Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DE EFK Általános szociális munkás szak Oktatói - hallgatói fórum az AKKREDITÁCIÓ előkészítéséről 2006. február 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DE EFK Általános szociális munkás szak Oktatói - hallgatói fórum az AKKREDITÁCIÓ előkészítéséről 2006. február 15."— Előadás másolata:

1 DE EFK Általános szociális munkás szak Oktatói - hallgatói fórum az AKKREDITÁCIÓ előkészítéséről 2006. február 15.

2 P o t e n c i á l o k Önértékelés a 2004. október 15-i állapotnak megfelelően P o t e n c i á l o k Szakfelelős a fenti időpontban Dr. Imre Sándor egyetemi docens. 2005. szeptember 1-től Prof. Dr. Molnár Péter, a Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézet főállású oktatója. Kutatási területe a multidiszciplináris orvostudományon belül a magatartástudomány területe A szak tudományági besorolása: 5.4. Szociológiai tudományok.

3 Képesítési követelményekben rögzített kompetenciák megszerzésének biztosítása KOMPETENCIÁK:.A társadalom (gazdasági, politika, kultúra stb.) működési szabályszerűségeinek felismerése és elemzése; valamint a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárása, és mindazon eszközök mozgósítása, amelyek ezen okok kialakulását megelőzhetővé teszik, illetőleg kedvezőtlen hatásaikat tompítják;.a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerése, ezek társadalmi összefüggésben való szemlélete;.az egyének, családok és közösségek problémamegoldó képességének javítása saját gazdasági, társadalmi, érzelmi, biológiai, családi és személyközi okokból fakadó szociális problémáik felismerésére és megoldására;.a szociális szolgáltatások fejlesztése és új szolgáltatások létrehozása.

4 Továbblépés: A szociális munka alapszak (BSc) szakindítási dokumentációja a Debreceni Egyetemen elkészült, benyújtásra került, melyet a MAB és az Oktatási Minisztérium egyaránt elfogadott. A szociális munka alapszak (BSc) szakindítási dokumentumban megfogalmazott tanterv előkészítése, az előkövetelmények kimunkálása, hogy azok lehetőséget teremtsenek a kredit rendszer által elérhető rugalmasságra, választhatóságra.

5 A szak kompetenciáinak, valamint az oktatott ismeretanyagok a gyakorlatban történő hasznosulása, a gyakorlat változásainak követése A szociális munkát meghatározó tudományterületek elméleti ismeretei. Gyakorlati oktatás. Kutatási programok. Nemzetközi kapcsolatok. Munkáltatói visszajelzés. Továbblépés: A kompetenciák és a szakmai ismeretanyag gyakorlatban történő hasznosulásának rendszeres, legalább két évente történő felmérése végzett hallgatóinknál, és a munkáltatók megkérdezése a képzésben oktatott kompetenciák, ismeretek érvényesüléséről.

6 A kurzusok oktatói mennyire felelnek meg a szakmai és a MAB követelményeknek? A Szakon főállású oktatók száma: 13. 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott oktató dolgozik a szakon. 40 fő külső óraadó és a külső gyakorlatok vezetését 112 terepintézményben 209 fő tapasztalattal rendelkező tereptanár végzi. Kar más szakán főállásban foglalkoztatott, átoktató oktató 10 fő. Továbblépés: Növelni szükséges a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát. A tudományos munkában és az oktatásban tapasztalattal rendelkező oktatók PhD fokozat szerzésének elősegítése. E mellett szükséges az oktatók rendszeres továbbképzésének, tudományos konferenciákon elhangzó előadásainak, empirikus kutatásainak és publikációinak támogatása.

7 A kurzusok oktatásához szükséges infrastrukturális ellátottság Tantermek Oktatástechnikai eszközök Könyvtár Külső gyakorlati helyek Továbblépés: A hallgatói létszám alapján a tanterem és előadóterem kapacitás bővítése, valamint az elhasználódott technikai eszközállomány folyamatos korszerűsítése szükséges. A Kar könyvtárában a társadalomtudományi szakkönyvek és folyóiratok elérhetősége, újak beszerzése szükségszerű a korszerű ismeretek oktatása érdekében.

8 A kurzusok oktatásának eredményessége Szigorlatok eredményei: hallgatók több mint 50%-a a kiemelt tantárgyakból legalább jó minősítéssel teljesített, egyes tárgyaknál eléri a 70%-ot is Záróvizsga eredmények és oklevél minősítés: a szakdolgozatra legalább jó minősítést kaptak; a hallgatók 80%-ánál jó, vagy annál magasabb minősítésű. Oktatási segédanyag, jegyzet. Továbblépés: A hallgatók tanulását segítő szakkönyvek beszerzése, oktatási segédanyagok számának bővítése, több oktatási jegyzetek elkészítése.

9 A Szak hallgatói létszámának alakulása Tanév Jelentkezők száma 1. félévre beiratkozók száma NL N L 2000/2001183360 190 516 2001/2002146342180 616 2002/2003142572 175 739 2003/2004 192596 187 753 2004/2005 178591 188 819 Továbblépés: Szociális munka alapszak (BSc) 2006. szeptembertől nappali és levelező tagozaton Középtávú tervként a mester képzés (MSc) kialakítása az alapszak folytatásaként

10 A Szak hallgatóinak TDK, egyéni kutatási, demonstrátori tevékenységei Az elmúlt 5 évben 23 pályamunka született, melyek közül 9 pályamunka szerzője ért el helyezést az intézményi TDK Konferencián. Hallgatóink közül 2000-től 5 fő vett részt dolgozatával OTDK-n, ahol a szociális munka vagy pszichológia szekcióban tartottak előadást. Közülük 1 hallgatónk ért el helyezést az OTDK-n. Hallgatóink Nagyváradon és Ukrajnában Tudományos Diákköri Konferencián tartottak előadást (9 fő). Hallgatóink rendszeresen bekapcsolódnak az oktatók által vezetett empirikus szociológiai kutatásokba. Továbblépés: A jövőben az adott területre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A legtehetségesebb hallgatók bekapcsolása tervezett módon, tudatosan a tudományos munkába és az oktatásba. A demonstrátori munka bevezetése a szakon.

11 A kétszintű képzésre való felkészülés folyamatának, helyzetének és eredményeinek bemutatása A Debreceni Egyetem két kara a MAB állásfoglalása alapján közös szakindítási kérelmet terjesztett elő, melynek előkészítő fázisában a karok képviselői bizottságban dolgozták ki a lineáris többciklusú képzés szakmai és tartalmi alapjait, a gyakorlati képzés minimumait. A Szociális Intézmények Országos Szövetsége elnöksége 2004. augusztus 27-én a szociális munka alapszak (BSc) szakindítási kérelmét megvizsgálta, és azt elfogadta, és véleményében kiemelte a gyakorlati képzés fontosságát. Az értékelést végző bizottságok egyhangú támogatással fogadták el a Debreceni Egyetem szociális munka alapszak indítási dokumentumait. MAB 2005./6./10./2./26. sz. határozatában foglaltak szerint 2005. július 21- én javasolta a szociális munka alapszak (BSc) indítását a Debreceni Egyetemen. A szakindítási kérelemben részletesen kidolgozásra került a mesterképzésekbe való továbblépés lehetősége is hallgatóink számára. Ennek megfelelően a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munkás szaka az egészségügyi szakirányú mesterképzés irányvonalait dolgozza ki. Továbblépés: a mester szak kidolgozása

12 M ű k ö d é s M ű k ö d é s Az Általános Szociális Munkás Szak küldetése, jövőképe, értékrendje A Szak küldetésének tekinti a társadalmi változásokhoz, a szociálpolitika fejlődéséhez és a gyakorlati követelményekhez igazodó, sokoldalú ismeretekkel rendelkező általános szociális munkások képzését, akik képesek ismereteik folyamatos megújítására, gyakorlatban történő alkalmazására a prevenció, a probléma kezelés folyamatában, valamint képesek egyetemi (a jövőben MSc) szintű ismeretek elsajátítására, a legjobbak pedig bekapcsolódhatnak társadalomtudományi ill. interdiszciplináris kutatásokba. Továbblépés: A Szak stratégiai tervének rendszerbe foglalása, tervezetten rendszeres ellenőrzése, értékelése, a változó feltételekhez igazítása. A stratégiai tervek teljesülésének ellenőrzése, értékelése rendszeresen.

13 Az intézménnyel (vagy egységeivel) szemben támasztott jelenlegi és jövőbeli igények, elvárások ismerete Egyetemi, kari, szaki szervezeti egységek, bizottságok. Oktatók részvétele az egyetemi, kari, szaki szervezeti munkában. Információcsere módjai. Továbblépés: Tudatosan, tervezett módon történő Kar és Szak közötti, valamint a Szakon belüli információcsere. A munkavégzéshez szükséges információk gyors eljutását szolgáló új kommunikációs csatornák kialakítása.

14 Az intézmény/egység minőségbiztosítási rendszerének szervezete DE EFK Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottságban van a szakot képviselő oktató. A Szak minőségbiztosítási és akkreditációs feladatainak elvégzésére bizottságot alakított. A szakon dolgozó kollégák folyamatosan együttműködnek a szak minőségbiztosításért felelős oktatójával. Továbblépés: A szak/tanszék vezetőinek és oktatóinak minőségbiztosítási továbbképzése. A Karon minőségfejlesztési kézikönyv elkészítése.

15 Az intézmény (egységei) működésének értékelése A Kari vezetés visszajelzése rendszeres (Főigazgatói Tanács, Kari Tanács) A szakon végzett munka értékelése havonta a szaki értekezleten. Továbblépés: A munkavégzéshez szükséges információk gyors eljutását szolgáló új kommunikációs csatornák kialakítása. A szaki értekezleteken a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési kérdések is fokozott hangsúlyt kapjanak.

16 Vezetés kapcsolatai (külső, belső) Belső: szaki értekezleten elhangzó információk. Külső szakmai szervezetei tagság (hazai és külföldi). Tereptanárokkal (gyakorlat vezetés, szakdolgozati téma vezetés, szemináriumi csoport vezetés). Külföldi vendégprofesszorok oktatása, közös kutatási és szakmai programok. Továbblépés: Az oktatás szereplői közötti kapcsolatok fejlesztése. Tovább kell erősíteni a külső oktatók (óraadók, tereptanárok) és az intézmény közötti kapcsolatot, folyamatos információ cserét. A szaki értekezleteken fontos, hogy a jövőben a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési kérdések is fokozott hangsúlyt kapjanak.

17 Dolgozók munkájának figyelemmel kísérése, motiváció, elismerés Oktató kollégáink óraterhelése magas, de azonos besorolású oktatók közötti szélsőséges eltérések nem tapasztalhatók. Oktatóink előléptetése biztosítva van. DE más karáról átoktatók ill. a külső óraadók munkájukkal segíti a Szak képzési céljainak megvalósítását. Kérdőíves felmérés körükben nem történt. Továbblépés: A jövőben dolgozzuk ki az oktatói karrier terv formáját. Szükség lenne a dolgozói visszajelzés rendszeres működésére ill. a közös tevékenységi körök (továbbképzések, tudományos kutatás stb.) bővítésére. A kiemelkedő oktatói és tudományos teljesítményt mutatók kollégák elismerési, és ösztönzési formáinak részletes kidolgozása, a meglévő formák mellett újak bevezetése.

18 A feladatok végzéséhez szükséges személyi állomány A Szakon főállású oktatók száma: 13. 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott oktató dolgozik a szakon. 40 fő külső óraadó és a külső gyakorlatok vezetését 112 terepintézményben 209 fő tapasztalattal rendelkező tereptanár végzi. Kar más szakán főállásban foglalkoztatott, átoktató oktató 10 fő. Továbblépés: A korábbi évekhez hasonlóan növelni szükséges a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát. A tudományos munkában és az oktatásban tapasztalattal rendelkező oktatók PhD fokozat szerzésének elősegítése.

19 A dolgozók szakmai ismereteinek, szakértelmének és felkészültségének meghatározása, szinten tartása és továbbfejlesztése A Kar főfoglalkozású oktatói közül 24 fő vesz részt az Általános Szociális Munkás Szakon folyó oktatómunkában. A szak főállású oktatói közül főiskolai tanár 1 fő, életkor: 63 év; egyetemi docens 1 fő, életkor: 57 év; főiskola docens 5 fő, átlag életkor: 41,8 év; főiskolai adjunktus: 2 fő, átlagétkor: 31 év; főiskolai tanársegéd: 4 fő, átlagéletkor: 28 év. Továbblépés: Az oktatók karrier tervének elkészítése, a tudományos munka, konferencia előadások és publikációk szaki bevételekből történő anyagi támogatásának kidolgozása, bevezetése.

20 Az utánpótlás tudatos biztosítása A Szakon a működés 14 éve alatt fokozatosan alakult ki a jelenlegi oktatógárda. Az egyéni karrierlehetőségek biztosítása mellett szükség lenne további oktatói álláshelyekre, amikre szakirányú végzettségű, tudományos fokozattal rendelkező fiatal munkatársakat lehetne alkalmazni. Továbblépés: A szakmai és oktatási tapasztalattal rendelkező oktató kollégák tudományos fokozat megszerzésére irányuló törekvésének támogatása, szakon oktató kollégák karrier tevének elkészítése, fiatal oktatóknál a tudatos karrierépítés támogatása figyelemmel a szak hosszabb távú fejlesztési elképzeléseire.

21 Infrastrukturális ellátottság Tantermek Oktatástechnikai eszközök Könyvtár Külső gyakorlati helyek Továbblépés: A hallgatói létszám alapján a tanterem és előadóterem kapacitás bővítése szükséges.

22 Az oktatás és kutatás infrastruktúrája (tudományáganként) Oktatástechnikai eszközök Könyvtár, oktatási segédanyagok, jegyzetek. Továbblépés: A Kar könyvtárában új társadalomtudományi szakkönyvek és folyóiratok folyamatos beszerzése szükségszerű a korszerű ismeretek oktatása érdekében. A hallgatók felkészülését a nem megfelelő szakkönyvi háttérrel rendelkező tudományterületeken oktatási segédanyagok összeállításával, és jegyzetek írásával tervezzük segíteni.

23 Az információ és a tudás menedzselése A hallgatók és az alkalmazottak szükséges információkkal való ellátása alapvetően kiépített: megbeszélések, faliújság, egyetemi és kari honlap, Tudományos Hírlevél, Neptun-rendszer elérése, e- mail kapcsolatok, tantárgyi követelmények nyilvánossá tétele, Diák Tanácsadó Iroda működtetése. További információs helyek a hallgatók számára hallgatói Szolgáltató – és Információs Iroda, elektronikus információs pontok, zártláncú televízió műsor, Kari honlap. Továbblépés: Az információáramlás javítása érdekében a kari honlap által nyújtott lehetőségek jobb kihasználását, hallgatói fórumok rendszeres megrendezését, a szaki oktatói értekezletekre a szakon tanuló hallgatók képviselőjének meghívása.

24 A rendelkezésre álló személyi és infrastrukturális kapacitás kihasználtsága A karon teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatókkal szemben támasztott kari elvárások a kontaktóraszámra vonatkozóan magasak (tanársegéd esetében 18 óra/hét, adjunktus 15 óra/hét, docens 8 óra/hét). Ennek a Szak oktatói igyekeznek messzemenően eleget tenni. Oktatómunkájuk minőségi ellátása érdekében folyamatos felkészülésre, ismereteik bővítésére, a jog, a szociálpolitika és a szociális munka gyakorlatához közeli tevékenységre is szükség van. A kontaktóra leterheltség mellett időt kell biztosítani a tudományos munkára vonatkozó elvárás teljesítésére. Szakon 1 fő oktatásszervezőként dolgozik. Továbblépés: Új oktatói státusz(ok) létesítése, az oktatási, szervezési feladatok racionalizáltabb elosztása.

25 Az oktatás, kutatás szervezése Az oktatás formai kereteit az egyetemi és kari szabályzatok biztosítják. A szabályzatok betartását az Oktatási Kabinet ill. a Tanulmányi Osztály ellenőrzi, szaki szinten a szakfelelős köteles a szabályos keretek közötti működést biztosítani. A tudományos élet strukturált szervezésében Kari és Szaki szinten több testület vesz részt. A Kar gondozásában jelenik meg a Főiskolai Kar Tudományos Közleményei c. kiadvány. A tudományos és kutatómunkát Kari és Szaki Tudományos Alapok támogatják, az alapokat Bizottságok kezelik szabályzat alapján. Továbblépés: Információ átadás céljából hallgatói fórum rendszeres szervezése, a hallgatók tájékoztatása a kar és a szak működéséhez kapcsolódó, hallgatókat is érintő témákról, kérdésekről.

26 A folyamatok szükség szerinti továbbfejlesztése A működés formai kereteinek, szabályainak folyamatos karbantartása, az egyetemi követelményekben bekövetkezett változások követése kari szintű folyamat, melynek végrehajtásában a Szak is részt vesz. A Szak működését meghatározó folyamatok tervezése vezetői szinten rendszeresen és aktívan működik. Továbblépés: A folyamatok tervezéséhez szükséges a stratégiai terv elkészítése, ahol a feladatok és határidők kijelölésén túl a továbbfejlesztés irányait és tartalmát is meghatározzuk.

27 Az oktatás, kutatás, valamint a szervezés szabályozottsága, szabályozás ismertsége, betartása, dokumentáltsága, a felmerülő problémák, hiányosságok kezelése A Szakon megtalálhatók, ill. a kari honlapon elérhetők az egyetemi és kari szabályzatok. Az oktatás a Kari Tanács által jóváhagyott mintatanterv alapján zajlik. Az oktatás és kutatás szabályozásának szakot érintő változásai a havi rendszerességgel megtartott szaki értekezleten kerültnek ismertetésre. Továbblépés: A szaki tájékoztató szükségszerű változtatása, és a változások közzététele a hallgatók és az oktatók számára. A tudományos munka és konferencia részvétel támogatására külső források (pályázati lehetőségek) mobilizálása, ezzel kapcsolatos folyamatos tájékoztatás, információcsere.

28 Az elitképzés Az elmúlt 5 évben 23 pályamunka született, melyek közül 9 pályamunka szerzője ért el helyezést az intézményi TDK Konferencián. Hallgatóink közül 2000-től 5 fő vett részt dolgozatával OTDK-n, ahol a szociális munka vagy pszichológia szekcióban tartottak előadást. Közülük 1 hallgatónk ért el helyezést az OTDK-n. Hallgatóink rendszeresen bekapcsolódnak az oktatók által vezetett empirikus szociológiai kutatásokba. Szakunk egy oktatója 2000 évtől részt vesz a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában. A programban minden évben előre meghatározott számú hallgató választható ki, akiknek a segítését, gondozását a szakunk tutor-oktatója végzi. Továbblépés: Erőteljesebb motivációval, hatékonyabb tutorálással kell segíteni a legtehetségesebb hallgatókat a tudományos munkába és az oktatásba való bekapcsolódásban. Tudatosabban, tervezettebben kell irányítani ezt a tevékenységet. A Szak főállású oktatói kapjanak és vállaljanak nagyobb részt ezekből a feladatokból.

29 A kutatás és fejlesztés eredménye az oktatásban Oktatóink kutató munkájukat egyéni kutatásokban és szakmai műhelyekhez kötődő (LOSS project, Periféria Egyesület) empirikus kutatásokban végzik. Oktatóink kutatási eredményeiket itthon és külföldön megjelenő szakkönyvekben és folyóiratokban rendszeresen publikálják. A kutatások és az eredményeket feldolgozó írások a tananyag részévé válnak, különösen a szociológia, a szociális munka, és a jog oktatásában. Külföldi vendégprofesszorok oktatása. Továbblépés: A tananyagtartalom rendszeres aktualizálása, újabb, tudományos aktivitást elősegítő szakmai műhelyek kialakítása.

30 Felhasználói partner elégedettség vizsgálat A Szociális Intézmények Országos Szövetsége elnöksége 2004. augusztus 27-én a szociális munka alapszak (BSc) szakindítási kérelmét megvizsgálta, azt elfogadta, és véleményében kiemelte a gyakorlati képzés fontosságát. 2001 nyarán levélben kérdőívvel kerestük meg az 1999. és a 2000. évben végzett nappali és levelező tagozatos hallgatókat. 2005-ben az eddig végzett teljes hallgatói mintát lekérdező kérdőíves felmérést végeztünk. Továbblépés: A kompetenciák és a szakmai ismeretanyag gyakorlatban történő hasznosulásának rendszeres, legalább kétévente történő felmérése végzett hallgatóinknál. Munkáltatók rendszeres megkérdezése. információcsere fenntartása szükséges az oktatásban résztvevő szervezeti egységek és a gyakorlóhelyek információcsere fenntartása szükséges az oktatásban résztvevő szervezeti egységek és a gyakorlóhelyek

31 A hallgatók oktatás véleményezési rendszere, eredményeinek hasznosítása A az elmúlt félévben kezdtük kidolgozni a hallgatói véleményezési rendszer lehetséges módszerét és formáját hallgatók oktatásról szóló véleményének megismerését célzó, kari szinten koordinált felmérések eredményét nem ismerjük. A szakon. A Debreceni Egyetem által készített hallgatói oktatás véleményezésről szóló kérdőívet néhány tantárgy esetében, próba jelleggel felvettük. Továbblépés: A hallgatók oktatás véleményezési rendszerének kidolgozása, a hallgatók véleményének rendszeres megismerése, a visszajelzések értékelése, és eredményeinek hasznosítása.

32 Dolgozói elégedettség mérése Szisztematikus felmérés eddig nem történt, a kari szintű felmérés adatait szaki bontásban még nem ismerjük. Továbblépés: A dolgozói elégedettség felmérési módjának kidolgozása, és a dolgozók évenkénti megkérdezése.

33 A szervezet kulcsfontosságú eredményei A szak hallgatói létszám alakulása: nappali és levelező tagozat összesen ÉVFŐ 2000706Továbblépés: A szociális munka alapszaknál a 2001796munkaerő-piaci igények figyelemmel kísérése, 2002914felhasználása a hallgatói keretszám 2003940kialakításakor. 20041007

34 A szak hallgatóinak létszámváltozása

35 Tudományos publikációk statisztikai adatai (egy főre jutó publikációk száma, szórása) tudományági bontásban

36 A TDK-n résztvevő hallgatók száma (az önértékelés időciklusára vonatkoztatva) Az elmúlt 5 évben 23 pályamunka született, melyek közül 9 pályamunka szerzője ért el helyezést az intézményi TDK Konferencián. Hallgatóink közül 2000-től 5 fő vett részt dolgozatával OTDK-n, ahol a szociális munka vagy pszichológia szekcióban tartottak előadást. Közülük 1 hallgatónk ért el helyezést az OTDK-n. Hallgatóink Nagyváradon és Ukrajnában Tudományos Diákköri Konferencián tartottak előadást (9 fő). Továbblépés: A TDK munkába bekapcsolódó hallgatók számát, eredményességüket növelni kell. A hallgatók számára is nyitottá kell tenni a tudományos szakmai műhelyben való kutatási munkát és publikációs lehetőségeket.

37 A kétszintű képzésre való felkészülés folyamatának, helyzetének és eredményeinek bemutatása A Debreceni Egyetem két kara a MAB állásfoglalása alapján közös szakindítási kérelmet terjesztett elő, melynek előkészítő fázisában a karok képviselői bizottságban dolgozták ki a lineáris többciklusú képzés szakmai és tartalmi alapjait, a gyakorlati képzés minimumait. A Szociális Intézmények Országos Szövetsége elnöksége 2004. augusztus 27-én a szociális munka alapszak (BSc) szakindítási kérelmét megvizsgálta, és azt elfogadta, és véleményében kiemelte a gyakorlati képzés fontosságát. Az értékelést végző bizottságok egyhangú támogatással fogadták el a Debreceni Egyetem szociális munka alapszak indítási dokumentumait. MAB 2005./6./10./2./26. sz. határozatában foglaltak szerint 2005. július 21-én javasolta a szociális munka alapszak (BSc) indítását a Debreceni Egyetemen. Továbblépés: A többciklusú lineáris képzésre való felkészülés következő lépése a szociális munka mester szak indítása, valamint a hallgatói átjárhatóság feltételeinek kidolgozása a Debreceni Egyetem más mester képzései irányába.

38 Köszönöm a figyelmet Szoboszlai Katalin főiskolai docens


Letölteni ppt "DE EFK Általános szociális munkás szak Oktatói - hallgatói fórum az AKKREDITÁCIÓ előkészítéséről 2006. február 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések