Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! Kötelességszegések és lehetséges kezelésük munkaügyi gyakorlata

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Tartalom Általános magatartási követelmények A problémás munkavállaló tipikus esetei A munkavállaló kötelezettségei A munkáltató intézkedési lehetőségei Az eljárás – az anomália jelentkezésekor Példák a gyakorlatból Ha a munkáltató a kötelességszegő - tipikus esetek A munkáltató kötelezettségei A munkavállaló intézkedési lehetőségei Példák a gyakorlatból

5 Általános magatartási követelmények Elvárhatóság. Jóhiszeműség, tisztesség. A munkavállaló érdekeinek méltányos mérlegelése. Kölcsönös tájékoztatás. Tilos a joggal való visszaélés. A munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amely munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti (munkaidőn kívül). A munkavállaló vélemény-nyilvántartási joga gyakorlásának korlátai. Személyiségi jogok védelme. (PTK)

6 A problémás munkavállaló Tipikus esetek: –Hiányzik. –Ittas, fáradt, kábult, lopott. –Magatartási problémák (pl. összeférhetetlen). –Munkavégzési problémák (pl. nem úgy, nem annyit,). –Anyagi kárt okozott –Az Ön példája…

7 A munkavállaló kötelességei Mt. 52. § (1) A munkavállaló köteles a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni, c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, e) munkatársaival együttműködn i.

8 A munkavállaló kötelességei Rendelkezésre állásMunkavégzésMagatartás Személyes jellegű (helyettes nem állítható) Tárgya: munkakörTitoktartási, versenytilalmi Munkára képes állapotMunkavégzés helyeSzervezeti rendbe illeszkedés Rendelkezésre állás helye, ideje Munkavégzés idejeOltalmi

9 A munkáltató intézkedései, lehetőségei Sokáig nem tesz semmit… Kommunikál: meghallgatja a munkavállalót Figyelmeztetés: lehetséges módjai: szóbeli, írásbeli Anyagi hátrányt okozó hátrányos jogkövetkezmény KSZ, Mt. 56. § Mediáció Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) Munkaviszony megszüntetése: közös megegyezés felmondás azonnali hatályú felmondás

10 Munkáltatói intézkedés Szóbeli, írásbeli figyelmeztetés –Súlyuk –Eltérő minősítésük –Mire jó?

11 Hogy néz ki egy figyelmeztetés? A munkáltatói jogkör gyakorlója adja? Kinek szól? Lehet csoportos? Kell rá tanú? Védekezés lehetőségét biztosítani kell? Mennyire pontos, részletes leírás kell? Átvétel, keltezés? Érdemes szabályozni a módjait, eljárását?

12 Munkáltatói intézkedés Anyagi hátrányt okozó jogkövetkezmény Mt 56.§ –Feltétele –mértéke –súlya –Eltérő minősítésük –Mire jó?

13 Munkáltatói intézkedés Anyagi hátrányt okozó jogkövetkezmény Mt 56.§ Mi minden lehet: –Kizárás alapbéremelésből –Munkabér csökkentés határozott időre –Jutalomból kizárás –Egyéb juttatásokból kizárás

14 Hogyan nézhet ki? Szabályzatban a típus, eljárás? Munkaszerződésben a típus, eljárás? Ki adja ki? Hogyan történhet a munkavállalók tájékoztatása? Módosítások (ki, mikor) a szabályozásban?

15 Munkáltatói intézkedés Munkaviszony megszüntetés –Módja? –Több lehetőség felajánlása? –Érvek és ellenérvek a különböző megszüntetési módok ellen/mellett

16 Munkaviszony megszüntetésének módja Azonnali hatályú munkaviszony megszüntetés próbaidő alatt Közös megegyezés Felmondás Azonnali hatályú felmondás kötelességszegés miatt

17 Munkaviszony megszüntetésének módja Azonnali hatályú felmondás kötelességszegés miatt: 78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

18 Munkaviszony megszüntetésének módja Azonnali hatályú felmondás kötelességszegés miatt: (2) Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják. (3) A munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles a 70. § (3) bekezdésében és a 77. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni.70. § (3) bekezdésében77. §

19 Az anomália jelentkezésekor Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk?

20 Példák a gyakorlatból A munkavállaló „eltűnt”… –Oka, utólagos kimentési lehetőség! –Hogyan szoktuk keresni? –Mit szeretne a munkáltató? –Mikor, meddig kell/lehet/érdemes lépni? –Dokumentálás

21 Példák a gyakorlatból A munkavállaló ittas, fáradt, kábult, lopott Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –Vétkesség felmérése –Kártérítési felelősség szabályai

22 Példák a gyakorlatból Magatartási problémák Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –Általános magatartási követelmények

23 Példák a gyakorlatból Munkavégzési problémák (nem úgy, nem annyit) Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –teljesítménybéres? –Prémiumkiírás? –Tényleges károkozás? –Meddig terjed a munkakör-mi az, ami nem tartozik a feladatok közé?

24 Példák a gyakorlatból Anyagi kárt okozott (munkaeszközt tönkretett) Ki, mikor, hogyan értesül erről „tudomásul szerzés ideje, módja”? Értékelni kell a kötelességszegést! Lépni kell, de meddig? Hogyan lépjük (későbbi bizonyítási kötelesség)? Mi legyen a lépéssorozat, ki végzi, hogyan dokumentáljuk? –Vétkesség felmérése –Kártérítési felelősség szabályai

25 Ha a munkáltató a kötelességszegő Tipikus esetek –Nem fizet (nem akkor, nem annyit) munkabért –Nem biztosítja a munkafeltételeket (munkakörhöz, munkabiztonsághoz) –Lehetetlen, nem elvárható utasítások –Egyenlő bánásmód megsértése –Munkakör (és díjazás) leminősítés –„Kirúgtak”… –Igazolások kiadásának hiánya –Az Ön példája…

26 A munkáltató kötelességei Mt. 51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. (2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. (3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. (4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát. (5) A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

27 A munkáltató kötelezettségei díjazásfoglalkoztatásgondoskodás Pénzbeli: alapbér és pótlékok Munkakör, munkahelyEgyenlő bánásmód Természetbeli juttatásokMunkafeltételek biztosítása Azonos értékű munka, azonos bér költségtérítésekMunkafeltételek biztonsága Munkahelyi egészség, biztonság A munkabér védelmeMunkaegészségügyi feltételek biztosítása Támogatási, ellátási kötelesség

28 A munkavállaló intézkedési lehetőségei Kommunikál a munkáltatóval Írásbeli bizonyítékok gyűjtése Ügyvédi segítség a kommunikációban Mediáció igénybe vétele Panaszbejelentés munkaügyi hatóság Munkaügyi bíróság

29 Példák a gyakorlatból A munkáltató nem fizet (nem akkor, nem annyit): –Kommunikáció különböző vezetői szinteken (a jelenléti ívtől a bankszámlára érkezésig – logikus út!) –Hivatalos levél írásban a munkáltatói jogkör gyakorlója felé –Mikor menjünk hatósághoz –Téves számfejtés jogszerű korrekciója –Mi a helyzet a késedelmi kamattal?

30 Példák a gyakorlatból Munkafeltételek, biztonság hiánya –Ha teljesítési minőséget, mennyiséget befolyásol? –A munkavállaló köteles/jogosult megtagadni a munkát… –Meddig lehet, szabad tűrni…

31 Példák a gyakorlatból Lehetetlen utasítások –Konfliktusforrások, magatartási követelmények

32 Példák a gyakorlatból Egyenlő bánásmód megsértése –Hátrányos megkülönböztetés (közvetlen, közvetett) –Bérekvivalencia megsértése (azonos munkakörök, kölcsönzött munkavállalók)

33 Példák a gyakorlatból Munkakör, díjazás „leminősítése”: –Átszervezés következtében munkaszerződés- módosítás kezdeményezése –Elfogadás/visszautasítás lehetséges következményei

34 Példák a gyakorlatból „Kirúgtak” –Hogyan? –A jognyilatkozat átvétele, megtagadása. –Van visszaút? –Megtámadása. –Jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei

35 Példák a gyakorlatból Igazolások kiadásának hiányosságai –Miért kellemetlen: A munkavállaló számára A (következő) munkáltató számára –Meddig kell megkapnom? –Kérni hivatalosan –legyen nyoma –Hatósági panaszbejelentés

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa XIV. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések