Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK. Tűzvédelem: Tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK. Tűzvédelem: Tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. 2."— Előadás másolata:

1 1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK

2 Tűzvédelem: Tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. 2

3 Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, parázslással, szikrával jár. 3

4 A tűzoltás célja : a tűz közvetlen veszélyének elhárítása, személyek, anyagi javak mentése, a tűz terjedésének megakadályozása. 4

5 A tűzmegelőzés a tüzek keletkezésének megelőzése, továbbterjedésének megakadályozása, a létesítés és a használat során a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok érvényesítése. 5

6 A munkáltatók a tűzvédelmi törvény értelmében kötelesek: 6

7 1.Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevé- kenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről. 2.Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak. 3.Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre. 7

8 4.Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót. 5.Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit. 8

9 Az üzemeltető, tulajdonos, fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei: Alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondos- kodás stratégiáját, programját. Mérje fel, vegye számba a működése során reálisan előfordulható tűzvédelmi, bizton- sági kockázatokat. Végezze el a létesítmények tűzveszélyes- ségi osztályba sorolását. 9

10 A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATot kell készíteniük, melynek mellékletét képezi a TŰZRIADÓ TERV. 10

11 TŰZRIADÓ TERV (Minta) 1.A tűzjelzés módját; 2.A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját; 3.A porta szolgálat feladatai tűz esetén. 4.A tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technoló- giai folyamat leállítása, áramtalanítás, stb.);

12 TŰZRIADÓ TERV (Minta) 5. A főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); 6.Riasztások gyakorlása – gyakoroltatása. 7.Az épületek kiürítésének rendje. A léte- sítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szem- pontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszer- zési helyek megjelölésével.

13

14 A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról. 14

15 A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, ill. a munkavégzésben részt vevők tűzvédelmi oktatás tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 15

16 A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

17 17

18 Tűzveszélyességi osztályok: A tűzveszélyességi osztályokat A, B, C, D, E nagy betűkkel jelölik 18

19 „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” jelzése: „A” az az anyag, amelynek heves égése, robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet. 19

20 „Tűz- és robbanásveszélyes” jelzése: „B” az a por amely a levegővel robbanóképes elegyet képez. 20

21 „Tűzveszélyes” jelzése: „C” az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 C 0.. 21

22 „Mérsékelten tűzveszélyes” jelzése: „D” az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete 300 C 0 -nál magasabb.. 22

23 „Nem tűzveszélyes” jelzése: „E” a nem éghető anyag 23

24 Tűzveszélyes helyek jelzése, jelzőtáblák A helység bejáratánál jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát, feliratot kell elhelyezni. 24

25 Tűzvédelmi oktatás típusai Előzetes oktatás Rendkívüli oktatás 25

26 Előzetes oktatás során ismertetni kell: A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabá- lyok által biztosított jogokat és kötelezett- ségeket. Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit. A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait. 26

27 Előzetes oktatás során ismertetni kell: A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját. Alkalmazott anyagok, eszközök tűzvédelmi jellemzőit. Tűzvédelmi, elsősegélynyújtási ismereteket. 27

28 Rendkívüli oktatást kell tartani: Munkahely, vagy munkakör megváltozása- kor. Új munkaeszköz üzembehelyezésekor. Munkaeszköz átalakításakor. Új technológia bevezetésekor. 28

29 Állampolgári tudnivalók tűz esetén Hogyan jelezzük a tüzet? 29

30 Tűzjelzéskor közölni kell: A tűz pontos helyét (címét). Többszintes lakóházban a helyi jelzéskor fontos az emeletszám megjelölése is. Mi ég, mi van veszélyeztetve. Emberélet van-e veszélyben. A jelző személy nevét, telefonszámát. 30

31 A tüzet lehetőleg távbeszélőn jelezzük a 105 -ös hívószámon annak hiányában bármilyen más, arra alkalmas figyelemfelkeltő módon (kiabálással, kürttel, vészcsengővel, szirénával, haranggal, stb.) kell az állampolgárok figyelmét felhívni a veszélyre. 31

32 A tűz-és káreset jelzésére bármely szervezet, vagy állampolgár használatában levő távbeszélő készülék díjtalanul igénybe vehető. A tűzjelző személy azt is igényelheti bárkitől, hogy a járművén díjtalanul a legközelebbi távbeszélő készülékhez, tűzoltósághoz, rendőrséghez, polgármesteri hivatalhoz szállítsa, vagy a jelzést helyette az illetékes szervezethez továbbítsa. 32

33 A tűz jelzésével egyidejűleg kezdjük meg a tűz oltását. Kezelésüket feltétlenül sajátítsuk el! 33

34 34

35 Tűzoltó készülék típusok Vízzel oltó Habbal oltó Porral oltó Széndioxiddal oltó

36 Vízzel oltó Használata kifejezetten ott ajánlott, ahol az előforduló tüzek döntően az „A” tűzosztályba tartoznak (pl. papírboltok, áruházak)

37 Habbal oltó Általában minden olyan helyre ajánlható, ahol vízzel oltó szükséges, de éghető folyadékok és gumi tüzek oltására is alkalmazható.

38 Porral oltó „A”, „B”, „C” tűzosztályokra alkalmas tűzoltó porokat alkalmaznak. 1000V-ig feszültség alatt álló berendezések oltására is használható.

39 Széndioxiddal oltó Széles területen használható, feszültség alatti berendezés oltására is.

40 Tűzosztályok A tűzosztályok a tüzek égő anyag fajtája szerinti csoportjait jelentik, és kizárólag azzal a céllal kerültek bevezetésre, hogy segítsék a különböző helyeken szükséges tűzoltó készülékek kiválasztását. 40

41 Tűzjelzés, káreset, baleset jelzése: Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni. 41

42 Tűzjelzés az épületen belül: Tűzjelző készülék nyomógombjának megnyomása segítségével. Szaggatott csengetés az iskolacsengővel. Automata füstjelzők a tantermekben, egyéb helységekben. Hangos szóbeli felszólítás az épület elhagyására. Telefonon jelezni a tűzoltóság, vagy rendőrség felé a tűz észlelését. 42


Letölteni ppt "1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK. Tűzvédelem: Tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések