Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! Kötelességszegések és lehetséges kezelésük munkaügyi gyakorlata

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Tartalom Általános magatartási követelmények A problémás munkavállaló tipikus esetei A munkavállaló kötelezettségei A munkáltató intézkedési lehetőségei Az eljárás – az anomália jelentkezésekor Példák a gyakorlatból Ha a munkáltató a kötelességszegő - tipikus esetek A munkáltató kötelezettségei A munkavállaló intézkedési lehetőségei Példák a gyakorlatból

5 Általános magatartási követelmények Elvárhatóság. Jóhiszeműség, tisztesség. A munkavállaló érdekeinek méltányos mérlegelése. Kölcsönös tájékoztatás. Tilos a joggal való visszaélés. A munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amely munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti (munkaidőn kívül). A munkavállaló vélemény-nyilvántartási joga gyakorlásának korlátai. Személyiségi jogok védelme. (PTK)

6 A problémás munkavállaló Tipikus esetek: –Hiányzik. –Ittas, fáradt, kábult, lopott. –Magatartási problémák (pl. összeférhetetlen). –Munkavégzési problémák (pl. nem úgy, nem annyit,). –Anyagi kárt okozott –Az Ön példája…

7 A munkavállaló kötelességei Mt. 52. § (1) A munkavállaló köteles a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni, c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, e) munkatársaival együttműködn i.

8 A munkavállaló kötelességei Rendelkezésre állásMunkavégzésMagatartás Személyes jellegű (helyettes nem állítható) Tárgya: munkakörTitoktartási, versenytilalmi Munkára képes állapotMunkavégzés helyeSzervezeti rendbe illeszkedés Rendelkezésre állás helye, ideje Munkavégzés idejeOltalmi

9 A munkáltató intézkedései, lehetőségei Sokáig nem tesz semmit… Kommunikál: meghallgatja a munkavállalót Figyelmeztetés: lehetséges módjai: szóbeli, írásbeli Anyagi hátrányt okozó hátrányos jogkövetkezmény KSZ, Mt. 56. § Mediáció Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) Munkaviszony megszüntetése: közös megegyezés felmondás azonnali hatályú felmondás

10 Munkáltatói intézkedés Szóbeli, írásbeli figyelmeztetés –Súlyuk –Eltérő minősítésük –Mire jó?

11 Hogy néz ki egy figyelmeztetés? A munkáltatói jogkör gyakorlója adja? Kinek szól? Lehet csoportos? Kell rá tanú? Védekezés lehetőségét biztosítani kell? Mennyire pontos, részletes leírás kell? Átvétel, keltezés? Érdemes szabályozni a módjait, eljárását?

12 Munkáltatói intézkedés Anyagi hátrányt okozó jogkövetkezmény Mt 56.§ –Feltétele –mértéke –súlya –Eltérő minősítésük –Mire jó?

13 Munkáltatói intézkedés Anyagi hátrányt okozó jogkövetkezmény Mt 56.§ Mi minden lehet: –Kizárás alapbéremelésből –Munkabér csökkentés határozott időre –Jutalomból kizárás –Egyéb juttatásokból kizárás

14 Hogyan nézhet ki? Szabályzatban a típus, eljárás? Munkaszerződésben a típus, eljárás? Ki adja ki? Hogyan történhet a munkavállalók tájékoztatása? Módosítások (ki, mikor) a szabályozásban?

15 Munkáltatói intézkedés Munkaviszony megszüntetés –Módja? –Több lehetőség felajánlása? –Érvek és ellenérvek a különböző megszüntetési módok ellen/mellett

16 Munkaviszony megszüntetésének módja Azonnali hatályú munkaviszony megszüntetés próbaidő alatt Közös megegyezés Felmondás Azonnali hatályú felmondás kötelességszegés miatt

17 Munkaviszony megszüntetésének módja Azonnali hatályú felmondás kötelességszegés miatt: 78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

18 Munkaviszony megszüntetésének módja Azonnali hatályú felmondás kötelességszegés miatt: (2) Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják. (3) A munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles a 70. § (3) bekezdésében és a 77. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni.70. § (3) bekezdésében77. §

19 Az anomália jelentkezésekor Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk?

20 Példák a gyakorlatból A munkavállaló „eltűnt”… –Oka, utólagos kimentési lehetőség! –Hogyan szoktuk keresni? –Mit szeretne a munkáltató? –Mikor, meddig kell/lehet/érdemes lépni? –Dokumentálás

21 Példák a gyakorlatból A munkavállaló ittas, fáradt, kábult, lopott Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –Vétkesség felmérése –Kártérítési felelősség szabályai

22 Példák a gyakorlatból Magatartási problémák Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –Általános magatartási követelmények

23 Példák a gyakorlatból Munkavégzési problémák (nem úgy, nem annyit) Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –teljesítménybéres? –Prémiumkiírás? –Tényleges károkozás? –Meddig terjed a munkakör-mi az, ami nem tartozik a feladatok közé?

24 Példák a gyakorlatból Anyagi kárt okozott (munkaeszközt tönkretett) Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –Vétkesség felmérése –Kártérítési felelősség szabályai

25 Ha a munkáltató a kötelességszegő Tipikus esetek –Nem fizet (nem akkor, nem annyit) munkabért –Nem biztosítja a munkafeltételeket (munkakörhöz, munkabiztonsághoz) –Lehetetlen, nem elvárható utasítások –Egyenlő bánásmód megsértése –Munkakör (és díjazás) leminősítés –„Kirúgtak”… –Igazolások kiadásának hiánya –Az Ön példája…

26 A munkáltató kötelességei Mt. 51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. (2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. (3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. (4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát. (5) A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

27 A munkáltató kötelezettségei díjazásfoglalkoztatásgondoskodás Pénzbeli: alapbér és pótlékok Munkakör, munkahelyEgyenlő bánásmód Természetbeli juttatásokMunkafeltételek biztosítása Azonos értékű munka, azonos bér költségtérítésekMunkafeltételek biztonsága Munkahelyi egészség, biztonság A munkabér védelmeMunkaegészségügyi feltételek biztosítása Támogatási, ellátási kötelesség

28 A munkavállaló intézkedési lehetőségei Kommunikál a munkáltatóval Írásbeli bizonyítékok gyűjtése Ügyvédi segítség a kommunikációban Mediáció igénybe vétele Panaszbejelentés munkaügyi hatóság Munkaügyi bíróság

29 Példák a gyakorlatból A munkáltató nem fizet (nem akkor, nem annyit): –Kommunikáció különböző vezetői szinteken (a jelenléti ívtől a bankszámlára érkezésig – logikus út!) –Hivatalos levél írásban a munkáltatói jogkör gyakorlója felé –Mikor menjünk hatósághoz –Téves számfejtés jogszerű korrekciója –Mi a helyzet a késedelmi kamattal?

30 Példák a gyakorlatból Munkafeltételek, biztonság hiánya –Ha teljesítési minőséget, mennyiséget befolyásol? –A munkavállaló köteles/jogosult megtagadni a munkát… –Meddig lehet, szabad tűrni…

31 Példák a gyakorlatból Lehetetlen utasítások –Konfliktusforrások, magatartási követelmények

32 Példák a gyakorlatból Egyenlő bánásmód megsértése –Hátrányos megkülönböztetés (közvetlen, közvetett) –Bérekvivalencia megsértése (azonos munkakörök, kölcsönzött munkavállalók)

33 Példák a gyakorlatból Munkakör, díjazás „leminősítése”: –Átszervezés következtében munkaszerződés- módosítás kezdeményezése –Elfogadás/visszautasítás lehetséges következményei

34 Példák a gyakorlatból „Kirúgtak” –Hogyan? –A jognyilatkozat átvétele, megtagadása. –Van visszaút? –Megtámadása. –Jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei

35 Példák a gyakorlatból Igazolások kiadásának hiányosságai –Miért kellemetlen: A munkavállaló számára A (következő) munkáltató számára –Meddig kell megkapnom? –Kérni hivatalosan –legyen nyoma –Hatósági panaszbejelentés

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó


Letölteni ppt "A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések