Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Crux segédlet. Ajánlás Készült: a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0050 „Tudásdepó-Expressz” a Kecskeméti Főiskolán: „Olvasás, érték, korszerűség” – informális és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Crux segédlet. Ajánlás Készült: a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0050 „Tudásdepó-Expressz” a Kecskeméti Főiskolán: „Olvasás, érték, korszerűség” – informális és."— Előadás másolata:

1 Crux segédlet

2 Ajánlás Készült: a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0050 „Tudásdepó-Expressz” a Kecskeméti Főiskolán: „Olvasás, érték, korszerűség” – informális és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érde- kében – a Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét egyes közoktatási in- tézményeiben pályázat keretén belül a digitális és információkeresé- si készségek fejlesztése érdekében. „Tanuljunk együtt!” Ajánljuk a Kecskeméti Főiskola hallgatói és a közoktatási partnereink számára. 2

3 Bevezetés Ebben a segédletben szeretnénk bemutatni, hogyan kereshet könyvtárunk dokumentumai között a Crux online katalógus használatával, amely a http://crux.kefo.hu címen érhető el.http://crux.kefo.hu Példákon keresztül mutatunk be kereséseket: – 1. keresőkifejezés: „h321” 1. keresőkifejezés: „h321” – 2. keresőkifejezés: „autó” + „biztonságtechnika” 2. keresőkifejezés: „autó” + „biztonságtechnika” – 3. keresőkifejezés: „cole” + „fejlődéslélektan” + „1997” 3. keresőkifejezés: „cole” + „fejlődéslélektan” + „1997” – 4. keresőkifejezés: „növénytermelés” 4. keresőkifejezés: „növénytermelés” – Olvasójegyem Olvasójegyem – Témafigyelés (SDI) Témafigyelés (SDI) 3

4 1. keresőkifejezés: „h321” Az egyszerű keresés felületén keresse a H-321-es számú jegyzetet! 4

5 Egyszerű keresés Az egyszerű keresés (1) felületén vá- lassza a Jegyzetszám (2) keresési szem- pontot, a keresőmezőbe írja be, hogy „h321” (3), majd indítsa el a keresést a Mehet (4) gombbal! Az egyszerű keresés felüle- tén az Ön által megadott kere- sési szempont szerint kereshet a katalógusban szereplő doku- mentumok kö- zött. 2 3 4 5 1

6 Rekord teljes megjelenítése A rekord teljes nézete tartal- mazza a rekord bibliográfiai ada- tait. A Báziskód megmutatja, hogy milyen típusú az adott dokumen- tum. A fő báziskódok a követke- zők: 55 (jegyzet), 11 (szakkönyv), PER (periodika), PUB (publikáció) stb. Kattintson a GAMF Könyvtár feliratra! 6 Az Előző rekord és a Következő rekord gombokkal tud lépegetni a találati rekordok között. A Könyvtár info melletti feliratra kattintva megtekintheti a keresett dokumentum példányadatait.

7 Példányok 7 Az adott példány kölcsönözhető/nem kölcsönözhető. „Polcon”: a doku- mentum kölcsö- nözhető. Hol található a doku- mentum (szakkönyv- tárak, tanszékek)? Szabadpolc (kölcsönöz- hető állomány)/Kézi- könyvtár/Raktár A könyvek gerincén lévő jelzet, amely alapján megkeres- hető a polcon. Egyedi a- zonosító Online előfizetett, teljes szövegű folyói- rat közvetlen elérése (ld. 22. dia)22. dia

8 2. keresőkifejezés: „autó” + „biztonságtechnika” A böngészést használva keressen autók biztonságtechnikájával kapcsolatos dokumentumokat! 8

9 Böngészés A Böngészés felületén a kata- lógusban sze- replő, Ön által megadott kere- sési szempont- nak megfelelő kifejezéseket lis- tázhatja, onnan pedig eljuthat a megfelelő rekor- dokhoz. 9 A Böngészés (1) felületén válassza a Tárgyszó (2) keresési szempontot, a ke- resőmezőbe írja be, hogy „autó” (3), majd indítsa el a keresést a Mehet (4) gombbal! 2 3 4 1 A megjelenő tárgyszólista tartal- mazza a katalógusban szereplő összes „autó”-val kezdődő tárgy- szót. A Rekordok oszlop megmu- tatja, hogy az adott tárgyszót ösz- szesen hány rekord tartalmazza. Kattintson az „autó” tárgyszóra, hogy eljus- son a 14 db rekordhoz!

10 Újabb böngészés lefuttatása 1. Kattintson a Gépjármű (1) tárgyszóra, majd a megjelenő ablakban a Mehet (2) gombra! 10 A rekord teljes nézetében az e- gyes bibliográfi- ai adatokra kat- tintva újabb böngészés indít- ható el a kataló- gusban. 2 1

11 Újabb böngészés lefuttatása 2. A megjelenő listából kattint- son a Gépjármű tárgyszóra, hogy eljusson a 100-nál is több találati rekordhoz! 11

12 Szűkítés/bővítés Kattintson a Szűkítés feliratra! 12 A katalógusban össze- sen 246 rekord tartal- mazza a Gépjármű tárgyszót. Előfordulhat, hogy túl sok/túl kevés találati rekordot kap. Van lehető- ség a találati lista szűkítésére/bő- vítésére. A kere- sőfeltételhez to- vábbi keresőme- zőt kapcsolhat ÉS/VAGY/NEM logikai operátor- ral.

13 Szűkítés, szűrés: „gépjármű” ÉS „biztonságtechnika” ÉS Nyelv: Magyar 13 ÉS logikai operátorral kapcsoljon a kere- sőfeltételhez egy tárgyi mezőt, írja be a „biztonságtechnika” szót! A Szűrés be- állításainál a Nyelv legördülő mezőből válassza a magyart, majd indítsa el a ke- resést a Mehet gombbal! A Szűrés beállításainál is adhat meg szűkítési feltéte- leket.

14 Találati rekordok a szűkítést követően Ön az ÉS logikai ope- rátor, valamint a nyelv szerinti szűrés hasz- nálatával kevesebb ta- lálati rekordhoz jutott. 14

15 3. keresőkifejezés: „Cole” + „fejlődéslélektan” + „1997” Az összetett keresés felületén keresse meg Michael Cole 1997-ben megjelent Fejlődéslélektan című könyvét a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának könyvtárában! 15

16 Összetett keresés Az Összetett keresés felüle- tén három kere- sési szempont szerint kereshet a katalógusban. A keresőkifeje- zések között a- lapértelmezés szerint ÉS kap- csolat van. Az Összetett keresés (1) felületén a ren- delkezésre álló mezők segítségével adja meg a következő keresőfeltételeket: Szer- ző: „cole” ÉS Cím: „fejlődéslélektan” ÉS Megjelenés éve: „1997” ÉS Adatbá- zis: TFK katalógus (2). Ezt követően in- dítsa el a keresést a Mehet (3) gombbal! 16 2 3 1

17 Találati rekordok száma A Rekordok száma oszlop megmutatja az egyes kere- sőfeltételeknek megfelelő ta- lálati rekordok számát. Kattintson a számra! 17 Az Összesen tartalmazza a- zon rekordokat, melyek telje- sen megfeleltek a megadott keresési feltételeknek.

18 4. keresőkifejezés: „növénytermelés” A Keresés több adatbázisban felületén keresse a növénytermeléssel kapcsolatos folyóiratokat, ill. publikációkat! 18

19 Keresés több adatbázisban 19 A Keresés több adatbázisban felületén a kata- lógus több adat- bázisában egyi- dejűleg kereshe- ti az Ön által megadott kere- sési szempont- nak megfelelő rekordokat. A Keresés több adatbázisban (1) felüle- tén válassza a Bármelyik mező keresési szempontot, a keresőmezőbe írja be, hogy „növénytermelés” (2), válassza ki a Pe- riodika és a Publikáció adatbázisokat (3), majd indítsa el a keresést a Mehet (4) gombbal! 2 3 4 1

20 Találatok adatbázisonként A Publikációra kattintva megkapjuk az adatbázisba felvitt növényterme- léssel kapcsolatos publikációk adatait. A folyóirat kurrens (’aktuá- lis’) számainak megtekinté- séhez kattintson a Kapcso- lódó rekord feliratra! 20 A Periodikára kattintva megkapjuk a növénytermeléssel kapcsolatos bekö- tött folyóiratok bibliográfiai adatait.

21 Kurrens folyóiratok bibliográ- fiai adatai Az adott rekordon szereplő folyóiratszámok megtekinté- séhez kattintson a KF Kert. Kvt. feliratra! 21

22 Folyóiratszámok megtekintése Kattintson a 2012/4. szám melletti SFX i- konra! 22 Nem érkezett/Té- kázott/Kötött. A folyóiratszám érkezésének várható dátuma. Az SFX ikonnal a főiskola által online előfizetett tel- jes szöveggel elérhető fo- lyóirat a katalógusból köz- vetlenül megtekinthető.

23 Teljes szöveggel elérhető folyóirat- cikk közvetlen hozzáférése (SFX) Az SFX ablakban beállíthatja, hogy az adott folyói- ratnak mely szá- mát szeretné megtekinteni tel- jes szöveggel. Töltse ki a mező- ket: írja be a megtekinteni kí- vánt folyóirat megjelenési évét, valamint az évfo- lyamot és a szá- mot! 23 A folyóirat honlap- járól nyissa meg a cikkek teljes szö- vegét! A folyóirat honlapjáról nyissa meg a cikkek teljes szövegét!

24 Olvasójegyem Az Olvasóje- gyem menü- pont alatt be tud jelentkezni és meg tudja tekin- teni személyes profilját, köl- csönzéseit, a le- járati határidő- ket, valamint a bírságokat. Az Olvasójegyem (1) alatt a könyvtári vonalkód begépelé- sével lépjen be! Kattintson a Kölcsönzésekre (2), hogy megtekintse az Önnél kint lé- vő dokumentumokat! 24 2 1

25 Témafigyelés (SDI) A Korábbi keresések (1) felületén válasszon egy korábbi keresésnél megadott keresőfeltételt (2), kattintson az SDI kérés feliratra (3), majd töltse ki a megjelenő űrlapot (4)! Később módo- sítani/törölni tudja a kéréseket a személyes pro- filján az SDI Profilok (5) feliratra kattintva. 24 2 1 A bejelentkezést köve- tően lehetőség van Té- mafigyelés kérésére: a megadott e-mail cím- re értesítés érkezik, va- lahányszor a megadott keresőfeltételnek meg- felelő témájú doku- mentummal gyarapodik a könyvtári állomány. 4 3 5


Letölteni ppt "Crux segédlet. Ajánlás Készült: a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0050 „Tudásdepó-Expressz” a Kecskeméti Főiskolán: „Olvasás, érték, korszerűség” – informális és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések