Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi működés dokumentációs háttere 2014. szeptember 30. Bottka Renáta Recylab Hungary Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi működés dokumentációs háttere 2014. szeptember 30. Bottka Renáta Recylab Hungary Kft."— Előadás másolata:

1 Az intézményi működés dokumentációs háttere 2014. szeptember 30. Bottka Renáta Recylab Hungary Kft.

2 Dokumentációk HACCP Munkavédelmi Szabályzat Munkaügyi Szabályzat Kockázatértékelés-kockázatbecslés Orvosi vizsgálatok rendje Egyéni Védőeszköz Szabályozás Tűzvédelmi Szabályzat – Tűzriadó Terv Egyéb, kiegészítő dokumentációk

3 Jogszab á lyi h á tt é r T ö rv é nyek V é grehajt á si rendeletek, rendeletek Uni ó s joganyagok Fontosabb jogszab á lyok: 1993. é vi XCIII. t ö rv é ny a munkav é delemről 2000. é vi XXV. t ö rv é ny a k é miai biztons á gr ó l 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról 44/2000. (XII. 27.) E ü M rendelet a vesz é lyes anyagokkal é s a vesz é lyes k é sz í tm é nyekkel kapcsolatos egyes elj á r á sok, illetve tev é kenys é gek r é szletes szab á lyair ó l 50/1999. (XI. 3.) E ü M rendelet a k é pernyő előtti munkav é gz é s minim á lis eg é szs é g ü gyi é s biztons á gi k ö vetelm é nyeiről 25/2000. (IX. 30.) E ü M-SzCsM egy ü ttes rendelet a munkahelyek k é miai biztons á g á r ó l 3/2002. (II. 8.) SzCsM-E ü M rendelet a munkahelyek munkav é delmi k ö vetelm é nyeinek minim á lis szintj é ről 2011. é vi XXI. t ö rv é ny a tűz elleni v é dekez é sről, a műszaki ment é sről é s a tűzolt ó s á gr ó l 1999. é vi XLII. t ö rv é ny a nemdoh á nyz ó k v é delm é ről é s a doh á nyterm é kek fogyaszt á s á nak, forgalmaz á s á nak egyes szab á lyair ó l (v é grehajt á si rendelete: 39/2013. (II.14.) Korm á ny rendelet) 65/1999. (XII.22.) E ü M rendelet a munkav á llal ó k munkahelyen t ö rt é nő egy é ni v é dőeszk ö z haszn á lat á nak minim á lis biztons á gi é s eg é szs é gv é delmi k ö vetelm é nyeiről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkoz á s-eg é szs é g ü gyi szolg á latr ó l 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkoz á s-eg é szs é g ü gyi szolg á ltat á sr ó l 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkoz á si betegs é gek é s fokozott expozici ó s esetek bejelent é s é ről é s kivizsg á l á s á r ó l 61/1999. (XII. 9.) E ü M rendelet a biol ó giai t é nyezők hat á s á nak kitett munkav á llal ó k eg é szs é g é nek v é delm é ről 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről (többször módosított) Magyar Élelmiszerkönyv 2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről Elérhetőségek: www.magyarorszag.hu www.ommf.gov.hu www.oeti.hu www.antsz.hu www.okbi.hu

4

5 HACCP Elm é leti alapok (fogalmak, jogszabályok, stb) J ó gy á rt á si gyakorlat (telephely, berendez é sek, é lelmiszerre vonatkoz ó k ö vetelm é nyek, beszerz é s, á ru á tv é tel, rakt á roz á s, nyomonkövetés, fogyaszt ó v é delem, hullad é k, rovar-r á gcs á l ó ) J ó higi é niai gyakorlat (takar í t á si utas í t á s, munkafolyamatok, munkautas í t á sok) Term é kle í r á sok, term é kcsoportok Folyamat á br á k (egyenként – tevékenységenként) Gyártmánylapok (termékcsoportonként) Dokument á ci ó k (int é zked é si terv, napi ellenőrz é sek lapja, hűtőellenőrző lap, helyzetfelm é rő lista, sz á ll í t ó j á rmű ellenőrző lap)

6 Példa: Néhány fontos alapművelet: -Mindazok a műveletek, ahol a dolgozó a nyitott állapotban lévő termékkel kapcsolatba kerülhet -Mindazok a műveletek, ahol a munkaeszközök a termékkel közvetlenül érintkezhetnek -Mindazok a műveletek, ahol a gépi berendezések a termékkel közvetlenül érintkezhetnek -Mindazok a műveletek, ahol a termékek az termelési környezetben nyitott állapotban vannak jelen -Tisztítási-fertőtlenítési tevékenység -Vízhasználat A veszély és forrása: -mikróbákkal fertőződés (pl: dolgozó eü-i alkalmatlansága, nem megfelelő higiénia, elkülönített ruhahasználatra vonatkozó előírások be nem tartása,személyi higiénés előírások be nem tartása) -vegyi anyagokkal történő szennyeződés -fizikai anyagokkal történő szennyeződés

7 MűveletVeszély Kritikus határérték FelügyelőHelyesbítő ssznevesszneveeljárásgyakoriságfelelősnyilvántart ás tevékeny ség felelősnyilvántartá s 0.5.Tisztítási- fertőtlenítési tevékenység CCP 0.1 B 1. mikrobák túlélése a kész termékekkel érintkező felületeken (eszközök, edényzet, dolgozó keze, stb.) optikai tisztaság, illetve a fertőtlenítő- szer megfelelő adagolása és a behatási idő betartása ellenőrzés szemrevétel ezéssel, behatási idő mérésével minden műszak- kezdéskor és végén, illetve szúrópróbas zerűen, pl. naponta egy alkalommal megbízo tt személy Napi ellenőrzés ek lapja tisztítás- fertőtlenít és újbóli elvégezte tése, a tevékenys égek végző dolgozó(k ) oktatása megbíz ott személy Műszaknapl ó Oktatási jegyzőkönyv Szabályozás

8

9 2008. XLVI. Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező tárgyak (anyag, tárgy, eszköz, gép, hig. alk. megfelelőségének ellenőrzése és forgalomba hozatala -a gyártónak a helyi Állategészségügyi Szakigazgatási Hivatalnál regisztráltatnia kell a cégét -nyilatkozat: elismeri, hogy terméke közvetlenül érintkezik az élelmiszerrel, és ezért része az élelmiszeripari láncnak -A regisztrációról szóló igazolást minden esetben elkérni!!! Példa: PE tasak, mikrózható műanyag edények 10/2011/EK rendelet (2011.01.14.): Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról -IV. számú melléklete alapján kell a csomagolóeszköz gyárnak nyilatkozatot tennie, hogy termékei élelmiszeripari szempontból nem kifogásolhatóak. Ez tartalmazza a termék pontos megnevezését, leírását (anyag, összetétel, forma), kioldódási értékeit, felhasználási javaslatot, stb. Ezeket az igazolásokat minden műanyag csomagolóeszköz tekintetében be kell szerezni! - V. számú melléklete határozza meg, hogy az akkreditált laboratóriumnak hogyan kell a káros anyag kioldódást vizsgálnia, majd igazoltatni.

10 4/1998. (XI.11.) EüM rendelet 3. sz. melléklet - Az élelmiszerekkel kapcs. tevékenységek során használt berendezések, felszerelések, gép, munkaeszköz, élelmiszerekkel közvetlenül érintkező munkafelületek és csomagoló anyagok, valamint a személyi tisztaság élelmiszer. bizt. mikrobiológiai vizsgálata HACCP dokumentáció!!!!! Beszállítóktól az erre vonatkozó igazolásaik!!!

11 Munkavédelmi Szabályzat A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2.,4.,11. § Hatály, Jogosultságok, Felelősségek, Hatás-, és jogkörök Munkaszervezés rendje (munkavállalók, fiatalok-tanulók, idősek, nők, veszélyeztetettek, látogatók) Oktatások Orvosi vizsgálatok Munkahelyi elsősegélynyújtás Dohányzás Képernyő előtti munkavégzés Munkaszervezési eljárások Egyéni Védőeszközök Munkavédelmi eljárások (átadás-átvétel, üzembehelyezések, felülvizsgálatok, érintésvédelem, alkoholszondás ellenőrzések – ehhez kapcsolódó dokumentációk, jegyzőkönyvek) Munkavédelmi ellenőrzés – saját hatáskörű, nem hatósági! Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések Munkavédelmi érdekképviselet

12 Munkaügyi Szabályzat 2012. évi I. törvény a Munkatörvény könyvéről Munkaügy, könyvelés

13 Kockázatértékelés-kockázatbecslés A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 54. § (3) bekezdés – 3 évente felülvizsgálat, illetve szükség esetén!!! Fizikai, kémiai, biológiai, pszichés kockázatértékelés Fizikai kockázatértékelés Cég általános bemutatása - tevékenység, tevékenységi kör rövid bemutatása -engedélyek, hatósági megfelelés, Személyi feltételek -létszám, -munkakörök, beosztások, -munkarend, -egyéni védőeszközök-védőfelszerelések-védőital-védőkrém Tárgyi feltételek -gépek, berendezések (magyar nyelvű használati utasítás, villamossági- érintésvédelmi megfelelőség, hőhatás, anyagmozgatás, szükséges védőeszközök-munkaruhák -utak, jelölések, jelzések, vészkijárat, lépcsők, rámpák -szellőzés -megvilágítás -helyiségek (megnevezés-felsorolás, alapterület, belmagasság

14 Kémiai kockázatértékelés -felhasznált veszélyes anyagok, -érintett munkakörök, -részletes elemzés felhasznált anyagonként, -veszélyes anyagok tárolása, -biztonsági adatlapok, -intézkedések(védőeszközök, munkaruhák, védőkrémek, védőitalok)

15 Domestos Biztonsági adatlap a Kft-nél biztosított, a kockázatértékelés mellékletét képezi. A biztonsági adatlapon megtalálható: - összetevői - R/ H mondatok - S/ P mondatok - szükséges, ajánlott, előírt EVE-k -balesetmegelőzési, elsősegélynyújtási utasítások Halmazállapota: folyékony Veszélyek jelölése: Xi - irritatív, N - környezeti veszély Tűzveszélyességi besorolás: Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény szétrepedhet. Exponált munkavállalók száma: takarító, pék, eladó Expozíciós idő egysége: 3 MK értéke: I Milyen tevékenység során kerülhet kapcsolatba az anyaggal a munkavállaló: 2, 3, 4, 5, 6 Valószínűség: 1 Egyéni védőeszközök: orr-szájmaszk, védőszemüveg, védőkesztyű, védőkrém

16 A kémiai kockázatértékelésre vonatkozó megállapítások Expozíciós idő egysége: 1: műszakonként kevesebb, mint 5 perc, vagy ritkábban, mint naponta 2: műszakonként 5-30 perc 3: műszakonként 30 perc -2 óra 4: műszakonként több, mint 2 óra 5: az egész műszakban MK érték jelölése: B: bőrön át felszívódik I: ingerlő anyag K: rákkeltő anyag M: maró hatású Sz: túlérzékenységet okozó Milyen tevékenység során kerülhet kapcsolatba az anyaggal a munkavállaló: 1: szállítás 2: anyagmozgatás 3: tárolás, raktározás 4: felhasználás, munkavégzés 5: csomagoló anyag tárolása 6: csomagoló anyag elszállítása 7: egyéb Valószínűség: 1: a kockázat jelentéktelen, intézkedést nem igényel 2: a kockázat olyan mértékű, hogy intézkedést igényel, de nem sürgősséggel 3: a kockázat olyan mértékű, hogy intézkedést igényel, sürgősséggel 4: a kockázat olyan mértékű, hogy azonnali beavatkozást igényel 5: a kockázat olyan mértékű, hogy a munkavégzés azonnali leállítását igényli

17 Biológiai kockázatértékelés -megnevezés, felsorolás, -érintett munkakörök, -védekezés, intézkedés módjai 61/1999. (XII. 9.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről Pszichés kockázatok Képernyős munkahelyek 50/1999. (XI. 3.) E ü M rendelet a k é pernyő előtti munkav é gz é s minim á lis eg é szs é g ü gyi é s biztons á gi k ö vetelm é nyeiről Aláírások!!! Foglalkozás-egészségügyi orvos!!!

18 Lehetséges kockázatok: Munkakörönként!!! Példa: Eladó SúlyosságValószínűségKockázati értékMinősítésIntézkedésÉrtékelés Saját és munkatársak testi épségének veszélyeztetése I11Anem Megfelelő Egészségkárosodás I22Anem Megfelelő Engedély nélküli munkavégzés III26Anem Megfelelő Görnyedt testtartás I22Anem Megfelelő Munkaterület hiányosságai II24Aoktatás Megfelelő Tűzveszély I11Aoktatás Megfelelő Halláskárosodás I11Anem Megfelelő Esés, elcsúszás I22Anem Megfelelő Kézsérülés II24AEVE Megfelelő Csúszós padozat II24Afigyelemfelhívás Megfelelő Leeső tárgyak 122Afigyelemfelhívás Megfelelő Éles, hegyes munkafelület II24AEVE Megfelelő Közlekedési baleset II24Anem Megfelelő Közúti baleset műszaki hiba miatt II24Anem Megfelelő Ütődés, ütközés, zúzódás I22Anem Megfelelő Veszélyes anyagok, vegyszerek II24AEVE Megfelelő Botlás, esés I22Afigyelemfelhívás Megfelelő Fokozott pszichés terhelés I22Anem Megfelelő

19 Magyarázat a veszélyazonosításhoz Veszély: olyan hiba vagy helyzet, amely valamilyen kárt okozhat emberi életben, egészségben. Kockázat: a veszély bekövetkeztének valószínűsége, a káros hatás súlyosságával kombinálva. Veszélyforrás: a munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkavégző, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodó bármely személyre valamilyen veszélyt, ártalmat jelenthet. Súlyosság: a veszélyeztetés hatása, mértéke. Azt jelenti, hogy ha az adott veszély bekövetkezik, annak hatása várhatóan milyen súlyos lesz. Lehet: I. „kicsi” (anyagi kár keletkezik, személyi sérülés nincs) II. „mérsékelt” (baleset, megbetegedés enyhébb lefolyással) III. „nagy” (baleset maradandó következmények nélkül, de hosszú betegállománnyal) IV. „kritikus” (halálos baleset, életveszélyes/súlyos sérülés) V. „katasztrófális” (halállal végződő tömeges baleset Valószínűség: meg kell becsülni, mi a valószínűsége annak, hogy a beazonosított veszély hatása bekövetkezzen. Eszerint: „1” valószínűtlen, nehezen elképzelhető „2” lehetséges, de nem nagyon valószínű „3” elképzelhető, valószínű „4” nagyon valószínű, számítani lehet a bekövetkezésére „5” szinte elkerülhetetlen Kockázati érték: a súlyosság és valószínűség számszerű értékeinek szorzata (max. 25 pont) „alacsony” 1-6 pont „mérsékelt” 7-12 pont „jelentős” 13-20 pont „elfogadhatatlan” 21-25 pont

20 Orvosi vizsgálatok rendje Formái (előzetes, időszakos, soron kívűli, záróvizsgálat, alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból) Gépjárművezetők orvosi vizsgálata - 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet Védőoltások Szerződés a fogl.eü. orvossal Biológiai kockázatok - kockázatértékelés Egyebek, kiegészítések

21 Egyéni Védőeszköz Szabályozás Technológiák, munkafolyamatok, munkaeszközök, berendezések vizsgálata, bemutatása Személyi feltételek Védőeszközök jegyzéke (EK-típustanúsítványok, EK megfelelőségi nyilatkozat) munkakörönként

22 Tűzvédelmi Szabályzat – Tűzriadó terv Felelősségek, feladatok (ügyvezető, pénzügy, tűzvédelmi megbízott, dolgozók) A nyílt lánggal, szikraképződéssel, vagy tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal végzett tűzveszélyes tevékenységet végző munkavállalóknak tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni. Tűzvédelmi megbízott (jogszabályi nyomonkövetés, oktatás, szabályok-előírások betartásának ellenőrzése, tűzoltó készülékek, felszerelések felülvizsgálatának elvégzése, nyilvántartás vezetése naprakészen, határidők nyilvántartása, hatóságokkal együttműködés, ellenőrzéseken részvétel) Oktatások (elmélet, gyakorlat) – oktatási napló! Tűzveszélyességi osztályok Tűzveszélyes tevékenységek Dohányzás - 1999. évi XLII. Törvény Épületgépészet (tüzelő- fűtőberendezések, szellőző berendezések, csatornahálózat, világítóberendezések, villamos berendezések - érintésvédelem, villámvédelem) Érintésvédelem, villámvédelem – felülvizsgálatok! Dokumentálás! Tűzoltás, tűzolt ó felszerel é sek - Karbantart á si ciklusidők: alapellenőrz é s é s jav í t á s 1 é v k ö z é pellenőrz é s é s jav í t á s 5 é s 15 é v teljes k ö rű jav í t á s é s ellenőrz é s 10 é v

23 Tűzriad ó Terv -30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzv é delmi szab á lyzat k é sz í t é s é ről 4. §. a) az „ A ” - „ C ” tűzvesz é lyess é gi oszt á lyba tartoz ó l é tes í tm é nyekre; b) a művelőd é si, oktat á si, eg é szs é g ü gyi é s szoci á lis l é tes í tm é nyekre; c) azokra a l é tes í tm é nyekre, amelyekben egy tűzszakaszon bel ü l t ö bb, mint 300 fő tart ó zkodhat; d) kereskedelmi sz á ll á shelyre; e) az olyan időszakos vagy á lland ó jelleggel ü zemelő zen é s sz ó rakoz ó helyekre, ahol egy időben 50 főn é l t ö bb szem é ly tart ó zkodhat. Tűzjelzés, módja Mentés, menekülés Tűzoltás, tűzoltókészülékek Egyéb feladatok(pl.: áramtalanítás, gázhálózat lekapcsolása) Lehetséges veszélyforrások (pl. gázpalackok, vesz.anyagok, hulladékok, stb) Vízszerzési helyek

24 Egy é b dokument á ci ó k Egy é ni V é dőeszk ö z á tad á si- á tv é teli lap Egy é ni V é dőeszk ö z visel é s é nek ellenőrz é se Alkoholszond á s ellenőrz é s Vesz é lyes anyag- é s hullad é k nyilv á ntart á s Biztons á gi adatlapok Tűzolt ó k é sz ü l é kek nyilv á ntart á sa, javítási jegyzőkönyvek Alaprajz Megfelelős é gi tan ú s í tv á nyok Jegyzők ö nyvek Orvosi dokument á ci ó k Oktatási dokumentációk

25 Köszönöm figyelmüket! Bottka Renáta 06-20-554-6199 renata.bottka@recylab.eu


Letölteni ppt "Az intézményi működés dokumentációs háttere 2014. szeptember 30. Bottka Renáta Recylab Hungary Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések