Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi esélyegyenlőségi programok Időközi konferencia 2014. július 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi esélyegyenlőségi programok Időközi konferencia 2014. július 9."— Előadás másolata:

1 Helyi esélyegyenlőségi programok Időközi konferencia 2014. július 9.

2 Emberi Jogok Alapvető Nyilatkozata 1. i. e. 539-ben Nagy Kürosz – Kürosz henger, az első emberi jogi nyilatkozat 1215: A Magna Charta – Anglia, a törvény hatálya kiterjed a királyra is. 1628: A Petition of Right – Anglia, a nép jogait határozta meg. 1776: Az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata – az élethez és a szabadsághoz való jog kinyilvánítása továbbá kinyilvánította a boldogságra való törekvés jogát!

3 Emberi Jogok Alapvető Nyilatkozata 2. 1789: Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata – Franciaország. Minden polgár egyenlő! 1948. december 10.: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata – Nem kötődik csak egy országhoz. 30, mindenkit egyaránt megillető jogot sorol fel. 1950. november 4.: Az emberi jogok európai egyezménye (Róma) 1986. február 17.: Egységes Európai Okmány 2007. november 29. : Az Európai Unió Alapjogi Chartája elfogadása

4 Igazságos?

5 Egyformaság (egyenlőség) v.ö. méltányosság

6

7 Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól (TEIR) HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK

8 Alaptörvény 1. I. cikk (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. (2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

9 Alaptörvény 2. Az ember alapvető jogainak felsorolása és kifejtése következik az alaptörvény cikkeiben, mint pl.: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. szabadon gondolkodhasson, vallását szabadon gyakorolhassa szabadon tanulhasson Szabadon megválaszthassa munkáját.

10 Alaptörvény 3. XII. cikk (2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.

11 Alaptörvény 4. XV. Cikk (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. (4) 31 Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 31 (5) 32 Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. 32

12 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény A törvény megalkotásának indíttatása: Európai és nemzetközi vívmányok átvétele, megjelenítése, jogharmonizáció. Annak az emberi jognak az elismerése, miszerint mindenkinek joga van egyenlő méltóságú személyként élni. Hatékony jogvédelmet biztosítani a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. Annak kinyilvánítása, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdítása elsősorban állami kötelezettség.

13 Ebktv 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31.§ foglalkozik a helyi esélyegyenlőségi programokkal. (1) A települési önkormányzat öt évre szóló esélyegyenlőségi programot fogad el.

14 Ebktv 2. (2) Helyzetelemzés Célcsoportok: nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élő személyek, gyermekek, idősek Vizsgálandó területek: oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzet Intézkedési terv: a feltárt problémák komplex kezelése Nemzetiségi önkormányzatok véleménye Egyéb koncepciók, integrált településfejlesztési stratégia, antiszegregációs célkitűzések (ha releváns) összhangja

15 Ebktv 3. (4) Az időarányos megvalósulást 2 évente felül kell vizsgálni, módosítani. (5) A települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el. Képzés, elkészítés, felülvizsgálat – mentorok segítik (kormány rendeletben kijelölt szerv 321/2011 (XII.27.) (6) Hatályos helyi esélyegyenlőségi program szükséges ahhoz, hogy a települési önkormányzat egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban részesüljön (államháztartási alrendszerből, európai uniós forrásból, nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programok, források).

16 Ebktv 4. (7) Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása esetében a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal kell, hogy rendelkezzen. (8) Esélyegyenlőségi mentor tevékenység gyakorlásának feltételei (felsőfokú végzettség, képzésen való részvétel, szakmai gyakorlat)

17 Ebktv 5. A 31. § (6) és (7) bekezdését 2013. július 1-jét követően kell alkalmazni (pályázatok). Megállapította: 2011. évi CLXXIV. törvény 37. § (2).

18 Korm. rendelet 1. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 1.§ (1) Helyi esélyegyenlőségi program: helyzetelemzés + intézkedési terv (2) Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők Helyzetelemzés: Vizsgálja a célcsoportok teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit.

19 Korm. rendelet 2. (3) Felhasználandó adatok: anonimizált adatok, amelyek a kormányhivatalok és szakigazgatási szerveik, a település, a többcélú kistérségi társulás, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére állnak. (4) Intézkedési terv: a feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében vállalt beavatkozások. 2.§ Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI): esélyegyenlőségi mentorhálózatot működtet: ingyenes, írásban kell jelezni. 3.§ Közzététel (a települési önkormányzat által elfogadott HEP): helyben szokásos módon és a TKKI honlapján.

20 Korm. rendelet 3. 5.§ Intézkedési terv a lakhatási szegregáció és oktatási kirekesztődés felszámolása képzettségi és foglalkoztatottsági szint növelése sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése aktív részvétel támogatása, tájékoztatás, tudatosság segítése Végrehajtás körülményeinek meghatározása: felelős, ütemezés, forrás

21 Korm. Rendelet 4. 6.§ Felülvizsgálat A települési önkormányzat vizsgálja felül: helyzetelemzés helytállósága, adatok frissítése, vizsgálata, lejárt határidejű intézkedések teljesülése. Ha szükséges, a települési önkormányzat módosítja a programot vagy újat fogad el. A felülvizsgálatot a TKKI által biztosított mentorok segítik.

22 2/2012 EMMI rendelet 1. 1.sz. melléklet Statisztikai mutatók listája (TEIR) (www.teir.hu) legalább 5 éves idősor További mutatók felhasználhatók 2. sz. melléklet: A helyzetelemzés tartalmi elemei. 3. sz. melléklet: Intézkedési terv

23 2/2012 EMMI rendelet 2. A helyzetelemzés tartalmi elemei 1.Jogszabályi háttér bemutatása. 2.Stratégiai környezet bemutatása. 3 – 7. Esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének bemutatása, problémák azonosítása. 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, együttműködések (civil, for - profit). 9. Nyilvánosság, visszacsatolás.

24 2/2012 EMMI rendelet 3. Táblázatos forma:  Sorszám  Intézkedés megnevezés  Feltárt probléma megnevezése  Az intézkedés célja  Az intézkedés összhangja egyéb dokumentumokkal  Tartalma  Felelőse  Határideje  Indikátor  Erőforrás  Eredmény fenntarthatósága

25 Folyamat 1. Ügyfélkapu létesítése. TEIR regisztráció (szakértőként) Az adattáblák segítségével adatok gyűjtése. További adatforrások bevonása: önkormányzati vagy intézményi saját vagy kötelező statisztikák. Az adatok elemzése, összefüggések feltárása, problémák, erősségek beazonosítása. Problémák megoldására tervezett intézkedések Erősségek: erre lehet alapozni az intézkedések tervezése során

26 Folyamat 2. HEP fórumok létrehozása már az adatgyűjtéstől kezdődően. A helyben lakó, az adott településhez kötődő, a helyi adottságokat ismerők azok, akik hitelesen fel tudják tárni a problémákat és helyi erőforrásokon alapuló, megvalósítható intézkedéseket tudnak meghatározni. A HEP véleményezési lehetőségének biztosítása (társadalmiasítás). Előterjesztés. Képviselő testületi döntés. Határozat hozatal. Nyilvánosságra hozás (helyben szokásos + www.tkki.hu)

27 Tapasztalatok 1. Az önkormányzati munkatársak, mintegy 2400 fő, alapfeladatainak ellátása mellett készítette el a helyi esélyegyenlőségi programokat. Köszönjük munkájukat! HEP Fórumok fontossága (érintettek, szakterületi munkatársak, társintézmények, civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok bevonása a helyzetelemzés készítésébe, az intézkedések tervezésébe)

28 Tapasztalatok 2. Helyi humán, természeti, történelmi, kulturális erőforrásokon, értékeken, közösségi kezdeményezéseken alapuló, a településen élők aktivitására építő intézkedések tervezése hangsúlyosan megjelentek a HEP-ekben. Nyilvánosságra hozott HEP-ek elérhetősége: www.tkki.hu www.tkki.hu HEP-ek meglétének ellenőrzése: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megkeresése (Leader pályázatok)

29 Zárszó Segítő szakemberként, felelős vezetőként, ki-ki saját területén, munkája során a feladat iránt érzett kellő alázattal, elkötelezettséggel, értékteremtő módon, befogadó szemlélettel, egyszóval esélyteremtő attitűddel tegyük, amit tennünk, amit megtennünk kell. „Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején.” (Konfucius, i. e. 551-479)

30 Köszönöm Köszönöm szépen a figyelmet! Bathó Éva 30/959-0691 bathoeva1@gmail.com batho.eva@tkki.hu


Letölteni ppt "Helyi esélyegyenlőségi programok Időközi konferencia 2014. július 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések