Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2016 évi intézményi rezidensi pályázat és az SZTE ÁOK-SZAKK rezidensi felvételi eljárása Prof. Dr. Boros Mihály szak-és továbbképzési dékánhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2016 évi intézményi rezidensi pályázat és az SZTE ÁOK-SZAKK rezidensi felvételi eljárása Prof. Dr. Boros Mihály szak-és továbbképzési dékánhelyettes."— Előadás másolata:

1 A 2016 évi intézményi rezidensi pályázat és az SZTE ÁOK-SZAKK rezidensi felvételi eljárása Prof. Dr. Boros Mihály szak-és továbbképzési dékánhelyettes

2 A 2016. évi szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus képzés keretszámai

3 A 2016. évi szakorvos képzési keretszámok megyénkénti bontásban

4

5 A REZIDENSI FELVÉTELI ELJÁRÁS HATÁRIDŐI Jelentkezés a meghirdetett álláshelyekre 2016.05.02.-05.31. (a Szak- és Továbbképzési Központban) Szóbeli felvételi elbeszélgetések 2016. 06.13.- 06.24.között Orvos avatás 2016.06.25. Értesítés a felvételi döntésről (tanszékek részéről) 2016.06.30. Munkába állás legkorábbi időpontja 2016.08.01.

6 Az intézményi akkreditáció kérdésköre

7 1.Jelenleg folyik az intézmény egyes képzőhelyeinek akkreditációs eljárása, amelyről mindenki írásos tájékoztatást (minősítést) fog kapni az ENKK elnökétől (dr. Páva Hanna). 2.Az akkreditáció a 2012. június 18 – 2016. június 18. közötti időre lesz érvényes 3.Elő kell már készülni, hogy az egyetemi képzőhelyek akkreditációját ez év szeptemberében – alap-, és ráépített szakmánként – mindenkinek el kell készíteni, hogy még ez évben felterjeszthető legyen az ENKK-hoz.

8 Az eg é szs é g ü gyi felsőfok ú szakir á ny ú szakmai k é pz é s r é szletes szab á lyair ó l sz ó l ó 16/2010. (IV. 15.) E ü M rendelet (a tov á bbiakban: E ü M rendelet) 7. § (2) bekezd é se alapj á n „ az eg é szs é g ü gyi szolg á ltat ó k szakk é pző helly é minős í t é s é ről (a tov á bbiakban: akkredit á ci ó ) az Eg é szs é g ü gyi Nyilv á ntart á si é s K é pz é si K ö zpont (a tov á bbiakban: ENKK) eln ö ke d ö nt ”. Az EüM rendelet 7.§ (4) bekezdése alapján „az akkreditációs eljárás lefolytatását az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi valamely egyetemnél. Az akkreditációs eljárás kezdeményezésének egységes formai és tartalmi követelményeit az e rendeletben foglaltakra figyelemmel az ENKK határozza meg és a honlapján közzéteszi. Az akkreditáció iránti kérelmet az egyetem – a kérelem előzetes vizsgálatát követően – nyújtja be az ENKK-hoz”. Tekintettel a fenti jogszab á lyv á ltoz á sra, az eddigi gyakorlatt ó l elt é rően az akkredit á ci ó s elj á r á s kezdem é nyez é sekor haszn á land ó - egyetemenk é nt elt é rő - p á ly á zati űrlapokat (akkredit á ci ó s k é relem nyomtatv á ny) az ENKK-nak egys é ges í tenie kell, l é trehozva ezzel egy á ltal á nos akkredit á ci ó s k é relem nyomtatv á nyt, mely a k é sőbbiekben mind a n é gy egyetemi r é gi ó ban megfelelően alkalmazhat ó lesz. A minős í t é si elj á r á s eddigi gyakorlata egy é b tekintetben nem fog v á ltozni. „Az akkreditációs formanyomtatványokat e hónapban szeretnénk az egyetemekkel véleményeztetni és legkésőbb április 1-jével életbe léptetni”. Dr. Papp Dávid főosztályvezető ENKK Szakképzés Támogatási Főosztály A képzőhelyi akkreditációs kérdéskör

9 1. A listát kérni fogja az ENKK és a Nemzeti Vizsgabizottság is. 2. Az esetleges rendelet-módosításig, amely az új grémium-vezetők besorolását a régi – és javasolt – formában teszi lehetővé, az ügyintézés csak a jogszabály szerinti grémium-vezetőn keresztül történhet. Az egyes alap-szakképesítési grémiumok, grémium-tagok listájának kérdése

10 Köszönöm a figyelmet !

11 A képzőhelyi akkreditációs kérdéskör

12 Az akkreditációt előkészítő folyamat az akkreditációs időszak 2012. június 18.-tól - 2016. június 18-ig tart az akkreditáció alapjául szolgáló „önjellemzések” összeállításánál a 16/2010. EüM rendelet 3. sz. mellékletének (a szakképző hellyé minősítés feltételei) előírásait kell figyelembe venni a szakmai megfelelőségeket a 22/2012. EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően kell megítélni a képzőhelyi akkreditációs kérelmeket az ENKK-hoz kell majd benyújtani, de az akkreditációs kérelmeit kívánatos az egyetemhez benyújtani az eljárás gyorsítása érdekében az egyetemhez benyújtott anyagokat alap-szakképesítésenként a grémium-vezetők minősítik és tesznek javaslatot az adott pályázó ellátóhely szakképzésben való részvételét illetően (teljes időtartamra elfogadható, részképzésre - képzési programonként - alkalmas, illetve szakképzésre nem alkalmas); figyelemmel kell lenni arra, hogy a grémium-vezetők a regionális képzőhelyi minősítésüket a Szakmai Kollégiumi Tanáccsal, ill. Tagozattal is megismertessék! a grémium-vezetők által elbírált anyagokat a kari bizottságok (Szak- és Továbbképzési Bizottság, Akkreditációs Bizottság) áttekintik és javaslatot fogalmaznak meg az ÁOK Kari Tanácsa számára, amennyiben az ÁOK Kari Tanács elfogadja a minősítési javaslatot, a Dékán kísérőlevéllel felküldi a Dél-Alföldi Régió képzőhelyeinek akkreditációs listáját az ENKK-hoz, és egyidejűleg az akkreditációs listát a honlapra felhelyezi.

13 Tervezett időrend Az akkreditációval kapcsolatos dokumentáció 2016. április 01.-ig felkerül a ENKK honlapra, Az anyagokat 2016. április 29-ig (péntek) a SZTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központba (6722 Szeged, Tisza L. krt. 97 sz.) kell továbbítani, hogy a grémium- vezetőkhöz kiküldhessük minősítésre. A grémium-vezetők a véleményeket 2016. május 20-ig (péntek) visszajuttatják a SZTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központjához, hogy az ÁOK Kari Akkreditációs Bizottsága a végleges listát a Kari Tanács soron következő ülése elé terjesztéshez elkészíthesse. (Az egyes időpontok változtatása csak a Kari Tanács ülésének napirendjei, illetve a Kari Akkreditációs Bizottság munkarendje függvényében történhet.

14 A régió szakképzőhelyként pályázni szándékozó intézmények vezetői számára (tervezett) dokumentáció - ÁOK Dékán felkérő levele, amely tájékoztat a feladat céljáról, lebonyolításáról - ENKK űrlapja - 1. sz. űrlap - útmutató a szakképzőhellyé minősítés feltételeiről (jogszabály-melléklet) - képzőhely-minősítő rezidensi kérdőív - képzőhely-véleményező tutori lap Az előírásokat, a szakképzési programokat a 22/2012. EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően kell figyelembe venni. A közreadott tételes teljesítési listában foglalt elvárások (műtétek, beavatkozások, technikák, betegségformák, stb.) az adott képzőhelyen maradéktalanul teljesíthetők legyenek.

15 Köszönöm a figyelmet !

16 3. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez A szakképző hellyé minősítés feltételei Az egészségügyi szolgáltatást végző intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképző hellyé minősítése a következő szempontok alapján történik: 1. A szakképzés egész időtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelő képzőhely: 1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen 1.1.1. legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, vagy 1.1.2. legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik; 1.2. ahol a szakképzést végző oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik; 1.3. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a teljes szakképzési program vagy legalább annak 75%-a oktatására, azzal, hogy a fennmaradt 25% oktatása a felsőoktatási intézmény által kijelölt más szakképző hellyé minősített képzőhelyen történik; 1.4. ahol a szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek elérhetősége és együttműködése biztosított; 1.5. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; 1.6. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, továbbá a szükséges oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll; valamint 1.7. ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek. 2. A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő képzőhely: 2.1. Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén: 2.1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik; 2.1.2. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására; 2.1.3. ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak; 2.1.4. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint 2.1.5. ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll. 2.2. Egyéni praxisban történő részképzés esetén: 2.2.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik; 2.2.2. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására; 2.2.3. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint 2.2.4. ahol az oktató és a felsőoktatási intézmény között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn. Az 1.1. és 1.2. alpontban, a 2.1.1. alpontban, valamint a 2.2.1. alpontban foglalt rendelkezéseket a szakképzés bevezetésétől számított 8. év elteltét követően kell alkalmazni, azzal, hogy ezen időpontig is a szakképzést vezető és végző oktatónak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznie kell.

17 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 2. 2 A szakképzési központ feladata a szakképzéssel kapcsolatban 2 2. § 3 Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményben (a továbbiakban: egyetem) a szakképzés koordinációját és technikai, szervezési feladatait végző szervezeti egység (szakképzési központ) feladata a szakképzéssel kapcsolatosan: 3 a) a szakképzés megkezdésével összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, a szakképzési megállapodás létesítése, b) a jelöltek képzési tervének összeállításával, módosításával, a teljesítés követésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, c) a szakképzési grémiumok feladataiban való adminisztratív közreműködés, d) a jelölt szakvizsgára bocsáthatóságáról szóló dokumentum (abszolutórium) kiállítása, e) a képzés során miniszteri rendelet vagy a képzési terv alapján szükséges részvizsgák szervezésében való közreműködés, f) külső képzőhelyekkel való kapcsolattartás, valamint a külső képzőhelyen töltendő gyakorlat szervezésében történő közreműködés és azok teljesítésének nyomon követése, g) a szakképzés során a jelöltek kötelező tanfolyamainak szervezése és h) folyamatos kapcsolattartás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (a továbbiakban: ENKK) a szakképzés adminisztrációjának biztosítása érdekében.

18 16/2010. EüM III. FEJEZET AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 11 11 7. § (1) 12 A szakképzés gyakorlati programjának lebonyolítása akkreditált egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: szakképző hely) történik. 12 (2) 13 Az egészségügyi szolgáltatók szakképző hellyé minősítéséről (a továbbiakban: akkreditáció) az ENKK elnöke dönt. 13 (3) 14 Az akkreditáció feltételeit a 3. melléklet tartalmazza. 14 (4) 15 Az akkreditációs eljárás lefolytatását az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi valamely egyetemnél. Az akkreditációs eljárás kezdeményezésének egységes formai és tartalmi követelményeit az e rendeletben foglaltakra figyelemmel az ENKK határozza meg és a honlapján közzéteszi. Az akkreditáció iránti kérelmet az egyetem – a kérelem előzetes vizsgálatát követően – nyújtja be az ENKK-hoz. 15 (4a) 16 Az akkreditációs eljárásnak a (4) bekezdés szerinti kezdeményezéséről az egészségügyi szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az ENKK-t. A tájékoztatásban fel kell tüntetni a kezdeményezés időpontját, illetve azt, hogy mely szakképesítés tekintetében történt az akkreditáció kezdeményezése. 16 (4b) 17 Az egyetem az egészségügyi szolgáltató (4) bekezdés szerinti kezdeményezését követő 30 napon belül nyújtja be az akkreditáció iránti kérelmet. 17 (5) 18 A kérelemhez csatolni kell: 18 a) az egészségügyi szolgáltató önértékelését, b) az egészségügyi szolgáltató felsőfokú szakirányú szakképzési és továbbképzési tevékenységére vonatkozó adatokat, c) a 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló adatokat és d) 19 az egyetem támogató nyilatkozatát a szolgáltató teljes vagy részbeni akkreditálására. 19 (6) 20 Az akkreditációs eljárásban az ENKK az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot (a továbbiakban: ESZTT) szakértőként veszi igénybe. 20 (7) 21 Az akkreditáció 4 évre szól. Az ENKK az akkreditált egészségügyi szolgáltatók listáját az akkreditáció típusának megjelölésével a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi. 21 (8) 22 A 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról a szakképző hely az ENKK-t tizenöt napon belül értesíti. Az ENKK az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt az akkreditáció további fenntartásáról vagy megszüntetéséről. 22 7/A. § 23 (1) A klinikai farmakológia ráépített szakorvosi szakképzés tekintetében a klinikai vizsgálatok lefolytatására az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt klinikai gyógyszervizsgálatokat végző egészségügyi szolgáltató a 7. §- ban foglalt minősítési eljárás lefolytatása nélkül is akkreditált szakképző helynek minősül. 23 (2) 24 Az egészségügyi államigazgatási szerv az általa a klinikai gyógyszervizsgálatok lefolytatására kijelölt egészségügyi szolgáltatókról a kijelöléstől számított 8 napon belül értesíti az ENKK-t. 24


Letölteni ppt "A 2016 évi intézményi rezidensi pályázat és az SZTE ÁOK-SZAKK rezidensi felvételi eljárása Prof. Dr. Boros Mihály szak-és továbbképzési dékánhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések