Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkahelyteremtő beruházások támogatása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkahelyteremtő beruházások támogatása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja."— Előadás másolata:

1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

2 Mikro,- kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása NFA-2014-KKV A pályázat kiírója: Nemzetgazdasági Minisztérium Forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap Keretösszeg: 13 milliárd Forint Célja: - 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létrehozása - területi különbségek csökkentése - KKV-k fejlődésének elősegítése - álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiegészítő támogatással

3 Pályázók köre : Kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fióktelephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, külföldi székhelyű vállalkozások fióktelepei, Ptk. szerinti egyes jogi személyek vállalatai

4 Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet / vállalkozás: - amely felszámolási, csőd-, végelszámolási eljárás alatt áll - amely beruházását a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte - amelynek lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van - amely az NFA-ból/MPA-ból korábban igénybe vett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő támogatást kapott - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette - amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak - amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerint illetékes Munkaügyi Központ illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre vagy ilyet megkezdett és azt nem kívánja megszüntetni

5 Egyéb feltételek: - A beruházásban érintett telephely a cégnyilvántartásban vagy a vállalkozói igazolványban bejegyzett telephelyként szerepel - A beruházás eredményeként megvalósuló tevékenység a pályázó tevékenységei között szerepel - Beruházás befejezése legkésőbb 2014. november 30. - Legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott részére munkahelyteremtés - Építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyezésre átvette - Üzleti terv, a korszerű technológia, a szolgáltatás hasznosságának bemutatása - Létszámfeltöltés végső határideje: a beruházás befejezését követő 90. nap - 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettség a meglévő és a felvett létszámra - A beruházással létrehozott kapacitás 3 éves fenntartási kötelezettsége - A beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja a pályázó - Megfelelő fedezet felajánlása (bizonyos feltételek esetén ez nem szükséges) - Forrás kiegészítés vagy a pályázat átdolgozása csökkentett mértékű támogatás odaítélése esetén - Közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartása - A beruházás befejezését követően a beruházás során beszerzett eszközök és immateriális javak mérlegben történő nyilvántartása, aktiválása

6 Megfelelő fedezet:  A támogatás összegének 120 %-át kitevő bankgarancia, biztosítási kötelezvény vagy kezesség  A támogatás összegének 150 %-át kitevő forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan  Előző fedezeti formák kombinációja  A támogatás összegének 200 %-át kitevő kapcsolt fedezet 50 % ingatlan vagy bankgarancia vagy biztosítási kötelezvény vagy kezesség 150 % a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog Részletes példák az Útmutatóban Nem kell fedezetet felajánlani a pályázónak:  Már 2 teljes naptári éve folyamatosan működik  Ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye pozitív  Felhatalmazói nyilatkozat azonnali beszedési megbízásra  A támogatási összeg a 15 millió Ft-ot nem haladja meg

7 Elszámolható költségek: - Új épület, épületrész építése - Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések - Immateriális javak közül a találmány, szabadalom, know-how és licenc El nem számolható költségek: - Szinten tartást szolgáló, korábban már használatba vett tárgyi eszköz - Pótló (helyettesítő) beruházás költségei - Ingatlan, földterület, gépjármű vásárlása - Szállítási ágazatban szállító berendezések beszerzése - Bérleti díj, lízing, szerzői jogvédelemben részesülő vagy saját előállítású, forgalmazású szoftver - A pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek

8 Nem nyújtható támogatás:  Nagyberuházáshoz  Acélipari, hajóépítési, szénbányászati, szintetikusszál-ipari, halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházáshoz  Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez – Annex 1 lista  Mezőgazdasági termék feldolgozásához, forgalomba hozatalához a 800/2008/EK rendeletben meghatározott kizárásos esetekben. Támogatható azonban olyan mezőgazdasági terméket feldolgozó és/vagy forgalomba hozó vállalkozás, amely kizárólag (nem partner, nem kapcsolódó) vállalkozás által előállított mezőgazdasági terméket dolgoz fel és vagy hoz forgalomba. Részletes példák az Útmutatóban!  Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

9 A támogatás formája: - vissza nem térítendő A támogatás mértéke: - Alaptámogatás: 1.500.000,-Ft/fő - Kiegészítő támogatások:  Beruházás helyszíne hátrányos helyzetű kistérség, település + 200.000,-Ft/fő  Beruházás helyszíne leghátrányosabb helyzetű kistérség, település + 300.000,-Ft/fő  Kiközvetített álláskereső foglalkoztatása + 500.000,-Ft/fő  Roma munkavállaló foglalkoztatása + 300.000,-Ft/fő  Beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg + 400.000,-Ft/fő - Maximum támogatás:  3.000.000,-Ft /fő  120.000.000,-Ft /beruházási projekt  240.000.000,-Ft /hátrányos helyzetű kistérségben, településen, szabad vállalkozási zónában megvalósuló beruházási projekt  100.000.000,-Ft-tal növelhető, ha legalább 250 új munkahelyet teremt a pályázó (szabad vállalkozási zónában, leghátrányosabb helyzetű településen 150 új munkahely) Támogatási intenzitás: - Észak-alföldi régióban a nettó beruházási összköltség 50 %-a, amely - Mikro- és kisvállalkozások esetében + 20 %-al (szállítási ágazat kivételével) - Középvállalkozások esetében + 10 %-al növelhető (szállítási ágazat kivételével)

10 Szabad vállalkozási zóna:  Kunszentmártoni kistérség  Tiszafüredi kistérség  Kétpó  Mesterszállás  Mezőhék  Mezőtúr  Túrkeve

11 A pályázat benyújtásának feltételei: - 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. - A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón (word és excel formában) is be kell nyújtani. Pályázatot kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani: A könyvelt postai küldeményként kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2014. január 9-től 2014. február 14-ig terjedő időszakban. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma számít.

12 Hiánypótlás: - Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség - Csak az alábbi formai okok miatt van hiánypótlásra lehetőség:  - A pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása  - Az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya - A hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül kell pótolni (jogvesztő határidő) - A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható A Pályázat elbírálása: - A Munkaügyi Központ igazgatójának javaslata alapján a Nemzetgazdasági Miniszter dönt a határidőben benyújtott és formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról - Az elbírálás határideje 2014. április 4. - A Nemzetgazdasági Miniszter döntéséről a Munkaügyi Központ igazgatója 15 napon belül levélben tájékoztatja a pályázót

13 További változások 2013-hoz képest:  A beruházás a támogatási igény benyújtását követően megkezdhető  A beruházáshoz kapcsolódóan az elszámolás során csak átutalásos számla fogadható el  A támogatási előleg igénylését (maximum 20 %) a pályázat benyújtásakor írásban jelezni kell és azt meg is kell indokolni  3 hónapon belül a támogatott tevékenységet meg kell kezdeni  Az átlagos statisztikai állományi létszámba nem számíthatók be azon munkavállalók, akik után a Kedvezményezett a foglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt (adókedvezmények kivételével) támogatásban részesült  A beruházás finanszírozásához kapcsolódó saját forrás meglétéről nyilatkozatot kell tenni, kivéve pénzintézeti hitel ez esetben a hitelszerződés bemutatása szükséges  Pályázati adatlapon, nyilatkozatokban történő – elsősorban formai - változások

14 A pályázat elkészítésekor figyelni szükséges: Nemleges nyilatkozatok csatolása Eredeti és cégszerűen aláírt árajánlatok csatolása Árajánlatok és az adatlapon szereplő táblázatok egyezősége Adatlapon szereplő táblázatok közötti kapcsolódások ellenőrzése Nyilatkozatok esetében aláhúzás, áthúzás, kiválasztás Cégkivonatban szerepeljen a telephely címe, a cég tevékenységi köre a cégjegyző lehetőség szerint az legyen aki aláírásra jogosult A pályázati adatlap valamennyi rovatát ki kell tölteni az adatlapok minden oldalát és a nyilatkozatok utolsó oldalát cégszerű aláírással és bélyegzővel el kell látni. A nyilatkozatok többi oldalán szignó szükséges Nyomtatásnál a beágyazott excel táblák látszódjanak Tartalom jegyzék szerinti helyes sorrendben történő lefűzés Pályázat utolsó verziójának CD-re írása megfelelő formátummal (nem PDF) CD csatolása

15 A pályázat elérhető:  www.kormany.hu www.kormany.hu  www.munka.hu www.munka.hu  www.kormanyhivatal.hu www.kormanyhivatal.hu  http://jasz-nagykun-szolnok.munka.hu http://jasz-nagykun-szolnok.munka.hu  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában 5000 Szolnok, Kossuth L. út 6-8.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Járási Munkaügyi Kirendeltségein

16 A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának munkatársaitól: Nánási Zsigmond  Telefon: 56/523-924  E-mail: nanasizs@lab.hunanasizs@lab.hu Monori Lászlóné Telefon: 56/523-918 E-mail: monorilne@lab.humonorilne@lab.hu

17 Köszönöm a figyelmet! Kugler Krisztián osztályvezető kuglerk@lab.hu


Letölteni ppt "Munkahelyteremtő beruházások támogatása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések