásra kötelezettek 4. sz. m.:Nyilatkozat csőd-, felszámolási-, végelszámolási- és megszüntetési eljárásról – költségvetési szervek kivételével mindenki 5. sz. m.:Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról – mindenki kivéve az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozókat 6. sz. m.:Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról – mindenki 13

14 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Mellékletek 7. sz. m.:A fenntartó támogató nyilatkozata (saját forrás meglétéről is) – szakképző iskolák, speciális-, készségfejlesztő speciális szakiskolák, illetve nem állami és állami felsőoktatási intézmények 8. sz. m.:Igazolás tanulólétszámról (2011-12 és 2012-13 tanévek) – hozzájárulásra kötelezettek 9. sz. m.:Igazolás saját forrás meglétéről – mindenki 10. sz. m.:Nyilakozat a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján összeférhetetlenségről, érintettségről – mindenki 11. sz. m.:Nyilakozat a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján: közzétételi kérelem – hozzájárulásra kötelezettek 14

15 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Mellékletek További csatolandó dokumentumok: 1.:Aláírási címpéldány vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap pályázó által hitelesített másolata – mindenki 2.:30 napnál nem régebbi cégkivonat pályázó által hitelesítve – hozzájárulásra kötelezettek 3.:Gazdasági kamara által a pályázónak kiadott érvényes „Határozat”-a vagy érvényes „Tanúsítvány” másolata az illetékes gazdasági kamara által érvényesítve – hozzájárulásra kötelezettek 15

16 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Mellékletek 4.:Gazdasági kamara véleménye vagy támogató nyilatkozata eredeti példányban a pályázónál folyó gyakorlati képzés ellenőrzésének eredményéről, amely a tanulólétszám igazolását is tartalmazhatja – hozzájárulásra kötelezettek 5.:Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett nem szerepel az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói nyilvántartásában, úgy a pályázó székhelye szerinti illetékes adóhatóság 30 napnál nem régebbi eredeti, papír alapú, lebélyegzett igazolása a köztartozás-mentességről – hozzájárulásra kötelezettek 16

17 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 2 példányban – 1 eredeti, 1 másolati pld. 1 db CD, mely tartalmazza a „Pályázati adatlap”-ot, az eredeti dokumentációhoz csatolva példányonként műanyag, vagy papír dossziéba betéve –TILOS: spirálba fűzni hőkötött formában beadni kapcsozni összetűzni A pályázatokat 1 (eredeti), 2(másolat) sorszámmal kell ellátni; a pályázat adatlapját papír alapon és CD- n is be kell nyújtani Pályázat benyújtása 17

18 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Pályázat benyújtása Pályázat benyújtásának helye: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága 1439 Budapest; Pf.: 630. Határideje (postabélyegző legkésőbbi dátuma): 2012. szeptember 17. (hétfő) 18

19 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 KITÖLTŐ PROGRAM Pályázati dokumentáció letölthető https://www.nive.hu/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=259 https://www.nive.hu/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=259 Kitöltő-programmal kell a pályamunkát elkészíteni 19

20 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Mellékletek pontatlan kitöltése Folyamatos oldalszámozás, szignálás hiánya Adatok nem egyértelmű megadása Támogatási előleg hibás számítása Hiányzó mellékletek Hitelesítés hiánya, pontatlansága Saját forrás igazolása Leggyakoribb formai hibák 20

21 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Tartalmi hiányosságok A pályázó és a célcsoportok bemutatásá- nak elégtelensége Tárgyi fejlesztés hogyan kapcsolódik a képzésfejlesztéshez Eszközlista és fejlesztési cél kapcsolata Képzési cél megfogalmazásának hiányossága Nyelvi igénytelenség 21

22 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Tartalmi értékelés, pontozás sor- szám tartalmi értékelési, bírálati szempont megnevezése adható pont 1pályázó bemutatása 5 2fejlesztendő tárgyi feltételek leírása10 3 fejlesztés indokoltsága, az elérni kívánt oktatási, képzési, szakmai célok bemutatása, helyzetelemzés SWOT analízis elkészítésével20 4 pályázattal érintett tanulói létszám, illetve tanulószerződéssel oktatott tanulók száma20 5 munkanélküliség által fokozottan sújtott, hátrányos helyzetű kistérségben támogatott szakképzés vállalása, és ezen hátrányos helyzet jellemzőinek bemutatása10 6 hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő tanulók száma10 7 megvalósítandó fejlesztés műszaki, technológiai korszerűsége, az ezzel megszerezhető gyakorlati tudás várható hasznosulása a munkavégzés során15 22

23 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Tartalmi értékelés, pontozás sor- szám tartalmi értékelési, bírálati szempont megnevezése adható pont 8 pályázó által alkalmazott, a gyakorlati képzésre is kiterjedő minőségbiztosítási rendszer megléte 5 9elvártnál (27%) több saját forrás vállalása 10 10 10 költségvetés megalapozottsága: a beruházás és működtetés költségkalkulációja, a működtetéshez szükséges finanszírozási források bemutatása, a fajlagos támogatási költség nagysága az ár- érték arányt figyelembe véve 10 10 11pályázat színvonala, általános és összegzett megítélése 5 összesen120 23 A legalább 60 pontot el nem érő pályamunkák nem részesülhetnek támogatásban!

24 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012SEGÍTSÉG Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértői: (30)8175-820 (30)8175-006 24

25 FMKIK - Szakképzési pályázat 2012 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8000Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6. Tel.:22/510-310; 510-318 Fax:22/510-312 mobil:(20)9776-670 web:www.fmkik.hu e-mail:sandor.szabo@fmkik.hu 25


Letölteni ppt "Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprész 2012. évi decentralizált keretéből, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések