Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A médiatörvény változásainak hatása a gyógyszerpromócióra dr. Péntek Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A médiatörvény változásainak hatása a gyógyszerpromócióra dr. Péntek Zoltán."— Előadás másolata:

1 A médiatörvény változásainak hatása a gyógyszerpromócióra dr. Péntek Zoltán

2 I. Előzmények A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXV. törvény (Mttv.)

3 II. Az Smtv. Releváns rendelkezései:  Smtv. 20.§ (7) Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre.

4  Smtv. 1.§ 2. Médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében.

5 6. Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása, tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. 7. Médiatartalom: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom.

6 8. Médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója. 9. Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. 10. Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve félrevezetheti a közönséget.

7 T e r m é k m e g j e l e n í t é s Fogalma:  a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban jelenik meg. (eredeti javaslat: „a műsorszám tartalmába beépülve” kimaradt) Mttv. 30.§  A médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés – a 30.§ (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – tilos. (hasonlóan az AVMS irányelvhez)  Miért került az új Médiatörvénybe egyáltalán bele a termékmegjelenítés. (Irányelv, magyar szabályozás)  Alapelv: Amit reklámozni engednek az ágazati és egyéb jogszabályok, azok termékmegjelenítés formájában is szerepelhetnek.

8 Milyen műsorszámokban lehetséges?  a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotás, a médiaszolgáltatásban való közzététel céljából készült filmalkotás és filmsorozat, a sportműsorszám és a szórakoztató műsorszám esetén,  az a) pontban foglaltaktól eltérő műsorszámokban akkor, ha a médiaszolgáltatót vagy a műsorszám készítőjét az érintett áru gyártója vagy forgalmazója, illetve szolgáltatás nyújtója vagy közvetítője – sem közvetve, sem közvetlenül – nem részesíti anyagi juttatásban, azon túl, hogy az árut vagy szolgáltatást a termékmegjelenítés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátja. Probléma:  mi számít szórakoztató műsorszámnak,  a termékmegjelenítés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátás értelmezése.

9 A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek (Mttv. 31.§)  tartalmuk – és lineáris médiaszolgáltatás esetén annak műsorrendje – nem befolyásolható oly módon, hogy az hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére,  nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybe vételére,  nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek.

10 Műsorszámok, amelyekben t i l o s a termékmegjelenítés, termékek, amelyek n e m jelenhetnek meg 1.) M ű s o r s z á m o k N e m tehető közzé termékmegjelenítés a hírműsorszámban és politikai tájékoztatóban:  A 30.§ (2) bekezdés b) pontban foglalt eset kivételével a kifejezetten tizennégy év alatti kiskorúaknak szóló,  nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító,  a vallási, illetve egyházi tartalmú műsorszámban.

11 2.) T e r m é k e k  dohánytermék, cigaretta vagy más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése,  e törvény, illetve más jogszabályok alapján nem reklámozható termék,  olyan gyógyszerkészítmény, illetve gyógyászati termék, eljárás, amely kizárólag orvosi rendelvényre vehető igénybe.

12 A t e r m é k m e g j e l e n í t é s m ó d j a 1.) T a r t a l m i k ö v e t e l m é n y e k A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:  tartalmuk – és lineáris médiaszolgáltatás esetén annak műsorrendje – nem befolyásolható oly módon, hogy az hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére,  nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybe vételére,  nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek.

13 2.) F o g a l m i e l ő í r á s  A nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés tényéről. A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám elején és végén, valamint a műsorszámot megszakító reklámokat követően a műsorszám folytatásakor a termékmegjelenítésre – optikai vagy akusztikus módon – fel kell hívni a figyelmet. 3.) V á s á r o l t t a r t a l o m r a v o n a t k o z ó k i v é t e l  Az 1., 2. pontban írt kötelezettség nem terjed ki azon műsorszámokra, amelyeket nem maga a médiaszolgáltató vagy tulajdonosának befolyásoló részesedése mellett működő más médiaszolgáltató vagy műsorkészítő vállalkozás készített vagy rendelt meg.

14 Alkalmazási kérdések, gyakorlati problémák  Hol húzódik a határ a témakommunikáció és a termékmegjelenítés között?  Mi a különbség a szponzor műsorszámban (azzal egyidejűleg) történő bemutatása és a termékmegjelenítés között?  Mely tartalmakban lehet leginkább alkalmazni a termékmegjelenítést?  Ha jelzi a médiaszolgáltató, hogy a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és az Mttv. 31.§ (1) c.) pontját megszegi a termékmegjelenítéssel, – azaz pl. indokolatlan hangsúlyt kap a termék bemutatása - akkor pl. a GVH az Fttv. miatt indíthat-e eljárást vagy nem, mert jelzett kereskedelmi tartalomról beszélünk?

15 Egyéb kereskedelmi megjelenési lehetőségek 1.) C S R  Nem minősül burkolt kereskedelmi közleménynek valamely vállalkozás társadalmú célú, közérdekű szerepvállalásáról, történő tájékoztatás, azonban az ilyen beszámolókban kizárólag a vállalkozás neve, logója és védjegye tüntethető fel, valamint – amennyiben a társadalmi szerepvállaláshoz szorosan kapcsolódik – terméke, szolgáltatása jeleníthető meg.  Nem jelenhet meg a beszámolóban a vállalkozás jelszava, kereskedelmi közlemény részlete, és a tájékoztatás nem ösztönözhet kifejezetten a vállalkozás termékének megvásárlására, vagy szolgáltatásának igénybevételére.

16 2.) S z p o n z o r á c i ó  Az Smtv. és az Mttv., valamint a reklámtörvény együttes alkalmazása szükséges.  Mttv. 27.§ szerint: azon vállalkozás, amely – főtevékenysége szerint – e törvény, illetve más jogszabályok alapján nem reklámozható terméket állít elő, illetőleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt, e terméke, illetve szolgáltatása megjelenítésével, népszerűsítésével médiaszolgáltatás vagy műsorszámot nem támogathat.

17 27.§ (3) az Smtv. 20.§ (7) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a gyógyszer, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra, valamint az orvosi rendelvény nélkül is igénybe vehető gyógyszerek vagy gyógyászati termékek, eljárások népszerűsítéséhez kötött támogatásra. A gyógyszerek, gyógyászati termékek gyártásával, forgalmazásával, illetve a gyógyászati eljárások szolgáltatásával foglalkozó vállalkozás által támogatott műsorszámok nem népszerűsíthetnek kizárólag orvosi rendelvényre hozzáférhető gyógyszereket vagy gyógyászati termékeket, eljárásokat. Smtv. 20.§ (7): nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre

18 3. N y i l v á n o s e s e m é n y v a g y a z o n r é s z t v e v ő k t á m o g a t á s a é s a n n a k b e m u t a t á s a Mttv. 27.§ (5): Nem minősül audiovizuális médiaszolgáltatás vagy műsorszám támogatásának vagy burkolt kereskedelmi közleménynek, ha egy nyilvános esemény vagy az azon résztvevők támogatójának, vagy a támogató árujának, szolgáltatásának megnevezése, logója az esemény közvetítése során – beleértve az esemény előtt, után vagy annak szünetében az eseményhez kapcsolódóan készített beszélgetéseket is – a képernyőn a közvetítésből adódóan megjelenik, feltéve, hogy a médiaszolgáltatót ehhez anyagi érdekeltség nem fűzi, és a megjelenés módja a közvetítésben nem ad a támogatónak indokolatlan hangsúlyt. 4. T á m o g a t o t t s z e m é l y e k b e m u t a t á s a Mttv. 27.§ (6): Amennyiben az audiovizuális médiaszolgáltató valamely műsorszámában megjelenő személyt vagy vállalkozást támogató más személy vagy vállalkozás, illetve ezek árujának, szolgáltatásának megnevezése, jelzése, logója a műsorszámban – az (5) bekezdés esetét kivéve – megjelenik, a médiaszolgáltatások, illetve a műsorszámok támogatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ide nem értve a támogató megnevezésének kötelezettségét.

19 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "A médiatörvény változásainak hatása a gyógyszerpromócióra dr. Péntek Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések