Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar nyelv és irodalom Készítette: Raátz Judit és Sályiné Pásztor Judit Szolnok–Budapest 2012. 02. 15. és 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar nyelv és irodalom Készítette: Raátz Judit és Sályiné Pásztor Judit Szolnok–Budapest 2012. 02. 15. és 16."— Előadás másolata:

1 A magyar nyelv és irodalom Készítette: Raátz Judit és Sályiné Pásztor Judit Szolnok–Budapest 2012. 02. 15. és 16.

2 Miről lesz szó? 1.A 2012-es Nat és a magyar nyelv és irodalom műveltségterület viszonya 2.Változások a 2007-es Nat-hoz képest a magyar nyelv és irodalom műveltségterületen 3.A magyar nyelv és irodalom műveltségterület jellemzői, felépítése 4. A Nat és a kerettanterv

3 1. A 2012-es Nat és a magyar nyelv és irodalom I. rész  Köznevelési feladatok  Fejlesztési területek – nevelési célok Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

4 1. A 2012-es Nat és a magyar nyelv és irodalom II. rész  Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

5 1. A 2012-es Nat és a magyar nyelv és irodalom

6 2. Változások a 2007-es Nat- hoz képest a magyar nyelv és irodalom műveltségterületen   Alapelvek, célok   Fejlesztési feladatok   Szakaszok: 1–4. évfolyam, 5–8. évfolyam: 5–6.; 7–8. évfolyam 9–12. évfolyam   Áttekinthető rendszer   Egymásra épülő fejlesztési feladatok   Folyamatos tevékenységek jelölése (  )   Új igények, fejlesztési területek megfogalmazása   Közműveltségi tartalmak

7 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület jellemzői, felépítése  Alapelvek, célok  Fejlesztési feladatok 1.Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 2.Olvasás, az írott szöveg megértése 3.Írás, szövegalkotás 4.A tanulási képesség fejlesztése 5.Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 6.Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 7.Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

8 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület  Alapelvek, célok –Az anyanyelv szerepe, fontossága –Kapcsolata a többi műveltségterülettel –A nyelv mint változó rendszer megismerése, fejlesztése –A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése –Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egysége, a személyiségre való hatása –A kultúra, a hagyomány megismerése –Az olvasóvá nevelés, olvasási kedv felkeltése –Az irodalmi tudás, az olvasmányélmény személyiségformáló hatása (érzelmi gazdagodás, empátia stb. –Ismeretközvetítés és képességfejlesztés

9 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Fejlesztési feladatok 1.Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  A beszédalkotás folyamata (kiejtés, fogalmazás, közlés). A kommunikáció folyamata: alkotó, befogadó. A hallott szöveg értése! Részvétel a kommunikációban: saját vélemény, érvek megfogalmazása, együttműködés alapelvei (Grice-i maximák) A szöveg interpretálása

10 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Fejlesztési feladatok 2. Olvasás, az írott szöveg megértése Olvasástechnika Olvasási típusok, stratégiák megismerése Szókincsfejlesztés Szövegértési technikák Változatos szövegtípusok (PISA-tipológia) Szöveg és kép, szövegkép Szöveg és stílus, korstílus, stílusirányzatok Szövegműfajok Szövegbefogadás; a szöveg és szubjektív élmény kapcsolata

11 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Fejlesztési feladatok 3. Írás, szövegalkotás Írástechnika folyamatos, fokozatos fejlesztése Jegyzetelés, anyaggyűjtés technikái, anyaggyűjtés forrásai Szövegalkotás hagyományos és új (web2.0) műfajokban, kreatív írás Helyesírási készségfejlesztés (összefüggésben a hallás- és kiejtés fejlesztésével) Egyéni, kifejező stílus kialakítása

12 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Fejlesztési feladatok 4. A tanulási képesség fejlesztése Információgyűjtés technikái különböző forrásokból (könyvtár- és internethasználat), kapcsolati kultúra A vázlatkészítés technikái különböző módszerekkel Szövegértési technikák (kulcsszó keresése, adatok keresése, összefüggések megértése, reflektív, kritikus befogadás stb.) Különböző információhordozók szöveges és képi üzeneteinek megértése, befogadása, önálló létrehozása Szövegtanulási technikák, szöveghű reprodukálás

13 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Fejlesztési feladatok 5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek  Nyelvi egységek megismerése  A nyelv rendszerszerűsége  Jelentéstan és pragmatika  Nyelvhasználat, a nyelvhasználat rétegezettsége (szociolingvisztika)  Helyesírási alapismeretek, normakövető helyesírás  Helyesírás és grammatika kapcsolata  Szótárak, kézikönyvek használata  Nyelvtörténeti alapismeretek  Kontrasztív és általános nyelvészet

14 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Fejlesztési feladatok 6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  Olvasás, élményszerző tudatos irodalmi olvasás  A lírai műfajok tartalmi és formai jellemzői  A költői nyelv sajátosságai, költői eszközök  Az epikai műfajok és jellemzőik  A történet értelmezése (cselekmény, tér, idő, szereplő, szereplőváltás stb.)  A dramatizálás folyamata, dramatizált formák  Epika és dráma: hasonlóság, különbség  Új műfajok, új irodalmi hordozók  Irodalmi alkotás és jelentés, befogadás

15 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Fejlesztési feladatok 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Esztétikai alapfogalmak (szép és rút, jó és rossz stb.) Műélvezet, különböző műfajú alkotások befogadása, összehasonlítása Igény a morális gondolkodásra Konfliktusok fölismerése az olvasott szövegekben, helyzetekben, konfliktuskezelési technikák A kulturális önazonosság, a nemzeti identitás hangsúlyozása A kultúrák sokszínűségének megtapasztalása

16 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület Közműveltségi tartalmak A képzési szakaszoknak megfelelően az egyes fejlesztési feladatok részletes, konkrét tartalmakkal való bemutatása

17 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület

18  5–8. évfolyam

19 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület  5–8. évfolyam  Szerzők és művek

20 3. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület  9–12. évfolyam

21 4. A Nat és a kerettanterv A kerettantervi koncepció  Alapgondolata: külön kerettantervi „csomagok”, mappák legyenek minden iskolatípusra / képzési formára.  Kerettantervi csomagok tartalma: –általános bevezetők: célok, feladatok; –tantárgy kerettantervek.  Az iskolák feladata/lehetősége: –a szabad órakeret felhasználásával a helyi tantárgyi rendszer meghatározása; –a megfelelő tantárgyi kerettantervek beépítése, illetve elkészítése.

22 4. A Nat és a kerettanterv Tervezett kerettantervi mappák  1-4. évfolyam  5-8. évfolyam  8 osztályos gimnázium  6 osztályos gimnázium  4 osztályos gimnázium  Szakközépiskola  Szakiskola (közismereti és szakképzési program)  Nemzetiségi iskolák  Két tanítási nyelvű iskolák  Speciális nevelési igényű tantervek

23 4. A Nat és a kerettanterv A kerettantervek tantárgyi rendszere Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok Tantárgyak minimális óraszámmal Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének- zene, Testnevelés stb. Szabad órakeretben választható tantárgyak Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Közlekedéskultúra, Médiagyakorlat, Gazdálkodási és pénzügyi kultúra stb. Tagozatos tantervek Informatika, Természettudományi, Idegen nyelv, Matematika, Művészetek (Dráma és tánc, Ének-zene, Rajz…), Testnevelés stb.


Letölteni ppt "A magyar nyelv és irodalom Készítette: Raátz Judit és Sályiné Pásztor Judit Szolnok–Budapest 2012. 02. 15. és 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések