Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A logisztika fogalma USA Logisztikai Tanácsa „Az alapanyagok, félkész-és késztermékek, valamint az információk származási helyről felhasználási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A logisztika fogalma USA Logisztikai Tanácsa „Az alapanyagok, félkész-és késztermékek, valamint az információk származási helyről felhasználási."— Előadás másolata:

1

2

3

4

5

6 A logisztika fogalma USA Logisztikai Tanácsa „Az alapanyagok, félkész-és késztermékek, valamint az információk származási helyről felhasználási helyre való hatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata…” szemléletmód, szervezési módszer (informatika!) reálfolyamat (tárgyak és információk áramlása)

7 Az árutovábbítás változatai

8 Bérleti- haszonbérleti szerződés 6:331. § [Bérleti szerződés] (1)Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles. 6:349. § [Haszonbérleti szerződés] (1) Haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő hasznot hajtó dolog időleges használatára vagy hasznot hajtó jog gyakorlására és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.

9 Rendelkezésre bocsátás (vállalkozás) A jármű rendelkezésre bocsátására kötött szerződésben a vállalkozó (üzembentartó) meghatározott számú, teherbírású, típusú és jellegű járművet – személyzettel együtt – bocsát a megrendelő rendelkezésére. Az árutovábbítási feladatokat a vállalkozó teljesíti, azokat azonban a megrendelő határozza meg és közli a jármű vezetőjével (személyzetével). A rendelkezésre bocsátásra a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

10 Fuvarozási szerződés, multimodális árutovábbítás 6:257. § [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles. Multimodális árutovábbítás A komplex fuvarozó (operátor) egy szerződés alapján a teljes áramlási folyamat valamennyi elemét (csomagolás, raktározás, fuvarozás, átrakás, kikötői szolgáltatás, stb.) egységesített felelősségi rendszer keretében teljesíti.

11 Logisztikai szerződés A logisztikai szerződés alapján a logisztikai vállalkozó a fuvarozási, valamint a fuvarozási melléktevékenységek (csomagolás, egységrakományképzés, rakodás, átrakás, stb.) mellett a termelői, forgalmazói, felhasználási folyamatok egyes elemeit is elvégzi (rendelésfelvétel, ügyfélszolgálat, pénzforgalmi tevékenység, termelési részfolyamatok, igényérvényesítés, stb.)

12 Szállítmányozási szerződés 6:302. § [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó díj fizetésére köteles. intern jogviszonyextern jogviszony megbízó szállítmányozó fuvarozók vállalkozók megbízottak raktározók biztosítók közv. szállítm.

13 A fuvarozási szerződés a Ptk.-ban Fuvarozási szerződés a A vállalkozás szabályainak alkalmazása Fuvarlevél Csomagolás, okmányok Veszélyes áruk fuvarozása A fuvareszköz kiállítása és a küldemény berakása A feladó elállási joga a fuvarozás megkezdése előtt Fuvarozási akadály Rendelkezési jog („utólagos rendelkezés”) Értesítés a küldemény megérkezéséről Fuvardíj A fuvarozó felelőssége Az igények elévülése Törvényes zálogjog

14 A FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA Fuvarozó Fogalomalkotó elemek - „eljuttatás”: vállalkozási elem (Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.) - „megőrzés” (custodia): letéti elem (Letéti szerződés alapján a letéteményes a szerződésben meghatározott ingó dolog megőrzésére és annak a szerződés megszűnésekor történő visszaadására, a letevő díj fizetésére köteles.) Eshetőleges elemek - Pl. megbízási jellegű szolgáltatások (Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.) Fuvaroztató Átadás (felvételkor) Átvételi kötelezettség, Díjfizetési kötelezettség.

15 A fuvarozási jogviszony létszakaszai FELELŐSSÉG ELŐKÉSZÍTÉSKISZOLGÁLTATÁSVÉGREHAJTÁS

16 A fuvarozás előkészítése (EI.) Szerződéskötés Akarati viszonyok („klasszikus modell”, szerződési szabadság) A szerződéskötés folyamata Reál-vagy konszenzuál szerződés Eseti-és keretszerződés A fuvareszköz kiállítása Elállás a szerződéstől Az áru felvétele fuvarozásra Fuvarlevél Rakodás A küldemény megvizsgálása Tömeg, darabszám megállapítása A küldemény csomagolása Fenntartások Fuvaroztatói rendelkezések

17

18

19 A fuvareszköz kiállítása (EII.) Ptk. 6:261. § (1) A fuvarozó köteles a fuvareszközt a szerződésben meghatározott időben és helyen, fuvarozásra alkalmas állapotban kiállítani. Brüsszeli Egyezmény: köteles a hajót hajózásra alkalmas állapotba helyezni; a hajót kellően felszerelni személyzettel és élelemmel ellátni (tengerképesség), az áru tárolására használt hajótereket pedig a rakomány befogadása, szállítása és megóvása céljából tiszta és jó állapotba helyezni (rakományképesség).(Sőt – a tengerképesség biztosításán túl – a fuvarozó az áru berakása, raktározása, megőrzése, kezelése és kirakása során is megfelelő gondossággal köteles eljárni).

20 Fuvarlevél I. (EIII.) 6:258. § (1) A fuvarozó a feladó utasítása esetén köteles a) fuvarlevelet kiállítani és abból egy példányt a feladónak átadni; vagy b) a küldemény átvételéről elismervényt adni. (2) A fuvarozó által kiállított fuvarlevél az ellenkező bizonyításáig bizonyítja: a fuvarozási szerződés létrejöttét, a küldemény átvételét, a fuvarozó által a fuvarlevélbe tett fenntartás hiányában azt, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor külsőleg jó állapotban volt, és hogy a küldemények száma a fuvarlevélben közölttel megegyezik, ha a fuvarlevelet a feladó és a fuvarozó is aláírta. További funkciók: napló, adatok és nyilatkozatok székhelye, a fuvarköltségek és beszedésük „technikai” eszköze, kivételesen értékpapír.

21 Fuvarlevél II. (EIV.) A fuvarlevél tartalma: a) a küldemény átvételének helye és időpontja; b) a feladó, a címzett és a fuvarozó neve és címe; c) a kiszolgáltatás helye; d) a küldemény megnevezése, csomagolási módja, veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölése, darabszáma, jele, száma, tömege vagy más módon kifejezett mennyisége. A fuvarlevél példányai: fuvarlevél, fuvarlevél másodpéldány, fuvarlevél másolat. Elektronikus fuvarlevél!

22 Csomagolás, okmányok, információk (EV.) 6:259. § (1) A feladó köteles a) a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse; („hármas szabály”) b) a küldemény fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni; és c) a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni. (4) A fuvarozó köteles az átadott okiratokat a feladó utasításai szerint felhasználni. Eljárás: Felvételkor nyilvánvaló Átvételt fuvarozó megtagadja és elállhat a szerződéstől, Figyelmeztetésre a hiányosságokat a feladó pótolja Felvételt követően válik nyilvánvalóvá Értesítés Kifejezett utasítás + biztosíték Utasítás/biztosíték elmaradása: felmondás

23 Tartalom-tömeg-és mennyiségi vizsgálat (EVI.) 1.Tartalomvizsgálat Azonosság megállapítása (fuvarozhatóság, felelősség, fuvardíj-áruosztályozás), Vizsgálat a rendkívüli érték tekintetében, Az áru épsége (sérült vagy hiányos), Sajátos fizikai tulajdonságuk (tömeg, méret, terjedelem, stb.) 2. Vizsgálat a veszélyes áruk tekintetében (ADR, RID, ADN, stb.) – fuvarlevél! 6:260. § [Veszélyes áru fuvarozása] Ha a küldemény veszélyes áru, a feladó köteles közölni a fuvarozóval az áru veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését és a veszély elkerüléséhez szükséges információkat. Ennek hiányában a fuvarozó az áru átvételét megtagadhatja. 3. Mérlegelés, darabszámlálás FENNTARTÁS

24 A küldemény berakása (EVII.) 6:261. § (2) A küldemény berakására a feladó köteles. Ha a küldeményt a címzett nem rakja ki, a fuvarozó a kirakást a feladó költségére elvégezheti. (3) A berakás és a kirakás körében a fuvarozót a küldemény elhelyezése tekintetében utasítási jog illeti meg.

25 Nyilatkozatok, rendelkezések (EVIII.) Értékbevallás Érdekbevallás Fenntartás Hiányos csomagolás Sérült küldemény állapota, Bevallott súly, Darabszám rögzítése, Útvonal, Árukíséret, Fuvarlevél kitöltésekor tett utólagos rendelkezés, Csatolt okmányok, stb.

26 Elállási jog (EIX.) 6:262. § [A feladó elállási joga a fuvarozás megkezdése előtt] A feladó a szerződéstől a fuvarozás megkezdése előtt állhat el. 6:249. § [Elállás, felmondás] (2) A megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. Pl.: kocsilemondási díj, demorage dispach, stb.

27 Fenntartás (EX.) A fenntartást a fuvarlevélen kell megtenni. A fuvarozó vagy a fuvaroztató közli a másik féllel valamely adattal, tényközléssel, megállapítással kapcsolatos ellentétes állítását, vagy azt a tényt, hogy valamely adatot, tényt vagy nyilatkozatot ellenőrizni nem tudott. Joghatása: a bizonyítási teher megfordul.

28 1:4. § Az elvárható magatartás elve …a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 6:238. § [Vállalkozási szerződés] Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény megvalósítására… köteles. 6:257. § [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására…köteles. 6:239. § [A tevékenység megszervezése] (1) A tevékenység végzésének feltételeit a vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A fuvarozás végrehajtásának elvei (TI.)

29 Utasítási jog (TII.) Ptk. 6:240. § (1)A vállalkozó (fuvarozó) a megrendelő (fuvaroztató) utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen: figyelmeztetés, de ha a vállalkozó (fuvarozó) utasítását fenntartja, elállás, vagy a feladatnak a megrendelő (fuvaroztató) utasításai szerint, a megrendelő kockázatára látja el. A vállalkozó (fuvarozó) köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 6:264. § [Rendelkezési jog] A fuvarozó a fuvarozás megkezdését követően a fuvarozás teljesítéséhez utasítást kér, és a feladó megfelelő időn belül nem ad utasítást, vagy/és…biztosíték, a fuvarozó a kereskedelmi ésszerűség szerint jár el, a feladó és a címzett érdekeire tekintettel (értékesítés is).

30 Az útvonal (TIII.) Meghatározása: A technológia teljesen meghatározza (menetrend), A technológia részlegesen határozza meg (Vasúti Irányítási Szabályzat, de kivételek…), Kötetlen technológia: a felek megállapodása, Ezek hiányában az adott járművel és küldeménnyel járható legrövidebb, biztonságos útvonal (km-mutató). Az útvonal szerepe: határidő, fuvardíj, kockázat. Tengeri árutovábbítás: option, deviation.

31 Árukísérő: a fuvaroztató megbízottja a továbbítás során. Alkalmazása: A technológia nem teszi lehetővé Felek megállapodása (kötetlen technológia) Kötelező: nagyértékű-, felügyeletet, gondozást igénylő áru, jogszabály előírja. Az árukísérő feladatai: A küldemény felügyelete, gondozása, őrizete Eljárás hatósági eljárásoknál, kísérő iratok kezelése, Rendelkezés fuvarozási, kiszolgáltatási akadálynál Felelősség az árukísérőért: Érintetlen a fuvarozó custodia felelőssége, de az árukísérő vétkes magatartása arányosan mentesíti a fuvarozót (kimentési ok) Árukíséret (TIV.)

32 Funkciója: a háttérjogviszonyban keletkezett zavarok elhárítása. Rendelkezésre jogosult: feladó a címzett rendelkezéséig, ill. a küldemény kiszolgáltatásáig Lehetséges rendelkezések: az áru visszaadása, visszafuvarozása, feltartóztatása, más átvevőnek vagy/és más rendeltetési helyen való kiszolgáltatás, stb. Határidő, fuvardíj: az új rendelkezés szerint. Költségek, biztosíték adása Biztosíték hiányában: kereskedelmi ésszerűség (értékesítés is lehetséges – tőzsde, kereskedelmi forgalom). Utólagos rendelkezés (TV.)

33 Fogalma: természeti, műszaki-technikai, jogi-hatósági ok amely a teljesítést terhesebbé teszi, vagy meghiúsítja. Eljárás: Fuvarlevélen előre (vasútnál: segélyútirány) Kerülőútvonal Árukísérő Értesítés utasítás Fuvaroztató feltehető akarata (érdeke). Fuvardíj + kiadások: megoszlik, a fuvarozót a fuvardíjnak az akadály felmerültéig járó arányos része illeti meg ha meg nem fizetésével a feladó gazdagodnék, vagy ha az akadály előre nem látható, külső, el nem hárítható okból keletkezik. (fuvarozó bizonyít) Fuvarozási akadály (TVI.)

34 Fuvarozási határidő (KÁSZ) (TVII.) 1. Kocsirakomány: eltérő megállapodás hiányában a fuvaroztató által meghatározott vagy az adott áruval megrakott gépjárművel járható legrövidebb fuvarozási útvonal minden megkezdett 20 kilométerére 1 óra. 2. Keretszerződésnél: a szerződés - vagy az egyes részfeladatok (diszpozíció) - teljesítésére meghatározott határidő. 3. Darabáru: ha a felek rövidebb határidőben nem állapodtak meg, –megyén belüli fuvarozásnál három nap, –egyébként hét nap. –A fuvarozási határidő a küldemény átvételét követő munkanap 0 órájától kezdődik.

35 Fuvarozási határidő (VÁSZ) (TVIII.) 1.Eltérő megállapodásának hiányába: 1 nap kezelési idő, továbbá minden megkezdett 200 km-es fuvarozási távolság – kilométermutató – után 1 nap. Ha rövidebb, a fuvarlevélbe kell bejegyezni. 2.A feladást követő napon 0 órakor kezdődik, és az (1) bekezdés szerint számított napon jár le. Ha nem munkanapon jár le, határidőt követő első munkanapon. 3.KH fuvarozási határidő szünetelési okokat állapíthat meg (tényét, okát és tartamát a fuvarlevélbe kell bejegyezni.) 4.A vasúttársaság a fuvarozási határidőt akkor tartotta meg, ha annak lejárta előtt érkezésről szóló értesítést elküldi és a küldeményt kiszolgáltatásra készen tartja, a házhoz fuvarozott küldeményt átadja vagy az átadást megkísérli, ha nem kell értesítés, a küldeményt kiszolgáltatásra készen tartja.

36 CMR – határidők – (TIX.) Kiszolgáltatási késedelem áll fenn, ha az árut a megegyezés szerinti határidőn belül nem szolgáltatták ki, vagy, ha ilyen megegyezés hiányában a fuvarozás tényleges időtartama - figyelemmel az eset körülményeire és különösen részrakodások esetében a teljes rakomány képzéséhez rendes körülmények között szükséges időre - meghaladja a gondos fuvarozó részére megengedhető időtartamot.

37 COTIF-CÍM - határidők – (TX.) 1.A fuvarozási határidőt a feladó és a fuvarozó közösen állapítja meg. Ha erről nem születik megállapodás: a) a kocsirakományokra: - kezelési idő12 óra,- fuvarozási határidő minden megkezdett 400 km-re 24 óra; b) darabáru esetén: - kezelési idő 24 óra,- fuvarozási határidő minden megkezdett 200 km-re 24 óra. Póthatáridő

38 Tengeri árutovábbítási konvenciók - határidők – (TXI.) 1. Brüsszeli Egyezmény: nincs szabályozva 2. Hamburgi Egyezmény: 5. Cikk (2) pont: Késedelmes a kiszolgáltatás, ha a fuvarozó nem szolgáltatja ki az árut a rendeltetési kikötőben a fuvarozási szerződésben meghatározott időpontban; ilyen megállapodás hiányában pedig azon időtartamon belül, ami ésszerűen elvárható a gondos fuvarozótól. 3. Rotterdami Egyezmény: 21. Cikk: Késedelem (fuvarozási határidő) Késedelmes a kiszolgáltatás, ha a fuvarozó a fuvarozási szerződésben meghatározott határidőn belül nem szolgáltatja ki a küldeményt a rendeltetési állomáson.

39 6:265. § (1) A fuvarozó a küldemény megérkezéséről a címzettet késedelem nélkül köteles értesíteni. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a címzett jogosult rendelkezni. (2) A címzett korábbi utasítását a fuvarozó annyiban veheti figyelembe, amennyiben az nem ellentétes a feladó utasításaival. (Biztosíték, ha terhesebb a fuvarozóra: ennek hiányában az utasítás megtagadható) Megjegyzés: az értesítés vételével a címzett belép a fuvarozási szerződésbe! Azt követően ő gyakorolja a fuvaroztatói jogosultságokat. Értesítés (KI.)

40 A kiszolgáltatás (KII.) Kiszolgáltatási akadály Tényleges kiszolgáltatás –A fuvarlevél átadása –A jarmű, csomagolás (konténer), küldemény megvizsgálása –Tömeg, darabszám megállapítása –A küldemény átvételének igazolása –Ki/le-rakás –A jármű visszaadása Fenntartások (felelősség) A FUVARKÖLTSÉG KIEGYENLÍTÉSE

41 Fenntartás (EX.) A fenntartást a fuvarlevélen kell megtenni. A fuvarozó vagy a fuvaroztató közli a másik féllel valamely adattal, tényközléssel, megállapítással kapcsolatos ellentétes állítását, vagy azt a tényt, hogy valamely adatot, tényt vagy nyilatkozatot ellenőrizni nem tudott. Joghatása: a bizonyítási teher megfordul.

42 Törvényes zálogjog 6:267. § A fuvarozót a fuvardíj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a fuvarozással kapcsolatosan birtokába kerültek vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a fuvarozónak a feladóval szemben fennálló, más fuvarozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja.

43 Az igények elévülése 6:270. § A fuvarozási szerződés alapján támasztható igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - egy év alatt elévülnek.

44 Kártérítési felelősség I. (Ptk.) Kártérítési felelősség Szerződésen kívüli károkozás Főszabály: vétkességi (szubjektív) 6:519. § Speciális alakzatok: veszélyes üzemi, stb. 6:235.§ (1) bek. Szerződésszegéssel okozott kár (objektív kárfelelősség) Főszabály: 6:142. § 6:143. § Speciális alakzatok - Fuvarozói felelősség, stb.

45 Kártérítési felelősség II. (Ptk.) (joghallgatóknak)

46 Kártérítés felelősség III. (Ptk.) (joghallgatóknak) Szerződés -szegéssel okozott kár Főszabály: Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. Speciális alakzat Fuvarozói felelősség

47 Kártérítési felelősség IV. Fuvarozói felelősség szerkezete (háromosztatú) Alakzat (objektív) Kártérítés mértéke (korlátozott) Igényérvényesítés (részletesen szabályozott, eltérő határidők)

48

49

50

51 A kockázat „irányai”

52 A kártérítés „fedezete”

53 A kártérítés mértéke CMR – 23. cikk 1. Ha a fuvarozót … az áru részleges vagy teljes elveszéséért kártérítési kötelezettség terheli, a kártérítést az áru értékének az alapján kell kiszámítani (felvétel helyén és időpontjában). 2. Az áru értékét a tőzsdei ár, ennek hiányában a piaci ár alapján, mindkettő hiányában azonos természetű és minőségű áruk közönséges értéke szerint kell megállapítani. 3. A kártérítés azonban nem lehet több mint a hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 8.33 elszámolási egység. (SDR) 4. Ezenkívül vissza kell téríteni a fuvardíjat, a vámokat és az áru fuvarozása alkalmával felmerült egyéb költségeket (teljes elveszés esetében teljes összegükben, részleges elveszés esetében pedig ennek arányában); EGYÉB KÁRTÉRÍTÉS NEM IGÉNYELHETŐ!

54

55 Igényérvényesítés (KIII.) I.Fenntartás Határidő: felismerhető: haladéktalanul, nem felismerhető: eltérő határidők (jogvesztő vagy elévülési). Közös jegyzőkönyv (kereskedelmi jegyzőkönyv): kiszolgáltatás előtti jkv., kiszolgáltatás utáni jkv., kárbiztosi jkv. (pl.: CMR: 7 nap, VÁSZ: Ptk. alapján) II. Felszólamlás Mellékletek: fuvarlevél, közös jegyzőkönyv, kárbiztosi jegyzőkönyv, szállítói számla, cessziós nyilatkozat Határidő III. Keresetindítás

56 A fuvarozói felelősség alapja CMR 17. Cikk 1.(bek.) A fuvarozó felelős az áru teljes vagy részleges elveszéséért vagy megsérüléséért, ha az elveszés vagy megsérülés az áru átvételének és kiszolgáltatásának időpontja között következett be, valamint felelős a késedelmes kiszolgáltatásért.

57 Mentesülési okok CMR 17/2. (bek.) A fuvarozó mentesül azonban a felelősség alól, ha az elveszést, a megsérülést vagy a késedelmet a rendelkezésre jogosult vétkessége, a rendelkezésre jogosultnak a fuvarozó vétkességére vissza nem vezethető utasítása, az áru sajátos hibája, vagy olyan körülmény okozta, amelyet a fuvarozó nem kerülhetett el és amelynek következményeit nem állott módjában elhárítani. (Különös veszélyek: nyitott kocsi, élőállat, hiányos csomagolás, stb.)

58 Késedelmi kártérítés CMR – 23. cikk 5. Késedelem esetében, ha a rendelkezésre jogosult bizonyítja, hogy ebből kára származott, a fuvarozó köteles ezért kártérítést fizetni, amely azonban nem haladhatja meg a fuvardíj összegét. 6. Magasabb kártérítés csak akkor követelhető, ha az áru értékét, vagy a kiszolgáltatáshoz fűződő különleges érdeket … megfelelően bejelentették.

59 Szállítmányozói szolgáltatás (FIATA Model Rules) Minden olyan szolgáltatás, amely az áru fuvarozásával, gyűjtésével, raktározásával, mozgatásával, csomagolásával és terítésével kapcsolatos, ideértve a fentiekkel összefüggő közreműködést és tanácsadást is. Szállítmányozási szolgáltatásnak minősül különösen a vám-és adóügyekben, illetőleg az árunyilatkozattal, a szállítmánybiztosítással, az áru értékének megfizetésével, valamint az áruval kapcsolatos okmányok beszerzésével összefüggésben kifejtett közreműködés.

60 Szállítmányozási szerződés 6:302. § Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó díj fizetésére köteles. 6:304. § [Önszerződés] A szállítmányozó a fuvarozást maga is elláthatja.

61 A szállítmányozói jogviszony szerkezete intern jogviszonyextern jogviszony megbízó szállítmányozó fuvarozók vállalkozók megbízottak raktározók biztosítók (fuvarbizomány) szállítm.

62

63 Belső jogviszony 1.Szakvállalkozói gondosság 2.A megbízó rendelkezési jogosultsága 3.A felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége 4.A szállítmányozói okmányok 5.A szállítmányozási díjképzés Bizományosi Átvételi díjtételes 6.A teljesítés 7.Felelősség, igényérvényesítés

64

65 Szállítmányozás (Új Ptk.; XLII. Fejezet; 6:302.§-6:309.§ A szállítmányozási szerződés tartalma: Igényérvényesítés Önszerződés Jutalék Elévülés A szállítmányozó felelőssége A megbízó felelőssége A bizomány és a fuvarozás szabályainak alkalmazása

66

67

68

69 A szállítmányozó felelőssége I. 1.A szállítmányozó felel, ha teljesítése során nem az elvárható gondossággal jár el, vagy a célszerű intézkedések megtételét elmulasztja (gondossági kötelem) 2.Fuvarozóként felel a küldeményt más küldeményekkel együtt továbbítatta (gyűjtőforgalom), és a kár ezen okból keletkezett a birtokában levő küldemény elvész vagy károsodik (árukezelés, önszerződő fuvarozás) az igénybevett harmadik személyekért (fuvarozók, terminálok, raktározók, szállítmányozók, stb.) nem felel, kivéve: culpa in eligendo, instruendo et inspiciendo 3. Nem felel különösen értékes vagy veszélyes árukért (kivéve ha a megbízó a tulajdonságokról tájékoztatta), s a késedelemért (kivéve írásbeli megállapodás).

70 A szállítmányozó felelőssége II. Ptk. általános szabályai, de a felek megállapodhatnak összegszerű korlátozásban FIATA –Árukár keletkezik: az elveszett vagy megsérült áru bruttó tömegét tekintve 2 SDR/kg –Késedelem: legfeljebb a késedelemmel érintett szolgáltatás díjazása erejéig. –Nem felel: az árukárt vagy késedelmi kárt meghaladó károkért (elmaradt haszon, piacvesztés, stb.)

71 A megbízó felelőssége 6:308. § (1) A megbízó felel azért a kárért, amely az utasításból, a küldemény elégtelen csomagolásából, jelöléséből vagy a megbízó által adott adatok, okmányok, információk hiányosságából, pontatlanságából, hiányából származik.


Letölteni ppt "A logisztika fogalma USA Logisztikai Tanácsa „Az alapanyagok, félkész-és késztermékek, valamint az információk származási helyről felhasználási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések