Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaügyi Központja A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011.évi támogatására meghirdetett pályázat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaügyi Központja A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011.évi támogatására meghirdetett pályázat."— Előadás másolata:

1 Munkaügyi Központja A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011.évi támogatására meghirdetett pályázat 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: (32) 317-397 Fax: (32) 310-327 e-mail: nogradkh-mk@lab.hunogradkh-mk@lab.hu honlap: http://www.munka.huhttp://www.munka.hu

2 A támogatás célja a hátrányos helyzetű, elsősorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján.

3 A pályázók köre  helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,  közfeladatot ellátó, önkormányzat (önkormányzati társulás) által fenntartott intézmények,  önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non- profit gazdasági társaság, ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor,  jogszabályban előírt közfeladat ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján az egyház, vagy az általa fenntartott intézmény, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik,  jogszabályban előírt közfeladat ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján a civil szervezet

4 A támogatás megállapításának feltételei A támogatás segítségével elsősorban a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatásához nyújtható támogatás. A foglalkoztatás csak a kirendeltség munkaközvetítésével jöhet létre. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud olyan megfelelő munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható.

5 A támogatást igénylő foglalkoztató vállalja a kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt munkaviszony keretében, legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt, legalább napi 6 órában foglalkoztatja, a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg.

6 A támogatás további feltétele Nem állapítható meg támogatás annak a munkaadónak,aki/akit: csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll; nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek; esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van. Ha a köztartozás teljesítésére az adóhatóságok határozatukban új esedékességi határidőt állapítottak meg, az új időpontig a határozatban megjelölt összeg(ek) nem minősül(nek) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásnak. az igényelt munkakörökre és a támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb támogatásban részesül.

7 A támogatás alapja: a minimálbér, illetve garantált bérminimum munkaidő arányos részének 70-100%-a, a munkáltató által a minimálbér, illetve garantált bérminimum után ténylegesen befizetésre kerülő járulékok 70-100%-a, A Pftv. 8/A. § (1) bekezdés alapján költségvetési szerv által történő közfoglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50%-ának megfizetése alól. Közvetlen költségek: a munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg maximum 20 %-a

8 A támogatás szempontjából: Közvetlen költségek: a munkaruha és egyéni védőeszköz költsége: a munka- és védőruházat beszerzési kiadásai. a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, továbbá a munkavégzés során közvetlenül felmerülő anyagok, segédanyagok költsége, a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint (Pl: lapátok, gereblyék, seprű,), munkába járással kapcsolatos utazási költség: utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, munkásszállítás költségei.

9 A pályázat benyújtása A pályázatot minden esetben a foglalkoztató nyújtja be. A pályázat tartalmáért a pályázó vállalja a felelősséget. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia.

10 A pályázat benyújtásának további előírásai: A pályázatban meg kell jelölni: az ellátandó feladatot, a Szociális Földprogramhoz történő kapcsolódást! az ellátandó feladathoz kapcsolódó munkaköröket, a feladat elvégzésének várható hasznát, eredményét a munkakörönkénti létszámot, létszámhoz kapcsolódó bérköltség, valamint a közvetlen költség összegét, a foglalkoztatás tervezett időtartamait, kezdő és befejező időpontjait, munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan, az igényelt támogatás összegét, időtartamát

11 A pályázat kötelező mellékletei Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében az alapító okirat (alapszabály) másolata,megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, aláírás mintája, banki aláírás bejelentője a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívül eső pályázó esetén kell benyújtani), a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás pályázó által elkészített másolata (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor), NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban), Tervezett közvetlen költségek felsorolása (1. melléklet), Munkaterv (2. melléklet), Közfoglalkoztatás ütemezése (3. melléklet), Nyilatkozatok (4. melléklet), Adatlap a támogatási döntésről (5. melléklet).

12 A pályázat benyújtásának határideje A pályázati adatlapot az előírt mellékletek csatolásával együtt egy eredeti példányban folyamatosan, de legkésőbb 2011. augusztus 1-jén 12.00 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a területileg illetékes kirendeltségére. Jelen pályázati felhívásra egy pályázó a pályázati határidőn belül legfeljebb két pályázatot nyújthat be.

13 Munkaügyi Központja A Szociális Földprogramok működtetésének támogatása A pályázat kódja: SZOC-FP-11 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: (32) 317-397 Fax: (32) 310-327 e-mail: nogradkh-mk@lab.hunogradkh-mk@lab.hu honlap: http://www.munka.huhttp://www.munka.hu

14 A pályázat célja a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének segítése, az életminőség javítása, az önálló egzisztenciateremtés esélyeinek növelése Az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban cél az inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása az értékteremtő munka lehetőségének biztosításával

15 A megvalósítás célkitűzései: a háztartásgazdaság, kertkultúra kialakítása, megerősítése, a termelési folyamat tervszerű kialakítása, beleértve az önellátási képesség, a piaci értékesítés és a szövetkezési lehetőségek kihasználását, szociális földprogramot működtető települési önkormányzatok/szervezetek szerepvállalásának erősítése a folyamatos működtetés feltételeihez történő hozzájárulással; a területi hátrányok mérséklése; a kedvezményezettek aktivizálásával foglalkoztathatóságuk javítása

16 A pályázók köre Azok az alábbiakban felsorolt szervezetek pályázhatnak, melyeknek a működési helye szerinti településen a tartósan munkanélküliek részaránya a regisztrált álláskeresők összlétszámához képest eléri legalább az országos átlagot: /Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásának pályázata esetében valamennyi bevont településen fenn kell állnia ennek a feltételnek./ települési önkormányzat, települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non- profit gazdasági társaság önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, települési cigány kisebbségi önkormányzat, egyház, egyházi jogi személy

17 A programtervezés fontos szempontjai A fenntarthatóságot és a vidéki élet értékeit középpontba állítva készüljenek intézkedési tervek. Ennek érdekében a pályázók mérjék fel a szakmai program elkészítéséhez, hogy milyen mennyiségű, minőségű termékre terményre állatra van szüksége a településnek egyrészt azoknak a közétkeztetésben való hasznosításához, másrészt természetbeni juttatásként a rászorulók támogatásához, és ennek figyelembevétel tervezzék meg Szociális Földprogramjukat.

18 A támogatás igénylésének alapfeltételei A pályázó a benyújtást megelőzően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtak alapján, a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz a rendelet 4. §-a szerinti közfoglalkoztatás támogatására irányuló pályázatát vagy a korábban megkötött közfoglalkoztatási szerződése módosítására vonatkozó kérelmét benyújtotta és erről az illetékes hivatal megfelelő igazolásával is rendelkezik. A pályázóknak a pályázatukhoz egy részletes helyi szakmai programot kell benyújtaniuk, amely a szakmai programon kívül a projekt eredményeként elért megtakarítások projekt érdekében történő felhasználását és a projekt fenntarthatóságát, a foglalkoztatás tervezett növekedését, továbbá az önfoglalkoztatóvá/őstermelővé válás folyamatát, őstermelővé váltak tervezett számát tartalmazza. A pályázat feltétele, hogy a program által generált megtakarításokat a pályázóknak vissza kell forgatniuk a projekt működtetésére. A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a pályázat minimum 2 fő bevonását megvalósítja.

19 A támogatás további feltétele a bevont földterület legyen könnyen megközelíthető, nem lehet ártéri terület, a talaj minősége pedig legyen növénytermesztésre alkalmas; a pályázatba bevont földterület, illetve a bevont ingatlanok legalább a projekt megvalósítása kezdetének időpontjától 1 évig, a pályázó tulajdonában vagy megállapodás alapján használatában kell lennie; a pályázó gondoskodik róla és felügyeli, hogy a programba bevont résztvevők munkatapasztalatukat saját háztartásgazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében is hasznosítsák. közfoglalkoztatottat nem lehet e jogviszonya keretében a saját földjén foglalkoztatni.

20 Az igényelhető támogatás összege: 2-4 fő bevonása esetén 400 000 - 1 000 000 Ft, 5-8 fő bevonása esetén 1 000 001 - 2 000 000 Ft, 9-12 fő bevonása esetén 2 000 001 - 3 000 000 Ft, 13 vagy a feletti fő bevonása esetén 3 000 001 - 4 000 000 Ft

21 A támogatás formája, mértéke: Vissza nem térítendő a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a A pályázat keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra, a biztosított földterület és egyéb ingatlanok, eszközök, szolgáltatások biztosítják a pályázó hozzájárulását.

22 A támogatás folyósítása A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. Az Alapkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a támogatási összegeket 2012. évben utalja. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

23 Támogatás időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt 2011. augusztus 06. és 2012. június 30. közé eső időszak. Beadható pályázatok száma : Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Azonos településről érkező pályázatok esetében a Támogató egy pályázó pályázatát támogatja.

24 Támogatható kiadások Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek fedezetére: a termesztéshez / tenyésztéshez szükséges anyagok, szolgáltatások, eszközvásárlás, mezőgazdasági gépek üzemeltetése, tanácsadás, adminisztrációs és ügyintézési költség, mezőgazdasági gépek karbantartása, felújítása. Használt eszközök beszerzésére is igényelhető pl: növénytermesztésben használt gépek, berendezések, állattenyésztésben használt gépek, berendezések

25 Fontos előírás a szakmai támogatás igénybevétele: Mind a növénytermesztési, mind pedig az állattartási /tenyésztési projektnek az adott településen történő tervezésébe és megvalósításába szakképzett agrármérnököt vagy mezőgazdasági szakembert kell bevonni. Finanszírozásuk történhet közfoglalkoztatás keretében vagy a pályázónak kell gondoskodnia ilyen végzettségű munkatársának a programba történő bevonásáról.

26 A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani az Alapkezelő által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (továbbiakban: EPER) szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani. Határidőben benyújtottnak az a pályázat minősül, amely az EPER-ben véglegesítésre került A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). http://www.wekerle.gov.hu A regisztrált pályázó 3.000,-Ft összegű EPER használati díjat köteles befizetni A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. augusztus 05. 24:00 óra

27 A pályázat kezelője: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati azonosító megjelölésével e-mailben, levélben, telefonon lehet feltenni a pályázat kezelőjének az alábbiak szerint: Címe: 1088 Budapest, Múzeum utca 17. E-mail: info@wekerle.gov.huinfo@wekerle.gov.hu Ügyfélszolgálat telefonon elérhető: Hétfő – Csütörtök 8.00 - 16.30 Péntek: 8.00 - 14.00 Telefon: (06-1) 301-3200 / Fax: (06-1) 301-3220

28 Köszönöm a szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "Munkaügyi Központja A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011.évi támogatására meghirdetett pályázat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések