Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)  a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)  a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) "— Előadás másolata:

1

2  a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)  a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.)  a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.)  a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)  a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.)  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Szht.)  az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)  a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.)  a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.)  a felsőoktatási alap- és mesterlépzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Kormány rendelet (Korm.r.)  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.24.) SZMM rendelet (Vhr.)  a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet (R.)  800/2008 (VIII.06.) EK Bizottsági rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (www.eur-lex.eu) (EK rendelet)www.eur-lex.eu  a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet (nyilv.r.)  a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet (OM rend.)

3 Bevallás: Határidő: február 25. Nyomtatvány: 1101 bevallás (1112 eltérő üzleti évesek) Benyújtandó: NAV illetékes igazgatóságához Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): Határidő: február 25. Nyomtatvány: 13/2006. SZMM rendelet és/vagy a 15/2009. SZMM rendelet 1. és 2. számú melléklete Benyújtandó: székhely szerint illetékes fővárosi / megyei kormányhivatal munkaügyi központjához

4 Bevallás: Határidő: február 25. Nyomtatvány: Online kitöltő programmal, regisztráció után (www.nive.hu) Benyújtandó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság felé Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): Határidő: február 25. Nyomtatvány: 13/2006. SZMM rendelet és/vagy a 15/2009. SZMM rendelet 1. és 2. számú melléklete Benyújtandó: székhely szerint illetékes fővárosi / megyei kormányhivatal munkaügyi központjához

5

6

7

8 A hozzájárulásra kötelezettet terhelő társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap: A Tbj. 4. §-ának k) pontjában, 20. §-ában, 27. § (1) és (4) bekezdésében, 28. §- ában, továbbá a 31. § (1), (4)-(6) bekezdésében meghatározott járulékalap, ide nem értve - a 21. §-ában meghatározott bevételeket, - a felszolgálási díjat, a borravalót és - a tanulószerződésben (hallgatói szerződésben) meghatározott díjat.

9

10 Bruttó kötelezettség (100% = Bruttó kötelezettség = Korrigált Tb járulék alap 1,5 %-a) terhére elszámolható tételek: - Szakképzés közvetlen költségei (Szht. melléklet szerinti költségek) - Szakképzés közvetett költségei (Szht. 4. § (2) bekezdés b-d pontok) - Saját munkavállaló képzésének elszámolható költségei (maximum: 33%, illetve kkv:60%) Befizetés az Alapkezelő által vezetett (EFK) számlára (a hozzájárulási kötelezettség legalább 20%-a mértékéig) Ezt követő további felhasználási lehetőség: Fejlesztési megállapodás alapján támogatás (maximum: 60%) - TISZK fenntartónak átadott, szakképző iskola támogatása, - speciális és készségfejlesztő speciális szakképző iskola támogatása, - felsőoktatási intézmény támogatása (csak maximum 30%).

11  Tanulószerződés (Szt /A.§)  A hozzájárulásra kötelezett és a tanuló közötti jogviszony (TBJ, MT szabályai);  TB biztosítási jogviszony;  Teljes képzési időre köthető, szakmai vizsgáig tart;  Felmondási tilalmak;  Együttműködési megállapodás (Szt. 19.§; Szht. 4/A.§ (1))  A hozzájárulásra kötelezett és az oktatási intézmény (iskola, felsőokt. int.)közötti jogviszony (Ptk. megbízási szerződés szabályai);  Szakközépiskola fenntartójának jóváhagyása;  Csak a gyakorlati képzési idő max.50%-ra, (kivételek: „nyári” gyakorlat, több hozzájárulásra kötelezett,művészeti szakképesítések,gyakorlati képzés aránya <40%)  Felsőoktatás: gyakorlat igényes alapképzési szak (289/2005. Korm. rendelet 1. mell)

12 A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettnek december 31-ig a Vhr-ben előírtak szerint bejelentkezési kötelezettsége volt az NSZFI felé a gyakorlati képzés szervezésére irányuló első  együttműködési megállapodás (Szht. 4/A § (1) bek.),  tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés (Szt. 27.§) megkötését követő 30 napon belül. A bejelentkezéskor közölt adatokban, okiratokban bekövetkezett változást, a változást követő 15 napon Belül köteles volt bejelenteni a közzétett változásjelentési nyomtatványon.

13 A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása a minimálbér 50%-os +20%-os mértékéig (Szt. 44.§; 48. §; Ftv. 48.§ (3) bekezdés) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM, 13/2008. SZMM rendelet) A kötelező juttatásokat terhelő járulékok és közterhek is elszámolhatók (étkezési jegyek közterhei) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; Szt. 21.§(3); 89/1995 Korm. rendelet) 4. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Adminisztrációs költségek (Szht. melléklet) 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) 7. Oktató akkreditált szakmai, pedagógiai képzése (Szht. melléklet) V 8. Általány 1-7. elszámolása helyett (Szht. melléklet) 9. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 50%-os mértékben, karbantartása 100%-os mértékben 10. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24.pontja) 11. Anyagköltség a minimálbér 20%, vagy 40%-os mértékéig A 12. Saját munkavállaló képzési költsége (33%) (13/2006. SZMM rendelet, 15/2009. SZMM rendelet július 27-től) 13. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési támogatása (maximum 60%, 30%) (13/2008. SZMM rendelet)

14 Szt. 25. § (1) A gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A tanuló gyakorlati képzésben való részvételét, illetőleg mulasztását a gazdálkodó szervezet is nyilvántartja és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell még:  a szakmai tevékenységeket,  az ezekre fordított időt és  a tanuló értékelését. A foglalkozási naplót a szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani.

15

16 100% = Bruttó kötelezettség = Korrigált Tb járulék alap 1,5 %-a 40% befizetési kötelezettség a NAV által vezetett számlára 60% felhasználható 60% fejlesztési megállapodás alapján 33% /(kkv:60%) saját munkavállaló képzési TISZK, speciális szakképző iskola, költségeinek elszámolása felsőoktatási intézmény támogatása (maximum 30%) 0% saját munkavállaló képzési 27 % /(0%) fejlesztési megállapodás alapján költségeinek elszámolása TISZK, speciális szakképző iskola, felsőoktatási intézmény támogatása

17

18 Fejlesztési támogatás nyújtható jogszabályban (Szt. 4/A. § (2) bekezdés) meghatározott fejlesztési megállapodás alapján:  TISZK keretében működő szakképző iskola számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés,  felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés,  speciális, készségfejlesztő speciális szakiskola számára a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatásként. A fejlesztési megállapodás a TISZK részét nem képező speciális szakiskola vagy a készségfejlesztő speciális szakiskola önálló támogatása esetén a szakiskola fenntartója egyetértő nyilatkozatával és a megállapodás ellenjegyzésével válik érvényessé.

19 A TISZK és a speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola szakképző iskolai tanulónként, a felsőoktatási intézmény az általa szervezett, az Ftv. hatálya alá tartozó, államilag finanszírozott gyakorlati képzésben résztvevő hallgatónként – tárgyi eszköz átadása kivételével – legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege kétszeresével azonos mértékű fejlesztési támogatás fogadására jogosult évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ab) szakmai gyakorlati képzés fajlagos összege: Ft/fő Fogadható/átadható fejlesztési támogatás maximuma 2011-ben: (2x Ft) Ft/tanuló, illetve hallgató. További feltétel: A fejlesztési támogatás utalásának december 30. napjáig (utolsó banki munkanap) tehetett eleget a hozzájárulásra kötelezett!

20

21  A hozzájárulásra kötelezett a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés (FSZ),  a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) 110. §-sa szerinti tanulmányi szerződés (TSZ), vagy  103. § a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés (MK) alapján megszervezett szakképzés költségeivel akkor csökkentheti a bruttó kötelezettségét, annak legfeljebb 33 százaléka (mikro- és kisvállalkozások esetén 60 százaléka) mértékéig, ha a következő feltételeknek együttesen megfelel:

22 a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet §-ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik; b) a a képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 1. §-a (1) bekezdésének c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak; c) a képzés minimális időtartama 20 (tan)óra; d) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor, e) a hozzájárulásra kötelezett a képzésről a rendeletekben meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

23 A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása a) általános képzés estén az elszámolható költségek 60%-a; b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. A maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%- ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: a) 10 százalékponttal, a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés, b) 10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikró- vagy kisvállalkozás esetén. Ha valamely képzési projektben általános és speciális képzési összetevők is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a képzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, a speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

24 Külső képzés esetén  a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján  képzésenként kiállított számla (olyan részletezettségű, mint a szolgáltatási szerződés) képezi az elszámolás alapját. A szolgáltatási szerződésben fel kell tüntetni a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét. Áthúzódó képzés esetén  a képzés költségeit évente,  a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően (időbeli elhatárolások)  a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi előírásoknak megfelelően (aktuális minimálbér 6%-a),  teljesítésarányosan (óraszám arányosan) számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta.

25 Külső képzés esetén: a) a képző intézmény által lebonyolított képzésnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése figyelembe vételével számított díja, b) a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja, c) a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei, d) a képzésben résztvevő munkavállalónak a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltsége, amennyiben a képzés lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik, e) az a) pontban meghatározott képzés díjának részét képező általános közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek), a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben résztvevő munkavállaló a számvitelről szóló évi C. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

26 Külső képzés esetén: a) A képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után. b) A képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elszámolható költség havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét. 2011: *2 = /22 = /8 = Ft/óra (60’)

27 A támogatás mértéke nem haladhatja meg a maximális támogatási intenzitást és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékát ben: Ft * 0,06 = Ft/fő/óra

28 Külső képzés esetén:  a képző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézmény- akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata,  felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata,  tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,  az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,  akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata,  önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése,  szolgáltatási szerződés,  szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számla,  elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a 5. számú mellékletben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről.

29 A érve elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást a február 25. napjáig a székhely szerint illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére kell benyújtani. Eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezettek is !!! Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén - 15 nap alatt teljesítendő - hiánypótlásra történő felszólítás! A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén jogszabály sértés, nem számolható el a hiánypótlással érintett képzés, a munkaügyi központ az ellenőrzésre vonatkozó előírások szerint jár el.

30 Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t, b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést nem szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az NAV területileg illetékes igazgatóságát.

31 BEJELENTŐLAP a tárgyévben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről I. A hozzájárulásra kötelezett adatai: 1. Név: Cím (székhely): Cégbejegyzés száma: Adószám: Statisztikai számjel: Eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezett*: Igen, az üzleti év fordulónapja: hónap nap Nem. 7. Kapcsolattartó neve, telefonszáma: A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja*: a) Szht. 4. §-a alapján, gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti; OMAI/NSZFI Nyilvántartási száma: b) Szht. 5. §-a alapján, nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti. 9. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének*: Igen Nem 10. A támogatási intenzitás szempontjából a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások közül*: mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás 11. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege: Ft 12. A tárgyévi átlagos statisztikai létszáma: fő 13. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás 33/60%-ának összege: Ft II. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó adatok: 1. Az elszámolt képzések száma: db ebből - előző évről áthúzódó képzések száma: db - tárgyévben megvalósított képzések száma: db - következő évre áthúzódó képzések száma: db 2. Képzésben (egy vagy több képzésben) részt vevő munkavállalók létszáma: fő 3. A képzések összes elszámolható költsége: Ft 4. A Képzésekre igénybe vett összes támogatás: : Ft 5. A képzés(ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) száma: db , év hó nap P. H a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása * A megfelelő rész egyértelműen jelölendő.

32 ADATLAP a képzésre vonatkozóan 1. A hozzájárulásra kötelezett neve: Adószáma: Az elszámolt képzés megnevezése: A képzés azonosítószáma: a) OKJ-ben szereplő képzés esetén OKJ azonosítószám: b) Akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén akkreditációs lajstromszám: A képzés áthúzódó képzés: igen nem 6. A képzés időtartama: év hótól év hóig. 7. A képzést folytató intézmény neve: címe: akkreditációs lajstromszáma: A képzési helyszín címe: A képzés típusa*: általános képzés (Á) speciális képzés (S) 10. A képzés formája*: belső (B) külső (K) vegyes (V) 11. A képzés jellege*: a) állam által elismert szakképesítés megszerzése, a1)felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzése, b) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése, c) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása, d) megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzés, e) államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére felkészítő képzés, f) nyelvi képzés, g) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés. 12. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma: fő ebből - a fogyatékossággal élő munkavállalók létszáma: fő - a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma: fő 13. A képzés összes óraszáma: óra (100 %) 14. Az általános képzés óraszáma: óra, aránya % 15. A speciális képzés óraszáma: óra, aránya: % 16. A felnőttképzési szolgáltatás óraszáma: óra, aránya: % 17. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma: óra 18. A képzésnek az 5. számú melléklet szerinti összes elszámolható költsége: Ft 19. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke: % 20. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg: Ft 21. A képzés fajlagos támogatása a tárgyévben: Ft/fő/óra Ft/fő/képzés 22. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből: a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg: Ft b) az előző év(ek) igénybe vett támogatási összeg: Ft c) a következő év(ek) igénybe venni kívánt támogatási összeg: Ft , év hó nap P. H a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása * A megfelelő rész egyértelműen jelölendő.

33

34  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);  a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet;  az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet;  a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: új Szt.);  a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény;  a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény;  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény;  az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény;  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;  az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.);  a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben;  a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény;  a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Kormány rendelet;  a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet.

35 A hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Szociális hozzájárulási adóalap: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény  455. § (2) bekezdés a)-c) és h) pontjában meghatározott adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel,  a 455. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott adóalap, valamint  a 457. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap. A 457. § (1) bekezdés alkalmazása során e törvény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon jogi személyt, aki a 2. § (5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett.

36  NAV által vezetett számlára történő befizetéssel, illetve  a hozzájárulás terhére kizárólag az iskola rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzés szervezése esetén számolható el (normatív alapon) befizetést csökkentő tétel.  évi alapnormatíva: Ft/fő/év, évtől a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összeg! A szakképzési hozzájárulás teljesítésénél  a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolai rendszerű képzések,  a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzések,  jétől: a nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat támogatása megszervezése estén lehetséges a csökkentő tétel figyelembevétele.

37 A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás (új Szt §) alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés (új Szt §) alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével, b) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulásra kötelezett a felsőoktatásról szóló törvény 31. § (1) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött.

38 új Szt. 41. § (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell: a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely az értesítés alapján soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzést folytató szervezetnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását. Azzal a gyakorlati képzést folytató szervezettel szemben, aki a foglalkozási napló vezetését a területileg illetékes gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara bírságot szab ki. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási napló vezetését a bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést folytató szervezetet három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.

39  az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani: /130 = Ft/tanuló/nap  az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: előleg havonta tanulónként: gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap  a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: éves csökkentő tétel tanulónként: tárgyévi gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap

40 A gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés esetén:  a hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani: /100 = Ft/hallgató/nap  az előleg fizetésénél a tárgyév hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok (munkanapok) számának szorzata képezi: előleg havonta hallgatónként: gyakorlati napok száma* Ft/hallgató/nap  a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: éves csökkentő tétel hallgatónként: tárgyévi gyakorlati napok száma*4 400 Ft/hallgató/nap

41 A szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén a csökkentő tétel éves összegét a tárgyévre vonatkozóan amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll tanulónként az alapnormatíva összege és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szakmacsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni, amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel éves összege a havi csökkentő tételek összege: Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a havi csökkentő tétel meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. (havi csökkentő tétel) hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a havi csökkentő tétel meghatározott összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni. (napi csökkentő tétel)

42 Az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév hónapjára vonatkozóan tanulónként a csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmacsoport Szakmacsoportos súlyszorzó sorszámamegnevezése éveshavi csökkentő tétel 1Egészségügy0, Ft Ft 2Szociális szolgáltatások0, Ft Ft 3Oktatás0, Ft Ft 4Művészet, közművelődés, kommunikáció0, Ft Ft 5Gépészet1, Ft Ft 6Elektrotechnika-elektronika1, Ft Ft 7Informatika0, Ft Ft 8Vegyipar0, Ft Ft 9Építészet1, Ft Ft 10Könnyűipar1, Ft Ft 11Faipar1, Ft Ft 12Nyomdaipar0, Ft Ft 13Közlekedés0, Ft Ft 14Környezetvédelem- vízgazdálkodás0, Ft Ft 15Közgazdaság0, Ft Ft 16Ügyvitel1, Ft Ft 17Kereskedelem1, Ft Ft 18Vendéglátás1, Ft Ft 19Egyéb szolgáltatás0, Ft Ft 20Mezőgazdaság1, Ft Ft 21Élelmiszeripar1, Ft Ft

43 A hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: tárgyévet követő év február 25. Az előleg összegét havonta, elektronikus úton kell a NAV felé bevallani és megfizetni, illetve bizonyos feltételek mellett visszaigényelni a tárgyhót követő hónap 12. napjáig A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettségnek az új Szht. által nem szabályozott kérdéseiben és a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ellenőrzés végrehajtásának céljából a gazdasági kamara közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az általa vezetett, az új Szt.-ben meghatározott, a gyakorlati képzés szervezésére jogosult hozzájárulásra kötelezettekről, valamint a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásaihoz.

44 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki kizárólag tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a kötelezettségét és a havi csökkentő tétel összege meghaladja a havi bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó részt az előleg bevallás során NAV-tól visszaigényelheti. A NAV a visszatérítés tekintetében Art. szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

45

46 Lászlóné Szép Györgyi Bejegyzett igazságügyi adó- és könyvszakértő, felnőttképzési szakértő Soft-Booking Kft január


Letölteni ppt " a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)  a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) "

Hasonló előadás


Google Hirdetések